of 44/44
1 SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Str 1. Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obvezniku GAUSS d.o.o. ……………………………3 2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave, za predmet Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportsko rekreacijskog centra u Antunovcu…………………………….....3 3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za organiziranje rada dječjih vrtića na području Općine Antunovac……………………………..5 4. Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Antunovac za 2019. godinu……………...6 AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA_ Str 5. Odluka o nabavi posmrtnog oglasa za Anicu Matijević u Glasu Slavonije……….6 6. Godišnji plan Raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2019. godini iz proračuna Općine Antunovac…..7 7. Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Antunovac namjenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2019. godini…………...9 8. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za organiziranje rada dječjih vrtića na području Općine Antunovac……………10 9. Odluka o nabavi usluge objave obavijesti o Javnom pozivu za organiziranje rada dječjih vrtića na području Općine Antunovac u Glasu Slavonije…………...13 10. Izmjena Plana nabave za 2018. godinu…………………………………..14 11. Plan nabave za 2019. godinu………..21 12. Odluka o davanju usluge iznajmljivanja prostora i inventara Hrvatskog doma u Ivanovcu u 2019. godini………………...28 13. Odluka o nabavi usluge čišćenja prostorija općinske uprave, hrvatskih domova i mrtvačnica u Antunovcu i Ivanovcu za 2019. godinu………………28 14. Odluka o nabavi osiguranja obvezne automobilske odgovornosti za vozilo Citroen Jumper………………………….29 15. Odluka o nabavi kasko osiguranja vozila Citroen Jumper.………………….29 16. Odluka o nabavi tehničkog pregleda pri registraciji vozila, Citroen Jumper……...30 17. Odluka o nabavi usluge produkcije i emitiranja televizijskih sadržaja u 2019. godini…………………………………...30 18. Odluka o nabavi metalnog dvokrilnog ormara s policama za smještajni kontejner u Reciklažnom dvorištu………………..…31 19. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći Klaudiji Scaggs…………………………32 20. Odluka o nabavi i usluga dostave uredskog materijala u 2019. godini ……..32 21. Odluka o nabavi i usluzi dostave sredstava, opreme i potrošnog materijala u objektima u vlasništvu Općine Antunovac u 2019. godini………………………….33 22. Odluka o nabavi i dostavi roba za reprezentaciju u 2019. godini…………...33 23. Odluka o nabavi usluge dobave, prijevoza i ugradnje zemljanog materijala nakon sanacije deponije………………...34 24. Odluka o nabavi Canon fotoaparata………………………...……34 25. Odluka o nabavi poslovne suradnje u 2019. godini…………………………….35 26. Odluka o nabavi usluge izrade glavnog projekta i troškovnika za dječje igralište na k.č. br. 475/2 Antunovac………………..35 27. Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za Službeni glasnik Općine Antunovac Godina XXV Antunovac, 15.01.2019. godine Broj 1

Službeni glasnik Općine Antunovac · 5 3. Temeljem članka 32. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13 i 3/18), Općinsko vijeće Općine Antunovac

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Službeni glasnik Općine Antunovac · 5 3. Temeljem članka 32. Statuta Općine Antunovac...

1

SADRAJ AKTI OPINSKOG VIJEA Str

1. Odluka o djelominom oslobaanju od

plaanja komunalnog doprinosa obvezniku

GAUSS d.o.o. 3

2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u

postupku jednostavne nabave, za predmet

Izrada projektne dokumentacije za

izgradnju sportsko rekreacijskog centra u

Antunovcu.....3

3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg

ponuditelja za organiziranje rada djejih

vrtia na podruju Opine

Antunovac..5

4. Program utroka sredstava od prodaje

kua i stanova u dravnom vlasnitvu na

podruju posebne dravne skrbi za Opinu

Antunovac za 2019. godinu...6

AKTI OPINSKOG NAELNIKA_ Str

5. Odluka o nabavi posmrtnog oglasa za

Anicu Matijevi u Glasu Slavonije.6

6. Godinji plan Raspisivanja natjeaja i

javnih poziva financiranja udruga u 2019.

godini iz prorauna Opine Antunovac..7

7. Odluka o nainu raspodjele sredstava iz

prorauna Opine Antunovac namjenjenih

financiranju programa i projekata koje

provode udruge u 2019. godini...9

8. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za

organiziranje rada djejih vrtia na

podruju Opine Antunovac10

9. Odluka o nabavi usluge objave obavijesti

o Javnom pozivu za organiziranje rada

djejih vrtia na podruju Opine

Antunovac u Glasu Slavonije...13

10. Izmjena Plana nabave za 2018.

godinu..14

11. Plan nabave za 2019. godinu..21

12. Odluka o davanju usluge iznajmljivanja

prostora i inventara Hrvatskog doma u

Ivanovcu u 2019. godini...28

13. Odluka o nabavi usluge ienja

prostorija opinske uprave, hrvatskih

domova i mrtvanica u Antunovcu i

Ivanovcu za 2019. godinu28

14. Odluka o nabavi osiguranja obvezne

automobilske odgovornosti za vozilo

Citroen Jumper.29

15. Odluka o nabavi kasko osiguranja

vozila Citroen Jumper..29

16. Odluka o nabavi tehnikog pregleda pri

registraciji vozila, Citroen Jumper...30

17. Odluka o nabavi usluge produkcije i

emitiranja televizijskih sadraja u 2019.

godini...30

18. Odluka o nabavi metalnog dvokrilnog

ormara s policama za smjetajni kontejner u

Reciklanom dvoritu..31

19. Odluka o jednokratnoj novanoj pomoi

Klaudiji Scaggs32

20. Odluka o nabavi i usluga dostave

uredskog materijala u 2019. godini..32

21. Odluka o nabavi i usluzi dostave

sredstava, opreme i potronog materijala u

objektima u vlasnitvu Opine Antunovac u

2019. godini.33

22. Odluka o nabavi i dostavi roba za

reprezentaciju u 2019. godini...33

23. Odluka o nabavi usluge dobave,

prijevoza i ugradnje zemljanog materijala

nakon sanacije deponije...34

24. Odluka o nabavi Canon

fotoaparata...34

25. Odluka o nabavi poslovne suradnje u

2019. godini.35

26. Odluka o nabavi usluge izrade glavnog

projekta i trokovnika za djeje igralite na

k.. br. 475/2 Antunovac..35

27. Odluka o odabiru ekonomski

najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom

postupku javne nabave male vrijednosti za

Slubeni glasnik

Opine Antunovac

Godina XXV

Antunovac, 15.01.2019. godine

Broj 1

2

predmet Nabava higijenskih

potreptina...36

28. Odluka o nabavi usluge deratizacije u

2019. godini na podruju Opine

Antunovac38

29. Odluka o jednokratnoj novanoj pomoi

Josipu iketancu..38

30. Odluka o poetku postupka jednostavne

nabave usluge Dezinsekcija u 2019. godini

na podruju Opine Antunovac39

31. Odluka o poetku postupka jednostavne

nabave Nabava potronog materijala za

odravanje javnih povrina i usluge servisa

za motorne kosilice za 2019.

godinu.40

32. Odluka o poetku postupka jednostavne

nabave usluge Zimsko odravanje

nerazvrstanih cesta na podruju Opine

Antunovac u 2019. godini41

33. Odluka o poetku postupka jednostavne

nabave usluge Odravanje javne rasvjete na

podruju Opine Antunovac u 2019.

godini...42

34. Odluka o poetku postupka jednostavne

nabave usluge Odravanje nerazvrstanih

cesta i javnih povrina na kojima nije

doputen promet motornih vozila na

podruju Opine Antunovac u 2019.

godini...42

***************************************************************************

3

1.

Temeljem lanka 13. Odluke o

komunalnom doprinosu Opine Antunovac

(Slubeni glasnik Opine Antunovac broj

6/07, 4/09, 5/09-proieni tekst, 12/11, 14/11,

16/12, 1/13, 4/13, 3/16 i 6/16) i lanka 32.

Statuta Opine Antunovac (Slubeni glasnik

Opine Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinsko

vijee Opine Antunovac na svojoj 24. sjednici

odranoj dana 14. sijenja 2019. godine, donosi

ODLUKU o djelominom oslobaanju od plaanja

komunalnog doprinosa obvezniku

GAUSS d.o.o.

lanak 1.

Ovom Odlukom obveznik GAUSS

d.o.o., J. J. Strossmayera 16, 32000 Vukovar,

OIB: 07575902160, djelomino se oslobaa od

plaanja komunalnog doprinosa, za izgradnju:

- Graevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti poslovna

graevina 2. skupine, na: k..br.

904/40 u k.o. Antunovac, u

Antunovcu, Gospodarska zona.

lanak 2.

Djelomino oslobaanje od plaanja

komunalnog doprinosa izvriti e se na nain da

se komunalni doprinos u iznosu od 241.772,70

kn umanjuje za 161.181,80 kn, te iznosi

80.590,90 kn.

lanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana

od dana objave u Slubenom glasniku Opine

Antunovac.

KLASA: UP/I-363-08/18-01/15

URBROJ: 2158/02-01-19-4

U Antunovcu, 14. sijenja 2019. godine

Predsjednik Opinskog vijea

Zlatko Matijevi

2.

Temeljem lanka 4. Pravilnika o

provedbi postupka jednostavne nabave

(Slubeni glasnik Opine Antunovac broj

7/17) i lanka 32. Statuta Opine Antunovac

(Slubeni glasnik Opine Antunovac broj

2/13 i 3/18), Opinsko vijee Opine Antunovac

na svojoj 24. sjednici odranoj dana 14. sijenja

2019. godine, donosi

ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude u postupku

jednostavne nabave, za predmet Izrada

projektne dokumentacije za izgradnju

sportsko rekreacijskog centra u Antunovcu

lanak 1.

U postupku jednostavne nabave za

predmet Izrada projektne dokumentacije za

izgradnju sportsko rekreacijskog centra u

Antunovcu, naruitelj OPINA

ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radia 4, MB

2568047 i OIB 30812410980, odabire se ponuda

ponuditelja DIMIDIUM INENJERING

j.d.o.o., Frankopanska 112, 31000 Osijek te e

se s navedenim ponuditeljem sklopiti Ugovor o

javnoj nabavi.

lanak 2.

