Stipendiumid, lähetused jt küsimused

 • View
  54

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stipendiumid, lhetused jt ksimused. Evelyn Liivamgi Aule Kindsigo MTA. Stipendiumitest. Stipendium on isikule (korrapraselt) antav rahaline toetus eesmrgiga edendada tema hariduslikku, kunstilist vi sportlikku tegevust Stipendiume vivad maksta kik, kaasneb TM-kohustus - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Stipendiumid, lhetused jt ksimusedEvelyn LiivamgiAule KindsigoMTA

  *

  StipendiumitestStipendium on isikule (korrapraselt) antav rahaline toetus eesmrgiga edendada tema hariduslikku, kunstilist vi sportlikku tegevustStipendiume vivad maksta kik, kaasneb TM-kohustusTga seotud stipendium loetakse palgaks. Oluline on stipendiumi andmise eesmrk, mitte ainult asjaolu, kas stipendiumi saaja on stipendiumi andja ttajaStipendiumi maksmise otsus peaks olema kirjalik, allkirjastatuna isiku poolt, kes vib jur. isikule rahalisi kohustusi vttaStipendiumi suurus on andja otsustada

  *

  Maksuvaba stipendiumRiigieelarvest makstavad stipendiumidOluline, et riigieelarvest oleks eraldatud raha sihtotstarve nhtavSpordiseaduse ning Vabariigi Valitsuse mrus 15.12.2005 nr. 305 "Riiklike spordistipendiumide ja -preemiate mramise tingimused ja kordMaksuvaba stipendiumi andjate ring piiratudEV haridusseaduses nimetatud ppeasutus vi erakooliseaduses nimetatud erakool oma ppijaleSamavrne vlismaine ppeasutus oma ppijaleTulumaksusoodustusega MT, SA, UVV, KOV, vlisriigi valitsus, -KOV, -MT, -SA, rahv.org, rahv. kokkulepete alusel asutatud MT, SA

  *

  maksuvaba stipendiumStipendiumi eesmrk:ppe- ja teadustLoominguline tegevusSporditegevusMis on sporditegevus? Seadus otsest definitsiooni ei anna.Spordiseaduse mteSpordiregistrisse kantud tegevused. Muu sporditegevus peaks olema seal tpsustatud hingu enda poolt

  *

  maksuvaba stipendiumTiendavad nuded vljaandmisele:Stipendiumi vljaandmine on MT, SA, U phikirjaline tegevusTaotlemine ja mramine avaliku konkursi aluselKonkursi teave avaldatud vhemalt 1 kohalikus aja- vi leriigilise levikuga pevalehes vi MT, SA, U veebilehel. Stipendiumi saaja ei tohi olla MT, SA, U asutaja, liige, hinguga seotud isik (TuMS 8) egaannetusi teinud isik vi sellise isiku asutaja, liige vi seotud isik

  *

  SpordilhetusTtajate lhetus tlepinguseaduse aluselSpordiorganisatsioonil on igus lhetada oma liikmeks olevaid vi oma liikmeks oleva spordiorganisatsiooni liikmeks olevaidsportlasi, treenereid, kohtunikke, spordiarste ning teisi spordi korraldamisega seotud isikuidphikirjaliste eesmrkide titmiseks vljapoole lhetatava alalise tegevuskoha asukohta, sealhulgas vlisriiki, ning maksta nendele lhetusega seotud sidu- ja majutuskulude hvitisi ning pevaraha.Piirmr ainult pevarahal. Kik muud lhetusega seotud kulud maksuvabad, va toitlustamine.

  *

  Tulumaksusoodustusega nimekiriTuMS stestab vormilised nuded ning sisulised nudedKsimused just sisuliste nuete osas:Alles tegevust alustanud isiku puhul tegevuse vastavus phikirjaga?Sihtrhma vi liikmeskonna toetamine? TuMS 11 lg 2 p 3 vs lg 3. Heategevus on mh ka sihtrhma kuuluvatele isikutele toetuse maksmine

  *

  Muud ksimusedSpordivistluste , seminaride/konverentside osavtutasud. Millal on tegemist teenusega ja lisandub KM?Kinkekaardid - rahaline kingitus vi meene?Meene on mlestusese, st asja, mitte rahaTtaja spordiharrastuse kulu katmine tandja poolt erisoodustus

  *

  Tname!

