76
SHKRONJAT E KURANIT

SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

  • Upload
    dinhanh

  • View
    247

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

SHKRONJAT

E KUR’ANIT

Page 2: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن
Page 3: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

3

HYRJE

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falenderojmë dhe prej

Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-

llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e

udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthitë dhe kë e largon nga

rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka Zot

tjetër përveç All-llahut, i Cili është Një dhe dëshmoj se

Muhammedi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem është rob dhe i

dërguar i Tij.

"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të

denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali

Imran: 102)

"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një

veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u

shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me

emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu

është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)

"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të

drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira,

jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe

të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh."

(El-Ahzab:70:71)

Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi

më i mirë është udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu alejhi

ve sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo

shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo

lajthitje çon në zjarr.

Pa dyshim se fjala më e mirë është Fjala e All-llahut, e

Page 4: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

4

shpallur në Librin e Tij, të cilin e ka sjellur shpirti besnik

(Xhibrili alejhis-selam) mbi zemrën e Muhammedit [sal-lall-

llahu alejhi ve sel-lem], për tua tërhjekur vëmendjen

njerëzimit, në gjuhën e qartë arabe.

All-llahu s.v.t në librin e tij thotë:

لونه حق تالوته أولئك ي ؤمنون به ومن يكفر ال ناهم الكتاب ي ت ذين آت ي به فأولئك هم الخاسرون

“Atyre, të cilëve ua dhamë librin dhe të cilët e lexojnë

drejtë ashtu si është, ata e besojnë atë (Kur’anin). E ata

që e mohojnë atë, të tillët janë ata që dështuan (në Dunja

e në Ahiret). (El-Bekare: 121)

Pejgamberi alejhi selam ka thënë: “Kush dëshiron të

bisedojë me Zotin e tij, le të lexojë Kur’an.”

Shkronjat e Kur’anit janë shkronja të alfabetit arab. Lexohen

prej të djathtës nga e majta dhe janë 28 germa (harfun;

shumësi: hurufun). Nuk ka germa të veçanta, të vogla dhe

të mëdha, por shumica e tyre kanë forma të ndryshme,

varësisht nga vendi që zënë në fjalë.

Nuk ka as zanore o, ë dhe y, si dhe këto germa: c, ç, q, gj, nj,

p, x dhe zh. Të gjitha shkronjat e Kur’anit shërbejnë si

shenja për bashkëtingllore sepse nuk ka germa të veçanta për

të shënuarit e zanoreve.

Zanoret ndahen në të shkurtëra dhe të gjata. Për zanore të

shkurtëra ekzistojnë shenja të veçanta të cilat vendohen

përmbi, gjegjësisht nën germë. Kurse zanoret e gjata

shënohen me ndihmën e atyre të shkurtëra dhe germës

përkatëse zgjatëse.

Page 5: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

5

Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt

ndahen në të lehtë dhe të fortë.

Tingujt e lehtë janë:

ا ب ت ث ج د ذ ر ز س ش ف ك ل م ن و ه ى

Ndërsa të fortë janë: ح خ ص ض ط ظ ع غ ق

Të parat shqiptohen si në gjuhën tonë, ndërsa të dytët janë

më të fortë dhe për shqiptimin e tyre nevojiten ushtrime të

veçanta.

Ka edhe germa të ngjajshme të cilat ndryshe shkruhen dhe

ndryshe shqiptohen për shkak të kuptimit të ndryshëm.

Gjithashtu duhet pasur kujdes në dallimin e tyre gjatë

shqiptimit. Germat e ngjajshme të lartëpërmendura ndahen

në gjashtë grupe:

tri (h) - ح خ ه

dy (dh) - ذ ظ

dy (s) - ص س

dy (d) - ض د

dy (t) - ط ت

nga dy (a,i,u) - عا أ , عى اى , عو او

Page 6: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

6

Përsa i takon drejtshkrimit, të gjitha germat ndahen në:

1. Të ngjitura - të cilat ngjiten me germat që vijnë pas tyre

në fjalë, dhe

2. Të ndara – të cilat nuk lidhen me germat që vijnë pas

tyre.

Në grupin e parë janë 22 shkronja, ndërsa në të dytin këto 6:

ا د ذ ر ز و

Page 7: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

7

ا ELIFI

Ka këto dy forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në mes dhe në fund (Kanë të njëjtat forma)

E vetme dhe në fillim (Kanë të njëjtat forma)

ا ا ا ا

Karakteristikë e përgjithshme e alfabetit arab është se

përbëhet vetëm prej bashkëtingëlloreve me përjashtim të

ELIF-it në disa raste të veçanta.

Germa e parë e alfabetit arab është viza vertikale ( ا ) e

quajtur elif. Elifi pa kurrfarë shënje lexohet vetëm në fillim

të kaptinave (sureve) të Kur’anit dhe në alfabetin arab.

Sikurse çdo germë tjetër e gjuhës arabe edhe elifi lexohet

vetëm me ndihmën e shenjave për zanore.

ZANORET E SHKURTËRA

Në gjuhen arabe ka tri zanore të shkurtëra. Për të shënuarit e

tyre ekzistojnë shenja (hareke) të cilat vehen mbi germë –

Page 8: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

8

bashkëtingllore: ( _ ) fet’ha, ( ــ ) damme, gjegjësisht

nën germë ( ــ ) kesre, e që kurr nuk qëndrojnë vetëm, por

me bashkëtingëllore.

ا ELIFI ME FET’HA

Kur mbi elif ( ا ) vëhet shenja fet’ha për zanore të shkurtë

( _ ) fitohet ا që lexohet sikurse zanorja e shkurtë e,

gjegjësisht a :

ا e ا = _

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ELIFI ME KESRE

Nëse nën elif ( ا ) vendoset kesre ( ــ ) fitohet ا që

plotësisht i përgjigjet zanorës sonë i:

i ا = ــ ا

Page 9: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

9

ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ELIFI ME DAMME

Kur mbi elif ( ا ) vendoset damme ( ــ ) fitohet ا që

lexohet sikurse zanorja e jonë e shkurtë u :

u ا = ــ ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا

Page 10: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

10

د DAL

Shqiptohet sikurese tingulli ynë d.