Predmet nabave je Izrada projektne

dokumentacije za izgradnju sportsko

rekreacijskog centra u Antunovcu..

lanak 3.

Pri provoenju postupka javne nabave

primijenjen je postupak jednostavne nabave,

poziv za nadmetanje.

lanak 4.

4

Procijenjena vrijednost nabave je

198.000,00 kn bez PDV-a.

Sredstva za plaanje nabave osigurana su

u Proraunu Opine Antunovac za 2019. godinu

na pozicijama R061 i R061-1 Projektna

dokumentacija, sportsko rekreacijski centar.

lanak 5.

U zakonskom roku pristigle su tri (3)

ponude od:

1. ORION PROJEKT d.o.o., Josipa Kozarca 28, 32100 Vinkovci, s ukupnom

cijenom ponude u iznosu 198.000,00 kn

(bez PDV-a), odnosno iznosu

247.500,00 kn (s PDV-om),

2. DIMIDUIM INENJERING j.d.o.o., Frankopanska 112, 31000 Osijek, s

ukupnom cijenom ponude u iznosu

195.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno

iznosu 243.750,00 kn (s PDV-om),

3. STATERA d.o.o., J.J.Strossmayera 341, 31000 Osijek, s ukupnom cijenom

ponude u iznosu 197.800,00 kn (bez

PDV-a), odnosno iznosu 247.250,00 kn

(s PDV-om).

lanak 6.

Pregled i ocjenu ponude obavilo je

Struno povjerenstvo za jednostavnu nabavu:

1. Ante Modri, dipl. iur., 2. Davor Glavica, mag. oec.

lanak 7.

Pregledom i ocjenom ponuda Struno

povjerenstvo za jednostavnu nabavu je utvrdilo

da su slijedee ponude u potpunosti u skladu sa

dokumentacijom o nabavi:

1. ORION PROJEKT d.o.o., Josipa Kozarca 28, 32100 Vinkovci, s ukupnom

cijenom ponude u iznosu 198.000,00 kn

(bez PDV-a), odnosno iznosu

247.500,00 kn (s PDV-om), i

2. DIMIDIUM INENJERING j.d.o.o., Frankopanska 112, 31000 Osijek, s

ukupnom cijenom ponude u iznosu

195.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno

iznosu 243.750,00 kn (s PDV-om),

3. STATERA d.o.o., J.J. Strossmayera 341, 31000 Osijek, s ukupnom cijenom

ponude u iznosu 197.800,00 kn (bez

PDV-a), odnosno iznosu 247.250,00 kn

(s PDV-om).

lanak 8.

Glavni kriterij za odabir je najnia cijena

ponude uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz

postupka javne nabave.

Odabrana je ponuda DIMIDUM

INENJERING j.d.o.o., Frankopanska

112, 31000 Osijek.

Cijena odabrane ponude iznosi

195.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno iznosu

243.750,00 kn (s PDV-om).

lanak 9.

Temeljem ove Odluke Opinski naelnik

Opine Antunovac potpisati e Ugovor o javnoj

nabavi s ponuditeljem.

lanak 10.

Radi zatite svojih prava, ponuditelj koji

je sudjelovao u postupku nadmetanja, moe u

roku 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke,

uloiti albu na adresu Opina Antunovac, B.

Radia 4, 31216 Antunovac.

lanak 11.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana

nakon dana objave u Slubenom glasniku

Opine Antunovac.

KLASA: 302-01/17-01/05

URBROJ: 2158/02-01-19-27

U Antunovcu, 14. sijenja 2019. godine

Predsjednik Opinskog vijea

Zlatko Matijevi

O

5

3.

Temeljem lanka 32. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinsko vijee

Opine Antunovac na svojoj 24. sjednici

odranoj dana 14. sijenja 2019. godine, donosi

ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za

organiziranje rada djejih vrtia

na podruju Opine Antunovac

lanak 1.

U postupku javnog poziva za

organiziranje rada djejih vrtia na podruju

Opine Antunovac, naruitelj OPINA

ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radia 4, MB

2568047 i OIB 30812410980, odabire se ponuda

ponuditelja DJEJI VRTI Mali princ N. .

Zrinskog 3, 31220 Vinjevac, te e se s

navedenim ponuditeljem sklopiti Ugovor.

lanak 2.

Predmet javnog poziva: Organiziranje

rada djejih vrtia na podruju Opine

Antunovac od 01. veljae 2019. godine - 31.

sijenja 2024. godine.

lanak 3.

Javni poziv je oglaen u Glasu

Slavonije dana 31. prosinca 2018. godine.

lanak 4.

U zakonskom roku pristigle su 2 (dvije)

valjane ponude od:

1. Djeji vrti Mali princ, N. . Zrinskog 3, Vinjevac,

2. Djeji vrti Snjeguljica, Krstova 44, Osijek.

lanak 5.

Pregled i ocjenu ponude obavilo je

Povjerenstvo za provedbu:

3. Ante Modri, dipl. iur., Proelnik Jedinstvenog upravnog odjela,

predsjednik,

4. Zlatko Matijevi, predsjednik Opinskog vijea Opine Antunovac,

lan,

5. eljko Jurki, referent za komunalne djelatnosti komunalni redar Opine

Antunovac, lan.

lanak 6.

Pregledom i ocjenom ponuda

Povjerenstvo za odabir ponuda utvrdilo je da su

pristigle ponude u potpunosti u skladu sa

dokumentacijom za nadmetanje i kao takve

prihvatljive.

lanak 7.

Glavni kriterij za odabir je ekonomski

najpovoljnija ponuda, te je odabrana ponuda

Djejeg vrtia Mali princ N. . Zrinskog 3,

31220 Vinjevac, a u iznosu ukupne opinske

subvencije 64.980,00 kn mjeseno.

lanak 8.

Daje se odobrenje Opinskom naelniku

Opine Antunovac za potpis Ugovora o

organiziranju rada djejih vrtia na podruju

Opine Antunovac, s ponuditeljem.

lanak 9.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon

dana objave u Slubenom glasniku Opine

Antunovac.

KLASA: 601-01/18-01/05

URBROJ: 2158/02-01-19-9

U Antunovcu, 14. sijenja 2019. godine

Predsjednik Opinskog vijea

Zlatko Matijevi

6

4.

Temeljem lanka 16. Uredbe o uvjetima

za kupnju obiteljske kue ili stana u dravnom

vlasnitvu na podrujima posebne dravne skrbi

(Narodne novine broj 19/11, 56/11 i 03/13) i

lanka 32. Statuta Opine Antunovac (Slubeni

glasnik Opine Antunovac broj 2/13),

Opinsko vijee Opine Antunovac na svojoj 24.

sjednici odranoj dana 14. sijenja 2019. godine,

donosi

PROGRAM utroka sredstava od prodaje kua i stanova

u dravnom vlasnitvu na podruju posebne

dravne skrbi za

Opinu Antunovac za 2019. godinu

lanak 1.

Ovim Programom utvruje se namjena

koritenja sredstava od prodaje kua i stanova u

dravnom vlasnitvu na podruju posebne

dravne skrbi za Opinu Antunovac za 2019.

godinu.

lanak 2.

U proraunu Opine Antunovac u 2019.

godini predviaju se sredstva od prodaje kua i

stanova u dravnom vlasnitvu na podruju

posebne dravne skrbi za Opinu Antunovac u

iznosu od 235.000,00 kuna.

lanak 3.

Sredstva iz lanka 2. ovog Programa

utoit e se za izgradnju i obnovu komunalne

infrastrukture sukladno Programu gradnje

objekata komunalne infrastrukture Opine

Antunovac za 2019. godini.

lanak 4.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon

dana objave u Slubenom glasniku Opine

Antunovac.

KLASA: 400-06/18-01/01

URBROJ: 2158/02-01-19-97

U Antunovcu, 14. sijenja 2019. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

5.

Temeljem lanka 15. stavak 2. Zakona o

javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i

lanka 45. Statuta Opine Antunovac (Slubeni

glasnik Opine Antunovac broj 2/13 i 3/18),

Opinski naelnik Opine Antunovac dana 24.

prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU o nabavi posmrtnog oglasa za

Anicu Matijevi u Glasu Slavonije

lanak 1.

Naruitelj usluge: OPINA

ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radia 4, OIB:

30812410980.

Odgovorna osoba naruitelja je Davor

Tubanjski, Opinski naelnik Opine

Antunovac.

lanak 2.

Predmet nabave je: nabava posmrtnog

oglasa za Anicu Matijevi u Glasu Slavonije.

lanak 3.

Pristigla je ponuda GLAS SLAVONIJE

d.d., Ul. Hrvatske Republike 20, Osijek, na iznos

od 1.040,00 kn bez PDV-a.

lanak 4.

Sredstva za plaanje nabave osigurana su

u Proraunu Opine Antunovac za 2018. godinu

sa pozicije R024 Ostali nespomenuti rashodi

poslovanja.

7

lanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom glasniku

Opine Antunovac.

KLASA: 960-01/18-01/04

URBROJ: 2158/02-01-18-2

U Antunovcu, 24. prosinca 2018. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

6.

Temeljem lanka 4. Uredbe o kriterijima,

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja

programa i projekata od interesa za ope dobro

koje provode udruge (Narodne novine broj

26/15), lanka 6. Pravilnika o financiranju

udruga iz prorauna Opine Antunovac

(Slubeni glasnik Opine Antunovac broj

13/15) i lanka 45. Statuta Opine Antunovac

(Slubeni glasnik Opine Antunovac broj

2/13 i 3/18), Opinski naelnik Opine

Antunovac dana, 24. prosinca 2018. godine,

donosi

GODINJI PLAN Raspisivanja natjeaja i javnih poziva

financiranja udruga u 2019. godini

iz prorauna Opine Antunovac

lanak 1.

Ovim se Planom definiraju

natjeaji i javni pozivi za dodjelu financijskih

sredstava koje e raspisivati Opina Antunovac

u 2019. godini, ukupna vrijednost natjeaja,

okvirni broj planiranih ugovora, okvirni datum

raspisivanja natjeaja, rok na koji se ostvaruje

financijska podrka te okvirni datum ugovaranja

projekata.

lanak 2.

Plan raspisivanja natjeaja i javnih

poziva okvirnog je karaktera i podloan

promjenama te e prema potrebi Opina

Antunovac raspisati i dodatne natjeaje ili javne

pozive, ovisno o raspoloivosti financijskih

sredstava.

lanak 3.

