of 21/21
1 SKUPŠTINA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA 145 Na osnovu člana 39. tačka f ) Ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj: 2/98, 3/98, 4/00 i 7/04), Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je na sjednici održanoj 22.03. 2018. godine, donijela ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet Zakona) Ovim Zakonom uređuje se: a) načela, ciljevi i oblici obrazovanja odraslih b) osnivanje i uslovi koje mora ispunjavati organizator obrazovanja odraslih c) programi obrazovanja odraslih d) obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih e) dokumentacija i evidencija i izdavanje javnih isprava u oblasti obrazovanja odraslih f) opća pitanja u vezi sa organizacijom, finansiranjem, upravljanjem i rukovođenjem procesom obrazovanja odraslih g) prava i obaveze nadležnih organa u oblasti obrazovanja odraslih h) druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih na području Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljnjem tekstu: Kantona). Član 2. (Upotreba rodno osjetljivog jezika) Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba roda. Član 3. (Obrazovanje odraslih) (1) Obrazovanje odraslih dio je jedinstvenog obrazovnog sistema Kantona. (2) Obrazovanje odraslih obuhvata cjelinu procesa učenja odraslih namijenjenu: a) ostvarivanju prava na slobodan razvoj ličnosti b) osposobljavanju za zapošljavanje, stjecanju kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikaciji, dokvalifikaciji, stjecanju i produbljivanju stručnih znanja, vještina i kompetencija c) osposobljavanju za aktivno građanstvo. (3) Obrazovanje odraslih realizuje se na način i pod uslovima utvrđenim ovim Zakonom, a na pitanja koja nisu regulisana ovim Zakonom, primjenjuju se zakoni kojima se uređuje odgovarajuća oblast obrazovanja. Član 4. (Značenje pojedinih izraza) Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

SKUPŠTINA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA 145 …cms.monkshnk.gov.ba/Upload/Dokumenti/Zakon o obrazovanju odraslih - HNK... · h) druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SKUPŠTINA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA 145 …cms.monkshnk.gov.ba/Upload/Dokumenti/Zakon o...

 • 1

  SKUPTINA HERCEGOVAKO-NERETVANSKOG KANTONA

  145 Na osnovu lana 39. taka f ) Ustava Hercegovako-neretvanskog kantona (Slubene novine

  HNK, broj: 2/98, 3/98, 4/00 i 7/04), Skuptina Hercegovako-neretvanskog kantona je na

  sjednici odranoj 22.03. 2018. godine, donijela

  ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH HERCEGOVAKO-NERETVANSKOG KANTONA

  I. OPE ODREDBE

  lan 1.

  (Predmet Zakona)

  Ovim Zakonom ureuje se:

  a) naela, ciljevi i oblici obrazovanja odraslih b) osnivanje i uslovi koje mora ispunjavati organizator obrazovanja odraslih c) programi obrazovanja odraslih d) obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih e) dokumentacija i evidencija i izdavanje javnih isprava u oblasti obrazovanja odraslih f) opa pitanja u vezi sa organizacijom, finansiranjem, upravljanjem i rukovoenjem

  procesom obrazovanja odraslih

  g) prava i obaveze nadlenih organa u oblasti obrazovanja odraslih h) druga pitanja od znaaja za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih na podruju

  Hercegovako-neretvanskog kantona (u daljnjem tekstu: Kantona).

  lan 2.

  (Upotreba rodno osjetljivog jezika)

  Gramatiki izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za oznaavanje mukog ili enskog roda

  podrazumijevaju oba roda.

  lan 3.

  (Obrazovanje odraslih)

  (1) Obrazovanje odraslih dio je jedinstvenog obrazovnog sistema Kantona. (2) Obrazovanje odraslih obuhvata cjelinu procesa uenja odraslih namijenjenu:

  a) ostvarivanju prava na slobodan razvoj linosti b) osposobljavanju za zapoljavanje, stjecanju kvalifikacija za prvo zanimanje,

  prekvalifikaciji, dokvalifikaciji, stjecanju i produbljivanju strunih znanja, vjetina i

  kompetencija

  c) osposobljavanju za aktivno graanstvo. (3) Obrazovanje odraslih realizuje se na nain i pod uslovima utvrenim ovim Zakonom, a

  na pitanja koja nisu regulisana ovim Zakonom, primjenjuju se zakoni kojima se ureuje

  odgovarajua oblast obrazovanja.

  lan 4.

  (Znaenje pojedinih izraza)

  Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedee znaenje:

 • 2

  a) Andragogija - nauka koja se bavi uenjem i obrazovanjem odraslih i didaktiko-metodikim specifinostima procesa obrazovanja odraslih; naglaava razlike u

  interakcijsko-komunikacijskom aspektu odgoja i obrazovanja odraslih

  b) Cjeloivotno uenje - podrazumijeva integraciju formalnog, neformalnog i informalnog uenja kako bi se stekle i unaprijedile kompetencije za line, drutvene i profesionalne

  potrebe

  c) Cjeloivotna karijerna orijentacija - u kontekstu cjeloivotnog uenja odnosi se na niz aktivnosti koje omoguavaju da graani svih uzrasta i u bilo kojem trenutku ivota

  identificiraju vlastite sposobnosti, kompetencije i interesovanja, da donesu odluke u

  pogledu svog obrazovanja, osposobljavanja i kvalifikacija i da upravljaju vlastitim

  ivotnim putovima u obrazovnom, radnom i drugim okruenjima, u kojima se njihovi

  kapaciteti i kompetencije razvijaju i /ili koriste

  d) Obrazovanje odraslih - dio obrazovnog sistema koji se organizuje za odrasle osobe kao cijeli skup procesa uenja, formalnih i ostalih, u kojem odrasle osobe razvijaju svoje

  vjetine i sposobnosti, obogauju svoje znanje i unaprjeuju svoje tehnike ili

  profesionalne kvalifikacije ili ih preusmjeravaju da bi zadovoljili svoje potrebe ili potrebe

  svojih drutava

  e) Odrasli su osobe starije od 15 godina koje nisu zavrile osnovno obrazovanje, odnosno osobe starije od 18 godina koja su zavrile osnovno obrazovanje

  f) Polaznik je osoba koja pohaa programe obrazovanja odraslih g) Formalno obrazovanje odraslih je organizovani proces uenja usmjeren od strane

  nastavnika, instruktora ili drugog izvoaa programa, koji se organizuje u obrazovnim

  ustanovama-organizatorima formalnog obrazovanja odraslih, prema nastavnim planovima

  i programima donesenim ili odobrenim od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i

  sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstva), a radi stjecanja i unapreivanja kompetencija za

  line, drutvene i profesionalne potrebe i koje se dokazuje javnom ispravom izdanom od

  organizatora formalnog obrazovanja odraslih

  h) Neformalno obrazovanje odraslih je organizovani proces uenja i obrazovanja usmjeren ka usavravanju, specijalizaciji i dopunjavanju steenih znanja, vjetina i kompetencija

  prema posebnim programima koje realizuju organizatori obrazovanja odraslih (redovne

  kole, centri za obuku, agencije i slino), koji se odvija neovisno od slubenog

  (formalnog) sistema obrazovanja i ne vodi stjecanju javnih isprava (diploma i

  kvalifikacija)

  i) Informalno uenje je neorganizovana aktivnost stjecanja znanja, vjetina, vrijednosti, stavova i kompetencija iz svakodnevnih iskustava, radnog i socijalnog okruenja, te

  drugih utjecaja i izvora iz okoline

  j) Samousmjereno uenje oznaava aktivnosti u kojima odraslo lice samostalno uspostavlja kontrolu nad procesom uenja, kao i odgovornost za rezultate uenja

  k) Prvo zanimanje je obrazovanje i osposobljavanje nakon zavrene osnovne kole s ciljem ukljuivanja u rad

  l) Kvalifikacija oznaava formalni naziv za rezultat procesa procjene i validacije koji je dobiven kada ovlateno tijelo utvrdi da je pojedinac ostvario ishode uenja prema

  predvienim standardima, a dokazuje se javnom ispravom izdanom od ovlatenog tijela

  m) Dokvalifikacija je dodatno struno obrazovanje prema posebno utvrenim diferenciranim programima, radi stjecanja vieg stepena kvalifikacija u okviru istog zanimanja

  n) Prekvalifikacija je obrazovanje i osposobljavanje koje osobi koja je ve prethodno stekla neko struno zvanje odnosno zanimanje omoguava da stekne nove kompetencije za

  obavljanje novog zanimanja ili nove profesionalne djelatnosti

  o) Specijalizacija je obrazovanje i osposobljavanje u okviru istog zanimanja radi stjecanja posebnih znanja i radnih vjetina