Ka këto dy forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në mes dhe në fund (Kanë të njëjtat forma)

E vetme dhe në fillim (Kanë të njëjtat forma)

د د د د

Të gjithë tingujt e butë të gjuhës arabe kur kanë për zanore

të shkurtë fet’hen lexohen me e të shkurtë, gjegjësishtë ato

me shqiptim të fortë me a të shkurtë, ndërsa kur kanë

zanoren kesren të gjitha lexohen me i të shkurtë dhe kur

kanë zanoren damme lexohen me u të shkurtë, sikurse:

d - د

Page 11: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

11

د = ــ د - de ( shkurtë )

ــ د du ( shkurtë ) - د =

ــ د di ( shkurtë ) - د =

دا اد اد دا اد اد د د د د د د

اد اد اد دا دا ادا داد ادا داد ادا

اداد دادا اددا دادا دادداد

ذDHAL

Shqiptohet sikurse tingulli ynë dh, me dallim që është më e

lehtë.

Ka këto dy forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në mes dhe në fund (Kanë të njëjtat forma)

E vetme dhe në fillim (Kanë të njëjtat forma)

ذ ذ ذ ذ

ذ ذا ذا ذا ذد ذد دذ اذا ذاا ذ ذ

Page 12: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

12

اد ادذ اذا اذا دذد ددذ دذا ادذ ذذا ذ

ادذ ذذا ذداذ دذاد ددذا ذادذ ادذد ذاذ

ادذ اذذ ذادذ ااذا ادذا ذادا

SUKUNI

Kjo shenjë ( viza e rrumbullakët, lidhëse) quhet sukun dhe

rri gjithmon mbi shkronjë. Shkronja mbi të cilen rri kjo

shenjë lexohet sikurse mos të ketë kurrfarë shenje. Kurr nuk

vinë dy sukuna drejtpërdrejtë njëri pas tjetrit. Sukuni vjen

vetem në mes ose në fund të fjalës mbi shkronjë pa zanore të

shkurtë dhe formon rrokje të mbyllur, p.sh:

udh = اذ edh = اذ d = د ----- د

dedh = دذ id = اد dh= ذ ----- ذ

Page 13: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

13

اد اد اد اد اذ اذ ذد دذ دذ ذد

دد ذد ادذ دذا داذ ذاذ ااذ ذاد دذد

ذ اذا اذذد اذدذ ذاذد ااذد دذاد اذاد اد

ادذاذ اذدد دذذا اذذد اذاد

ر

RE

Kryesisht shqiptohet më fortë se tingullu i gjuhës shqipe r. Është më i afërt me tingullin rr kur gjendet me fet’ha,

damme ose pas tyre, apo para ndonjë shkronje të fortë,

ndersa me shkronjen r kur është me kesre ose pas saj. Gjithmonë shruhet i pandryshuar në këto dy forma.

Page 14: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

14

Format e të shkruarit e shkronjës

Në mes dhe në fund (Kanë të njëjtat forma)

E vetme dhe në fillim (Kanë të njëjtat forma)

ر ر ر ر

ر ر ر ار ار ار ار ار در ذررا

را دار ذدر ارد ذار راد ارد رد

درا رذا رذد درد رذذ ذرر ادر درا

را ادذذ درا ادرد دردر اذرا ادرد اد

زZE

Plotësisht përgjigjet tingullit z , ndërsa shkruhet gjithmonë i

pandryshuar në këto dy forma.

Format e të shkruarit e shkronjës

Në mes dhe në fund E vetme dhe në fillim

Page 15: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

15

(Kanë të njëjtat forma) (Kanë të njëjtat forma)

ز ز ز ز

ز ز ز از از از دز ذز دز زا

دذ ذز اذر ردز زرز اذرذ زرد ارز

اذرد ازدر درز زرر زاد ازاز رزز

رزد رزز رزا زرزر زرزر رزاد زدار

ازدر ازدرر

ـــ TENVINI

Page 16: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

16

Zanoret e shkurtëra e,u,i mund të dyfishohen. Ky dyfishim

quhet tenvin dhe vjen vetëm në fund të fjalës.

Fet’ha e dyfishuar ( ) lexohet en, (gjegjesisht an kur

qëndron pas tingujve të fortë),

Damme e dyfishusr ( ) lexohet un, kurse,

Kesre e dyfishuar ( ) lexohet in.

Tenvini ( en , an ) në të shumtën e rasteve shkruhet me

elif, p.sh:

zen ( lexohen shkurt ) - زا den - دا en - ا

zun ( lexohen shkurt ) - ز dun - د un - ا

ز din - د in - ا - zin ( lexohen shkurt )

ذا ذ ذ ر ا ا را ر د اذا ارد

درر ارر ادر ارذا درذ دردا دردر

زدر زرزر دررا زرزرا زررا زرد زرد

Page 17: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

17

ردز زددا ازرزر زازرد ازدرر

ب BE

Shqiptohet sikurse tingulli ynë b.

Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

ب ب ب ب

اب بب اب دب ذب ابدا دبب ب ب ب

باز باب بار اربا ارب ادب ابز اب ر بددا

ابرا بذا بدرا ببدر ب بب ادبر ب رد ب رد

Page 18: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

18

ذب ر ابرد ب رد ب رد ب ررا ب رب ر بذر بذزا

ادرب زرب ارب ز ربذ ربد ربب ربب

ت TE

Shqiptohet sikurse tingulli ynë t e pasi ngjitet me germat që

vijnë në fjalë.

Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

ت ت ت ت

ة ات رت ت ر ابة ابت اتت اتب ت ت

اب ت ر ت ربة زرت برت بة بدات ب رتا باربة

Page 19: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

19

دبدبة ذرذرة ت زب بب ب ردت ارتت اب راة

رتا دررة ت رت ر ت ت ر ت ببت باربة ت بذذر تب

اربة ب رزة زرزرة بذررة ازت رة اب تدد

ث THE

Plotësisht i përgjigjet tingullit tonë th.

Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

ث ث ث ث

اث ثب دث اث بث رث ث ثا ث ث

Page 20: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

20

رث تث ترث ب ثث بثر اثث اثر بارث

ت ارثة ث ردادثثر باثر رثدة رثاة ابثت ث ب

اثرب برث تدث ث ر اب ت رث ث ردا ت ث ررب

وVAVI

Përafërsisht i përgjigjet tingullit tonë v me dallim që është

plotësisht buzor, sepse shqiptohet duke i mbledhur buzët.

Pasi nuk lidhet me shkronjat që vijnë pas saj në fjalë.

Ka vetëm dy forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Mes dhe Në Fund E Vetme dhe Në Fillim

Page 21: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

21

Kan të njëjtat forma Kan të njëjtat forma

و و و و

و وا او دو ود ذو وب او بو و و

ات و زورا واب ب ووب ورب اذراو ث روة

وردة بث ورة ودر بوزر واوث ر وزرا وتب

واوزر ازوزر ث ورا اوت ر واذ دوور ت زوود

اورثت رووز ببدوو وورثت

ـــTESHDIDI

Page 22: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

22

Teshdidi shërben për ta dyfishuar shqiptimin e germës mbi

të cilën rri.

Kurrë nuk vjen në fillim të fjalës, por në mes ose në fund,

dhe gjithëherë qëndron mbi shkronjë.

ث بت =رب ث ببت =بث ربب =رد ب ثث = ردد

ت ثبت بث ت ب ث ت رد وب ث ر بدا در ة ت زود

بذر ة زر ة اد ب ث ر ب ودث ر تدر ب تدب ر

ود د تاز ز ذر ة ارز ود ت دبا ت ب ر ز ببت ت

ت زبب بت زرب تدب ر

Page 23: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

23

نNUNI

Shqiptohet si tingulli ynë n dhe ngjitet me germat që vijnë

para saj dhe pas saj.

Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

ن ن ن ن

ا دن بن ان ان ان نن بن ن ن ن ن

ابن باذن ون بذ ببنت اذنب ذن با ت ت نا ن ود

اذن اب نة ببدنة ان ارن با ان تدب ب ندرا درنة

ر ت نب ة ت نبت اب نة ان ن بذ ان ب ز دندن ارنب نب

ة ت رب نة وزن ت رة ن ثبت ان بت ت وبة انذر بنب و

Page 24: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

24

ىJE

Plotësisht i përgjigjet tingullit tonë j.

Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

ى ي ي ي

اي يا يد زى تى باى يد يزر ي ي ي

ات ين بزيد يرث دوي رة روى ثديا ي رون

باى ب ردى اي تن رويدا دين ي نذر وي رون

ي روز ي بث ادري ة بي ون ت يبا بذبى ي ثبت

Page 25: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

25

ذري ة روى ث نى تدي ن ياذن يدوى

بريب بدني ة ب يت ت ربي ة

لLAMI

Shqiptohet më trashë dhe më fortë se tingulli ynë l.

Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

ل ل ل ل

Lee = ل Leu = ل Lei = ل

.Len Të gjitha këto lexohën shkurt = ل = ل

لن ل ل ل ل ل ل ل ال ال بل لل ال

Page 26: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

26

ين لب اتل للبث انزل ث لث ابل لو ولد ل

يدل بادل ة الذل يلد ب لد لن ب لال ال بد

ة ولول اى لون ليت لبن لدن ذل ة لي نل بلذ

ويل ليتب لزب بلين يدل زلزلت ث ل ت

ولدت اث ن ين ب لبال ولن ت لبث لنت البوى

ZANORET E GJATA Në gjuhën arabe janë tri zanore të gjata: á, í dhe ú. Pasi nuk

ka germa të veçanta për të shënuar zanoret e gjata, ato

formohen prej zanoreve të shkurtëra dhe bashkëtingëlloreve

(në atë mënyrë që pas shënjës fet’ha shtohet و ا ose ى

dhe fitohet á, pas shënjës kesre shtohet ى dhe fitohet í,

dhe pas shënjës damme shtohet و dhe fitohet ú). Kur ا qëndrojnë si shenja për zanore të gjata , nuk ى ose و

vendoset mbi to sukuni.

Page 27: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

27

Mbi zanore të gjata ose nën to nganjëherë qëndron viza

vertikale në vend të së pjerrtës.

ا , ى , ا, ى , و ZANORJA E GJATË A

Zanorja e gjatë "a" është disa llojesh. Formohet prej و ا

ose ى . "A" e gjatë formohet kur pas fet'hes vjen ا ose

ى ose و ا pa kurrfarë shënje, gjegjësisht kur mbi ى

qëndron viza e shkurtë vertikale ى و . ا

Page 28: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

28

Në atë rast و ا ose ى lexohen si zanore jo në e gjatë

"a".

نا اوى ث لثة اردنا ان ا اوو اولى ان ثى تاب الي

بات ياابانا انادي ن نبي نا ولدة ربو اديانا ت رى

ناولي نا ا يارب نا اتنا ث وابا ان زلنا لول دن يا الي

ت راب انية اتى برواية بالدنا باردة الى دارنا

زرنا وليا ذات ليال لبنة

فFE

Page 29: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

29

Shqiptohet si tingulli ynë f dhe ngjitet me germat që vijnë

para saj dhe pas saj.

Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

ف ف ف ف

ف ف اف دف ن فا لف ف ز فان رف ثا ف ر ت

نفا ي فنى فانية فاذا فاز ت وف ىرة ردف ا فا

تدى ي نفد فاردت ف ر ت بفلز ات ف رددنا ف رادى اف

ت رى فاتر فات ف وتا وفاة ف ن ان فالن نفد اف

ي لة بوافدة ن فنف ت وف يت الف فاورث نا الف ف

يان وف تاة فت

Page 30: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

30

TË LIDHURIT E FJALËVE

Në Kur'an nuk lexohen germat të cilat nuk kanë farë shënje.

Kjo veçanërisht vlen për germen ا dhe ل- ( ال - lamut-

tarif ) kur janë në fillim të fjalës dhe ا kur është në fillim

dhe në fund të fjalës, pa kurrfarë shënje.