Sredstva za provedbu natjeaja i javnih

poziva osigurana su u Proraunu Opine

Antunovac za 2019. godinu, a Plan raspisivanja

natjeaja i javnih poziva definira se u tablici u

prilogu, koja je sastavni dio ove Odluke.

lanak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom glasniku

Opine Antunovac, na internetskoj stranici

Opine Antunovac i oglasnim ploama.

KLASA: 007-01/18-01/14

URBROJ: 2158/02-01-18-1

U Antunovcu, 24. prosinca 2018. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

8

Godinji plan raspisivanja natjeaja i javnih poziva financiranja udruga u 2019. godini iz prorauna Opine Antunovac

R.

br.

Naziv

upravnog

odjela

(kratica)

Naziv natjeaja (oznaka aktivnosti u

proraunu)

Ukupna

vrijednost

natjeaja

(kn)

Okvirni

broj

planiranih

ugovora

Okvirni

datum

raspisivanja

natjeaja

Financijska

podrka se

ostvaruje na

rok do

Okvirni

datum

ugovaranja

projekata

1. JUO

Natjeaj za prijavu projekata i

institucionalnu podrku udrugama za 2017.

godinu u kategorijama:

615.000,00 30

prosinac 2018.

godine

31. 12. 2019.

godine

oujak 2019.

godine

1. Javne potpore u portu (Program 1005, Aktivnost 100001, Pozicija

R201)

330.000,00 4

2. Javne potpore u kulturi (Program 1006, Aktivnost 100001, Pozicija

R202)

60.000,00 2

3. Javne potpore udrugama mladih (Program 1008, Aktivnost 100002,

Pozicija R203)

5.000,00 2

4. Javne potpore vjerskim zajednicama (Program 1010, Aktivnost 100001,

Pozicija R204)

20.000,00 2

5. Javne potpore udrugama za razvoj civilnog drutva (Program 1017,

Aktivnost 100001, Pozicija R205)

200.000,00 20

Legenda kratica za upravne odjele:

JUO Jedinstveni upravni odjel Opine Antunovac

9

7.

Temeljem lanka 4. Uredbe o

kriterijima, mjerilima i postupcima

financiranja i ugovaranja programa i

projekata od interesa za ope dobro koje

provode udruge (Narodne novine broj

26/15), lanka 7. Pravilnika o financiranju

udruga iz prorauna Opine Antunovac

(Slubeni glasnik Opine Antunovac broj

13/15) i lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinski

naelnik Opine Antunovac dana, 28.

prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU o nainu raspodjele sredstava iz

prorauna Opine Antunovac

namijenjenih financiranju programa i

projekata koje provode udruge u

2019. godini

lanak 1.

Ovom Odlukom utvruje se nain

raspodjele sredstava namijenjenih

financiranju programa i projekata koje

provode udruge u 2019. godini iz

raspoloivih sredstava Opine Antunovac,

u ukupnom iznosu od 615.000,00 kn

(slovima: eststotinapetnaesttisuakuna).

Sredstva su predviena Proraunom

za 2019. godinu u kategorijama:

- Javne potpore u portu

(Program 1005, Aktivnost 100001, Pozicija

R201),

- Javne potpore u kulturi

(Program 1006, Aktivnost 100001, Pozicija

R202),

- Javne potpore udrugama

mladih (Program 1008, Aktivnost 100002,

Pozicija R203),

- Javne potpore vjerskim

zajednicama (Program 1010, Aktivnost

100001, Pozicija R204),

- Javne potpore udrugama za

razvoj civilnog drutva

(Program 1017, Aktivnost

100001, Pozicija R205).

lanak 2.

Sredstva navedena u lanku 1.

raspodijeliti e se na temelju Natjeaja za

prijavu projekata i institucionalnu podrku

udrugama za 2019. godinu iz prorauna

Opine Antunovac (u daljnjem tekstu:

Natjeaj) u skladu s dokumentacijom za

provedbu javnog poziva koja je sastavni dio

ove Odluke.

lanak 3.

Dokumentacija za provedbu

Natjeaja iz lanka 2. ove Odluke

obuhvaa:

1. tekst Natjeaja,

2. upute za prijavitelje,

3. obrasce za prijavu programa ili

projekta,

4. obrazac za procjenu

kvalitete/vrijednosti programa i

5. obrasce za provedbu programa i

izvjetavanje.

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove

toke su:

3.1. Obrazac opisa programa ili

projekta

3.2. Obrazac prorauna programa ili

projekta

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju

dvostrukog financiranja

3.4. Obrazac izjave o partnerstvu

3.5. Obrazac ivotopisa

3.6. Popis priloga koje je potrebno

priloiti uz prijavu.

Obrasci za provedbu programa i

izvjetavanje iz stavka 1. ovog lanka su:

5.1. Obrazac ugovora o financiranju

programa ili projekta

5.2. Obrazac opisnog izvjetaja

provedbe programa ili projekta

5.3. Obrazac financijskog izvjetaja

provedbe programa ili projekta.

10

lanak 4.

Tekst Natjeaja e se objaviti na

internetskoj stranici Opine Antunovac

www.opcina-antunovac.hr i na oglasnim

ploama u vlasnitvu Opine Antunovac.

Na Internet stranici Opine, uz tekst

javnog natjeaja ili javnog poziva, objavit

e se i cjelokupna natjeajna

dokumentacija, a e biti dostupna za

preuzimanje i u Jedinstvenom upravnom

odjelu Opine Antunovac.

lanak 5.

Opina Antunovac e putem

Jedinstvenog upravnog odjela osigurati

organizacijske kapacitete i ljudske resurse

za primjenu osnovnih standarda

financiranja, ugovaranja i praenja

provedbe i vrednovanja rezultata programa

i projekata iz svog djelokruga.

lanak 6.

Za provoenje postupaka javnih

natjeaja Opinski naelnik imenuje

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja

propisanih uvjeta natjeaja i ocjenjivanje

prijava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo provodi postupak

provjere ispunjenja propisanih uvjeta

natjeaja, ocjenjuje prijave i prijedlae

odluke o odobravanju/neodobravanju

financijskih sredstva za programe i

projekte.

lanak 7.

Konanu odluku o odobravaju

financijska sredstva donosi Opinski

naelnik.

Sa svim udrugama kojima su

odobrena financijska sredstva Opina

Antunovac e potpisati ugovor.

Ugovorom e se definirati prava i

obveze korisnika sredstava, iznos sredstava

i namjena, sredstva te rokovi provedbe i

izvjetavanja.

lanak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac, na

internetskoj stranici Opine Antunovac i

oglasnim ploama.

KLASA: 007-01/18-01/18

URBROJ: 2158/02-01-18-2

U Antunovcu, 27. prosinca 2018. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

8.

Temeljem lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (''Slubeni glasnik Opine

Antunovac'' broj 2/13 i 3/18) i Prorauna

Opine Antunovac za 2019. godinu,

Opinski naelnik Opine Antunovac, dana

28. prosinca 2018. donosi

ODLUKU o raspisivanju Javnog poziva za

organiziranje rada djejih vrtia

na podruju Opine Antunovac

I. PREDMET ODLUKE lanak 1.

Predmet ove Odluke je raspisivanje

javnog poziva za organiziranje rada djejih

vrtia na podruju Opine Antunovac, i to u

razdoblju od 01. veljae 2019. do 31.

sijenja 2024. godine.

lanak 2.

Opina Antunovac e sufinancirati

redoviti program predkolskog odgoja i

redoviti program odgojno-obrazovnog rada

sa djecom rane dobi u Djejem vrtiu

Antunovac i Djejem vrtiu Ivanovac.

http://www.opcina-antunovac.hr/

11

II. UVJETI KOJE NATJECATELJI

MORAJU ISPUNITI:

lanak 3.

Natjecatelji se obvezuju na sljedee

aktivnosti:

- organizaciju rada djejih vrtia osigurati na dvije lokacije: Djeji

vrti u Ivanovcu (jedna mjeovita

odgojna skupina sa djecom

predkolske dobi) i Djeji vrti u

Antunovcu (jedna mjeovita

jaslika skupina sa djecom od

navrene 1. do 3. godine ivota i

dvije mjeovite odgojne skupine sa

djecom predkolske dobi);

- u svakoj odgojnoj skupini u Djejem vrtiu u Antunovcu

osigurati po dva odgajatelja u

punom radnom vremenu, te dva

odgajatelja u odgojnoj skupini u

Ivanovcu;

- prednost pri zapoljavanju omoguiti mjetanima Opine

Antunovac;

- diplomiranim odgajateljima predkolske djece s mjestom

stanovanja u Opini Antunovac

omoguiti stairanje i polaganje

strunog ispita;

- ostvarivati redoviti program predkolskog odgoja i redoviti

program odgojno-obrazovnog rada

sa djecom rane dobi na podruju

Opine Antunovac;

- organizirati program predkole za djecu u godini prije polaska u

osnovnu kolu;

- organizirati program ranog uenja stranog jezika, vjerskog odgoja, te

programe umjetnikog, kulturnog i

sportskog sadraja kao i druge

programe u skladu s potrebama

djece i zahtjevima roditelja;

- osigurati materijalno opremanje vrtia, didaktiko opremanje

objekta i financijska sredstva za rad

djejih vrtia u Antunovcu i

Ivanovcu;

- plaati sve reijske trokove vrtia u Antunovcu, dok e Opina

Antunovac besplatno ustupiti

prostor za vrtie u Antunovcu i

Ivanovcu te pokrivati reijske

trokove vrtia u Ivanovcu;

- osigurati odravanje istoe prostorija za boravak djece,

sanitarija i ostalih prateih

prostorija kao i vanjskih povrina;

- omoguiti Opini uvid u nain koritenja proraunskih sredstava

Opine te u ostvarivanje redovitog

programa predkolskog odgoja i

propisanih standarda;

- krajem svakog mjeseca dostavljati Opini popis s tonim brojem djece

za naredni mjesec, navodei uz broj

djece njihova imena i adrese

prebivalita.

lanak 4.