 • 3

  p) Usavravanje je svaki oblik obrazovanja nakon zavrenog inicijalnog obrazovanja ili tokom radnog vijeka koje treba pomoi osobi da pobolja ili aktualizira svoja ve steena

  znanja i/ili kompetencije, da stekne nove kompetencije u pogledu profesionalnog

  napredovanja i da se lino i profesionalno usavrava

  q) Osposobljavanje je obrazovanje i osposobljavanje za ukljuivanje u rad nakon zavrene osnovne kole, za obavljanje jednostavnih i manje sloenih poslova odreenog zanimanja

  r) Posebni programi su programi za poveanje opeg obrazovanja i kulturnog nivoa stanovnitva i poveanje strunih i drugih kompetencija

  s) Javno vaei obrazovni program je program obrazovanja koji je donijelo, odnosno odobrilo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovako-neretvanskog

  Kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

  t) Ishodi uenja su iskazi o tome to polaznik obrazovanja odraslih treba znati, razumjeti i moe obaviti na kraju zavrenog procesa uenja, odnosno programa obrazovanja,

  definisani kroz znanja, vjetine i kompetencije

  u) Znanje je rezultat usvajanja informacija kroz proces uenja, odnosno skup injenica, principa, teorija i praksi koje se odnose na podruje rada ili izuavanja

  v) Vjetine predstavljaju sposobnost primjene znanja i koritenja principa "znati kako" da se izvri odreeni zadatak i da se rijei problem

  w) Kompetencije su sposobnost primjene steenih znanja, vjetina i linih, socijalnih i metodolokih sposobnosti, na radnom mjestu ili tokom uenja, kako u privatnom tako i u

  profesionalnom razvoju. U kontekstu Evropskog kvalifikacijskog okvira kompetencije su

  opisane kao odgovornost i samostalnost.

  x) Pismenost odraslih obuhvata: i. osnovnu pismenost, kao sposobnost odraslih da komuniciraju na vlastitom jeziku i da s

  razumijevanjem itaju i piu kratke, jednostavne izjave o njihovom svakodnevnom

  ivotu

  ii. funkcionalnu pismenost, kao sposobnost odraslih da razumiju i koriste medijske i druge informacije u svrhu planiranja i ostvarenja vlastitog razvoja, kao i sposobnost

  odraslih da se ukljue u aktivnosti u kojima je pismenost, koja podrazumijeva i

  koritenje informacionih i komunikacionih tehnologija, potrebna za njihovo bolje

  svakodnevno funkcionisanje i uee u ivotu zajednice.

  lan 5.

  (Naela obrazovanja odraslih) Obrazovanje odraslih temelji se na naelima:

  a) javnosti b) cjeloivotnog uenja c) uvaavanja razliitosti potreba i mogunosti, prethodnih znanja i iskustava, te s tim u vezi i

  specifinosti obrazovanja i uenja odraslih

  d) slobode izbora odgovarajueg obrazovanja, kao i oblika, metoda i naina uenja e) dostupnosti i raznovrsnosti obrazovne ponude f) osiguranja odgovarajueg kvaliteta obrazovanja g) promovisanja jednakih vrijednosti ishoda uenja u formalnom i neformalnom obrazovanju,

  te informalnom uenju

  h) profesionalnosti i odgovornosti organizatora obrazovanja odraslih, te profesionalnosti i etinosti andragokih radnika

  i) potivanja linosti i dostojanstva svakog uesnika u procesu obrazovanju odraslih j) informisanja, savjetovanja i voenja u daljnjem obrazovanju i/ili karijernom napredovanju k) povezivanje obrazovanja sa tritem rada.

 • 4

  lan 6.

  (Ciljevi obrazovanja odraslih)

  Ciljevi obrazovanje odraslih su:

  a) omoguiti odraslim osobama stjecanje najmanje osnovnog obrazovanja b) podii osnovnu i funkcionalnu pismenost odraslih c) osposobiti za zapoljavanje odrasle osobe koje nemaju zavreno formalno obrazovanje i

  stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje

  d) omoguiti daljnje obrazovanje i obuku, odnosno mogunost dokvalifikacije, prekvalifikacije i kontinuiranog strunog usavravanja tokom cijelog radnog i ivotnog

  vijeka

  e) omoguiti obrazovanje i stjecanje kompetencija u skladu sa linim sposobnostima, afinitetima i ivotnoj dobi pojedinca

  f) omoguiti formalno/javno priznavanje i potvrivanje rezultata prethodnog uenja odnosno steenih znanja, vjetina i kompetencija, bez obzira na nain njihovog stjecanja

  g) omoguiti prohodnost ka viim nivoima obrazovanja.

  lan 7.

  (Zabrana diskriminacije)

  Obrazovanje odraslih je namijenjeno svima i u tom smislu ne moe se ograniiti pristup

  obrazovanju odraslih, direktno ili indirektno, prema bilo kojoj stvarnoj ili pretpostavljenoj

  osnovi suprotnoj meunarodnom pravu, ustavu i zakonima.

  lan 8.

  (Oblici obrazovanja odraslih) Obrazovanje odraslih realizuje se kroz:

  a) formalno obrazovanje b) neformalno obrazovanje c) informalno uenje d) samousmjereno uenje.

  lan 9.

  (Formalno obrazovanje)

  (1) Formalno obrazovanje odraslih je djelatnost koja se realizuje u javnim i privatnim obrazovnim ustanovama upisanim u Registar organizatora obrazovanja odraslih koji vodi

  Ministarstvo, radi stjecanja opeg obrazovanja, odgovarajuih kvalifikacija, znanja,

  vjetina i kompetencija u skladu sa propisanim standardima i normativima, te nastavnim

  planovima i programima koje donosi Ministarstvo.

  (2) Formalno obrazovanje odraslih obuhvata: a) osnovno obrazovanje odraslih b) srednjokolsko obrazovanje odraslih c) prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, osposobljavanje i usavravanje

  (3) Formalno obrazovanje odraslih realizuje se u skladu sa javno vaeim obrazovnim programima.

  lan 10.

  (Neformalno obrazovanje)

  (1) Neformalno obrazovanje odraslih oznaava organizovane procese uenja prema posebnim programima usmjerenim ka stjecanju novih i dopunjavanju postojeih znanja,

  vjetina i kompetencija radi lakeg upoljavanja, radi stjecanja vrijednosti i stavova

  odraslih za razliite socijalne aktivnosti, te za lini razvoj.

 • 5

  (2) Nain, uslovi i vrijeme provoenja neformalnog obrazovanja odraslih utvruje se aktima organizatora neformalnog obrazovanja odraslih.

  (3) Vrijeme organizovanja neformalnog obrazovanja tokom godine utvruje se godinjim programom rada organizatora neformalnog obrazovanja koji ga izvodi.

  lan 11.

  (Informalno i samousmjereno uenje)

  (1) Informalno uenje odraslih predstavlja neplanirane aktivnosti u kojima odraslo lice prihvaa stavove i pozitivne vrijednosti, kao i znanja i vjetine iz svakodnevnog iskustva i

  raznih drugih uticaja i izvora iz svoje okoline.

  (2) Samousmjereno uenje se odvija kroz aktivnosti kojima odraslo lice samo uspostavlja proces uenja i odgovornosti za rezultate tog uenja bez neposredne i kontinuirane pomoi

  drugih.

  (3) Znanja, vjetine i sposobnosti steene informalnim i samousmjerenim uenjem odrasli mogu dokazivati, neovisno o nainu na koji su steeni, kroz postupak validacije.

  lan 12.

  (Javno vaee obrazovanje)

  (1) Javno vaee obrazovanje odraslih je obrazovanje koje se stie po javno vaeem obrazovnom programu osnovnog i srednjeg obrazovanja, ili po prilagoenom javno

  vaeem obrazovnom programu ili dijelu tog programa, u skladu sa posebnim propisom

  koji ureuje tu oblast obrazovanja.