Prandaj, varësisht nga ajo se a kanë farë shenja, apo nuk

kanë, kështu do t'i lexojmë në fjalët e shënuara poshtë:

-eth = الث وب bil etheri = بالثر

thevbu لة البدر لي = lejletul bedri للد رنة = lid-

dereneti el veledu = الولد نب bidh = بالذ

dhenbi bil jedi = باليد ver Rabbi = والر ب

vez zuburi = والزبر tevel-lev = ت ول وا

رز باث نان ات وا بات وبة والل يل بالندبة بالبا

Page 31: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

31

رى نب فالت اليات الث واب بالث لث بالث بالن ار بالذ

الد ال بالن وال بالثار بالث واب بالذل

ZANORJA E GJATË I

Zanorja e gjatë i formohet kur shënjës kesre i shtohet pas Shenja kesre (viza e pjerrtë ose vertikale) mund të .ى ى

qëndrojë nën germen ى por edhe nën germën e përparme,

me kusht që ى mos të ketë ndonjë shënjë tjetër, p.sh:

اى بى ذى فى لى وربى لادرى بواد

يالف ي روى لل ذى الفيل ليزد والتين ل

ى فى دينى يريد ث واب تنى دينارا ربى ث بتن انفى ا

Page 32: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

32

ين ن يا ولد فى ابريل والد الولد زينة الد

ياابى ادبنى في دينى

قKAFI

Ky tingull nuk ekziston në gjuhën tonë, sepse është i rëndë

dhe shqiptohet fortë, nga thellësia e fytit. Me i afërm është

me tingullin tonë k.

Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

Page 33: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

33

ق ق ق ق

قا , ka = ق = kan ….lëxohen shkurtë. Meqë ky tingull është i fortë, shenja fet’ha mbi te lexohet si

a e shkurtë ( e jo si e ), kurse tenvini- fet’ha e dyfishuar

lexohet si an shkurt ( jo si en).

ي قدر بقلب فق قل لقد ذق اق قا قق

ق فل رواقى ي قتل قدرا اذاوقب قردة قار ة

ر بت قدير بالت وفيق نارزقا وقادرين ي قد ارزق

لةالقدر بين الفقير والوزير فى ديننا لف رق فى لي

وات الرزاق لة القدرالقابلة الى والق انذرنا رب نا لي

ن ا يريد تالوة القر رب الفلق

Page 34: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

34

و - ZANORJA E GJATË U

Kur pas shënjës damme shtohet و (pa hareke tjera) formohet

zanorja e gjatë u و) - ). Shkruhet:

و قوا ابذر تونى بداود ات قا ا تو ق لوب نا ا او ذ

اوفوا نور نبي نا ان ي نفقوا والز ي تون زي نوا

وا ي توبون ي نفقون ي قذفون توقنون وقف يولد

ذو الفاروق ياودود ربى ي توبون وليذن بون

لون القرا والقبور زوروقولوا او الز بور ن ي ت

Page 35: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

35

نوبنا الوفود زاروا نبي نا قالوا رب نا ن توب لذ

مMIMI

Shqiptohet si tingulli ynë m.

Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

م م م م

منوا مم ا دمرت ا ما لم قم الم ياق وم ميراث م

دة اين المفر ي وم مرام فدمدم بنميم ممد

من ا ا لم لم ت ر اماما ان تم تموتون ممنون

دم لمن المال الي وم اذاقمتم ا يابنى للت لميذ ق لم

Page 36: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

36

رب تمم مرادنا ممثل لقد مات الي وم ام نبي نا

نة ان للمت قين مفازا فال ت لومونى المال والب نون فت

ءHEMZA

Hemze quhet tingulli bashkëtingëllor që nganjëherë shkruhet

si ا e nganjë herë si ء e që nuk ekziston në gjuhën shqipe.

Shqiptohet duke lëshuar frymë përmes fytit të shtrënguar.

Kur është e shkruar me sukun shqiptohet si gjysëm tingulli,

duke u mbështetur në tingullin e mëparshëm. (psh. دأب -

de'bun ر - .(bi'run بئ

Hemza shkruhet nganjëherë ( ء ) e nganjëher ka për

bartës ا و ose ى (pa pika), ndërsa në fillim të fjalës

shkruhet gjithmonë në formë të elifit ا.

Page 37: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

37

Kur و dhe ى janë bartëse të hemzes, atëherë ata nuk

lexohen. إ ء , e = أ ء = i , أ ء ؤ ئ = u >>>> Të

gjitha këto lexohen shkurt.

أنت ابدأ رئة ي ومئذ فئة تفئ أ إ أ ؤ ئ إن

فائت فائدة مئدب ياامى رأيت الذئب اذاق رات

ان وابرئ لؤلؤ لئن ي قرئون القر لء ا فباى

ر مملوء والمؤمنون و المؤ ي ؤمنون منات البئ

كKEFI

Përafërsisht i përgjigjet tingullit tonë k, përveç që shqiptohet

diçka më butë.

Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

Page 38: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

38

ك ك ك ك

لم يكن كفوا الم ت ر كيف كا كم اليك ك ك ك

من كتب المكتب ت باركت يكفى لك كمالك مبارك

ين ف ويل كونوا قردة الكوث ر ملك ي وم الد

فانذر ارأي تال ذى يكذب بالدين فى كتاب مكنون قم

بوا با ابا ربك ي رزق لك ورب ك فكب ر وكذ ياتنا كذ

واذكروا اذ ان تم قليال فكث ركم

HUMBJA E GJATËSISË NË SHQIPTIM

Page 39: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

39

Kur fjala e cila mbaron me a, i ose u të gjatë lidhet me

ndonji fjalë tjetër, atëherë ajo a, i ose u e gjatë bëhet e

shkurtë, psh:

kalul ane = قالواالن =قالوا =قال

lel lejlu = ل ال يل = ل =ل

ن يا = فى =ف fid dun’ja = فى الد

el-ledhi’tumine = ال ذى ائ تمن = ال ذى =ال ذ

انى الي وم ماالقلم اتوا المال فام ا اليتيم

ي وم وات قواالن ار لي نو ار الى النور قالال فى الد

لن ت نالوا البر ذوى القربى وامتازوا الي وم

ين لناالي وم ال ال ذين فى الكتاب و اتوا فى الد

اذا ان قلبوا لالكبير الكب ر فى الث لث اذا اكتالو

Page 40: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

40

ه هHE

Shqiptohet lehtë prej thellësisë së krahërorit e përafërsisht i

përgjigjet tingullit tonë h.:

Ka këto forma: Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

ه ه ه ه

Më pare kemi pa se ky tingull ه ه (h) kur ka mbi te dy

pika ة ة lexohet t . kjo vlen vetëm në fund të fjalës.

