Shkolla e Mesme e Muzikes

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/16/2019 Shkolla e Mesme e Muzikes

  1/17

  Shkolla e mesme emuzikes

  “HalitKasapolli”

 • 8/16/2019 Shkolla e Mesme e Muzikes

  2/17

  Hyrje:  -Shkolla e muzikes eshte shkolle profesionale,e cila

  mundeson nxenesin qe te arrije njohurite e duhura nefushen e muzikesShkolla e muzikes eshte nje shkolleku talenti,muzika dhe shpirti artistik !ehen se!ashku,duke na japur te kalojme tri "itet me te !ukurate jetes sone

    -#uke marre parasysh qe "etem "itin e kaluar neishim ne "endin tuaj,sot kemi ardhur t$iu tre%ojmearsyet qe na !ene ne te z%jedhim kete shkolle-Klasa e nente eshte nje "it shume i rendesishem per

  te %jithe,dhe ne pa dyshim e kemi te "eshtire te !ejmenje z%jedhje,per shkak se ajo z%jedhje pak a shume ecakton drejtimin e jetes sone-&e pika pak me te shkurtra do te mundohemi t$iutre%ojme %jithqka rreth shkolles tone:

 • 8/16/2019 Shkolla e Mesme e Muzikes

  3/17

  #rejtimet

  -' per%jithshem

   -'nstrumental

 • 8/16/2019 Shkolla e Mesme e Muzikes

  4/17

  (endet:

    -Shkolla e muzikes ka gjithsej 17-18 lende,dukeperfshire lendet profesionale si dhe ato te pergjithshme.

    -Lendet e pergjitshme:

    -Gjuhe shqipe,

    -Matematike

    -Gjuhe angleze

    -Ekonomi dhe ndermarresi

    -istori,Gjeografi dhe Ed.!"tetare etj.

    -Lendet profesionale:

    -#eoria e muzikes

    -Solfezho

    -istoria e muzikes

 • 8/16/2019 Shkolla e Mesme e Muzikes

  5/17

    -&johje e literatures muzikore

    -&johje instrumentesh,

    -Kendim Koral,etj  -Oret individuale (drejtimi i pergjithshem)

  -)iano o!li%at

    -Instrumenti i dyte:  -*ioline

    -+laute,

    -Klarinet

    -rom!on

    -Drejtimi instrumental perm!an per"eq ketyre

  lende"e dhe muziken kamertale .uzike dhome/,dhe0rkester

   

 • 8/16/2019 Shkolla e Mesme e Muzikes

  6/17

  Si zh"illohet mesimi1

   -.esimi 2llon ne oren 3 nemen%jes,dhe perfundon ne oren45:67,duke mos perfshire oret

  indi"iduale dhe kendimin koral

  -0ret indi"iduale,sic jane )iano dheinstrument i

  #yte m!ahen dy here ne ja"e sipasorare"e te caktuara n%a profesoret

  -Kendimi koral m!ahet te marten dhe

  te enjten n%a ora 46:89

 • 8/16/2019 Shkolla e Mesme e Muzikes

  7/17

 • 8/16/2019 Shkolla e Mesme e Muzikes

  8/17

  Klasat 

 • 8/16/2019 Shkolla e Mesme e Muzikes

  9/17

 • 8/16/2019 Shkolla e Mesme e Muzikes

  10/17

 • 8/16/2019 Shkolla e Mesme e Muzikes

  11/17

 • 8/16/2019 Shkolla e Mesme e Muzikes

  12/17

  kti"itetet

 • 8/16/2019 Shkolla e Mesme e Muzikes

  13/17

  Kori performon ne 'tali

 • 8/16/2019 Shkolla e Mesme e Muzikes

  14/17

 • 8/16/2019 Shkolla e Mesme e Muzikes

  15/17

  Siparantum ;lectroacoustic +esti"al

 • 8/16/2019 Shkolla e Mesme e Muzikes

  16/17

  0ra e kendimit koral

 • 8/16/2019 Shkolla e Mesme e Muzikes

  17/17