  (2) Odrasli mogu sticati znanja, vjetine i kompetencije po donesenom, odnosno odobrenom programu obrazovanja ili dijelu tog programa, u skladu sa ovim Zakonom.

  (3) Obrazovanje steeno u smislu stava (2) ovoga lana, nakon provedenog postupka provjere od strane ovlatene ustanove je javno vaee obrazovanje i dokazuje se javnom

  ispravom.

  II. ORGANIZATORI OBRAZOVANJA ODRASLIH

  lan 13.

  (Organizatori obrazovanja odraslih)

  (1) Organizatori obrazovanja odraslih, koji ispunjavaju uslove za obavljanje ove djelatnosti, obrazovanje odraslih mogu provoditi kao svoju osnovnu djelatnosti ili kao djelatnost koja

  prati osnovnu.

  (2) Formalno obrazovanje odraslih u skladu sa ovim Zakonom, mogu provoditi: ustanove za obrazovanje odraslih, osnovne kole, srednje kole, visokokolske ustanove, ustanove za

  smjetaj i brigu o licima sa posebnim potrebama, penoloke i druge ustanove registrovane

  za ovu djelatnost pod uslovom da posjeduju odobrenje Ministarstva za obavljanje

  djelatnosti obrazovanja odraslih i rjeenje o ispunjenosti uslova za izvoenje programa

  obrazovanja odraslih (u daljnjem tekstu: organizatori formalnog obrazovanja odraslih).

  (3) Neformalno obrazovanje odraslih mogu organizovati i realizovati: osnovne kole, srednje kole, visokokolske ustanove, ustanove za obrazovanje odraslih, kole/centri za uenje

  jezika, kole/centri za informacijsko-komunikacijske tehnologije, centri za kulturu i

  obrazovanje, auto-kole, ustanove za smjetaj i skrb o osobama sa posebnim potrebama,

  penoloke i druge ustanove, udruenja graana, privredni subjekti i druge pravne osobe

 • 6

  koje su, izmeu ostalog, kao svoju djelatnost navele neformalno obrazovanje odraslih (u

  daljnjem tekstu: organizatori neformalnog obrazovanja odraslih).

  (4) Organizatori obrazovanja odraslih djelatnost obavljaju u skladu sa Standardima i normativima za obrazovanje odraslih (u daljnjem tekst: Standardi i normativi) kojima se

  standardiziraju i normiraju prostor, oprema, kadrovi, nastavna sredstva i uila.

  (5) Standarde i normative iz stava (4) ovoga lana, te nain i postupak za utvrivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih koje mora ispunjavati

  organizator obrazovanja odraslih koji izvodi formalne/javno vaee programe obrazovanja

  odraslih propisuje Ministarstvo.

  (6) Dravna tijela i ustanove koje u skladu sa posebnim zakonima obavljaju struno usavravanje odraslih, obavljaju djelatnost strunog usavravanja u skladu sa zakonom

  kojim im je odreena ta nadlenost i ne podlijeu postupku odobravanja obavljanja

  djelatnosti obrazovanja odraslih u skladu sa ovim Zakonom.

  lan 14.

  (Osniva ustanove za obrazovanje odraslih)

  (1) Ustanovu za obrazovanje odraslih, kao javnu, moe osnovati Kanton ili jedinica lokalne samouprave.

  (2) Ustanovu za obrazovanje odraslih moe osnovati domae i strano fiziko i pravno lice (u daljnjem tekstu: osniva) u svim oblicima svojine uz prethodnu saglasnost Vlade.

  (3) Za osnivanje, rad i statusne promjene ustanove za formalno obrazovanje odraslih primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama, u dijelu koji nije ovim Zakonom regulisan.

  (4) Osniva ustanove za obrazovanje odraslih osigurava u cijelosti sredstva potrebna za osnivanje i cjelokupan rad ustanove, u skladu sa Standardima i normativima iz lana 13.

  stav (4).

  lan 15.

  (Uslovi za osnivanje)

  (1) Ustanova za obrazovanje odraslih moe se osnovati ako: a) postoji potreba za njezinim osnivanjem, ukoliko se radi o javnoj ustanovi b) je osiguran adekvatan prostor koji ispunjava higijensko-tehnike i druge uslove u

  skladu sa Standardima i normativima

  c) ima potreban broj andragokih radnika i ostalih uposlenih d) su osigurana od strane osnivaa sredstva za rad.

  (2) Osniva ustanove za obrazovanje odraslih je duan uz zahtjev za izdavanje rjeenja o ispunjavanju uslova za osnivanje i obavljanje djelatnosti ustanove za obrazovanja

  odraslih Ministarstvu dostaviti:

  a) osnivaki akt b) elaborat o opravdanosti osnivanja c) podatke o licu ovlatenom za zastupanje d) dokaze o osiguranom broju stalno uposlenih u skladu sa Standardima i normativima e) dokaze o osiguranim uslovima u skladu sa Standardima i normativima f) garancije u pogledu unaprijed osiguranih i planiranih finansijskih sredstava za

  osiguranje uslova za poetak rada i daljnji rad za period od minimalno pet godina

  g) dokaz o izvrenoj uplati sredstava na ime trokova provoenja postupka osnivanja od faze podnoenja zahtjeva do okonanja postupka po zahtjevu.

  (3) Ostali organizatori formalnog obrazovanja iz lana 13. ovog Zakona podnose zahtjev za izdavanje rjeenja o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih u

  skladu sa stavom (1) i (2) ovoga lana.

 • 7

  (4) Trokove iz take g) stava (2) ovoga lana snosi osniva, a njihovu visinu utvruje Odlukom Ministarstvo.

  (5) Javne osnovne i srednje kole osloboene su obaveze dostavljanja dokaza iz take f) i plaanja trokova iz take g) stava (2) ovoga lana.

  (6) Postupak utvrivanja i provjere ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih, imenovanje komisije i nain rada komisije propisuje Ministarstvo posebnim

  pravilnikom.

  lan 16.

  (Odluka o osnivanju)

  (1) Odluka o osnivanju ustanove za obrazovanje odraslih osim sadraja propisanih Zakonom o ustanovama, obavezno sadri :

  a) naziv osnivaa b) naziv i sjedite ustanove c) vrstu programa za koje se osniva d) odredbe o tijelima ustanove i o upravljanju ustanovom i voenju njezinih poslova e) osobu koja predstavlja i zastupa ustanovu i njezina ovlatenja i odgovornosti f) zgrade i objekte koji e biti osigurani i koji e se koristiti g) izvore i nain osiguravanja sredstava za rad h) nain raspolaganja sa dobiti i pokrivanju gubitaka ustanove i) meusobna prava i obaveze osnivaa i ustanove j) broj nastavnika i drugog osoblja k) rok za donoenje opeg akta, imenovanje organa upravljanja i rukovoenja l) te druga pitanja znaajna za rad ustanove.

  (2) Ministarstvo utvruje usklaenost odluke o osnivanju sa zakonom.

  lan 17.

  (Elaborat)

  Elaborat o opravdanosti osnivanja obavezno sadri: podatke o osnivau, sjedite i

  naziv, ciljeve, duljinu trajanja obrazovanja odraslih, vrste programa za obrazovanje odraslih

  koje planira realizovati, potrebe drutva za obrazovanjem za odreeno zanimanje, profil i

  stepen strune spreme koji se stjee po zavretku obrazovanja, ispunjenost uslova utvrenih

  Standardima i normativima, finansijska sredstva potrebna za ispunjenje tih uslova i nain

  osiguranja finansijskih sredstava za rad.

  lan 18.

  (Utvrivanje ispunjenosti uslova za rad) (1) Ministarstvo obavjetava osnivaa ustanove za obrazovanje odraslih, odnosno

  organizatore obrazovanja odraslih iz stava (3) lana 15. ovog Zakona kao podnositelja

  zahtjeva za utvrivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih

  o urednosti dostavljenog zahtjeva iz lana 15. ovoga Zakona, te odreuje rok za

  otklanjanje eventualno utvrenih nedostataka.

