ŠKOLSKI KURIKULUM - obs-bj.hrobs-bj.hr/images/uploads/skolski-kurikulum-2016-2017.pdf · “Pod pojmom školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese i aktivnosti ... Namjena Prevencija nasilja i povećavanje sigurnosti učenika, njihovih

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • KOLSKI KURIKULUM

  Obrtnika kola Bjelovar

  kolska godina 2016./2017.

  Bjelovar, rujan 2016.

 • 2

  Naa misija:

  Naa kola pridonosi razvoju drutva odgojem i obrazovanjem uenika za obrtnika

  zanimanja potiui prijateljstvo, timski rad, kreativnost, iskrenost i ekoloku osvijetenost.

  Naa vizija:

  Obrtnika kola Bjelovar obrazuje i odgaja obrtnika za 21. stoljee. Na prvom mjestu

  ovjeka sa svim ljudskim kvalitetama, strunjaka koji je svjestan vanosti cjeloivotnog uenja,

  ekoloki osvijetenog i odgovornog graanina moderne Hrvatske.

 • 3

  1. Uvod - O ciljevima i zadaama

  kolski kurikulum Obrtnike kole Bjelovar izraen je na temelju Nacionalnog

  okvirnog kurikuluma.

  Pod pojmom kolskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadraje, procese i aktivnosti

  usmjerene na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni,

  osobni, drutveni i fiziki razvoj uenika. On obuhvaa osim slubenih programa nastave i

  neformalne programe te obiljeja koja stvaraju kolski imid, kao to su kvalitetni odnosi, briga

  o jednakosti suprotnosti, o vrjednovanju primjera koji postavljaju kriterij kole i naine na koji

  je ta kola organizirana i voena. Nastavni i pouavajui stilovi snano utjeu na kurikulum i u

  praksi ne mogu biti odvojeni od njega. (Alistair Ross, 2000, DES, 1985)

  Obrtnika kola Bjelovar sudjeluje u projektu samovrjednovanja. Samovrjednovanje je

  proces koji je pod kontrolom samih ustanova za strukovno obrazovanje i za koji su same

  odgovorne. Moe se definirati kao sustavan progresivan proces procjenjivanja u kojem

  ustanove prikupljaju i analiziraju dokaze kako bi donijele prosudbe i odluke o svojoj izvedbi u

  odnosu na dogovorene kriterije i indikatore.

  Od kolske godine 2011./2012. sve strukovne kole u Hrvatskoj zakonski su dune

  provesti projekt samovrjednovanja u cilju unapreivanja kvalitete i uinkovitosti uenja i

  pouavanja. Naa kola ulae velike napore kako bi uspjeno vrjednovala i unaprijedila svoj

  rad i stvorila prepoznatljivu sliku kole u javnosti. Veliki dio aktivnosti i napora bit e usmjeren

  tome cilju, pa tako i veliki dio sadraja iz kolskog kurikuluma. Cilj nam je smanjiti broj

  izostanaka s nastave, smanjiti broj negativnih ocjena, smanjiti broj uenika koji ponavljaju

  razred i onih koji odustaju od kolovanja. Takoer elimo pozitivnom prezentacijom kole

  meu uenicima zavrnih razreda privui to vei broj uenika sa to boljim uspjehom da se

  upiu u nau kolu, poboljati suradnju s partnerima iz lokalne zajednice te stvoriti

  prepoznatljivu sliku kole u javnosti.

  Uenicima koji pohaaju nau kolu elimo ponuditi raznovrsne i brojne izvannastavne

  aktivnosti u koje bi se mogli ukljuiti i tako bolje zastupiti odgojnu dimenziju obrazovanja.

  Budui da veliki broj uenika ima stanovite tekoe s uenjem i vladanjem, i dalje emo

  izuzetnu vanost posvetiti suradnji s roditeljima i institucijama koje se bave mladima. I ove

  kolske godine posebna panja bit e posveena radu s uenicima s tekoama koji su

  integrirani u redovne odjele te uenicima s tekoama koji pohaaju posebne razredne odjele.

  U cilju poticanja vrjednovanja i samovrjednovanja, provode se inicijalni testovi u prvim

  razredima, prate se i analiziraju nastavni satovi od strane nastavnika, ravnatelja i pedagoga,

  strunih aktiva, anketiraju se uenici, roditelji i nastavnici te ukljuuju se svi subjekti koji

  sudjeluju u nastavnom procesu u proces vrjednovanja.

  Posebna pozornost nastojat e se posvetiti opremanju kole suvremenim nastavnim

  sredstvima i pomagalima, posebno informatikom opremom, te opremanju uionica praktine

  nastave.

 • 4

  2. Izvannastavne aktivnosti

  2.1. kolski portski klub

  Ciljevi

  Razvijanje i poticanje zdravog naina ivota i ljubavi prema

  sportu

  Prevencija ovisnosti o opijatima

  Namjena Razvijanje i poticanje pravedne igre te zadovoljnijih uenika

  kao ravnopravnih lanova zajednice

  Sudjelovanje u sportskim natjecanjima

  Nositelji Nastavnik tjelesno-zdravstvene kulture, struni suradnici,

  uenici

  Nain realizacije Upoznavanje s povijeu sporta

  Upoznavanje s pravilima igara

  Uvjebavanje tehniko-taktikih elemenata

  Pripremanje i sudjelovanje na natjecanjima i drugim

  aktivnostima u organizaciji kole (obiljeavanje Dana kole,

  sportskih dana i drugih vanih datuma)

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Sportska oprema

  Medicinska oprema

  Hrana i pie (za natjecatelje)

