Školski kurikulum ktš ispravak stara verzija ?· organizacijom državnog natjecanja Prodavač 2009., izdavanjem Ljetopisa i školskog lista ... prevencija ovisnosti ... i nasilja u školi i izvan

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • *

  KOLSKIKURIKULUMKomercijalneitrgovakekoleBjelovar

  kolskikurikulumKomercijalneitrgovakekoleBjelovarsadrinastavneiizvannastavneaktivnostikojenamjeravamoprovestitijekomk.god.2008./2009.

  2008./2009.

  2008./2009.

  KOLSKIKURIKULUMKomercijalneitrgovakekoleBjelovar

  kolskikurikulumKomercijalneitrgovakekoleBjelovarsadrinastavneiizvannastavneaktivnostikojenamjeravamoprovestitijekomk.god.2008./2009.

  2008./2009.

  2008./2009.

 • 2

  Sadraj

  I. UvodOciljevimaizadaama 3 II. Izvannastavneaktivnosti 4

  Dramskagrupa 4Knjigoljupci 4Novinarskagrupa 5kolskiportskiklub 6III. Posebniprogrami

  Socijalnaizdravstvenazatitauenika 6kolskipreventivniprogrami 7

  kolskiplanreagiranjaukriznimsituacijama 8

  Antikorupcijskiprogram 9

  IV. Projektnanastavaiizleti Strukovnevjebevjebenikatvrtka 11GeografijaPutovimaUjedinjeneEurope 11V. Izletiiputovanja

  NagradniizletzauenikeuOpatijuiRijeku 12Strunaekskurzijatrgovakicentarikazalitesvi 12TerenskanastavaKoprivnicailiPoega 13Jednodnevniizletzauenikeprvihrazreda 13PosjetHrvatskomSaboru 14Maturalnoputovanjezauenikezavrnihrazreda 14VI. Pedagokiprojekti

  Vjebanjetolerancije 15Dvauha,jednausta 15Meunarodnidanpravapotroaa15.3. 16VII. Ostaleodgojnoobrazovneaktivnostiiprogrami

  Znaajnidatumi 16Kulturnaijavnadjelatnostkole 18Profesionalnoinformiranje 19Izdavakadjelatnostipromidbakole Ljetopis 20kolskilist 20Mrenastranica 20

 • 3

  I. UVODOciljevimaizadaama

  Nakontosmouprolojkolskojgodinipreseliliunovuzgraduuk.god.2008./2009.nastavljamosopremanjemnastavnimpomagalima,posebnoinformatikomopremom.Nastavitemosaktivnostima:radomujednojsmjeni,provedbomterenskenastave,pripremamazanatjecanjeiorganizacijomdravnognatjecanjaProdava2009.,izdavanjemLjetopisaikolskoglistaInventura,brojnimvannastavnimaktivnostima(sport,dramskadruina,knjigoljupci,novinari),obiljeavanjemMeunarodnogdanapravapotroaa,odravanjemmrenestranicekole,organizacijomsajmavjebenikihtvrtkiidrugihaktivnostikojeorganiziralokalnazajednica,MZO,ASO,AZOO,AOO,NCVVOidrugimakojeedoprinijetikvalitetnijojnastaviiuspjehuuenika.

  Sobziromnasveveibrojuenikasodreenimproblemima(uponaanju,uenju,zdravstvenihisl.)raditesenaintenzivnijojsuradnjisroditeljimaiinstitucijamakojesebavemladima.Kakojeprolekolskegodinezaustavljenrastbrojaizostanakasnastave,ovegodineemopodizatisvijestuenikaovanostipohaanjanastave,pravodobnoinformiratiroditeljeipridravatisedogovorenihpravilaimjerilakojesuutvreneStatutomkole.

  Uciljuunaprjeenjanastavnogprocesaiopenitoodgojnoobrazovnogradatepoticanjuvrednovanjaisamovrednovanjaposebnapozornostposvetitesepraenjuianaliziranjunastavnihsatovaodstranepedagoginjeiravnateljice.

 • 4

  II. IZVANNASTAVNEAKTIVNOSTIDRAMSKAGRUPA

  CILJEVI: Metodama odgojnog kazalita kod motiviranih uenika otkriti i razvitisposobnosti scenskog izraza, kvalitetno upotpuniti slobodno vrijemeuenika,njegovatijezinoumjetnikiizraznahrvatskomjeziku,uenicimapruiti mogunost za reproduktivne i kreativne aktivnosti u scenskomizrazu,pomoiuenicimadarazvijusvojeosjeaje,sklonosti,sposobnostiistavove, izraajne sposobnosti i vjetine, matu i stvaralatvo, steknudrutvenu svijest i njezine sastavnice (samokritinost, kritinost,odgovornost i snoljivost), razviju humana i moralna naela, steknusamopouzdanje i sigurnost, razumijumeuljudske odnose i ponaanje inauesuraivatiicijenitidruge.