  (2) Rok za otklanjanje nedostataka iz stava (1) ovoga lana ne moe biti dulji od 30 dana. (3) Smatra se da je osniva odustao od zahtjeva ukoliko u roku od 30 dana od dana

  dostavljanja obavijesti iz stava (1) ovoga lana ne otkloni utvrene nedostatke.

  (4) Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih utvruje komisija koju imenuje ministar.

  (5) Po okonanju postupka utvrivanja ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih Ministarstvo donosi rjeenje koje je konaan upravni akt.

 • 8

  lan 19.

  (Organi ustanove za obrazovanje odraslih)

  (1) Ustanova za obrazovanje odraslih za organ upravljanja ima upravno vijee koje imenuje osniva ustanove u sastavu i na nain propisan statutom ustanove.

  (2) U ustanovama za obrazovanje odraslih poslovodni i struni voditelj je direktor. (3) Za direktora ustanove za obrazovanje odraslih moe se imenovati osoba koja ima visoku

  strunu spremu ili zavren najmanje drugi ciklus sa ostvarenih minimalno 300 ECTS i

  ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u oblasti obrazovanja odraslih.

  (3) Direktora javne ustanove za obrazovanje odraslih imenuje upravno vijee ustanove, uz

  saglasnost osnivaa, na etiri godine, na osnovu javnog konkursa.

  (4) Ustanova za obrazovanje odraslih ima i struna tijela u skladu sa statutom ustanove.

  lan 20.

  (Registar organizatora obrazovanja odraslih) (1) Organizatori obrazovanja odraslih koji su ispunili uslove za osnivanje i/ili obavljanje

  djelatnosti obrazovanja odraslih utvrene ovim Zakonom upisuju se u Registar

  organizatora obrazovanja odraslih (u daljnjem tekstu: Registar) koji vodi Ministarstvo.

  (2) Upisom u Registar iz stava (1) ovoga lana organizator obrazovanja odraslih stjee status javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih.

  (3) Osnovne i srednje kole imaju status javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih ukoliko ispunjavaju propisane uslove za obavljanje te djelatnosti, to se utvruje u skladu

  sa lanom 15. ovoga Zakona.

  (4) Organizator obrazovanja odraslih brie se iz Registra kad prestane ispunjavati uslove propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

  (5) Rjeenje o brisanju iz Registra se objavljuje u Slubenim novinama Hercegovako-neretvanskog Kantona.

  (6) Pravilnik o obliku, sadraju i nainu voenja Registra donosi Ministarstvo. (7) Organizator obrazovanja odraslih se upisuje i u Sudski registar, te danom upisa stjee

  status pravne osobe.

  lan 21.

  (Provjera ispunjenosti uslova za rad)

  (1) Ministarstvo vri provjeru ispunjenosti uslova za rad organizatora formalnog obrazovanja odraslih svake etiri godine.

  (2) Ako se prilikom kontrole utvrdi da organizator ne obavlja djelatnost na nain utvren Zakonom ili ne ispunjava uslove propisane Zakonom, Ministarstvo e utvrditi rok za

  otklanjanje nepravilnosti koji ne moe biti dulji od tri mjeseca.

  (3) Dok se utvrene nepravilnosti iz stava (2) ovog lana ne otklone, organizator obrazovanja odraslih ne moe vriti prijem i upis polaznika niti obavljati druge aktivnosti vezane za

  obrazovanje odraslih.

  (4) Ako organizator obrazovanja odraslih u roku iz stava (2) ovog lana ne otkloni nepravilnosti, Ministarstvo donosi rjeenje o zabrani rada i pokree postupak brisanja

  organizatora obrazovanja odraslih iz Registra.

  (5) Rjeenje o zabrani rada iz stava (4) ovog lana je konaan upravni akt.

 • 9

  III. PROGRAMI OBRAZOVANJA ODRASLIH

  lan 22.

  (Programi obrazovanja odraslih)

  (1) Obrazovanje odraslih temelji se na programima obrazovanja odraslih ili dijelovima odgovarajuih programa za redovne uenike kojima odrasli stjeu kljune i strune

  kompetencije i kvalifikacije potrebne za lini i profesionalni razvoj, rad i zapoljavanje,

  kao i drutveno odgovorno ponaanje, odnosno dopunjuju znanja, vjetine, sposobnosti i

  stavove.

  (2) Programi iz stava (1) ovoga lana obuhvataju programe: a) itanja, pisanja i raunanja

  b) vladanja maternjim i stranim jezicima

  c) vladanja informaciono-komunikacionom tehnologijom

  d) za rad u struci

  e) za poduzetnitvo i menadment

  f) kreativnog izraavanja i sudjelovanja u kulturnim i umjetnikim dogaajima

  g) za odgovorno obavljanje temeljnih graanskih prava i dunosti i znanja o aktivnom

  graanstvu

  h) za ouvanje i zatitu okolia, posebne socijalne vjetine i sposobnosti

  i) za sticanje drugih znanja, vjetina i stavova.

  (3) Broj i vrsta programa obrazovanja odraslih odreeni su potrebama zajednice i pojedinaca, a u kontekstu: trita rada i mogunosti zapoljavanja, specifinih potreba

  regionalnog ili lokalnog okruenja u kojem se program izvodi, potreba poslodavca za

  odreenim profilom zanimanja, potreba poslodavaca i/ili zaposlenika za

  osposobljavanjem ili usavravanjem zbog uvoenja novih tehnologija ili procesa rada,

  potreba odraslih da stjecanjem novih i unaprjeenjem postojeih znanja, vjetina i

  kompetencija osiguraju sebi bolje prilike za upoljavanje, odre nivo zapoljavanja ili

  pokrenu vlastite poduzetnike djelatnosti, potreba odraslih da steknu i unaprijede druga

  znanja i vjetine u cilju vlastitog samoostvarenja i dr.

  (4) Programom obrazovanja se propisuju nastavne oblasti i forme nastavnog rada kao i metodiko-didaktike upute za njihovu realizaciju.

  (5) Program obrazovanja je prilagoen odgovarajuem stupnju obrazovanja, kao i dobi polaznika, njihovom prethodnom obrazovanju, znanju, vjetinama i sposobnostima.

  (6) Programi obrazovanja odraslih mogu biti programi formalnog obrazovanja odraslih i programi neformalnog obrazovanja odraslih.

  lan 23.

  (Programi formalnog obrazovanja odraslih)

  (1) Programi formalnog obrazovanja odraslih su: a) programi za sticanje osnovnog obrazovanja odraslih b) programi za sticanje srednjokolskog obrazovanja c) programi prekvalifikacije d) programi dokvalifikacije e) programi osposobljavanja f) programi usavravanja

  (2) Programe formalnog obrazovanja odraslih donosi Ministarstvo, nakon prethodno pribavljenog miljenja Zavoda za kolstvo odnosno Pedagokog zavoda (u daljnjem

  tekstu: Zavod).

 • 10

  (3) Donoenje programa obrazovanja odraslih mogu Ministarstvu predlagati organizatori obrazovanja odraslih, Zavodi, Zavod za zapoljavanje, Privredna komora, Obrtnika

  komora, nadlena ministarstva i drugi zainteresovani subjekti.

  lan 24.

  (Programi neformalnog obrazovanja odraslih)

  (1) Programi neformalnog obrazovanja odraslih obuhvataju raznovrsne programe usmjerene na sticanje i unapreenje opih i profesionalnih znanja, vjetina i kompetencija, koje

  odraslima jaaju prilike na tritu rada, olakavaju njihovu drutvenu integraciju ili

  doprinose njihovom vlastitom razvoju i samoostvarenju.

  (2) Programi neformalnog obrazovanja odraslih obuhvataju: a) programe sticanja ili unapreenja kljunih kompetencija b) programe osposobljavanja c) programe usavravanja d) programe zatite okolia i ekologije e) programe stranih jezika f) programe obuke za rad na raunaru g) programe poduzetnitva i menadmenta h) programe edukacije o zdravlju i podizanju kvalitete ivota i) programe obrazovanja za treu ivotnu dob j) programe obrazovanja s ciljem zadovoljenja specifinih obrazovnih i kulturnih potreba

  drutvenih grupa

  k) programe rada u struci l) programe iz poznavanja nauke i tehnologije m) programe kreativnog i umjetnikog izraavanja n) drugih znanja, vjetina i kompetencija potrebnih za odreene poslove u skladu sa

  zahtjevima i potrebama trita rada.