Ponuda mora biti usklaena sa

sljedeim iznosima koje plaaju roditelji za

svako dijete shodno odabranom programu:

- jasliki cjelodnevni program

650,00 kn,

- cjelodnevni program predkolskog odgoja

550,00 kn,

- poludnevni program predkolskog odgoja

450,00 kn,

- poludnevni program predkolskog odgoja bez ruka

400,00 kn,

- program ranog uenja engleskog jezika

50,00 kn.

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA

lanak 5.

12

Ponuda obvezno mora sadravati:

- Naziv ustanove, adresu, odgovornu osobu, kontakt

telefon i e-mail, broj potrebnih

djelatnika sa strukturom

(odgajatelji i dr.),

- Ponuda sa uvjetima rada i iznosima koje snose Opina

Antunovac i korisnici,

- Program rada za 5 godina, - Podaci o organizacijskom

ustroju ponuditelja (ukupan broj

zaposlenih djelatnika, broj

zaposlenih odgojitelja, broj i

struktura zaposlenih strunih

suradnika, broj djece i broj

odgojno-obrazovnih skupina

unutar ustanove u trenutku

raspisivanja Javnog poziva),

- Izjava o prednosti pri zapoljavanju mjetana Opine

Antunovac,

- Rjeenje o upisu u sudski registar,

- Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za

redoviti desetosatni program

odgojno-obrazovnog rada s

djecom predkolske dobi,

- Potvrdu Porezne uprave kojom se dokazuje da je podnositelj

ponude ispunio obvezu plaanja

dospjelih poreznih obveza i

obveza za mirovinsko i

zdravstveno osiguranje, koja ne

smije biti starija od 30 dana

raunajui od dana objave

Javnog poziva,

- Izjavu kojom zainteresirana osoba jami da se obvezuje na

ispunjenje uvjeta i kriterije

propisane Dravnim

pedagokim standardom

predkolskog odgoja i

naobrazbe, naroito glede

ureenja prostora.

IV. KRITERIJI ZA ODLUKU O NAJPOVOLJNIJOJ

PONUDI

lanak 6.

Kriterij za odabir najpovoljnije

ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

lanak 7.

Kriteriji i bodovi za donoenje

ocjene pristiglih ponuda:

- Program rada 50 bodova, - najnii iznos subvencije Opine

Antunovac 20 bodova,

- organizacijski kapacitet ponuditelja 20 bodova,

- broj zaposlenih sa podruja Opine Antunovac 10 bodova.

lanak 8.

Pristigle ponude otvorit e

Povjerenstvo za provedbu ove Odluke te

utvrditi njihovu pravodobnost i potpunost.

Prijedlog odluke o odabiru

najpovoljnijeg natjecatelja dat e

Povjerenstvo za provedbu ove Odluke u

obliku zapisnika o ocjeni pristiglih ponuda.

lanak 9.

Odluku o odabiru organizatora rada

djejih vrtia donosi Opinsko vijee.

V. POVJERENSTVO ZA PROVEDBU ODLUKE

lanak 10

Za provedbu ove Odluke osniva se

Povjerenstvo u sastavu:

1. Ante Modri, predsjednik, 2. Zlatko Matijevi, lan, 3. eljko Jurki, lan.

13

VI. VRIJEME TRAJANJA JAVNOG POZIVA

lanak 11.

Javni poziv je otvoren 8 dana od

dana objave u Glasu Slavonije.

VII. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE

PODNOSI PONUDA

lanak 12.

Ponude se podnose Tajnitvu

Jedinstvenog upravnog odjela Opine

Antunovac, B. Radia 4, 31216 Antunovac,

osobno ili preporuenom poiljkom s

naznakom ''Ponuda za organiziranje rada

Djejih vrtia''.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

lanak 13.

Ugovor prestaje:

- istekom vremena na koji je zakljuen,

- sporazumom stranaka u svako vrijeme,

- ukoliko prestane potreba za obavljanjem djelatnosti

predkolskog odgoja na podruju

Opine,

- ukoliko Djeji vrti izgubi pravo na obavljanje djelatnosti predkolskog

odgoja temeljem rjeenja nadlenog

tijela, o emu je duan odmah

izvijestiti Opinu,

- otkazom izjavljenim od strane Opine uz otkazni rok od 60 dana od

dana predaje preporuene obavijesti

poti, u sluaju neizvrenja ili

povrede jedne ili vie obveza

preuzetih ovim Ugovorom od strane

Djejeg vrtia,

- otkazom izjavljenim od strane Djejeg vrtia ukoliko Opina ne

izvri obveze sufinanciranja, do

najvie 2 mjeseca uzastopce.

lanak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 601-01/18-01/05

URBROJ: 2158/02-01-18-1

U Antunovcu, 28. prosinca 2018. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

9.

Temeljem lanka 15. stavak 2.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine

broj 120/16) i lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinski

naelnik Opine Antunovac dana 28.

prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU o nabavi usluge objave obavijesti o

Javnom pozivu za organiziranje rada

djejih vrtia na podruju Opine

Antunovac u Glasu Slavonije

lanak 1.

Naruitelj usluge: OPINA

ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radia 4,

OIB: 30812410980, a evidencijski broj

nabave je 22/18.

Odgovorna osoba naruitelja je

Davor Tubanjski, Opinski naelnik Opine

Antunovac.

lanak 2.

Predmet nabave je: nabava usluge

objave obavijesti o Javnom pozivu za

organiziranje rada djejih vrtia na

14

podruju Opine Antunovac u Glasu

Slavonije

lanak 3.

Pristigla je ponuda GLAS

SLAVONIJE d.d., Ul. Hrvatske Republike

20, Osijek, na iznos od 3.700,00 kn bez

PDV-a.

lanak 4.

Sredstva za plaanje nabave

osigurana su u Proraunu Opine

Antunovac za 2018. godinu sa pozicije

R014, R014c Usluge promidbe i

informiranja.

lanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 601-01/18-01/05

URBROJ: 2158/02-01-18-3

U Antunovcu, 28. prosinca 2018. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

10.

Temeljem lanka 28. stavak 1.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine

broj 120/16) i lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13), Opinski naelnik

Opine Antunovac dana 28. prosinca 2018.

godine, donosi

IZMJENU PLANA

NABAVE za 2018. godinu

lanak 1.

Ovim Planom nabave za 2018.

godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvruju se

predmeti, vrste i naini nabave roba, usluga

i radova, dinamika provoenja postupaka

nabave i procijenjena vrijednost nabava za

proraunsku 2018. godinu.

lanak 2.

Postupak nabave moe zapoeti ako

su sredstva za nabavu planirana u

Proraunu ili osigurana na drugi propisani

nain.

Za pripremu i provedbu postupaka

nabave utvrenih ovim Planom, Opinski

naelnik Opine Antunovac donosi Odluku

o poetku postupka javne nabave, kojom se

utvruje poetak i odabir postupka javne

nabave te ovlateni predstavnici javnog

naruitelja u postupku javne nabave.

Administrativno tehnike poslove

vezane uz pripremu postupka nabave,

obavlja Jedinstveni upravni odjel Opine

Antunovac.

lanak 3.

Procijenjena vrijednost ukupnih

nabava u 2018. godini utvruje se u iznosu

od 35.415.700,00 kuna, od ega za nabavu

roba 1.574.960,00 kuna, za nabavu usluga

1.567.200,00 kuna i za nabavu radova

32.273.540,00 kuna.

Planirana sredstva za nabavu iz

stavka 1. ovog lanka osigurana su u

Proraunu Opine Antunovac za 2018.

godinu, u iznosu od 44.269.625,00 kuna.

Tablica Plana nabave za 2018.

godinu sastavni je dio ovog Plana.

lanak 4.

Ovaj Plan bit e objavljen u

Slubenom glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 330-01/18-01/03

URBROJ: 2158/02-01-18-9

Antunovac, 28. prosinca 2018. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

15

PLAN NABAVE OPINE ANTUNOVAC ZA 2018. GODINU

Evidencijski broj

nabave

Predmet nabave (najvie 200 znakova)

Brojana oznaka predmeta nabave

iz Jedinstvenog rjenika javne nabave (CPV)

Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)

Vrsta postupka

(ukljuujui i jednostavnu

nabavu)

Posebni reim

nabave

Predmet podijelje

n na grupe?

Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/naru

dbenica?

Planirani poetak

postupka

Planirano trajanje ugovora

ili okvirnog sporazum

a

Napomena

01/18 Uredski materijal 22800000-8

22.400,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Roba, R008

02/18 Radna odjea i obua 18110000-3

28.800,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Roba, R008a 5.Izmjena Plana nabave od 28.12.2018.

03/18 Elektrina energija 09310000-5

62.400,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Roba, R009, R037, R056, R165-1

04/18 Elektrina energija - javna rasvjeta

09310000-5 150.400,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Roba, R033, R033a 5.Izmjena Plana nabave od 28.12.2018.

05/18 Plin 09122200-2

48.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Roba, R009, R056

06/18 Gorivo 09130000-9

65.600,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Roba, R050 5.Izmjena Plana nabave od 28.12.2018.

07/18 Sitan inventar 30190000-7

48.800,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Roba, R011, R039, R104, R167

08/18 Reprezentacija - prehrambeni proizvodi

15000000-8 40.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Roba, R022

09/18 Reprezentacija - pie 15900000-7 80.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Roba, R022

10/18 Uredski namjetaj i oprema

39000000-2 36.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Roba, R028

16

11/18 Nabava softwarea 48600000-4 16.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Roba, R100 5.Izmjena Plana nabave od 28.12.2018.

12/18 Nabava softwarea - eRaun

48600000-4 65.600,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Roba, R101, R101-1, R101-2

13/18 Oprema - javne povrine 16310000-1

64.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Roba, R055-1 5.Izmjena Plana nabave od 28.12.2018.

14/18 Nadzorne kamere 35125300-2

80.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Ugovor 01.01.18. 31.12.18. Roba, R055-2, R055-3

15/18 Materijal za odravanje javnih povrina

31000000-6 60.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Roba, R051

16/18 Poklon paketii za djecu 18530000-3

21.600,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Roba, R113b

61/18 Nabava bicikala Program ZAELI

34431000-7 30.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 16.02.18. 31.12.18. Roba 1.Izmjena Plana nabave od 16.02.2018.

62/18 Nabava higijenskih potreptina Program ZAELI

33700000-7 39830000-9

200.000,00 Otvoreni postupak

NE Ugovor 16.10.18. 31.12.19. Roba 3.Izmjena Plana nabave od 16.10.2018.