  NAMJENA: promicanjekultureizraavanjairazumijevanjameuljudskihodnosaNOSITELJI: NikolinaMarini,prof.NAINREALIZACIJE:

  projektni rad, forum teatar, dramske kreativne radionice, osvjetavanjevanostiscenskogkomuniciranjainainakomuniciranja,vjebescenskoggovora, kreacija scenskog teksta, socijalne vjetine, sposobnostiimprovizacije,prepoznavanje scenskihnormi,radna scenskomprostoru,osmiljavanje scenografije, kostimografije, vjebe artikulacije, vjebesamopouzdanja,nastupijednomtjednosusreti(35satigodinje)izvannastave,intenzivanradnapojedinanimpredstavama(predstavazaprverazrede,.

  VREMENIK: Tijekomgodine:Boinapriredba,predstavazaLidrano,predstavazadravnonatjecanjeProdava2009,predstavazapromocijuLjetopisa

  TROKOVNIK: ovisnoopredstavikojuueniciosmisle,eventualnopotrebnasredstvazakostimeiscenu,ovisnooplasmanuiizborutekstazapredstavukostimi,rekviziti,scenografija)troakprijevozasnosiupanija

  VREDNOVANJE:

  zajednikeanalize,evaluacijskilistii,samoanalize,pohvale,nagradeuenicimazazalaganje,osiguravanjeodlaskazakazalinepredstaveugraduusuradnjisPukimuilitemiBjelovarskimkazalitem,sudjelovanjeirezultatnaLidranu

  KNJIGOLJUPCICILJEVI: brigaoposudbiknjiga,njihovojzatiti,promocijiknjigaiknjinice.NAMJENA: nauititojeknjinifondikakogaodravati,popravljatioteenesveske,

  posjeivati druge knjinice i provjeravati steeno znanje, posjeivatiizdavae te po mogunosti organizirati knjievne susrete. Otvorit emogunost uenicima da predstavljaju znanje i interese drugimuenicima.Sudjelovateunabaviknjinogfondaiasopisaukoliipisatikritikeknjiganamrenojstranicikole

  NOSITELJI: strunasuradnicaknjiniarkaNAINREALIZACIJE:

  Ueniciepriprematiizlobeknjiga,pomagatiuureenjupanoa,biratinajitatelja,organiziratikvizoveznanja,tribine,itd..

 • 5

  VREMENIK: tijekomgodine,sastancijednomtjednoTROKOVNIK: nagradezauenikesuknjige,CDisl.VREDNOVANJE:

  evaluacijskilistii,olujeideja,izbornajitatelja

  NOVINARSKAGRUPACILJEVI: svladavanje novinarskog umijea kao vjetine medijskog izraavanja,

  sudjelovanja u javnosti, priopavanja znaajnih injenica, koritenjainformatikihtehnologija,obradetekstovaifotografije.

  NAMJENA: Ueniciepratitizbivanjaukoliigradu,pisatiozanimljivimdogaajima,sudjelovatiuureenjukolskoglista,ureivatiinfopanoe

  NOSITELJI: knjiniarkaNAINREALIZACIJE:

  Uenicieseokupljatijednomtjedno,raditesenatemama:

  vrstenovinarskogizraavanjairazlozipodjele, vijestkaoosnovapriopavanja, izvjetaj,biljeka,obinirazgovor, tematskipristup, interview, reportaa,osvrt,komentar, istraivakonovinarstvo.

  tehnologijeobradepisanimediji,elektronskimediji, postavljanjepitanjaiobradaodgovora.

  pisanje"dobroglanka", tosdogaajem?

  interaktivnipristupnovinarskomposluipoduci, simulacijadogaajaiizvjetavanje"slicamjesta".

  kratkapovijesthrvatskognovinstva, pravilainaelaetikenovinarstva, kodeksastihrvatskihnovinara, odgovornostzakreiranjejavnogmiljenja, novinarstvokaozadovoljavanjeosobnihizajednikihciljevai

  motiva.

  suradnjasnovinskimredakcijamadnevnikaitjednika,radioitelevizija,

  mogunostiizdavanja"fanzina",stalnasuradnjanamrenojstranici kole

  VREMENIK: TijekomgodineTROKOVNIK: Sredstvapotrebnazaizdavanjekolskoglista,upapirnatomoblikubite

  samodioprimjerakapotrebanzaocjenunaLidranu,ostaloebitislobodnozadownloadnamrenojstranicikole.