  (3) Programe iz stava (2) ovog lana donosi organizator obrazovanja. (4) Program neformalnog obrazovanja odraslih, ukoliko je od posebnog interesa za Kanton,

  odnosno u sluaju odgovora na potrebe trita rada, na prijedlog Zavoda za

  zapoljavanje, Privredne komore ili Obrtnike komore, a po pribavljenom miljenju

  Zavoda, moe postati javno vaei obrazovni program, ukoliko bude odobren od strane

  Ministarstva.

  lan 25.

  (Sadraj programa obrazovanja) (1) Programom obrazovanja odraslih se obavezno utvruje:

  a) naziv programa b) nastavni predmeti/moduli i/ ili nastavni sadraji c) ukupno trajanje programa i trajanje programa po nastavnim predmetima/modulima i/ili

  nastavnim sadrajima (izraeno u nastavnim satima)

  d) nain i oblik izvoenja programa e) ishodi uenja f) nain provjere ishoda uenja g) zavretak programa i mogunost daljnjeg napredovanja i usavravanja (horizontalna i

  vertikalna prohodnost)

  h) kolska ili struna sprema ili zanimanje ili opis znanja, vjetina i kompetencija koje se stjeu zavretkom programa

  i) uslovi za upis j) kadrovski, didaktiki, prostorni i drugi uslovi za realizaciju programa

 • 11

  k) andragoke osnove sa naglaskom na didaktiko-metodike zahtjeve za realizaciju programa.

  l) nain evaluacije programa. (2) Program moe imati modularnu strukturu. (3) Organizacija nastave iz pojedinih predmeta ili oblasti, napredovanje i nain provjere

  ishoda uenja prilagoava se specifinostima i potrebama, odnosno mogunostima

  polaznika obrazovanja, prema andragokim principima, u skladu sa programom.

  (4) Program prekvalifikacije i program dokvalifikacije podrazumijeva obavezno utvrivanje dopunskih ispita.

  (5) Programom osposobljavanja utvruje se minimum prethodnog obrazovanja, znanja i vjetina neophodnih za uspjeno pohaanje programa.

  (6) Programom usavravanja utvruju se i dodatna znanja i vjetine u odreenoj oblasti u odnosu na trenutnu kvalifikaciju polaznika.

  lan 26.

  (Nain izvoenja programa)

  (1) Programi formalnog obrazovanja odraslih se mogu izvoditi: a) redovnom nastavom b) konzultativno-instruktivnom nastavom c) kroz praktian rad d) druge primjerene naine.

  (2) Polaznici su obavezni prisustvovati redovnoj nastavi. (3) Program obrazovanja odraslih moe se izvoditi konzultativno-instruktivnom nastavom za

  polaznike koji nisu u mogunosti svakodnevno prisustvovati redovnoj nastavi na nain da

  konzultativno-instruktivna nastava u programima za stjecanje osnovnog i srednjeg

  obrazovanja, odnosno prekvalifikacije i dokvalifikacije moe biti zastupljena sa najvie

  30% od ukupno predvienog trajanja nastave.

  (4) Konzultativno-instruktivna nastava se izvodi putem skupnih i individualnih konzultacija. (5) Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom grupom i obavezne su za sve

  polaznike, a individualne konzultacije organizator obrazovanja je duan organizovati

  prema potrebi polaznika uz obavezu osiguranja didaktikih izvora znanja za samostalan

  rad polaznika.

  (6) Praktini rad se izvodi u punom fondu sati za sve polaznike obrazovanja. (7) Standardi izvoenja programa obrazovanja odraslih su sastavni dio Standarda i

  normativa.

  lan 27.

  (Programi koji se realizuju kroz praktian rad) (1) Programi koji se realizuju kroz praktian rad mogu se ostvariti kod organizatora

  obrazovanja, kod poslodavca ili drugog organizatora obrazovanja.

  (2) Ako se praktian rad izvodi u objektima koji ne pripadaju organizatoru obrazovanja, meusobna prava i obaveze organizatora obrazovanja i poslodavca ili drugog

  organizatora obrazovanja ureuju se ugovorom, a meusobna prava polaznika

  obrazovanja i poslodavca ili drugog organizatora obrazovanja ureuju se ugovorom o

  praktinom radu.

  lan 28.

  (Osposobljavanje kod poslodavca) (1) Poslodavac moe, radi prilagoavanja trinim zahtjevima i promjenama, novim

  tehnolokim i radnim procesima, organizovati razliite oblike osposobljavanja i

  usavravanja zaposlenih.

 • 12

  (2) Osobe iz stava (1) ovoga lana mogu dokazivati steena znanja, vjetine i kompetencije u skladu sa lanom 38. ovog Zakona.

  lan 29.

  (Zahtjev za odobravanje izvoenja programa) (1) Zahtjev za odobravanje izvoenja programa u sistemu formalnog obrazovanja

  registrovani organizator obrazovanja podnosi Ministarstvu.

  (2) Organizator obrazovanja odraslih uz zahtjev iz stava (1) ovog lana prilae: a) program obrazovanja ukoliko ve nije javno vaei b) dokaze o kompetencijama andragokih radnika koji e realizovati program

  obrazovanja

  c) dokaze o osiguranosti prostora, opreme i nastavnih sredstava zahtjevnih programom d) dokaz o uplati naknade za trokove postupka, osim javnih osnovnih i srednjih kola.

  (3) Naknada iz take d) stava (2) ovoga lana koristi se za trokove postupka utvrivanja ispunjenosti uslova za izvoenje programa, a visinu iste odreuje Odlukom Ministarstvo.

  (4) Ispunjenost uslova za izvoenje programa utvruje komisija za utvrivanje ispunjenosti uslova za izvoenje programa koje imenuje ministar.

  (5) Po okonanju postupka utvrivanja ispunjenosti uslova iz stava (4) ovoga lana, Ministarstvo donosi rjeenje o ispunjenosti uslova za izvoenje programa koje je konaan

  upravni akt.

  (6) Postupak odobravanja izvoenja programa blie se regulie Standardima i normativima.

  lan 30.

  (Aktivnosti na realizaciji obrazovanja odraslih)

  Realizacija programa obrazovanja od strane Organizatora obrazovanja odraslih odvija se kroz

  sljedee aktivnosti:

  a) planiranje sredstava za finansiranje programa obrazovanja b) objavljivanje javnog konkursa za realizaciju odgovarajuih programa obrazovanja

  odraslih

  c) upis polaznika d) izvoenje programa obrazovanja e) praenje izvoenja programa obrazovanja i poduzimanje mjera koje su potrebne za

  unaprjeenje te djelatnosti

  f) organizovanje provjera ishoda uenja i g) izdavanje javnih isprava.

  lan 31.

  (Objava programa obrazovanja)

  (1) Organizatori formalnog obrazovanja odraslih obavezni su u posebnoj publikaciji predstaviti registrovane programe obrazovanja koje izvode, kao i organizaciju rada i

  prilikom upisa sa njima upoznati kandidate.

  (2) Organizatori formalnog obrazovanja odraslih obavezni su na svojoj zvaninoj internet stranici objaviti podatke o registrovanim programima koje realizuju s ciljem informisanja

  javnosti.

  lan 32.

  (Godinji program rada)

  (1) Organizatori formalnog obrazovanja odraslih za svaku kolsku godinu donosi najkasnije do 30. septembra godinji program rada kojim utvruju mjesto, vrijeme, nain i

  izvritelje poslova.

 • 13

  (2) Organizatori neformalnog obrazovanja odraslih donose godinji program rada za svaku kalendarsku godinu.

  (3) Godinji program rada iz stava (1) ovog lana, kao i njegove eventualne izmjene i dopune organizator obrazovanja odraslih duan je dostaviti Ministarstvu na saglasnost.

  IV. POLAZNICI, ISPITI I PREDAVAI U OBRAZOVANJU ODRASLIH

  lan 33.

