Click here to load reader

Stočarstvo kraljica poljoprivrede ... macijski sustav Banke gena (CRYO-IS HR) mora sadržavati i dodatne podat-ke koji su relevantni za određenu živo-tinju. koji je moguće prikupiti

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Stočarstvo kraljica poljoprivrede ... macijski sustav Banke gena (CRYO-IS HR) mora sadržavati i...

 • poljoprivreda savjeti za uspjeh 19 utorak, 26. siječnja 2016. [email protected] www.poslovni.hr

  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

  u ovom broju:

  Hrvatska poljoprivredna agencija uspostavila banku animalnih gena za područje Republike Hrvatske >21

  Marketing u službi očuvanja hrvatskih farmi >22

  Cilj nam je biti čimbenik stabilizacije i razvoja stočarstva u Hrvatskoj >20

  Banijsku šaru svinju vratiti u komercijalni uzgoj >22

  Genomskom selekcijom do kvalitetnih mladih bikova >21

  Stočarstvo kraljica poljoprivrede Stočarstvo kraljica poljoprivrede

 • utorak, 26. siječnja 2016. www.poslovni.hr20 poljoprivreda - savjeti za uspjeh

  Marija Vukobratović, ravnateljica Hrvatske poljoprivredne agencije

  Područje djelatnosti Hrvatske po-ljoprivredne agencije (HPA) ure-đeno je uredbom Vlade RH, o če- mu je riječ te kako sve pridonosi i utje- če na razvoj nacionalne poljoprivre- de govori ravnateljica Marija Vukobra- tović.

  Agencija koju vodite dio je Ministarstva poljoprivrede troškovno naslonjena na državni proračun. Imate li mogućnost širenja aktivnosti na nove komercijalne djelatnosti? Naše glavne djelatnosti su jačanje i ra- zvoj stočarske proizvodnje, razvoj je- dinstvenog registra domaćih životinja, unaprjeđenje kvalitete stočarskih pro- izvoda sustavnom kontrolom kvalite- te te stručna i tehnička potpora susta- vima plaćanja u poljoprivredi i rural- nom razvoju.

  Razvoj i otvorenost novim mo- gućnostima temeljna je odrednica našeg rada. Planiramo razvoj hranid- benog menadžmenta, odnosno pru- žanje savjeta uzgajivačima iz područ- ja hranidbe domaćih životinja, kon- trole kvalitete krmiva i praćenja pro- izvodnih pokazatelja životinja. Nada- lje, temeljem novog zakona o poljo- privredi imamo mogućnost provoditi savjetovanja u području javnog zdrav- lja, označavanja i registracije, hranid- be, uzgoja, upravljanja farmama, bio- raznolikosti, te zdravlja i dobrobiti ži- votinja. Cilj nam je objediniti sve ak- tivnosti i pružiti kvalitetnu stručnu potporu uzgajivačima te biti jedan od čimbenika stabilizacije i razvoja sto- čarstva u Hrvatskoj.

  Kada je o hrani riječ sve prisutniji je trend okretanju lokalnim proizvodima. HPA je svojedobno najprije inicirala uvođenje znaka Mlijeko hrvatskih farmi, koji su znakovi do danas usvojeni i koliko su traženi od proizvođača? U Agenciji smatramo da razvoj poljo- privredne proizvodnje ovisi o što ja- čoj povezanosti proizvođača, prera- đivača i potrošača, a budućnost nam je svima vezana uz osiguranje kvalitet- ne i prepoznatljive domaće hrane. Sto- ga provodimo marketinške projekte s glavnim ciljem zaštite domaće poljo- privredne proizvodnje, odnosno pro- mocije proizvoda s hrvatskih farmi i polja. Od 2010. u provedbi su marke- tinški projekti: Mlijeko hrvatskih far- mi, Meso hrvatskih farmi – za katego-

  Promidžbene aktivnosti vode do veće prepoznatljivosti lokalnih proizvoda, a tijekom 2016. slijedi i istraživanje tržišta o prepoznavanju znakova kod potrošača

  Cilj nam je biti čimbenik stabilizacije i razvoja stočarstva u Hrvatskoj

  BOŽICA BABIĆ 2 [email protected]

  Marketinški projekti Tržišna promocija proizvoda s hrvatskih farmi i polja jedna je od ključnih zadaća i već je kreirano desetak oznaka, kaže ravnateljica Hrvatske poljoprivredne agencije Marija Vukobratović

  rije svježeg svinjskog mesa, svježeg ju- nećeg mesa i mesa peradi, Med iz Lije- pe naše, Jaja hrvatskih farmi, Kruh hr- vatskih polja i Brašno hrvatskih polja.