هم هل ه ه ها هى ه له هن اهل بهن من

هو هاد دهاقا ن هى فالهمها وهدواهداية

هم امنت باهلل وملئكته وكتبه فمهل الكافرين امهل

Page 41: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

41

ايالفهم الدوات الكهربائي ة وماهو بالهزل مل ة

هرهما قل ان هدى اهلل هو الهدى ول ت ن

هو هو اهلل ال ذى ل اله ال

حHA

Ky tingull nuk ekziston në gjuhën tonë. Shqiptohet

lëmueshëm duke shtrënguar fyti dhe vetëm deri diku i

përgjigjet tingullit tanë h. Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

ح ح ح ح

حا , ha = ح = han ….lëxohen shkurtë. Edhe kjo shkronjë është e fortë, shenja fet’ha mbi te lexohet

si a e shkurtë ( e jo si e ), kurse tenvini- fet’ha e dyfishuar

lexohet si an shkurt ( jo si en).

حا حى حوت حاها حب لحما مدح ح ح ح

Page 42: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

42

ن نا بالحق ريح حرف حروف نحن نحكم ب ي

ذوحلم ليحل للحليم ف تحة امرنابالر حمة نبي نا م

فى حديثه ان ت رحم ت رحم الحالل والحرام ب ين

الحول والحوال حول حالنا الى احب الحال

وهو ارحم الر احمين ا مبينا ان هو ال وحى يوحىف تح

يااي ها الن بى لم تحرم مااحل اهلل لك

الحمد لل ه حمدا كثيرا قل هو اهلل احد

Page 43: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

43

خĤA

As ky tingull nuk ekziston në gjuhën tonë. Shqiptohet me zë

të grithshëm nga thellësia e fytit dhe vetëm gjer diku i

përgjigjet tingullit tonë h. Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

خ خ خ خ

Page 44: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

44

خا , ha = خ = han ….lëxohen shkurtë. Edhe kjo shkronjë është e forte. Shenja fet’ha mbi te lexohet

si a e shkurtë ( e jo si e ), kurse tenvini- fet’ha e dyfishuar

lexohet si an e shkurtë ( jo si en).

خوة بخ ب لخ خا خى خا ها حا اخ ا خ خخ

فخ البخيل خوخة بخبز ادخل خروف ي ن

لتخف خلقه اخلده نخل خاوية خلقة

اخذ اخذة ادخل الخزن تحدث اخبارا ام تخلقنه

Page 45: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

45

رالخالقين لحم الخنزيرحرم ام نحن الخا لقون فاهلل خي

رب تمم الخمر ام الخبائث و قل الحمد هلل لم ي ت خذ ولدا

ر بالمخاتيم بالخير ان ما الخي

ر و اب قى ول خرة خي

Page 46: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

46

جXHIM

Shqiptohet më fortë se tingulli ynë xh.

Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

ج ج ج ج

جو جاجى ابجد اجد جوابا جاء جا ج ج

نى فان الجن ة هى المأوى حج حاج الت هج القرا

Page 47: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

47

جبال لجنة من وراء الحجاب واذاالجبال الجهل

لى خالقناا الجن ة تحت اقدام ام هاتكم رب نااهلل جل جال له

جنود مجن دة وجادلهم فى المر محتاجون نحن رب نااهلل

ان اهلل جميل يحب مجيء ان يأجوج و مأجوج فى

نا من نارجهن م وادخلنا الجن ة الجمال يارب نا نج

سSIN

Shqiptohët mprehtë përmes dhëmbëve dhe i përgjigjet

tingullit tanë s.

Ka këto forma: Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

Page 48: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

48

س س س س

سى سو اس اساء سوئا انس سر س سا س س

سال سائل ق تسبح له السموات كسرة اسح ساف ر سفير

سبحان ىولل ه السماءالحسن ان اارسلنارسال بقلب سليم

سرورالن اس فى لبس الس المة فى السكوت اسرى ال ذى

فكانت وسي رت الجبال د تأكل الحسنات الحس اللباس

م دين ناونحن مسلمون السال ولاقسم بالن فس الل و امة سربا

نسان المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده ان اخلقناال

سن ت قويم فى اح

Page 49: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

49

شSHIN

Plotësisht i përgjigjet tingullit tanë sh.

Ndërsa ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

Page 50: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

50

ش ش ش ش

را شىء ريش بشر ش ش ش بشر شا ش شب

شتوي ة ابشرنا ببشرى شاكر تمش اشار اليه ل مااشاء

شربت شربة فى تشريب الو ل هاشمى ق ريشى شهد شاهد

شفاء فى الخمر كلمة الش هادة استشرق ل ين رب المشرق

يالف ق ريش ايالفهم رحلة الشتاء ثم اذاشاء انشره و اذا ل

ثم شققناشقا ان ا ارسلناك بشيرا ونذيراالوحوش حشرت

ي تان والقمر ا الش مس

Page 51: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

51

صSAD

Ky tingull nuk ekziston në gjuhën tonë, sepse është i fortë.

Përafërsisht i përgjigjet tingullit tonë s dhe shqiptohet fortë

duke i mbledhur buzët dhe tërhequr gjuhën.

Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

ص ص ص ص

صا , sa = ص = san ….lëxohen shkurtë. Shenja fet’ha mbi te lexohet a e shkurtë, kurse tenvini-

fet’ha e dyfishuar lexohet an e shkurtë.