85/18-8

Tehnika oprema i oprema za 3D printanje - PIA Antunovac

30230000-0 30232100-5 30213300-8 38652100-1 38652120-7 32320000-2 32324100-1

391.360,00 Otvoreni postupak

NE Ugovor 04.12.18. 07.08.19.

Roba, R163-1, R163-2, R163-3, R163-4 R163-5, R163-6, R163-7 4.Izmjena Plana nabave od 04.12.2018.

17/18 Usluge telefona, telefaksa 64200000-8

32.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R012

18/18 Potanske usluge 64110000-0

24.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R012

19/18 Usluge tekueg i investicijskog odravanja graevinskih objekata

45200000-9 24.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R013

17

20/18 Usluge odravanja uredske opreme (fotokopirni ureaj) 50313200-4

20.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R013

21/18 Usluge tekueg i investicijskog odravanja opreme 50000000-5

26.400,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R013

22/18 Tisak objave oglasa 79342200-5

44.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R014, R014c

23/18 Usluge promidbe i informiranja (oglaavanja)-protokol - Glasnik Opine 79341000-6

48.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R014, R014c

24/18

Usluge promidbe i informiranja (oglaavanja)-protokol promidbeni materija 79341000-6

92.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R014, R014c

25/18 Komunalne usluge - opskrba vodom

65100000-4 33.600,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R015 5.Izmjena Plana nabave od 28.12.2018.

26/18 Intelektualne i osobne usluge - Geodetske usluge

71355000-1 96.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R017

27/18 Intelektualne i osobne usluge - ostale

71000000-8 96.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R017

28/18 Intelektualne i osobne usluge - izrada dokumentacije 71000000-8

48.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R017

29/18 Premije osiguranja 66510000-8

21.600,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R021

30/18 Odravanje javne rasvjete 50232100-1

48.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R034

31/18 Usluge servisa motor. Kosilica

50870000-4 64.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R052

32/18 Odravanje objekata ienje

90910000-9 44.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R059a

18

33/18 Usluga odravanja kanali poljski putevi

90522400-6 100.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R064

34/18 Usluge deratizacije i dezinsekcije.

90922000-6 80.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Ugovor 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R088-1

35/18 Zbrinjavanje naputenih i izg. ivotinja 85200000-1

50.400,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R125

36/18 Elektronski mediji (oglaavanje u medijima) 79341000-6

72.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R014a

37/18 Manifestacija 'Povratak vitezova'

79952100-3 29.600,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R136

38/18 Manifestacija 'Antunovaki dani' 79952100-3

45.600,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R072

39/18 Informiranje javnosti 79341000-6

120.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R014b

40/18 Zakupnine i najamnine 70200000-3

59.200,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Usluge, R016-1

85/18-7

Ugostiteljske usluge (osvjeenje, prehrambeni proizvodi) - PIA Antunovac 15000000-8

24.600,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 07.08.19. Usluge, R163-1, R163-2, R163-3, R163-4 R163-5, R163-6, R163-7

85/18-6

Promidba i informiranje (promotivni materijali) - PIA Antunovac 22462000-6

14.600,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 07.08.19. Usluge, R163-1, R163-2, R163-3, R163-4 R163-5, R163-6, R163-7

63/18

Usluga obrazovanja i osposobljavanja - Program ZAELI 80000000-4

140.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Ugovor 16.02.18. 31.12.18 Usluge 1.Izmjena Plana nabave od 16.02.2018.

64/18 Usluge promidbe i vidljivosti - Program ZAELI 22462000-6

69.600,00 Postupak jednostavne nabave

NE Ugovor 16.02.18. 31.12.18 Usluge 1.Izmjena Plana nabave od 16.02.2018.

41/18 Odravanje raunalnog sustava 48900000-7

97.600,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Radovi, R018

19

42/18 Izgradnja groblja- Antunovac, Ivanovac

45112714-3 32.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Radovi, R042

43/18

Obavljanje kom. djelatnosti koje se obavljaju temeljem programa odravanja kom. infrastrukture odvoz smea na deponije 90511300-5

29.600,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Radovi, R043a, R040

44/18 Odravanje nerazvrstanih cesta - zimsko 45233141-9

72.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Ugovor 01.01.18. 31.12.20. Radovi, R045

45/18 Odravanje nerazvrstanih cesta 45233000-9

184.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Ugovor 01.01.18. 31.12.20. Radovi, R127

46/18 Odravanje kanala 45247110-4

40.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Radovi, R049

47/18 Ozelenjavanje javnih povrina 03451100-7

28.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Radovi, R053

48/18 Ureenje DVD-a Antunovac 45216121-8

52.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Radovi. R032-1

49/18 Izrada Strategije razvoja energetske uinkovitosti 98390000-3

40.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Radovi, 304, R304-1

85/18-1

Izgradnja poduzetnikog inkubatora i akceleratora - PIA Antunovac 45213100-4

15.277.460,00 Otvoreni natjeaj

DA Ugovor 01.01.18. 07.08.19.

Radovi, R163-1, R163-2, R163-3, R163-4 R163-5, R163-6, R163-7 1.Izmjena Plana nabave od 16.02.2018.

50/18 Izrada dokumen. zatite i spa.

98390000-3 20.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Radovi, R108

51/18 Izgradnja crkve u Antunovcu 45212361-4

40.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Radovi, R092

52/18 Reklamni pano u Gosp. zoni 31523100-9

56.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Radovi, R062

20

53/18 Izgradnja nerazvrstane ceste - Crkvena ulica 45233120-6

1.697.680,00 Otvoreni natjeaj

NE Ugovor 01.01.18. 31.12.18. Radovi, R302, R302-1, R302-2, R302-3

54/18 Autobusna ugibalita, - nadstrenice

45213315-4 48.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Radovi, R144

55/18 Otresnice 45233226-9

80.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Radovi, R127-2

56/18 Izgradnja biciklistike staze 45233162-2

2.920.000,00 Otvoreni natjeaj

NE Ugovor 01.01.18. 31.12.18. Radovi, R308, R308-1 R308-2, R308-3, R308-4

57/18 Izgradnja na javnim povrinama 45236290-9

80.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Radovi, R170 2.Izmjena Plana nabave od 27.06.2018.

58/18 Sportske dvorane 45212200-8

7.336.000,00 Otvoreni natjeaj

DA Ugovor 01.01.18. 31.12.18. Radovi, R123, R123-a, R123-b, R123-c, R123-d, R123-e

59/18 Proirenje gospodarske zone 45213000-3

3.376.000,00 Otvoreni natjeaj

DA Ugovor 01.01.18. 31.12.18. Radovi, R400, R400-1, R400-2, R400-3 R400-4, R400-5

60/18 Izgradnja i opremanje KTIC nidarec 45212300-9

611.200,00 Otvoreni natjeaj

DA Ugovor 01.01.18. 31.12.18. Radovi, R058, R058-1, R058-2 1.Izmjena Plana nabave od 16.02.2018.

65/18 Oprema 44221000-5

64.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Roba, R055-4 2.Izmjena Plana nabave od 27.06.2018.

66/18 Ureenje objekata 45200000-9

40.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Radovi, R059b 2.Izmjena Plana nabave od 27.06.2018.

67/18 ienje i sanacija divljih deponija 90510000-5

68.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Radovi, R043 2.Izmjena Plana nabave od 27.06.2018.

68/18 Izgradnja nogostupa 45213316-1

48.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.18. 31.12.18. Radovi, 3.Izmjena Plana nabave od 16.10.2018.

21

11.

Temeljem lanka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16)

i lanka 45. Statuta Opine Antunovac (Slubeni glasnik Opine Antunovac broj 2/13),

Opinski naelnik Opine Antunovac dana 28. prosinca 2018. godine, donosi

PLAN NABAVE za 2019. godinu

lanak 1.

Ovim Planom nabave za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvruju se predmeti,

vrste i naini nabave roba, usluga i radova, dinamika provoenja postupaka nabave i

procijenjena vrijednost nabava za proraunsku 2019. godinu.

lanak 2.

Postupak nabave moe zapoeti ako su sredstva za nabavu planirana u Proraunu ili

osigurana na drugi propisani nain.

Za pripremu i provedbu postupaka nabave utvrenih ovim Planom, Opinski naelnik

Opine Antunovac donosi Odluku o poetku postupka javne nabave, kojom se utvruje poetak

i odabir postupka javne nabave te ovlateni predstavnici javnog naruitelja u postupku javne

nabave.

Administrativno tehnike poslove vezane uz pripremu postupka nabave, obavlja

Jedinstveni upravni odjel Opine Antunovac.

lanak 3.

Procijenjena vrijednost ukupnih nabava u 2019. godini utvruje se u iznosu od

19.269.560,00 kuna, od ega za nabavu roba 1.257.760,00 kuna, za nabavu usluga 2.126.200,00

kuna i za nabavu radova 15.885.600,00 kuna.

Planirana sredstva za nabavu iz stavka 1. ovog lanka osigurana su u Proraunu Opine

Antunovac za 2019. godinu, u iznosu od 24.086.950,00 kuna.

Tablica Plana nabave za 2019. godinu sastavni je dio ovog Plana.

lanak 4.

Ovaj Plan bit e objavljen u Slubenom glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 330-01/18-01/03

URBROJ: 2158/02-01-18-10

Antunovac, 28. prosinca 2018. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

22

PLAN NABAVE OPINE ANTUNOVAC ZA 2019. GODINU

Evidencijski broj

nabave

Predmet nabave (najvie 200 znakova)

Brojana oznaka predmeta nabave

iz Jedinstvenog rjenika javne nabave (CPV)

Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)

Vrsta postupka

(ukljuujui i jednostavnu

nabavu)

Posebni reim

nabave

Predmet podijelje

n na grupe?

Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/naru

dbenica?