  Nagradno putovanje/nagrade za natjecatelje i boravak u drugim

  mjestima (prema mogunostima)

  Vrjednovanje Analiza igre

  Nagraivanje natjecatelja

 • 5

  2.2. Budi muko klub

  Ciljevi

  Pozitivna modifikacija ponaanja mladia putem radionica

  (tematske cjeline radionica: nasilje, droga, seksualnost, zdravlje

  i aktivizam)

  Namjena Promocija rodno ravnopravnih normi, pozitivnih ivotnih

  stilova i nenasilnog ponaanja mladih mukaraca

  Nositelji Adela Sakradija/Antonija Vuleti/Petra Plevnik, pedagoginja,

  Mirna Marin, prof. hrvatskog jezika, Stela upi, prof.

  engleskog jezika i Sanja Novotni, prof. politike i gospodarstva

  Udruga Status M

  Nain realizacije Radionice

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Materijali za radionice

  Vrjednovanje Anketiranje uenika o provedenim aktivnostima

 • 6

  2.3. Mlade Crvenog kria

  Ciljevi

  "Odgoj za humanost", Graanski odgoj i obrazovanje kod

  mladih lanova razvija se osjeaj solidarnosti i tolerancije,

  suosjeanje, nepristranost, potivanje ljudskog bia i ivota u

  miru i ljubavi.

  "Zdravstveni odgoj" rad na zdravstvenom obrazovanju

  mladei, kako postii i zadrati zdravlje, opasnosti i tetnosti

  za zdravlje, poticanje i osposobljavanje za pruanje prve

  pomoi i samopomoi.

  "Razvijanje socijalne svijesti" organizira razliite oblike

  meusobnog pomaganja, razvija odgovorno ponaanje prema

  sebi i zajednici, razvija komunikacijske vjetine, pomae

  razvijanju prijateljstva.

  Postavljene zadae postiu se izobrazbom mladei na

  predavanjima i tijekom radionica Crvenog kria i provedbom

  nauenog u praksi ukljuivanjem u konkretne aktivnosti.

  Namjena Svrha rada s mladima je razvijanje osjeaja humanosti,

  tolerancije, milosra, suosjeanja i razumijevanja meu

  mladima, to pridonosi ostvarivanju sretne zajednice i

  postizanju trajnog mira.

  Nositelji Nastavnici, struni suradnici

  Nain realizacije Predavanja i radionice

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Materijali

  Vrjednovanje Anketiranje uenika o provedenim aktivnostima

 • 7

  2.4. Elektronika i robotika

  Ciljevi Proirivanje znanja iz podruja elektronike i robotike.

  Stjecanje iskustva u samostalnom izboru, planiranju i izvedbi

  projekata.

  Stjecanje vjetina u pronalaenju materijala i alata i njihovom

  koritenju.

  Optimalno planiranje trokova projekata.

  Razvijanje sposobnosti za timski rad, solidarnosti i

  odgovornosti prema suradnicima.

  Saznanje o vlastitim sposobnostima i poticanje na dalje

  istraivanje.

  Namjena Svrha rada s uenicima je omoguavanje proirivanja znanja iz

  struke te osiguravanje prostora, instrumentarija i strune

  pomoi za samostalnu izradu projekata iz podruja elektronike

  i robotike. Isto se tako na ovaj nain omoguava uenicima

  koristan nain koritenja slobodnog vremena.

  Nositelji Nastavnici elektrotehnike

  Nain realizacije Predavanja, radionice, konsultacije i praktini rad

  Vremenik Tijekom kolske godine periodino u dogovorenom terminu

  (naknadno)

  Trokovnik Materijali za rad u kolskom laboratoriju za elektrotehniku

  Vrjednovanje

  Anketiranje uenika o provedenim aktivnostima

  Javna demonstracija radova i projektne dokumentacije

  Sudjelovanje na smotrama

  Priznanja za uspjeno zavrene projekte

  Pisana izvjea

 • 8

  3. POSEBNI PROGRAMI

  3.1. Socijalna i zdravstvena zatita uenika

  Ciljevi Zatita zdravlja

  Namjena Podizanje svijesti o vanosti redovite higijene

  Smanjivanje interesa za eksperimentiranje i uzimanje opijata

  Podizanje razine obavijetenosti o spolnom razvoju,

  spolnim bolestima i kontracepciji

  Prevencija nasilja i poveavanja sigurnosti uenika

  Razvijanje empatije za osobe loijega socijalnog stanja

  Nositelji Razrednik, predmetni nastavnici, struni suradnici, vanjski

  suradnici

  Nain realizacije Anketiranje uenika

  Obiljeavanje vanih datuma: Mjesec borbe protiv ovisnosti,

  Dana borbe protiv AIDS-a, Svjetski dan hrane, Svjetski dan

  zdravlja, Svjetski dan tolerancije

  Sportsko natjecanje i u nastavi tjelesno-zdravstvene kulture

  Prikupljanje hrane i odjee za uenike loijeg socijalnog statusa

  i druge humanitarne aktivnosti

  Predavanja u organizaciji Crvenoga kria na temu TBC,

  prehrana i slino

  Aktivnosti u radionici Centra za prevenciju ovisnosti

  Suradnja s Centrom za socijalnu skrb

  Individualna savjetovanja i drugi oblici razgovora

  Pouavanje uenika o zdravstvenim temama na satu razrednika

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Materijal za letke, plakate, papir u boji, boja za printer

  Vrjednovanje

  Izraavanje miljenja nastavnika, uenika i roditelja o

  provedenim aktivnostima