SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 2014 .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNO ... 221206325

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 2014 .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNO ......

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOSBOM CHORYM KAWAEK NIEBA

84-230 Rumia, ul. Poznaska 14/8

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAALNO CI ZA ROK 2014

zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Sprawiedliwoci z dnia 08.maja 2001r.

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dziaalnoci fundacji (Dz. U. Nr 50, poz.529 22001r.)

1. Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawaek Nieba zostaa

ustanowiona aktem notarialnym z dnia 17.03.2011r. 2. Siedzib Fundacji jest miasto Rumia 84-230, ul. Poznaska 14/8 3. Fundacja zostaa zarejestrowana przez Sd Rejonowy Gdask Pnoc, VIII

Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego i wpisana do Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000382243 w dniu 30.03.2011r.

4. Fundacja uzyskaa numer identyfikacyjny REGON: 221206325 w dniu 14.04.2011 5. Fundacja uzyskaa numer identyfikacji podatkowej NIP 5882378570 w dniu

12.05.2011 6. Fundacja uzyskaa status Organizacji Poytku Publicznego w dniu 19.07.2013 6. Fundacja nie prowadzi odpatnej dziaalnoci statutowej. 7. Fundacja dziaa na podstawie: - Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. Nr 46, poz.203 z 1991r.,

z pn. zm.), - Statutu Fundacji. 8. Terenem dziaania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 9. Czas dziaania Fundacji jest nieograniczony. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Zarzd Fundacji: Alicja Szydowska-Budzich Piotr Budzich Elbieta Szydowska Rada Fundacji: Magorzata Klawiter Karolina Grska Maciej Grski

2. Zasady, formy i zakres dziaalnoci statutowej z podaniem realizacji celw statutowych, a take opis gwnych zdarze prawnych w jej dziaalnoci o skutkach finansowych. Celami Fundacji s: 1. Pomoc spoeczna i charytatywna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej

sytuacji yciowej oraz wyrwnywanie szans tych rodzin i osb, dziaalno charytatywna, dziaanie na rzecz dzieci, modziey, osb niepenosprawnych i chorych, promocja i organizacja wolontariatu, dziaalno wspomagajca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarzdowe oraz jednostki kocielne (jeeli ich cele statutowe obejmuj prowadzenie dziaalnoci poytku publicznego) w wyej wymienionej dziaalnoci.

2. Dziaalno charytatywna, pomocowa i edukacyjna, polegajca na wzbogacaniu wspczesnej myli i metod dziaania w zakresie opieki i pomocy spoecznej, promocji zdrowia, owiaty i wychowania dzieci i modziey i osb dorosych ciko lub nieuleczalnie chorych, pochodzcych z ubogich i marginalizowanych spoecznie rodowisk.

3. Pomoc w leczeniu osb chorych. 4. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiza w nastpujcych dziedzinach ycia spoecznego, to jest w ochronie praw i wolnoci dzieci i modziey, ochronie ycia rodzinnego, profilaktyce spoecznej.

5. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie pomocy dzieciom i modziey w celu ich prawidowego rozwoju psychicznego i fizycznego oraz stawania si penoprawnymi czonkami spoeczestwa.

6. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i spoecznej. 7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne wspdziaanie w

rozwoju spoeczestwa obywatelskiego poprzez edukacj oraz wyrwnywanie szans dzieci i modziey.

8. Dziaalno na rzecz organizacji, ktrych celami statutowymi jest: dziaalno spoeczna, charytatywna, owiatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony rodowiska, dobroczynnoci, ochrony zdrowia i pomocy spoecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i modziey.

. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. Bezpatn pomoc finansow na rzecz doywiania dzieci i ludzi potrzebujcych. 2. Bezpatne wydawanie ywnoci, odziey, przyborw szkolnych, lekw itp., rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej. 3. Przekazywanie rodkw finansowych na leczenie osb chorych. 4. Szkolenia, sympozja, seminaria, odczyty i rodki masowego przekazu. 5. Organizowanie pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i modziey. 6. Sponsorowanie programw promujcych cele Fundacji w rodkach masowego

przekazu.

7. Organizowanie turnusw i obozw edukacyjnych oraz rehabilitacyjnych, dofinansowanie wyjazdw wakacyjnych i wycieczek dzieciom w trudnej sytuacji materialnej.

8. Prowadzenie wietlic socjoterapeutycznych. 9. Organizowanie i prowadzenie zaj rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych. 10. Dziaalno edukacyjn, wydawnicz i badawcz. 11. Rzecznictwo interesw dzieci i modziey pochodzcych ze rodowisk

marginalizowanych spoecznie. 12. Organizowanie i prowadzenie szkole, warsztatw oraz kursw. 13. Opracowywanie materiaw wydawniczych, prasowych, promocyjnych oraz

innych sucych profilaktyce zagroe dzieci i modziey. 14.Wspprac z organami wadzy pastwowej, samorzdowej oraz instytucjami,

przedsibiorstwami i osobami fizycznymi w zakresie niezbdnym dla realizacji celw Fundacji.