  (Polaznik obrazovanja odraslih) (1) Status polaznika obrazovanja odraslih (u daljnjem tekstu: polaznik) odrasli stiu upisom u

  program obrazovanja odraslih.

  (2) Status polaznika prestaje zavretkom programa, ispisivanjem iz programa ili iz drugih razloga predvienih ugovorom o obrazovanju ili vaeim propisima.

  lan 34.

  (Upis polaznika) (1) Upis polaznika u programe formalnog obrazovanja vri se na temelju konkursa koji

  objavljuje organizator obrazovanja.

  (2) Programom se propisuju opi i posebni uslovi koje polaznik mora ispunjavati. (3) Konkurs sadri:

  a) ope i posebne uslove za upis b) broj slobodnih mjesta za upis c) broj rjeenja o odobravanju izvoenja programa obrazovanja d) nain izvoenja programa, trajanje i uslove za njegovo zavravanje e) naziv javne isprave koja se izdaje po zavretku i zvanje koje se stie po zavretku

  programa

  f) visinu kolarine po polazniku, ukoliko obrazovanje nije finansirano ili sufinansirano iz budeta ili na drugi nain

  g) napomenu da e se prilikom izbora kandidata uzeti u obzir stepen ispunjenosti uslova u pogledu prethodnog obrazovanja i iskustva

  h) popis potrebne dokumentacije za upis. (4) Upis polaznika u programe formalnog obrazovanja moe se izvriti i bez konkursa, a na

  temelju izravnog sporazuma organizatora obrazovanja sa poslodavcem, u sluaju

  odgovora na potrebe trita rada.

  (5) Uslove upisa u neformalne programe obrazovanja odreuje organizator obrazovanja, a upis se vri putem oglaavanja ili na temelju neposrednog sporazuma izmeu

  organizatora obrazovanja i zainteresovanih poslodavaca ili pojedinaca.

  lan 35.

  (Ugovor o obrazovanju)

  (1) Pri upisu u formalni program obrazovanja odraslih, organizator je duan sa polaznikom zakljuiti ugovor o obrazovanju kojim se ureuju meusobna prava i obaveze tokom

  trajanja obrazovanja.

  (2) Ugovor iz stava (1) ovoga lana obavezno sadri: a) naziv, vrijeme trajanja i nain zavretka programa, kao i vrstu isprave koja se

  polazniku izdaje po uspjeno zavrenom programu

  b) oblike izvoenja obrazovnog procesa i mjesto njegovog izvoenja c) visinu kolarine i opis trokova obrazovanja koji su ukljueni u kolarinu d) prava i obaveze polaznika za vrijeme obrazovanja, kao i naine prestanka statusa

  polaznika

 • 14

  e) prava i obaveze organizatora obrazovanja u pogledu realizacije obrazovnog procesa, kao i u sluaju prestanka rada

  f) uslove raskida ugovora.

  lan 36.

  (Ocjenjivanje polaznika)

  (1) Praenje i ocjenjivanje polaznika obrazovanja za sticanje osnovnog i srednjeg obrazovanja vri se u skladu sa propisima koji reguliu te oblasti obrazovanja.

  (2) Polaznici formalnih programa osposobljavanja i usavravanja na kraju programa obavezno polau ispit provjere steenih kompetencija.

  (3) Nain organizovanja i provoenja ispita u programima obrazovanja odraslih blie e se urediti Standardima i normativima.

  lan 37.

  (Trajanje izvoenja programa) (1) Organizator formalnog obrazovanja odraslih svoje aktivnosti provodi u rokovima i u

  skladu sa ovome Zakonu i vaeim zakonima koji ureuju oblast iz koje se vri

  obrazovanje.

  (2) Izvoenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za prvi (I.), drugi (II.), trei (III.), etvrti (IV.) i peti (V.) razred po tri mjeseca, za esti (VI.), sedmi (VII.),

  osmi (VIII.) i deveti (IX.) razred po est mjeseci.

  (3) Izvoenje programa za stjecanje srednje strune spreme odraslih traje godinu manje od izvoenja programa za obrazovanje redovnih uenika.

  (4) Izvoenje programa prekvalifikacije i dokvalifikacije traje najmanje est mjeseci. (5) Izvoenje formalnog programa osposobljavanja traje najmanje 120 sati. (6) Izvoenje programa usavravanja nije vremenski ogranieno. (7) Izvoenje programa neformalnog obrazovanja nije vremenski ogranieno. (8) Neformalno obrazovanje odraslih se provodi prema iskazanoj potrebi tokom cijele godine

  u skladu sa Zakonom i godinjim programom rada organizatora neformalnog

  obrazovanja.

  lan 38.

  (Validacija) (1) Odrasli mogu dokazivati znanja, vjetine i kompetencije, neovisno o nainu na koji su

  prethodno steeni, kroz postupak validacije u kojem se vri provjera i potvrda prethodno

  steenih znanja, vjetina i kompetencija prema unaprijed utvrenim procedurama,

  kriterijima i standardima provjere.

  (2) Postupak iz stava (1) ovoga lana organizuje i provodi tijelo koje ovlasti Ministarstvo. (3) Provedba postupka validacije uredit e se posebnim Pravilnikom koji donosi Ministarstvo.

  lan 39.

  (Andragoki radnici) (1) Andragoki radnici su osobe koje izvode programe obrazovanja odraslih ili osiguravaju

  strunu podrku i pomo u njihovoj realizaciji, a to su: uitelji, nastavnici, profesori,

  predavai, voditelji, treneri, instruktori praktine nastave, struni saradnici i saradnici.

  (2) Andragoki radnici moraju ispunjavati uslove u pogledu strunih kvalifikacija i andragokih kompetencija koji su propisani posebnim pravilnikom koji donosi

  Ministarstvo ili odgovarajuim programom obrazovanja odraslih.

  (3) Uslove i nain sticanja andragokih kompetencija propisat e Ministarstvo posebnim pravilnikom.

 • 15

  (4) U sluaju nedostatka kvalificiranog andragokog kadra ili iz drugih opravdanih razloga, u procesu obrazovanja odraslih mogu biti angaovane i osobe koje su, uz posjedovanje

  strunih kvalifikacija za izvoenje ili podrku realizaciji programa obrazovanja odraslih,

  prethodno i/ili dodatno osposobljene za rad sa odraslima.

  (5) Andragoki radnici imaju pravo i obavezu na kontinuirano struno i andragoko usavravanje.

  (6) Organizator obrazovanja odraslih duan je jednom godinje organizovati andragoko struno usavravanje svojih uposlenika.

  (7) Andragoki radnici zasnivaju radni odnos u ustanovama za obrazovanje odraslih u skladu sa Zakonom o radu.

  (8) Andragoki radnici i ostali radnici zasnivaju radni odnos u javnim ustanovama za obrazovanje odraslih putem javnog konkursa.

  (9) Minimalan broj stalno uposlenih radnika kod organizatora obrazovanja odraslih propisat e se Standardima i normativima.

  lan 40.

  (Pomoniki i majstorski ispit i ispit za obavljanje obrta) (1) Polaganje pomonikih ispita, majstorskih ispita i ispita o strunoj osposobljenosti za

  obavljanje vezanih obrta, naziv, sadraj i oblik isprave koja se stjee polaganjem

  navedenih ispita i nadzor nad zakonitou organizovanja i provoenja ispita provodi se u

  skladu sa odredbama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima.

  (2) Program za polaganje majstorskog ispita za svako zanimanje donosi Ministarstvo.

  V. DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA U OBRAZOVANJU ODRASLIH

  lan 41.

  (Obrazovne isprave) (1) Znanja, vjetine i sposobnosti steene zavretkom formalnih programa obrazovanja

  odraslih dokazuju se javnim ispravama:

  a) diplomom i svjedodbom nakon zavrenog osnovnog i srednjeg obrazovanja ili

  njihovih pojedinih dijelova, te dokvalifikacije i prekvalifikacije, a koje imaju istu

  vanost kao obrazovne isprave steene tokom redovnog obrazovanja i

  b) uvjerenjem o zavrenim formalnim programima usavravanja i osposobljavanja.

  (2) Nazivi, izgled, sadraj i postupak izdavanja javnih isprava koje se stiu u sistemu obrazovanja odraslih uredit e se posebnim pravilnikom koji donosi Ministarstvo.