  *EOK tellimus PWC-lt astal 2001. stipendiumile on iseloomulikud jrgmised tunnused:a) stipendium on rahalise toetuse alaliik, mida antakse niteks sportlasele sporditegevuse toetamiseks;b) stipendiumi ei anta selle saaja eelnevate teenete eest (antud asjaolu eristab stipendiumi preemiast), stipendium on tulevikku suunatud toetus;c) stipendium on rahaline toetus, mida antakse ilma vastutasuta (nimetatud tunnusega eristatakse stipendiumi erinevate lepingute alusel tehtud tde vi osutatud teenuste eest makstavatest tasudest), samas silib stipendiumi andjal igus nuda stipendiumi saajalt nende toimingute sooritamist, mis on seotud stipendiumi andmise eesmrgi titmisega vi stipendiumi kasutamise eesmrgiprasust kontrollida;d) stipendiumi vib maksta kas hekordselt vi korrapraselt;e) stipendiumi andmise kohta vib slmida kirjaliku lepingu, seega ei ole stipendiumi andmine kirjaliku kokkuleppe alusel iseenesest stipendiumi vlistav asjaolu.

  Vabariigi Valitsuse mrus 15.12.2005 nr. 305 "Riiklike spordistipendiumide ja -preemiate mramise tingimused ja kord

  Vabariigi Valitsuse 20.06.2000.a. mrus nr. 196 "ppe- ja teadus-tks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused" *Mis on sporditegevus?samas tuleb ikka ksimusi selle "sporditegevuse" kohta. Spordis palju tegelejaid: sportlane, treener, massr, fsioterapeut, arst, rattameister, hobuhooldaja, mootoritehnik, mrdemeister, ......., .........,kohtunik, spordikorraldaja, ... kas ainult sportlane vi laiemalt?ka treener tegeleb teatud perioodid ppe- vi teadustga - et teha oma treeneritd pareminiesinemistega seotud spordialadel on loominguline t - kavad, seaded, kostmid jne. kuidas siin?

  61. Spordi andmekogu(1) Sporditegevuse korraldamise ja juhtimise ning sporditegevuses osalemise thustamise eesmrgil Eesti spordiorganisatsioonide, spordikoolide, spordiehitiste ja treenerite le arvestuse pidamiseks asutab Vabariigi Valitsus riigi infossteemi kuuluva spordi andmekogu.(2) Spordi andmekogu phimruse kehtestab Vabariigi Valitsus.(3) Spordi andmekogu vastutav ttleja on Kultuuriministeerium. Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise phimrus VV mrus 26.05.2011 nr 65Spordiregistrisse kantakse:1.3.3.2. Spordiklubi tegevusala spordi harrastamise vimaldamine (jah, ei) 1.3.3.3. Spordiklubi tegevusala spordirituste korraldamine (jah, ei) 1.3.3.4. Spordiklubi tegevusala muu sporditegevus (jah, ei) 1.3.3.5. Spordiklubi muu sporditegevuse tpsustus

  **vhene selgus TMS 11. like 3 alusel vimalike tlgenduste osas:(3) Like 2 punktis 3 nimetatud nuet ei kohaldata sotsiaalhoolekandega tegelevale hingule, usulisele hendusele ega juhul, kui seotud isik kuulub hingu toetatavasse sihtrhma ega saa vrreldes teiste sihtrhma kuuluvate isikutega tiendavaid hvesid ega soodustusi. Senini on liikmete toetamist peetud sobimatuks nimekirja kuuluvale hingule (seda kll phikirja redaktsiooni alusel);

  *Spordivistluste osavtutasud:Kui korraldatakse spordivistlusi/spordiritusi, siis kas ja kuidas toimub osavtutasude maksustamine? Millal on tegemist teenusega ning osavtutasudele tuleb lisada kibemaks 20% ning millal ei kuulu osavtutasud maksustamisele?Spordialased konverentsid:Sama ksimus nagu eelmisel juhul. Kas ja kuidas toimib spordialaste seminaride/konverentside osavtutasude maksustamine?Kinkekaardid - on see rahaline kink vi asi/meene/petlik koolitusmaterjal?ja veel ks asi minu poolt:erisoodustusmaks ttajate spordiharrastuselt. Teema taas leval. Kas MTA omab andmeid, kui palju riigile just sellise sihtsuunitlusega maksu aastas (2010 vi 2011) on laekunud? Selle % ldse aastas laekunud erisoodustusmaksult (nii TM kui SM).

  *