ب رص اصب صأ ص صا صىص ص س صا سا

مص اصال صالة الص ف الص يف يصوم و يصلىصد

تب ت وبة الن جاة فى الصدق وت واصوا بالص بر مصحف

لن حصحص الحق ا مافى الصدور وحصل صوحا ن

Page 52: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

52

كن صابرا فى مصيبة ر و مصور و صب ار صبو خالقنا

ين الخالص فال اصابك صد ق ول صل ى ان ا ال لل ه الد

نا انى الماء صبا صديقك من صد قك ل من صد قك صبب

الصبح وات لودرسى اصحو ق بل الشمس اصلى

Page 53: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

53

ضDAD

Ky tingull nuk ekziston në gjuhën tonë dhe vetëm deri diku

është i ngjashëm me tingullin tonë d. Shqiptohet si d e rëndë

dhe e fortë duke vendosur gjuhën nën qiellzë.

Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

ض ض ض ض

ضا , da = ض = dan ….lëxohen shkurtë. Shenja fet’ha mbi te lexohet a e shkurtë, kurse tenvini-

fet’ha e dyfishuar lexohet an e shkurtë.

فىاضاء بيض ض ضاضى ضو ضو ض د ضا دا

نا ضم ة الرض ضاللة ول لي رضكم ضريجى قضي

ى فى تضليل من الض ان والضحى ف ت رض الض الل الض الين

Page 54: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

54

قضون زينة الفاضلة ضلكم من ف ت فض لوا محب ة ال ذين ي ن

القرض الض ارب سيضرب لرض الفضل الجزيل ما

مرضه تضخم القلب ضاقت من ضاقت يده مقراض

كوا قليال ف ليضح فرض صوم رمضان

Page 55: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

55

طTA

As ky tingull nuk ekziston në gjuhën tonë. Vetëm deri diku i

përgjigjet tingullit tonë t. Shqiptohet fort dhe trashë duke

vendosur gjuhën nën qiellzë.

Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

ط ط ط ط

طا , ta = ط = tan ….lëxohen shkurtë. Shenja fet’ha mbi te lexohet a e shkurtë, kurse tenvini-

fet’ha e dyfishuar lexohet an e shkurtë.

طوء اط ات طا طو طى طا تا ط ط ت ط

ذىطلب طاف ف رط ف رطا طبيب وسطا بسلطان طيئ

Page 56: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

56

والجبال اوطادا طول المل ماالحطمة فطرة الوتاد

راكط مطر وابل السجل ى اهدناالصراط المستقيم ارسل طي

نشطا ومات ن ز لت به الش ياطين لت فرط ولت فرط وان اشطات

ىطوب ليمسه جنب ليمسه ال المطه رون الذري ة طاقة

م ن بطش البطشة ي و ماء المطر طاهر للط لبة المجدين

ر يمان صدق من الط هارة شطر ىالكب نطق ال

Page 57: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

57

ظ

DHA

As ky tingull nuk ekziston në gjuhën tonë dhe fare pak i

përgjigjet tingullit dh, sepse shqiptohet më rëndë dhe fortë

duke i mbledhur buzët dhe tërhequr gjuhën.

Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

ظ ظ ظ ظ

ظا , dha = ظ = dhan ….lëxohen shkurtë.

Page 58: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

58

Shenja fet’ha mbi te lexohet a e shkurtë, kurse tenvini-

fet’ha e dyfishuar lexohet an e shkurtë.

ى اوظ ايظ طيئ ظ ذ ظ ز ظا ذا ز ظا ظى ظو ظ

اطا وحظ ت لظ ى فظا فى ظل انظر ي نظر ذ

بالظ المين ظالل حافظ نظر نظرة منتظر ال الظ ن والظ اهر

ظلمات الب ر انى حفظت الدرس كتابى نظيفتان فى يداى

حفظواالص لوات من فانذرالظ المين من كتابه دائما انظف

صب ر

الظ فر الكبير ماكان اهلل ليظلمهم لت نظر الى من ظفر

الن جاة في حفظ اللسان وانظر الى ما قال قال

Page 59: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

59

عAJNI

Ky është tingull i mprehtë fytor. Nuk ekziston në gjuhën

tonë. Shqiptohet si gjysmë tingulli "a" me gojë të hapur, në

mënyrë që fryma lëshohet përmes fytit të shtrënguar.

Page 60: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

60

Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

ع ع ع ع

عا , a = ع = an , ع =u , .i lëxohen shkurtë = ع

ىع , a = عا = a , عو =u , .i lëxohen gjatë = عىShenja fet’ha mbi te lexohet a e shkurtë, kurse tenvini-

fet’ha e dyfishuar lexohet an e shkurtë.

عد عى عواو عو عو دع ع عاعا ع ع عع

عن الن عيم ى عفا عز عت وا بعت عيب بعث اعل عش

ر جميل معراج الن بى اعوذ ى عل لاعبد ما ت عبدون الص ب

ين العلم نور الس عقل سليم اعى ناجح الص الة عماد الد

ياعلى عدل ساعة ي عدل عبادة سبعين سنة بعذاب واقع

Page 61: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

61

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعي ته كن عالما او مت علما

ابى اهلل ان ي قبل عمل صاحب بدعة ورف عناه مكانا عليا

اليس اهلل بكاف عبده حت ى يدع بدعته

Page 62: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

62

غ GAJNI

As ky tingull nuk ekziston në gjuhën tonë. Vetëm gjerë diku

i përgjigjet tingullit tonë g dhe shqiptohet me zë të thellë

dhe të fortë nga fyti.

Ka këto forma:

Format e të shkruarit e shkronjës

Në Fund Në Mes Në Fillim E Vetme

غ غ غ غ

غا , ga = غ = gan ….lëxohen shkurtë. Sikur të gjithë tingujt e rëndë të mësuar deri tani edhe mbi

këtë tingull fet’ha lexohet a, ndërsa tenvini- fet’ha e

dyfishuar lexohet an.