Planirani poetak

postupka

Planirano trajanje ugovora

ili okvirnog sporazum

a

Napomena

01/19 Uredski materijal 22800000-8

22.400,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Roba, R008

02/19 Radna odjea i obua 18110000-3

20.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Roba, R008a

03/19 Elektrina energija 09310000-5

62.400,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Roba, R009, R037, R056, R165-1

04/19 Elektrina energija - javna rasvjeta

09310000-5 140.800,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Roba, R033, R033a

05/19 Plin 09122200-2

48.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Roba, R009, R056

06/19 Gorivo 09130000-9

42.400,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Roba, R050 5

07/19 Sitan inventar 30190000-7

48.800,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Roba, R011, R039, R104, R167

08/19 Reprezentacija - prehrambeni proizvodi

15000000-8 52.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Roba, R022

09/19 Reprezentacija - pie 15900000-7 68.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Roba, R022

10/19 Uredski namjetaj i oprema

39000000-2 36.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Roba, R028

23

11/19 Nabava softwarea 48600000-4 32.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Roba, R100

12/19 Ozelenjavanje javnih povrina 03451100-7

28.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Roba, R053

13/19 Oprema - javne povrine 16310000-1

40.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Roba, R055-1

14/19 Nadzorne kamere 35125300-2

80.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Ugovor 01.01.19. 31.12.19. Roba, R055-2, R055-3

15/19 Materijal za odravanje javnih povrina

31000000-6 60.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Roba, R051

16/19 Poklon paketii za djecu 18530000-3

21.600,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Roba, R113b

85/19-9

Tehnika oprema i oprema za 3D printanje - PIA Antunovac

30230000-0 30232100-5 30213300-8 38652100-1 38652120-7 32320000-2 32324100-1

391.360,00 Otvoreni postupak

NE Ugovor 01.01.19. 31.12.19. Roba, R163-1, R163-2, R163-3, R163-4 R163-5, R163-6, R163-7

17/19 Usluge telefona, telefaksa 64200000-8

30.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R012

18/19 Potanske usluge 64110000-0

26.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R012

19/19 Usluge tekueg i investicijskog odravanja graevinskih objekata

45200000-9 30.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R013

20/19 Usluge odravanja uredske opreme (fotokopirni ureaj) 50313200-4

20.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R013

21/19 Usluge tekueg i investicijskog odravanja opreme 50000000-5

30.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R013

24

22/19 Tisak objave oglasa 79342200-5

44.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R014, R014c

23/19 Usluge promidbe i informiranja (oglaavanja)-protokol - Glasnik Opine 79341000-6

48.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R014, R014c

24/19

Usluge promidbe i informiranja (oglaavanja)-protokol promidbeni materija 79341000-6

92.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R014, R014c

25/19 Komunalne usluge - opskrba vodom

65100000-4 22.800,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R015

26/19 Intelektualne i osobne usluge - Geodetske usluge

71355000-1 48.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R017

27/19 Intelektualne i osobne usluge - ostale

71000000-8 96.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R017

28/19 Intelektualne i osobne usluge - izrada dokumentacije 71000000-8

96.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R017

29/19 Premije osiguranja 66510000-8

21.600,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R021

30/19 Odravanje javne rasvjete 50232100-1

48.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R034

31/19 Usluge servisa motor. Kosilica

50870000-4 64.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R052

32/19 Odravanje objekata ienje

90910000-9 48.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R059a

33/19 Usluga odravanja kanali poljski putevi

90522400-6 100.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R064

34/19 Usluge deratizacije i dezinsekcije.

90922000-6 80.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Ugovor 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R088-1

25

35/19 Zbrinjavanje naputenih i izg. ivotinja 85200000-1

50.400,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R125

36/19 Elektronski mediji (oglaavanje u medijima) 79341000-6

72.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R014a

37/19 Manifestacija 'Povratak vitezova'

79952100-3 29.600,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R136

38/19 Manifestacija 'Antunovaki dani' 79952100-3

45.600,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R072

39/19 Informiranje javnosti 79341000-6

120.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R014b

40/19 Zakupnine i najamnine 70200000-3

58.400,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R016

56/19 Projektna dokumentacija za K.Zvonimira

71242000-6 69.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R303

69/19 Projektna dokumentacija Sportsko rek. centar

71242000-6 268.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Ugovor 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R061, R061-1

57/19 Projektna dokumentacija kolska dvorana Ivanovac

71242000-6 192.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Ugovor 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R071

85/19-7

Ugostiteljske usluge (osvjeenje, prehrambeni proizvodi) - PIA Antunovac 15000000-8

24.600,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R163-1, R163-2, R163-3, R163-4 R163-5, R163-6, R163-7

85/19-6

Promidba i informiranje (promotivni materijali) - PIA Antunovac 22462000-6

14.600,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R163-1, R163-2, R163-3, R163-4 R163-5, R163-6, R163-7

63/19

Usluga obrazovanja i osposobljavanja - Program ZAELI 80000000-4

140.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Ugovor 01.01.19. 31.12.19. Usluge

41/19 Odravanje raunalnog sustava 72267000-4

97.600,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Usluge, R018

26

42/19 Izgradnja groblja- Antunovac, Ivanovac

45112714-3 32.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Radovi, R042

43/19

Obavljanje kom. djelatnosti koje se obavljaju temeljem programa odravanja kom. infrastrukture odvoz smea na deponije 90511300-5

29.600,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Radovi, R043a, R040

44/19 Odravanje nerazvrstanih cesta - zimsko 45233141-9

72.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Ugovor 01.01.19. 31.12.19. Radovi, R045

45/19 Odravanje nerazvrstanih cesta 45233000-9

184.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Ugovor 01.01.19. 31.12.19. Radovi, R127

46/19 Odravanje kanala 45247110-4

40.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Radovi, R049

47/19 Izgradnja crkve u Antunovcu 45212361-4

40.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Radovi, R092

48/19 Otresnice 45233226-9

80.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Radovi, R127-2

49/19 Izgradnja biciklistike staze 45233162-2

3.160.000,00 Otvoreni natjeaj

NE Ugovor 01.01.19. 31.12.19. Radovi, R308, R308-1 R308-2, R308-3, R308-4

50/19 Izgradnja na javnim povrinama 45236290-9

24.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Radovi, R170

58/19 Sportske dvorane 45212200-8

7.392.000,00 Otvoreni natjeaj

DA Ugovor 01.01.19. 31.12.19. Radovi, R123, R123-a, R123-b, R123-c, R123-d, R123-e

59/19 Proirenje gospodarske zone 45213000-3

3.360.000,00 Otvoreni natjeaj

DA Ugovor 01.01.19. 31.12.19. Radovi, R400, R400-1, R400-2, R400-3 R400-4, R400-5

51/19 Oprema za reciklano dvorite 44221000-5

64.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Roba, R055-4

52/19 Ureenje objekata 45200000-9

40.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Radovi, R059b

27

53/19 ienje i sanacija divljih deponija 90510000-5

72.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Radovi, R043

54/19 Izgradnja nogostupa 45213316-1

160.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE Narudbenica 01.01.19. 31.12.19. Radovi, R060

55/19 Izgradnja javne rasvjete 45316110-9

1.200.000,00 Otvoreni natjeaj

DA Ugovor 01.01.19. 31.12.19. Radovi, R036, R036-1

28

12.

Temeljem lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13I 3/18), Opinski

naelnik Opine Antunovac dana 02.

sijenja 2019. godine, donosi

ODLUKU o davanju usluge iznajmljivanja

prostora i inventara Hrvatskog doma

u Ivanovcu u 2019. godini

lanak 1.

Opinski naelnik donosi Odluku da

se sklopi Ugovor o djelu s JOSIPOM

MARJANOVIEM iz Ivanovca, Duga

ulica 194, za uslugu izdavanja Hrvatskog

doma u Ivanovcu u 2019. godini.

lanak 2.

Predmet ugovora o djelu bit e:

davanje usluge iznajmljivanja prostora i

inventara Hrvatskog doma u Ivanovcu u

2019. godini.

lanak 3.

Mjesena naknada Josipu

Marjanovi za uslugu iz lanka 2. ove

Odluke iznosit e 1.000,00 kn u neto iznosu.

lanak 4.

Za izvrenje ove Odluke zaduuje

se Jedinstveni upravni odjel Opine

Antunovac.

lanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 372-03/19-01/01

URBROJ: 2158/02-01-19-1

U Antunovcu, 02. sijenja 2019. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

13.

Temeljem lanka 15. stavak 2.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine

120/16) i lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinski

naelnik Opine Antunovac dana, 02.

sijenja 2019. godine, donosi

ODLUKU o nabavi usluge ienja prostorija

opinske uprave, hrvatskih domova

i mrtvanica u Antunovcu i Ivanovcu za

2019. godinu

lanak 1.

Naruitelj usluge: OPINA

ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radia 4,

OIB: 30812410980, a evidencijski broj

nabave je 32/19.

Odgovorna osoba naruitelja je

Davor Tubanjski, Opinski naelnik Opine

Antunovac.

lanak 2.

Predmet nabave je: usluga ienja

prostorija opinske uprave, hrvatskih

domova i mrtvanica u Antunovcu i

Ivanovcu za 2019. godinu.

lanak 3.

Pristigla je ponuda STUDIO 42

d.o.o., Servis za ienje, Jurkovieva 4,

10000 Zagreb.

lanak 4.

Procijenjena vrijednost nabave je

iskazana u mjesenom izraunu ukupnog

broja radnih sati. Iznos radnog sata je 35,00

29

kn. Ukupna povrina prostora za ienje je

1420 m. Mjeseni obraun e se vriti na

osnovi stvarno izvedenih radnih sati.

Sredstva za plaanje nabave

osigurana su u Proraunu Opine

Antunovac za 2019. godinu sa pozicije

R059a Odravanje objekata-ienje.

lanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 363-01/18-01/16

URBROJ: 2158/02-01-19-4

U Antunovcu, 02. sijenja 2019. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

14.

Temeljem lanka 15. stavak 2.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine

broj 120/16) i lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinski

naelnik Opine Antunovac dana, 24.

prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU o nabavi osiguranja obvezne

automobilske odgovornosti za vozilo

Citroen Jumper

lanak 1.

Naruitelj usluge: OPINA

ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radia 4,

OIB: 30812410980, a evidencijski broj

nabave je 29/19.

Odgovorna osoba naruitelja je

Davor Tubanjski, Opinski naelnik Opine

Antunovac.

lanak 2.

Predmet nabave je: nabava

osiguranja obvezne automobilske

odgovornosti za vozilo Citroen Jumper.

lanak 3.

Pristigla je ponuda CROATIA

OSIGURANJE, Vatroslava Jagia 33,

Zagreb, na iznos od 1.894,25 kn bez PDV-

a.

lanak 4.