 • 6

  VREDNOVANJE: Zadovoljstvouenika,nastavnika,evaluacijskilistiiikutijapohvalaiprimjedbi,sudjelovanjeirezultatnatjecanjanaLidranu

  KOLSKIPORTSKIKLUBTRGOKOMERCCILJEVI: prevencijaovisnosti,razvijanjezdravihstilovaivotailjubaviprema

  sportu

  NAMJENA: razvijanje i poticanje fairplaya, sretnije zajednice i postizanje trajnog mira,sudjelovanjeusportskimnatjecanjima

  NOSITELJI: GordanaCrni,prof.

  NAINREALIZACIJE:

  Tijekomradauskupiniekipiodabranogsporta,uenicieseupoznatispovijesnimnastankomsporta,pravilimaigreisuenja,uvjebavatetehnikotaktikeelemente,priprematiseisudjelovatinanatjecanjimaodkolskedodravnerazine

  VREMENIK: Tijekomgodine

  TROKOVNIK: Zanatjecanjaosiguratisokoveisendvie,aostaloovisioplasmanunanatjecanju,putovanjeuDaruvar,Zagreb(kros)idr.

  VREDNOVANJE:

  analizeigre,pohvaleinagrade,rezultatinasportskimnatjecanjima

  III. POSEBNIPROGRAMISOCIJALNAIZDRAVSTVENAZATITAUENIKACILJEVI: pouavanjeizpodrujazdravstvenogodgoja,

  informiranjenastavnikaozdravstvenojisocijalnojproblematiciuenikaNAMJENA:

  pomouenicimairoditeljimausavladavanjuzdravstvenihisocijalnihtekoa,

  NOSITELJI:

  OrnelaMalogorski,prof.,Ivanatigli,dipl.ing,razrednici

  NAINREALIZACIJE:

  ispitivanje(usmeno,pismeno,uvidudokumentacijuianketazaprve

  razrede)socijalnestruktureuenika,analizaupisnihdokumenatazauenikeprvihrazreda

  pouavanjeuenikaizpodrujazdravstvenogodgojanasatovimarazrednika,nasatovimanastavnogpredmetaHigijenaipoznavanjerobe,krozindividualnerazgovoreteradupedagokimradionicama,izradaplakata

  obiljeavanjevanihdatuma(Tjedanborbeprotivtuberkuloze,DanborbeprotivAIDSa,Danzahvalnostizaplodovezemlje,Svjetskidanhrane,Svjetskidanzdravlja,Svjetskidansporta)

  predavanjauorganizacijiCrvenogkria(TBC,prehrana) predavanjaiprezentacijelijenikaHrvatskogZavodazajavnozdravstvo suradnjasGradskimdrutvomCrvenogkriaorganiziranjepredavanja

  zauenike suradnjaspredstavnicimaCentrazaprevencijuovisnostiradioniceiz

 • 7

  podrujaprevencijeovisnostiSlagalica suradnjasCentromzasocijalnirad suradnjasObiteljskimcentrom roditeljskisastanci razgovorinaNastavnikimvijeimavezanauzzdravstvenuisocijalnu

  zatituuenikaVREMENIK: Tijekomgodine

  TROKOVNIK: Nezahtjevaposebnetrokove

  VREDNOVANJE: Miljenjaprofesora,uenikairoditeljaoprovedenimaktivnostima

  KOLSKIPREVENTIVNIPROGRAMI prevencijaovisnosti(puenje,alkohol,droge) sigurnostukoli(afirmacijompozitivnihvrijednostiprotivnasilja)CILJEVI: afirmacijapozitivnihvrijednostiuenika,razvijanjusvijestiosebi,vlastitim

  oekivanjimaipotrebama razvijanjesamopouzdanjaiprosocijalnogponaanja

  NAMJENA: suoavanjespostojanjemproblemanesigurnostiinasiljaukoliiizvankole promicanjespoznajaoopasnostimaorujaidrugiheksplozivnihnapravatejaanjesvijestiuenikairoditeljaopotrebipredajeorujanadlenimtijelima

  stvaranjepozitivnogozraja,ozrajapodrkeipovjerenja poticanjekvalitetnedvosmjernekomunikacijeisuradnjenasvimrelacijama pruitiuenicimarazliitesadrajeukoliiinformacijeokulturnimisportskimdogaanjimaugraduitakoutjecatinauenikedaseutoveembrojuukljueurazliiteoblikeaktivnogprovoenjaslobodnogvremena

  smanjenjeinteresamladihzauzimanjesredstavaovisnosti ospo