ف رغ غفر غى غو اغو غيب غا غ غ غاغ غ غ

ى عنه الغاشية بالطا غية غير غشاوة ليطغى مااغن ب زي غا

Page 63: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

63

ى ان اال الغيبة حرام اذاي غشى رب نا لتزغ ق لوب نا اغتسل

ناقد وصلناالغية من ي غفر ي غفر من غش رب تا راغبون

ف ليس

فما ي غفر ت قبل ت وبة عبد حكمة بالغة منا مالم ي غرغر

ى مازاغ البصر وماطغىاذ ي غشى السدرة ماي غش النذر ت غن

امين رب نا اغفرلنا أنت غفور رحيم

Page 64: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

64

حروف الهجآء ALFABETI I GJUHËS ARABE

Ger

ma

Em

erto

he

t

ara

bis

ht

I

për

gji

gje

t

Tin

gu

llit

:

Ger

ma

Em

erto

he

t

ara

bis

ht

I

për

gji

gje

t

Tin

gu

llit

:

,Hemze ا ء

elif

- Dad ض -

- Ta ط Ba B ب

- Dha ظ Ta T ت

- Ajn ع Tha Th ث

- Gajn غ Xhim Xh ج

Fa F ف - Ha ح

- Kaf ق - Ha خ

Kef K ك Dal D د

Page 65: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

65

Lam L ل Dhal Dh ذ

Mim M م Ra R ر

Nun N ن Za Z ز

- Vav و Sin S س

Ha H ه Shin Sh ش

Ja J ى - Sad ص

DISA REGULLA QË KANË TË BËJNË ME ZANORE,

BASHKËTINGËLLORE DHE TË LEXUARIT NË

KUR’AN

1. ~ Kjo është shenjë për shqiptim më të gjatë dhe qëndron

vetëm mbi zanoret e gjata a (آ), i ( ـــ ى) dhe u ( ـــ

و ) dhe shwrben për shqiptim më të gjatë të tyre, p.sh.

felemma edaet = ف لم آ اضآءت xha’e = جآء

من ا ا ا قولو si’e = ء سى = kulu

amenna

ان فسكم فى su’un = ء سو = fi

enfusikum

Page 66: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

66

2. Zanorja e gjatë u (او) lexohet si të ishte shkruar zanore e

shkurtë u ( ا ) në fillim të këtyre fjalëve:

اولئك اولء اولى اولو

Ndërsa e fundit (të fjalët اولى اولو dhe tjera të tilla)

shqiptohet gjatë, nëse këto fjalë nuk lidhen me fjalwtjera që

pasojnë.

3. Zanorja e gjatë u ( lexohet shkurt në disa vende në ) ؤ

Kur’an, p.sh:

ؤلء علمآؤ ه

4. Zanorja e shkurtë u ( ـــ) mbi و lexohet si zanore e gjatë

u në këto fjalë:

ود ي لون يست ون ت لون غاون ماورى دا 5. Në disa fjalë zano rja e shkurtë e ــ ) ( lexohet a e gjatë,

p.sh:

All-llahu = اهلل hadha = هذا

Err-Rrahmanu = الر حمن dhalike = ذالك

thelathetun = ث لثة hakedha = ذا هك

Page 67: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

67

lakin = لكن ilahun = اله

Në fjalën اهلل lami (ل) lexohet ll, përveç nëse vjen pas

kesres.

6. Fjala انا lexohet si të ishte e shkruar ان -ene, përveç në

qoftëse gjatë leximit në të pushojmë.

7. Tenvini ــ ) ( - fet’ha e dyfishuar gjithmonë shkruhet me

bartësin elif ا ) (, përveç në ة dhe ى e cila nuk lexohet, p.sh:

مسمى ف تى هدى جن ة

8. Është shpjeguar me rastin e përpunimit të çdo harfi që

fet’ha ــ ) ( lexohet si a e shkurtë (jo si e) dhe fet’ha e

dyfishuar- tenvini ــ ) ( si an shkurt (jo si en) kur qëndrojnë

mbi ndonjërën prej këtyre nëntë bashkëtingëlloreve të cilat

nuk ekxistojnë në gjuhën tone: ق غ ع ظ ط ض ص خ ح

Mirëpo, duhet mbajtur mend se, nëse në të qëndron sukuni

dhe para tyre bashkëtingëllorja e butë me fet’ha, atëherë

edhe ajo fet’ha lexohet si a e shkurtë, p.sh:

عمهم اط nahnu = نحن = at’amehum

adlalen = اضالل jahruxhu = يخرج

Page 68: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

68

jadhlimuhum = يظلمهم vasbir = واصبر

ba’de = ب عد

magdubun = مغضوب

jakreu = ي قرأ Kjo rregull nuk ka të bëjë me teshdidin, p.sh:

ر ves sabru = (واصبر ) والص ب

ed dalalu = (اضالل ) الض الل

et ta’amu = ( اطعمهم )الط عام

9. Zanorja ــ ) ( - fe t’ha lexohet si a e shkurtë në këto

fjalë.

All-llahumme = الل هم All-llahu = اهلل

Rabbena = رب نا Rabbi = رب

10. Tingulli h ( هه ) me kesre ose damme ) ) i cili në

këtë trajtë vien vetëm në fund të fjalës, nëse ka para vetes

harfin me hareke (ـــــــ) lexohet e gjatë, e nëse para tij

qëndron harfi me sukun ose pa kurrfarë shënjë lexohet e

shkurtë, gjegjësisht kesre dhe damme lexohen si i, u të

gjata.

Page 69: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

69

SHEMBUJ PËR SHQIPTIM TË GJATË PËR

SHQIPTIM TË SHKURTË

minhu = منه felehu = ف له

fihi = فيه Rabbuhu = ربه

ibtilahu = ابتاله resuluhu = رسوله

nuhihi = نوحيه bihi = به

alejhi = عليه hajrihi = خيره

jehdihi = ي هديه ba’dihi = ب عده

Lil-lahi = لل ه ketebehu = كتبه

Përjashtim bën fjala فيه مهانا ( fihi muhana ).

11. Fjala مجريها në Kur’an duhet lexuar mexhreha.

Zanoren e shkurtë e që qëndron në r duhet zgjatur me zë të

hollë si e, e jo si a të gjatë.