  (3) Polaznicima programa neformalnog obrazovanja, nakon zavretka programa i provjere znanja, vjetina i kompetencija, organizator obrazovanja o tome izdaje

  uvjerenje/potvrdu/certifikat/drugu ispravu, koja nema status javne isprave.

  (4) Ukoliko nakon zavretka neformalnog programa nije bilo provjere znanja, vjetina i kompetencija, polaznicima se mogu izdati potvrde ili druge isprave koje nemaju status

  javnih isprava, ali iz kojih je evidentno da su bili uesnici odreenog programa

  neformalnog obrazovanja, kao i stjecanje kojih znanja, vjetina i kompetencija je bilo

  predvieno programom.

  lan 42.

  (Dokumentacija i evidencija) (1) Organizator obrazovanja odraslih koji je upisan u Registar iz lana 20. ovoga Zakona

  obavezan je voditi dokumentaciju i evidenciju o obrazovanju odraslih i moe izdavati

 • 16

  odgovarajue javne isprave o zavrenom obrazovanju po javno vaeim obrazovnim

  programima.

  (2) Andragoka dokumentacija i evidencija, izmeu ostalog, obavezno ukljuuje: a) matine knjige

  b) dnevnike rada

  c) programe obrazovanja

  d) dokumentaciju o upisu u program

  e) ugovore o obrazovanju

  f) evidencije o andragokim radnicima

  g) evidenciju o polaznicima

  h) dokumentaciju o provjerama ishoda uenja

  i) evidenciju o izdanim javnim ispravama.

  (3) Sadraj, oblik, te nain voenja i uvanja andragoke dokumentacije i evidencije propisuje Ministarstvo.

  (4) Organizator obrazovanja odraslih ima peat koji se koristi kao dokaz vjerodostojnosti dokumenata koje izdaje.

  lan 43.

  (Baze podataka)

  (1) Ministarstvo obavezno vodi evidencije organizatora obrazovanja odraslih, donesenih ili odobrenih programa obrazovanja, andragokih radnika, te broja polaznika.

  (2) Reprezentativna udruenja poslodavaca, privredne i obrtnike komore vode evidencije poslodavaca kod kojih se moe obavljati praktian rad, te druge evidencije iz djelokruga

  njihovih aktivnosti u podruju obrazovanja odraslih.

  (3) Propisane evidencije o obrazovanju odraslih se objedinjuju u odgovarajue baze podataka na nivou organizatora obrazovanja, kao i na nivou Ministarstva i drugih relevantnih

  organa i institucija.

  (4) Navedene baze podataka, kao i druge raspoloive baze podataka u oblasti rada, zapoljavanja i drugih relevantnih sektora slue iskljuivo u svrhu praenja, analize i

  unaprjeenja stanja obrazovanja odraslih, te planiranja njegovog razvoja uz obavezu

  potivanja procedura koje su utvrene Zakonom o zatiti linih podataka.

  lan 44.

  (Sistem osiguranja kvaliteta u obrazovanju odraslih)

  (1) Sistem osiguranja kvaliteta u obrazovanju odraslih podrazumijeva:

  a) definisane jasne i mjerljive standarde i kriterije kvaliteta obrazovanja odraslih

  b) uspostavu konzistentnih metoda vrednovanja koje povezuju eksterno i interno

  vrednovanje

  c) uspostavu mehanizama i procedura za unapreivanje kvaliteta

  d) osiguranje iroke dostupnosti rezultata vrednovanja.

  (2) Ministarstvo e na prijedlog Zavoda propisati Standarde i kriterije kvaliteta, kao i naine i

  procedure, za interno i eksterno vrednovanje kvaliteta organizatora obrazovanja odraslih u

  oblastima:

  a) planova i programa rada organizatora obrazovanja odraslih

  b) upravljanja i rukovoenja

  c) programa obrazovanja

  d) nastavnog procesa

  e) obrazovnih postignua polaznika

  f) informisanja, savjetovanja i karijernog voenja polaznika

  g) ljudskih i drugih resursa

 • 17

  h) komunikacije s javnou i informacija.

  (2) Eksterno vrednovanje kvalitete rada organizatora obrazovanja odraslih vre Zavodi.

  (3) Organizatori obrazovanja odraslih su odgovorni za razvijanje sistema internog

  vrednovanja kvaliteta koje se provodi na temelju utvrenih Standarda i kriterija kvaliteta za

  sve definisane oblasti vrednovanja, a na nain i po procedurama propisanim od Ministarstva.

  (4) Interno i eksterno vrednovanje kvaliteta organizatora obrazovanja odraslih provodi se

  jednom u pet godina.

  VI. PRAVO NA OBRAZOVNI ODMOR UPOSLENIH POLAZNIKA

  lan 45.

  (Pravo na obrazovni odmor) (1) Za sudjelovanje u programima obrazovanja odraslih koji se izvode u skladu sa ovim

  Zakonom, zaposleni polaznici mogu ostvariti pravo na obrazovni odmor u trajanju od

  najmanje sedam dana.

  (2) Ostvarivanje prava na obrazovni odmor utvruje se opim aktom poslodavca. (3) Radi ostvarivanja prava na obrazovni odmor radnik je obavezan poslodavcu dostaviti

  potvrdu o upisu u program obrazovanja odraslih, te potvrdu o sudjelovanju, odnosno o

  zavretku programa.

  (4) Potvrde i dokaze o sudjelovanju u programu organizator obrazovanja izdaje polazniku bez naknade.

  lan 46.

  (Naknada plae)

  (1) Pravo na obrazovni odmor iz lana 44. moe se ostvariti uz naknadu plae ili bez naknade plae.

  (2) U sluaju da je zaposlenog polaznika na sudjelovanje u programu obrazovanja odraslih uputio poslodavac, za vrijeme koritenja obrazovnog odmora zaposlenom polazniku

  pripada pravo na naknadu plae.

  VII. PLAN, PRAENJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH

  lan 47.

  (Plan obrazovanja odraslih) (1) Obrazovanje odraslih na podruju Kantona provodi se u skladu sa Planom obrazovanja

  odraslih.

  (2) Plan obrazovanja odraslih je strateki dokument kojim se utvruje opi javni interes u obavljanju djelatnosti obrazovanja odraslih.

  (3) Srednjoroni plan obrazovanja odraslih donosi Ministarstvo za period od tri godine uz mogunost izmjena i dopuna na godinjem nivou.

  (4) Plan obrazovanja odraslih se priprema u skladu sa Vladinom strategijom i politikom obrazovanja i iskazanim potrebama, uz prethodno pribavljeno miljenje Zavoda za

  kolstvo, Pedagokog zavoda, Slube za zapoljavanje Kantona, nadlenih ministarstava

  Kantona, Privredne komore Kantona, Obrtnike komore Kantona, udruenja poslodavaca

  Kantona i nadlenih organa jedinica lokalne samouprave, kao i na temelju vlastitih

  saznanja.

  (5) Plan obrazovanja odraslih utvruje: a) prioritetne obrazovne oblasti obrazovanja odraslih b) rasporeivanje programa obrazovanja odraslih na jedinice lokalne zajednice c) okvirni opseg sredstava za obrazovanje odraslih d) program rada i dinamiku njihovog ostvarivanja.

 • 18

  lan 48.

  (Nosioci praenja i razvoja) Nosioci praenja i razvoja obrazovanja odraslih na podruju Kantona su: Ministarstvo, Zavod

  za kolstvo i Pedagoki zavod.

  lan 49.

  (Zadaci Ministarstva)

  (1) Ministarstvo je zadueno za praenje, razvoj, vrednovanje i unapreenje sistema obrazovanja odraslih.

  (2) U obavljanju djelatnosti iz stava (1) ovog lana: a) objavljuje javni poziv za izvoenje programa obrazovanja koji se finansiraju iz

  budeta Kantona

  b) obavlja analitike i razvojne poslove u oblasti obrazovanja odraslih c) usklauje prijedloge strunih tijela d) obavlja nadzor nad radom organizatora formalnog obrazovanja e) donosi, odobrava, inovira i prati provoenje programa obrazovanja odraslih f) potie saradnju i sudjeluje u provoenju programa i projekata u podruju obrazovanja

  odraslih

  g) vodi propisane baze podataka i osigurava relevantne informacije vezane za praenje stanja i razvoj oblasti obrazovanja odraslih

  h) priprema analize obrazovanja odraslih na podruju Kantona i) utvruje mogunosti i u skladu sa istima kriterije za uspostavljanje, provoenje i

  nadzor sistemskog finansiranja obrazovanja odraslih.

  lan 50.