Sredstva za plaanje nabave

osigurana su u Proraunu Opine

Antunovac za 2019. godinu sa pozicije

R021 Premije osiguranja.

lanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 453-01/18-01/02

URBROJ: 2158/02-01-18-13

U Antunovcu, 24. prosinca 2018. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

15.

Temeljem lanka 15. stavak 2.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine

broj 120/16) i lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinski

naelnik Opine Antunovac dana, 02.

sijenja 2019. godine, donosi

ODLUKU o nabavi kasko osiguranja vozila

Citroen Jumper

lanak 1.

Naruitelj usluge: OPINA

ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radia 4,

30

OIB: 30812410980, a evidencijski broj

nabave je 29/19.

Odgovorna osoba naruitelja je

Davor Tubanjski, Opinski naelnik Opine

Antunovac.

lanak 2.

Predmet nabave je: nabava kasko

osiguranja vozila Citroen Jumper.

lanak 3.

Pristigla je ponuda Croatia

osiguranje, Vatroslava Jagia 33, Zagreb,

na iznos od 1.894,25 kn bez PDV-a.

lanak 4.

Sredstva za plaanje nabave

osigurana su u Proraunu Opine

Antunovac za 2019. godinu sa pozicije

R021 Premije osiguranja.

lanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 453-01/18-01/02

URBROJ: 2158/02-01-19-16

U Antunovcu, 02. sijenja 2019. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

16.

Temeljem lanka 15. stavak 2.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine

broj 120/16) i lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinski

naelnik Opine Antunovac dana, 03.

sijenja 2019. godine, donosi

ODLUKU o nabavi tehnikog pregleda pri

registraciji vozila, Citroen Jumper

lanak 1.

Naruitelj usluge: OPINA

ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radia 4,

OIB: 30812410980.

Odgovorna osoba naruitelja je

Davor Tubanjski, Opinski naelnik Opine

Antunovac.

lanak 2.

Predmet nabave je: nabava usluge

tehnikog pregleda pri registraciji vozila,

Citroen Jumper.

lanak 3.

Pristigla je ponuda Euroagram Tis

d.o.o., Zagreb, Drinska 123, Osijek, na

iznos od 1.316,72 kn bez PDV-a.

lanak 4.

Sredstva za plaanje nabave

osigurana su u Proraunu Opine

Antunovac za 2019. godinu sa pozicije

R019 Ostale usluge.

lanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 453-01/18-01/02

URBROJ: 2158/02-01-19-17

U Antunovcu, 03. sijenja 2019. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

17.

Temeljem lanka 15. stavak 2.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine

broj 120/16) i lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinski

naelnik Opine Antunovac dana, 27.

prosinca 2018. godine, donosi

31

ODLUKU o nabavi usluge produkcije i emitiranja

televizijskih sadraja u 2019. godini

Naruitelj usluge: OPINA

ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radia 4,

OIB: 30812410980 a evidencijski broj

nabave je 36/19.

Odgovorna osoba naruitelja je

Davor Tubanjski, Opinski naelnik Opine

Antunovac.

lanak 2.

Predmet nabave je: nabava usluge

produkcije i emitiranja televizijskih

sadraja u 2019. godini.

lanak 3.

Pristigla je ponuda STV Televizija

Slavonije i Baranje, Hrvatske Republike 20,

31000 Osijek, na iznos od 26.000,00 kn bez

PDV-a.

lanak 4.

Sredstva za plaanje nabave

osigurana su u Proraunu Opine

Antunovac za 2019. godinu sa pozicije

R014a Elektronski mediji.

lanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 032-01/18-01/02

URBROJ: 2158/02-01-18-5

U Antunovcu, 19. prosinca 2018. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

18.

Temeljem lanka 15. stavak 2.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine

broj 120/16) i lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinski

naelnik Opine Antunovac dana 04.

sijenja 2019. godine, donosi

ODLUKU o nabavi metalnog dvokrilnog ormara s

policama za smjetajni kontejner u

Reciklanom dvoritu

lanak 1.

Naruitelj usluge: OPINA

ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radia 4,

OIB 30812410980, a evidencijski broj

nabave je 51/19.

Odgovorna osoba naruitelja je

Davor Tubanjski, Opinski naelnik Opine

Antunovac.

lanak 2.

Predmet nabave je: nabava

metalnog dvokrilnog ormara s policama za

smjetajni kontejner u Reciklanom

dvoritu.

lanak 3.

Pristigla je ponuda PEVEC d.d.,

Savska cesta 84, Sesvete na iznos od 895,99

kn bez PDV-a.

lanak 4.

Sredstva za plaanje nabave

osigurana su u Proraunu Opine

Antunovac za 2019. godinu sa pozicije

R055-4 Oprema za reciklano dvorite.

lanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 372-01/19-01/01

URBROJ: 2158/02-01-19-2

32

U Antunovcu, 04. sijenja 2019. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

O

19.

Temeljem lanaka 11. i 12. Odluke

o socijalnoj skrbi na podruju Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 7/14 i 2/18) i lanka 45.

Statuta Opine Antunovac (Slubeni

glasnik Opine Antunovac broj 2/13 i

3/18), Opinski naelnik Opine Antunovac

dana 07. sijenja 2019. godine donosi

ODLUKU o jednokratnoj novanoj pomoi

Klaudiji Scaggs

lanak 1.

Opinski naelnik odobrava

Klaudiji Scaggs iz Antunovca, Kralja

Zvonimira 27, OIB: 15317448615,

jednokratnu novanu pomo u iznosu od

1.500,00 kn.

lanak 2.

Sredstva e se osigurati iz Prorauna

Opine Antunovac za 2019. godinu sa

pozicije R113 Pomo obiteljima i djeci u

novcu.

lanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 053-01/19-01/01

URBROJ: 2158/02-01-19-3

U Antunovcu, 07. sijenja 2019. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

20.

Temeljem lanka 15. stavak 2.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine

broj 120/16) i lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinski

naelnik Opine Antunovac dana, 31.

prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU o nabavi i usluga dostave uredskog

materijala u 2019. godini

lanak 1.

Naruitelj usluge: OPINA

ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radia 4,

OIB: 30812410980, a evidencijski broj

nabave je 01/19.

Odgovorna osoba naruitelja je

Davor Tubanjski, Opinski naelnik Opine

Antunovac.

lanak 2.

Predmet nabave je: nabava i usluga

dostave uredskog materijala u 2019. godini.

Nabava se odnosi na ponudu

ADVANCE d.o.o., Lugarski put I 46,

Vinjevac.

lanak 3.

Procijenjena vrijednost nabave je

22.400,00 kn bez PDV-a.

Sredstva za plaanje nabave

osigurana su u Proraunu Opine

Antunovac za 2019. godinu sa pozicije

R008 Uredski materijal.

lanak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 330-01/18-01/05

URBROJ: 2158/02-01-18-7

33

U Antunovcu, 31. prosinca 2018. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

21.

Temeljem lanka 15. stavak 2.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine

120/16) i lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinski

naelnik Opine Antunovac dana, 31.

prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU o nabavi i usluzi dostave sredstava,

opreme i potronog materijala

u objektima u vlasnitvu Opine

Antunovac u 2019. godini

lanak 1.

Naruitelj usluge: OPINA

ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radia 4,

OIB: 30812410980.

Odgovorna osoba naruitelja je

Davor Tubanjski, Opinski naelnik Opine

Antunovac.

lanak 2.

Predmet nabave je: nabava i usluga

dostave sredstava, opreme i potronog

materijala u objektima u vlasnitvu

Opine Antunovac u 2019. godini.

Nabava se odnosi na ponudu ZVG

d.o.o., Gospodarska zona 22, Antunovac.

lanak 3.

Procijenjena vrijednost nabave je

60.000,00 kn bez PDV-a.

Sredstva za plaanje nabave

osigurana su u Proraunu Opine

Antunovac za 2018. godinu sa pozicije

R008 Uredski i ostali materijalni rashodi.

lanak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 330-01/18-01/05

URBROJ: 2158/02-01-19-8

U Antunovcu, 31. prosinca 2018. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

22.

Temeljem lanka 15. stavak 2.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine

broj 120/16) i lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinski

naelnik Opine Antunovac dana 31.

prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU o nabavi i dostavi roba za

reprezentaciju u 2019. godini

lanak 1.

Naruitelj usluge: OPINA

ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radia 4,

OIB: 30812410980, a evidencijski broj

nabave je 09/19.

Odgovorna osoba naruitelja je

Davor Tubanjski, Opinski naelnik Opine

Antunovac.

lanak 2.

Predmet nabave je: nabava i dostava

roba za reprezentaciju u 2018. godini.

Nabava se odnosi na ponudu

BIJELI CO, Sv. L. B. Mandia 13a,

Osijek.

lanak 3.

Procijenjena vrijednost nabave je

68.000,00 kn bez PDV-a.

34

Sredstva za plaanje nabave

osigurana su u Proraunu Opine

Antunovac za 2019. godinu sa pozicije

R022 Reprezentacija - pie.

lanak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 330-01/18-01/05

URBROJ: 2158/02-01-18-9

U Antunovcu, 31. prosinca 2019. godine

23.

Temeljem lanka 15. stavak 2.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine

broj 120/16) i lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinski

naelnik Opine Antunovac dana, 08.

sijenja 2019. godine, donosi

ODLUKU o nabavi usluge dobave, prijevoza i

ugradnje zemljanog materijala

nakon sanacije deponije

lanak 1.

Naruitelj usluge: OPINA

ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radia 4,

OIB: 30812410980, a evidencijski broj

nabave je: 53/19.

Odgovorna osoba naruitelja je

Davor Tubanjski, Opinski naelnik Opine

Antunovac.

lanak 2.

Predmet nabave je: nabava usluge

dobave, prijevoza i ugradnje zemljanog

materijala nakon sanacije deponije.

lanak 3.

Pristigla je ponuda CONSULT -

KOP d.o.o., Kapucinska 25, Osijek, na

iznos od 68.250,00 kn bez PDV-a.

lanak 4.

Sredstva za plaanje nabave

osigurana su u Proraunu Opine

Antunovac za 2019. godinu s pozicije R043

Sanacije deponija.

lanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 363-01/19-01/02

URBROJ: 2158/02-01-19-2

U Antunovcu, 08. sijenja 2019. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

24.