12. Në Kur’an në një vend është e shkruar لكن ا të cilën fjalë

duhet lexuar shkurt si me qenë e shkruar لكن përveç në

qoftëse në atë fjalë ndalemi.

Page 70: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

70

13. Kur ndalemi në fjalët me njerën prej këtyre shenjave atëherë çdo njërën prej atyre fjalëve do ta lexojmë si

të mbaronte me shenjën sukun ) ( , p.sh:

ijjake na’bud = اي اك ن عبد -اي اك ن عبد

bil-lah = بالل ه -بالل ه

ma tef’alun = لون مات فع -مات فعلون

Gafurun Rrahim = غفور رحيم -غفور رحيم

Por, në qoftëse ndalemi në atë fjalë e cila mbaron me

shenjën

) (, atëherë mbarimin e asaj fjale do ta lexojmë a të gjatë ,

p.sh:

Gafura = غفورا -غفورا

huda = هدى -هداى

tat’hira = تطهيرا -تطهيرا

rida = رضى -رضى

Page 71: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

71

14. Kur ndalemi në fjalët që mbarojnë me و ose ى ,

atëherë ai و shndërrohet në zanore të gjatë u, në qoftëse

harfi i mëparshëm ka shenjën ــ ) ).

Kurse në zanore të gjatë i në qoftëse harfi i mëparshëm ka

shenjën ــ ) ), p.sh: hu = هو -هو

hi = هى -هى

en jagdu = ان ي غضو -ضو ان ي غ

radi = رضى -ى رض

15. Në qoftëse ndalemi në fjalët që mbarojnë me t të

rrumbullakët ( ة ة) atëherë atë t do ta lexojmë h, p.sh:

bil ahireh = خرة بال -خره بال

fil hutameh = فى الحطمة -فى الحطمه

bi imreeh = بامرأة -بامرأه

xhenneh = جن ة -جن ه

Të të gjithë shembujt e shënuar kur vazhdojmë të lexuarit,

fjalët do t’i lexojmë sipas germave dhe shenjave që kanë.

Page 72: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

72

16. Në qoftëse ndalemi në fjalë të cilat mbarojnë me sukun

( ) ose me zano re të gjata ( ا , ى , و ) ato fjalë do t’i lexojmë sikur mos të ishim ndalur fare, p.sh:

kuli = قولى alejhim = عليهم

xheala = جعال amenu = منوا ا 17. Duke lexuar në Kur’an do të shohim se ka mbi disa fjalë

disa shenja që tregojnë a është mire të ndaleni, ku mund të

ndalemi dhe ku nuk mund të ndalemi, si p.sh:

Në fund të çdo ajeti (verseti) mund të ndalemi pa marrë ٭

para sysh shenjat. ose ۞ është i njëjtë me pikën tonë

(.) dhe vjen në fund të çdo ajeti.

٭ م , Tregon se të ndalurit në atë fjalë është i

domosdoshëm.

٭ل , Tregon se nuk guxojmë të ndalemi, por nëse jemi

ndalë duhet përsëri ta lexojmë atë fjalë në vazhdim të dytë,

përveç nëse është në fund të ajetit.

ط ٭ , Tregon se ndalimi është me vend-mirë.

Page 73: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

73

ع ٭ , Tregon se ndalimi është shumë i përshtatshëm.

ج ٭ , قلى , .Tregon se është mirë të ndalemi قف

Tregon se është mirë të vazhdojmë, dhe صلى , ق ٭

٭ ……… Këto tri pika të përsëritura

dy here tregojnë se nëse ndalemi në fjalën e parë, mos të

ndalemi në të dytën, por nëse në të parën nuk ndalemi, të

ndalemi në të dytën.

18. Në Kur’an ka nën disa fjalë shenjë مد që tregon se

harfi nën të cilin qëndron kjo shenjë duhet lexuar gjatë, dhe

shenja قصر që treon se harfi nën të cilin qëndron kjo shenjë

duhet lexuar shkurt.

19. Në Kur’an ka shumë fjalë në të cilat nuk mund të

ndalemi, e ato, kryesisht, janë:

ى الخاش ما ل ب لى ان ان ان كانما ان ما في من لول لعل اذ كم ب عد ق بل كل ى ربما لو علال

لكن لم عن لم ا هل ذو م او ام ا ام با كل حت ى ث ذى ذا كيف مثل لن قد سوف لم عم

Page 74: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

74

20. Në Kur’an njëzet e katër sure (kaptina) fillojnë me kësi

shkurtesash të cilat duhet lexuar kështu:

الف لم را = الر لف لم ميم ا = الم

طاسين = طس الف لم ميم را = المر

طاها = طه كآف هاياعين صآد = كهيعص

ن قآف حاميم عيين سي = عسق مح

صآد = ص طا سين ميم = سمط

حاميم = حم ياسين = سي

= ن قآف = ق ن نو

Page 75: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

75

PËRMBAJTJA

HYRJE 3

ELIFI 7

ZANORET E SHKURTËRA

7

ELIFI ME FET’HA 8

ELIFI ME KESRE 8

ELIFI ME DAMME 9

DAL 10

DHAL

11

SUKUNI 12

RE 13

ZE 14

TENVINI 15

BE 16

TE 17

THE 18

VAVI 19

TESHDIDI 20

NUNI 21

JE 22

LAMI 23

ZANORET E GJATA 24

ZANORJA E GJATË A 25

Page 76: SHKRONJAT E KUR ANIT - qsi-ks. · PDF file5 Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit, të gjithë tingujt ndahen në të lehtë dhe të fortë. Tingujt e lehtë janë: ى ه و ن

76

FE 26

TË LIDHURIT E FJALËVE

27

ZANORJA E GJATË I 28

KAFI 29

ZANORJA E GJATË U 30

MIMI 31

HEMZA 32

KEFI 33 HUMBJA E GJATËSISË NË SHQIPTIM 34

HE 35

HA 36

ĤA 38

XHIM 40

SIN 41

SHIN 43

SAD 44

DAD 46

TA 48

DHA 50

AJNI 52

GAJNI

54

ALFABETI I GJUHËS ARABE 56

DISA REGULLA 57

SHEMBUJ 60