  (Zadaci Zavoda)

  U sistemu obrazovanja odraslih Zavodi:

  a) daju struna miljenja u postupku donoenja programa u oblasti formalnog obrazovanja odraslih

  b) prate i vrednuju izvoenje programa obrazovanja odraslih, i poduzimaju i predlau mjere koje su potrebne za njihovo izvoenje, unapreenje i inoviranje

  c) vre struni nadzor i eksterno vrednovanje rada organizatora formalnog obrazovanja odraslih

  d) obavljaju i druge poslove u skladu sa ovim Zakonom.

  lan 51.

  (Komore i udruga poslodavaca)

  (1) Privredna komora, Obrtnika komora i udruenje poslodavaca Kantona: a) organizuju savjetovanja i specijalizacije za uposlene

  b) sudjeluju u koncipiranju programa uenja uz rad

  c) predlau standarde praktinih znanja

  d) predlau programe usavravanja i osposobljavanja

  e) vode registre poslodavaca kod kojih se obavlja praktian rad.

  (2) Nain provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktian rad, sadraj i nain voenja Jedinstvenog registra poslodavaca utvruje se pravilnikom koji donosi

  Ministarstvo, na prijedlog Privredne komore.

 • 19

  VIII. FINANSIRANJE OBRAZOVANJA ODRASLIH

  lan 52.

  (Znaaj i finansiranje) (1) Obrazovanje odraslih je zajednika odgovornost Kantona, jedinica lokalne samouprave,

  poslodavaca, zaposlenika, privrednih i strunih asocijacija, udruenja,

  naunoistraivakih i obrazovnih institucija i pojedinaca.

  (2) Finansiranje obrazovanja odraslih vri se iz javnih sredstava, sredstava polaznika, poslodavaca, zavoda/slubi za zapoljavanje, iz meunarodnih fondova, kroz

  odgovarajue projekte, iz sredstava drugih zainteresovanih pravnih i fizikih osoba i iz

  drugih izvora u skladu sa zakonom.

  lan 53.

  (Sredstva koja osigurava Kanton)

  (1) U budetu Kantona obavezno se osiguravaju sredstva za: a) trokove izvoenje programa osnovnog obrazovanja odraslih koji vre javne ustanove

  za osobe koje imaju neprekidno mjesto prebivalita na podruju Kantona najmanje

  godinu dana prije raspisivanja javnog poziva,

  b) trokove praenja, unapreenja i razvoja obrazovanja odraslih. (2) U budetu Kantona se, u skladu sa mogunostima, mogu osigurati sredstva za trokove

  izvoenja programa srednjokolskog obrazovanja odraslih osoba koje imaju zavrenu

  samo osnovnu kolu, te druge programe obrazovanja u skladu sa Planom obrazovanja

  odraslih iz lana 47. ovoga Zakona.

  (3) Izvoenje programa obrazovanja odraslih iz stava (2) ovoga lana se dodjeljuje organizatorima obrazovanja na temelju javnog poziva.

  lan 54.

  (Sredstva koja osigurava jedinica lokalne samouprave)

  (1) U svom budetu jedinica lokalne samouprave osigurava sredstva za: - investicije i investicijsko odravanje u ustanovama za obrazovanje odraslih kojima je

  osniva,

  - materijalne trokove poslovanja u svrhu obavljanja djelatnosti obrazovanja odraslih u ustanovama za obrazovanje odraslih kojima je osniva.

  (2) U budetu jedinice lokalne samouprave mogu se osigurati sredstva za trokove izvoenja programa.

  lan 55.

  (Akt o utvrivanju cijene trokova obrazovanja odraslih)

  (1) Ministarstvo utvruje minimalne cijene trokova obrazovanja odraslih na podruju Kantona.

  (2) Cijene trokova obrazovanja odraslih u odobrenim programima utvruje posebnim aktom organizator obrazovanja odraslih.

  (3) Na akt iz stava (2) ovoga lana organizatori obrazovanja odraslih koji provode programe formalnog obrazovanja duni su zatraiti saglasnost od Ministarstva.

  IX. NADZOR

  lan 56.

  (Nadzor)

  (1) Struni nadzor nad radom organizatora obrazovanja odraslih vre Zavodi. (2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Zakona i drugih propisa iz oblasti obrazovanja

  odraslih vri Inspektorat Ministarstva.

 • 20

  X. KAZNENE ODREDBE

  lan 57.

  (Prekraji i novane kazne)

  (1) Novanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 KM kaznit e se za prekraj ustanova za obrazovanje odraslih ako:

  a) upie polaznika suprotno odredbama lana 34., b) ne zakljui ugovore iz lana 27. i lana 35., c) izda javnu ispravu suprotno lanu 41., d) ako realizuje programe obrazovanja odraslih u trajanju kraem od propisanog

  lanom 37.,

  e) ako programe obrazovanja izvode lica koja ne ispunjavaju uslove propisane odredbama lana 39.,

  f) ako ne vode dokumentaciju i evidenciju u skladu sa lanom 42., g) troi nenamjenski javna sredstva iz lana 52. i 53., h) od polaznika naplati trokove koji se finansiraju javnim sredstvima iz lana 52. i

  53.

  (2) Za prekraje iz stava (1) ovoga lana kaznit e se i odgovorno lice u ustanovi za obrazovanje odraslih novanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 KM.

  (3) Za prekraje iz stava (1) ovoga lana ustanovi za obrazovanje odraslih moe se izrei zatitna mjera zabrane izvoenja programa u trajanju do est mjeseci.

  (4) Za prekraje iz stava (1) ovoga lana ovlateni podnositelj zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka je prosvjetna inspekcija.

  XI. PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  lan 58.

  (Upis u Registar i usklaivanje akata)

  Pravni subjekti za obrazovanje odraslih koji su registrovani na podruju Kantona obavezni su

  u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona podnijeti zahtjev za upis u

  Registar organizatora obrazovanja odraslih koji vodi Ministarstvo i uskladiti svoja opa akta

  sa ovim Zakonom.

  lan 59.

  (Donoenje podzakonskih akata)

  (1) Ministarstvo e u roku est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti sljedee pravilnike:

  a) Standarde i normative obrazovanja odraslih b) Pravilnik o postupku utvrivanja ispunjenosti uslova za rad organizatora obrazovanja

  odraslih

  c) Pravilnik o obliku, sadraju i nainu voenja Registra organizatora obrazovanja odraslih

  d) Pravilnik o postupku validacije prethodno steenih znanja i vjetina e) Pravilnik o uslovima i nainu stjecanja andragokih kompetencija f) Pravilnik o sadraju i postupku izdavanja javnih isprava u obrazovanju odraslih g) Pravilnik o sadraju i nain voenja i uvanja andragoke dokumentacije i evidencije h) Pravilnik o sadraju i nainu voenja registra poslodavaca kod kojih se obavlja

  praktian rad.

  (2) Do stupanja na snagu Pravilnika iz stava (1) ovog lana primjenjuju se odredbe vaeih pravilnika koji reguliu oblast obrazovanja odraslih, osim odredbi koje su u suprotnosti sa

  odredbama ovoga Zakona.

 • 21

  lan 60.

  (Prestanak vaenja ranijih propisa)

  Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju vaiti odredbe Poglavlja VI. Zakona o

  osnovnom odgoju i obrazovanju (Slubene novine HNK, broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16)

  i odredbe Poglavlja III. Zakona o srednjokolskom odgoju i obrazovanju (Slubene novine

  HNK, broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06).

  lan 61.

  (Stupanje na snagu) Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenim novinama

  Hercegovako-neretvanskog kantona.

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Hercegovako-neretvanski kanton

  S K U P T I N A

  Broj: 02-01-XXXI-076/18

  Mostar, 22.03.2018. godine

  P R E D S J E D A V A J U I

  erif pago,s.r.