Temeljem lanka 15. stavak 2.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine

broj120/16) i lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinski

naelnik Opine Antunovac dana, 09.

sijenja 2019. godine, donosi

ODLUKU o nabavi Canon fotoaparata

lanak 1.

Naruitelj usluge: OPINA

ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radia 4,

OIB: 30812410980, a evidencijski broj

nabave je 10/19.

Odgovorna osoba naruitelja je

Davor Tubanjski, Opinski naelnik Opine

Antunovac.

lanak 2.

35

Predmet nabave je: nabava Canon

fotoaparata.

lanak 3.

Pristigla je ponuda CANOSA

INENJERING d.o.o., Vukovarska 24,

Dubrovnik, na iznos od 5.076,00 kn bez

PDV-a.

lanak 4.

Sredstva za plaanje nabave

osigurana su u Proraunu Opine

Antunovac za 2019. godinu sa pozicije

R028 Uredski namjetaj i oprema.

lanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 333-01/19-01/01

URBROJ: 2158/02-01-19-2

U Antunovcu, 09. sijenja 2019. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

25.

Temeljem lanka 15. stavak 2.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine

120/16) i lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinski

naelnik Opine Antunovac dana, 27.

prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU o nabavi poslovne suradnje u 2019.

godini

lanak 1.

Naruitelj usluge: OPINA

ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radia 4,

OIB 30812410980.

Odgovorna osoba naruitelja je

Davor Tubanjski, Opinski naelnik Opine

Antunovac.

lanak 2.

Predmet nabave je: emitiranje

emisija i promotivnih reportaa u 2018.

godini.

lanak 3.

Pristigla je ponuda OAR,

OSJEKA TELEVIZIJA, Ulica aria 2,

Osijek, na iznos od 24.000,00 kn bez PDV-

a.

lanak 4.

Sredstva za plaanje nabave

osigurana su u Proraunu Opine

Antunovac za 2018. godinu, sa pozicije

R014a Elektronski mediji.

lanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 032-01/18-01/01

URBROJ: 2158/02-01-18-5

U Antunovcu, 27. prosinca 2018. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

26.

Temeljem lanka 15. stavak 2.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine

broj 120/16) i lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinski

naelnik Opine Antunovac dana, 08.

sijenja 2019. godine, donosi

ODLUKU o nabavi usluge izrade glavnog projekta

36

i trokovnika za djeje igralite na k..

br. 475/2 Antunovac

lanak 1.

Naruitelj usluge: OPINA

ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radia 4,

OIB: 30812410980, a evidencijski broj

nabave je 28/19.

Odgovorna osoba naruitelja je

Davor Tubanjski, Opinski naelnik Opine

Antunovac.

lanak 2.

Predmet nabave je: nabava usluge

izrade glavnog projekta i trokovnika za

djeje igralite na k.. br. 475/2 Antunovac.

lanak 3.

Pristigla je ponuda DIMIDUM

PROJEKT d.o.o., Frankopanska 112,

Osijek, na iznos od 5.000,00 kn bez PDV-a.

lanak 4.

Sredstva za plaanje nabave

osigurana su u Proraunu Opine

Antunovac za 2019. godinu sa pozicije

R017 Intelektualne i osobne usluge.

lanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 601-02/13-01/01

URBROJ: 2158/02-01-19-99

U Antunovcu, 08. sijenja 2019. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

27.

Temeljem lanka 302. Zakona o

javnoj nabavi (Narodne novine broj

120/16) i lanka 45. statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinski

naelnik opine Antunovac dana 14.

sijenja 2019. godine, donosi

ODLUKU o odabiru ekonomski najpovoljnijeg

ponuditelja u otvorenom postupku

javne nabave male vrijednosti za

predmet Nabava higijenskih

potreptina

1. Opi podaci i podaci o javnom

naruitelju

lanak 1.

U otvorenom postupku javne

nabave male vrijednosti za predmet Nabava

higijenskih potreptina, Naruitelj

OPINA ANTUNOVAC, 31216

Antunovac, B. Radia 4, MB 2568047 i

OIB 30812410980, evidencijski broj:

62/18, broj poziva na nadmetanje iz

Elektronikog oglasnika javne nabave

Republike Hrvatske: 2018/S 0F2-0029022,

donosi Odluku o odabiru ekonomski

najpovoljnijeg ponuditelja.

2. Predmet nabave i grupe predmeta

nabave

lanak 2.

Predmet nabave je Nabava

higijenskih potreptina.

3. Procijenjena vrijednost predmeta

nabave i grupa predmeta nabave

lanak 3.

Procijenjena vrijednost nabave je

200.000,00 kuna (bez PDV-a).

Sredstva za plaanje nabave

osigurana su u Proraunu Opine

Antunovac za 2018. godinu.

37

4. Naziv ponuditelja ija je ponuda

odabrana za sklapanje ugovora o javnoj

nabavi

lanak 4.

U otvorenom postupku javne

nabave male vrijednosti za predmet Nabava

higijenskih potreptina odabire se

ekonomski najpovoljnija ponuda

ponuditelja INDOR d.o.o., Orekovieva 8

j, 10010 Zagreb, OIB: 45156018787, s

ukupnom cijenom ponude u iznosu od

43.050,00 kuna (bez PDV-a).

lanak 5.

U zakonskom roku pristigle su dvije

(4) ponude od:

1. INDOR d.o.o., Orekovieva 8 j, 10010 Zagreb,

2. SMIT COMMERCE d.o.o., Gornjostupnika 9b, 10255

Gornji Stupnik,

3. SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, 31000 Osijek,

4. INSAKO d.o.o., Pueva 11, 10020 Zagreb.

lanak 6.

Pregled i ocjenu ponude obavilo je

Struno povjerenstvo za javnu nabavu:

1. Nataa Tramiak, mag.iur., 2. Ante Modri, dipl. iur., 3. Maja Mrkovi, mag. oec.

5. Razlozi odabira, obiljeja i prednosti

odabrane ponude

lanak 7.

U skladu sa ZJN 2016, Struno

povjerenstvo naruitelja je nakon pregleda

pristiglih elektronikih ponuda i utvrivanja

najpovoljnijeg ponuditelja sukladno

kriterijima za odabir iz Dokumentacije o

nabavi, za predmet Nabava higijenskih

potreptina, utvrdilo da je najpovoljniji

ponuditelj INDOR d.o.o., Orekovieva 8 j,

10010 Zagreb, OIB: 45156018787, s

ukupnom cijenom ponude u iznosu od

43.050,00 kuna (bez PDV-a), odnosno

53.812,50 kuna (s PDV-om).

6. Razlozi za iskljuenje ponuditelja

lanak 8.

Naruitelj je utvrdio da postoji

razlog iskljuenja ponuditelja.

7. Razlozi za odbijanje ponude

lanak 9.

Naruitelj je utvrdio da ponuditelj

Smit Commerce d.o.o., Gornjostupnika

9 b, 10255 Gornji Stupnik nije dostavio

jamstvo za ozbiljnost ponude.

lanak 10.

Opinski naelnik Opine

Antunovac e potpisati Ugovor o javnoj

nabavi s ponuditeljem.

8. Rok mirovanja

lanak 11.

Rok mirovanja je od 15 dana od

dana dostave Odluke o odabiru.

Odluka o odabiru postaje izvrna:

1. istekom roka mirovanja, ako

alba nije izjavljena,

2. dostavom odluke Dravne

komisije za kontrolu postupaka javne

nabave strankama kojom se alba

odbacuje, odbija ili se obustavlja albeni

postupak, ako je na odluku izjavljena

alba.

9. Uputa o pravnom lijeku

lanak 12.

alba se izjavljuje u roku od deset

dana od dana primitka Odluke o odabiru u

38

odnosu na postupak pregleda, ocjene i

odabira.

alba se izjavljuje Dravnoj

komisiji za kontrolu postupaka javne

nabave, u pisanom obliku, a dostavlja se

neposredno, putem ovlatenog davatelja

potanskih usluga, ili elektronikim

sredstvima komunikacije putem

meusobno povezanih informacijskih

sustava Dravne komisije i EOJN RH,

putem sustava e-alba.

alitelj je obvezan primjerak albe

dostaviti naruitelju u roku za albu.

lanak 13.

Ova Odluka stupa na snagu

dan nakon dana objave u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 340-03/13-01/01

URBROJ: 2158/02-01-19-196

U Antunovcu, 14. sijenja 2019. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

28.

Temeljem lanka 15. stavak 2.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine

broj 120/16) i lanka 45. Statuta Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 2/13 i 3/18), Opinski

naelnik Opine Antunovac dana, 14.

sijenja 2019. godine, donosi

ODLUKU o nabavi usluge deratizacije u 2019.

godini na podruju Opine

Antunovac

lanak 1.

Naruitelj usluge: OPINA

ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radia 4,

OIB: 30812410980, a evidencijski broj

nabave je 34/19.

Odgovorna osoba naruitelja je

Davor Tubanjski, Opinski naelnik Opine

Antunovac.

lanak 2.

Predmet nabave je: nabava usluge

deratizacije u 2019. godini na podruju

Opine Antunovac.

lanak 3.

Pristigla je ponuda PESTRID d.o.o.,

za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju,

trgovinu i usluge, andora Petefija 109,

31327 Bilje, u iznosu od 55.200,00 kn bez

PDV-a.

lanak 4.

Sredstva za plaanje nabave

osigurana su u Proraunu Opine

Antunovac za 2019. godinu sa pozicije

R088-1 Provoenje deratizacije i dr..

lanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom

donoenja i objavit e se u Slubenom

glasniku Opine Antunovac.

KLASA: 363-02/18-01/07

URBROJ: 2158/02-01-19-3

U Antunovcu, 14. sijenja 2019. godine

Opinski naelnik

Davor Tubanjski

29.

Temeljem lanaka 11. i 12. Odluke

o socijalnoj skrbi na podruju Opine

Antunovac (Slubeni glasnik Opine

Antunovac broj 7/14 i 2/18) i lanka 45.

Statuta Opine Antunovac (Slubeni

glasnik Opine Antunovac broj 2/13 i

3/18), Opinski naelnik Opine Antunovac

dana 14. sijenja 2019. godine donosi

ODL