Zasady, formy i zakres dziaalnoci statutowej Fundacji w 2011 roku: Realizacja zada statutowych o charakterze pomocowym: Fundacja pomaga dzieciom i osobom chorym z terenw caej Polski. W roku 2014 Fundacja pomagaa dzieciom w zakresie dofinansowania leczenia, operacji medycznych, rehabilitacji, zakupu lekarstw i sprztu medycznego dla dzieci i osb chorych oraz doywiania dzieci poprzez finansowanie obiadw w szkoach dla szczeglnie ubogich najmodszych i pomocy dzieciom w bardzo trudnej sytuacji poprzez przekazywanie paczek z ywnoci i najpotrzebniejszymi rzeczami. Nasza pomoc trafia do ponad 930 dzieci i osb chorych i ubogich. W wielu przypadkach jest to pomoc ciga wielokrotna. Bardzo czsto pomoc skierowana bya i jest do dzieci nie tylko cierpicych z powodu choroby, ale take do dzieci pokrzywdzonych przez przemoc w rodzinie lub inne bardzo trudne sytuacje, w ktrych nie jest zapewniona odpowiednia pomoc w leczeniu i opieka. Pomagamy take dzieciom, ktre straciy rodzica oraz tym, ktrych rodzice s ciko chorzy i nie s w stanie zapewni leczenia i podstawowego ywienia dzieci. W zakresie pomocy w leczeniu, finansowaniu operacji, zakupu lekw, rehabilitacji i sprztu medycznego nasza pomoc trafia do dzieci niepenosprawnych i cierpicych na rnego rodzaju choroby, wychowujcych si w rodzinach w trudnej sytuacji materialnej. Pomoglimy m. in. dzieciom i osobom cierpicym na nowotwory: neuroblastoma, guz mzgu AT/RT, siatkwczak i inne, wady serca, mzgowe poraenie dziecice, zanik mini, encefalopati, maogowie, padaczk, chorob Pompego, chorob Kenedyego, neurofibromatoz, stwardnienie rozsiane, niewydolno kreniowo-oddechow, niedotlenienie mzgu, dysplazj, padaczk, retinopati, rozszczep krgosupa, choroby wtroby, zesp wad rozwojowych CUN, zesp Downa, astm, chorob van Willenbranda, cukrzyc, wrodzone znieksztacenia miniowo-kostne oraz inne opnienia rozwojowe, a take dzieciom z FAS, po wylewach, operacjach, chemioterapii, niedotlenieniu mzgu, z niedowadami, wczeniakom z nisk mas urodzeniow. Udzielono pomocy dzieciom dotknitym

chorobami onkologicznymi i neurologicznymi, dzieciom nie chodzcym, poruszajcych si na wzkach inwalidzkich lub lecym, dzieciom po operacjach, niewidomym, niesyszcym, autystycznym, opnionym psychoruchowo, osobom po wypadkach i innym. Wiele z tych dzieci potrzebuje pomocy we wszystkich czynnociach yciowych. Rodzinom brakuje pienidzy na leki, pieluszki i podstawowe ywienie dzieci. Fundacja nie zatrudnia osb, dziaaa w oparciu o prac wolontariack czonkw Zarzdu oraz wolontariuszy. Wszelkie koszty administracyjne zwizane z utrzymaniem i dziaalnoci Fundacji s pokrywane przez Zaoycielk Fundacji, dlatego kada podarowana zotwka jest przeznaczana wycznie na pomoc podopiecznym. - Doywianie dzieci: W roku 2014 Fundacja finansowaa obiady dla dzieci z gminnych i miejskich szk, w ktrych problem godu i biedy jest szczeglnie powany. Opacane byy posiki dzieci w gimnazjum w Wojtkwce, Orodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym OREW w Chorzowie, Szkole podstawowej w miardowie Zotowskim, Orodku dla dzieci niepenosprawnych PSOUU Zamo, przedszkolu w Kobylnicy. Ze rodkw przekazanych przez Fundacj przygotowano 4722 posiki dla dzieci. Tym dzieciom Fundacja pomaga na podstawie wnioskw, zgosze od dyrekcji i pracownikw szk, ktrzy widz, e dzieci przychodz do szkoy bardzo godne. Najczciej jest to jedyny ciepy posiek w cigu dnia. Kilka z opisanych powyej to szkoy dla dzieci chorych i niepenosprawnych. Grupa dzieci, ktrej pomagamy, pochodzi z bardzo ubogich rodzin, w ktrych wystpuje problem niedoywienia. W wielu przypadkach s to te mae dzieci w wieku przedszkolnym. Take wiele z dzieci z powyszych szk i przedszkoli jest do nas zgoszona przez pracownikw pomocy spoecznej ze wzgldu na chorob matki lub ojca i ich czste pobyty w szpitalach przez co wielokrotnie nie s w stanie zapewni dziecku ciepego posiku lub te s zgaszane dzieci niedoywione przez zaniedbania w rodzinie... Fundacja przekazuje te wiele paczek z ywnoci i najpotrzebniejszymi rzeczami dla dzieci bardzo ubogich, co bdzie opisane w kolejnych punktach sprawozdania. Powysze dziaania na rzecz dzieci realizowane s te w ramach akcji Pogotowie Dziecice", w ktrej od kuratorw rodzinnych, pracownikw orodkw pomocy spoecznej, pedagogw szkolnych i ksiy dowiadujemy si o losach najbardziej potrzebujcych dzieci i staramy si im pomc.

- Przykady pomocy w leczeniu dzieci z rodzin w trudnej sytacji materialnej: - Ratujemy ycie 7-miesicznej Amelki, ktra urodzia si z wad serca tetralogi Fallota oraz z zespoem DiGeorgea - ma cakowity brak odpornoci. Oznacza to, e w kadej chwili moe umrze. Ta wada jest tak rzadka, e Amelka jest drugim dzieckiem w Polsce z t chorob. Jedynym ratunkiem dla niej jest przeszczep komrek grasicy, ktry dokonuje tylko klinika w Londynie. Bez operacji Amelka nie przeyje. NFZ

odmwi refundacji leczenia dziecka, ale udao nam si doprowadzi do zmiany tej decyzji i tym samym do uratowania jej ycia.

- Pomagamy Jas