  Projekt Jaja hrvatskih farmi kori- sti 13 proizvođača koji daju 85% uku- pne proizvodnje jaja. Mlijeko hrvat- skih farmi za sada imaju 23 korisnika. Znak Med iz Lijepe naše u 2015. za- tražilo je 70 obiteljskih poljoprivred-

  nih gospodarstava, dok znak Meso hr- vatskih farmi koristi 8 proizvođača na 150 proizvoda. Kruh i Brašno hrvat- skih polja su najnoviji projekti i pu- ni interes za njih očekujemo počet- kom 2016.

  Kakav je odjek tih znakova na tržištu, koliko su prepoznatljivi i traženi? Promocija znakova i stvaranje navi-

  ke kod potrošača o potrebi kupovanja domaćih proizvoda dug je i zahtjevan posao. Činjenica da su u 2015. promo- virana tri nova znaka ukazuje da smo na dobrom putu i da su naše ideje pre- poznali i proizvođači i potrošači. Zna- kovi se uspješno pozicioniraju na tr- žištu i sve više potrošača obraća po- zornost na njih. Lani smo u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i kori- snicima znakova proveli niz promidž- benih akcija kako bismo postigli nji- hovu tržišnu prepoznatljivost. U 2016. nastavljamo sa sličnim aktinostima, a planiramo provesti i istraživanje o pre- poznavanju znakova kod potrošača.

  Dio javnosti iznenadili ste s oznakom Kruh hrvatskih polja budući da je HPA do tada bila isključivo usmjerena na stočarstvo. Na inicijativu Žitozajednice, proizvo- đača i potrošača odlučili smo pokre- nuti zaštitu domaćih proizvoda i u ovom sektoru, ništa manje važnom u odnosu na stočarstvo. Ideja oko novog znaka već je duže prisutna u HPA, a cilj joj je označavanje domaćih pekar- skih proizvoda. Na taj način se potvr- đenom sljedivošću domaće proizvod- nje žitarica potrošačima nude kvalitet- ni pekarski proizvodi dokazanog pori- jekla. Upravo ovih dana usvojeni su i uvjeti korištenja znaka Brašno hrvat- skih polja koji se nadovezuje na pro- jekt Kruh hrvatskih polja.

  Listu znakova navodno širite i na neke lokalne proizvode kako bi ih brendirali i učinili još prepoznatljivijima? Hrvatska poljoprivredna agencija u suradnji s Hrvatskim savezom uzgaji- vača ovaca i koza te Agronomskim fa- kultetom sudjelovala je u postupku za- štite Paške janjetine oznakom izvor- nosti na nacionalnoj razini, a očekuje uskoro zaštitu i na Europskoj razini. Postoji puno proizvoda koji zasigurno neće biti registrirani oznakama izvor- nosti, zemljopisnog podrijetla i tradi- cionalnog ugleda pa smo odlučili po- krenuti aktivnosti i na tom području. Pregovaramo upravo s Proizvođačkom organizacijom Sava - Drava oko znaka za lokalni proizvod „Podravsko mlije- ko“. Nadamo se prvim pozitivnim re- zultatima tijekom ove godine.

  I susjedna Slovenija najavljuje agresivniju tržišnu promociju lokalnih proizvoda oznakama vrhunske kakvoće, za mlijeko namjeravaju godišnje potrošiti 450.000 eura. Mi smo EK prijavili projekt “Gospo- darski rast ruralnih prostora i poljo- privrede za uspješno društvo“ i od- govor očekujemo u svibnju.U 2016. nastavljamo promocijske aktivnosti, ali i organizaciju prve konferencije o „Zaštiti i promociji poljoprivrednih proizvoda“ s Ministarstvom poljopri- vrede. 

  Hrvatska će 2018. biti domaćin kongresa vezanog uz stočarstvo kojem će nazočiti stručni timovi iz 65 država. Što nam kongres znači te kakve benefite možemo očekivati?

  Jedna od glavnih aktivnosti EAAP-a odnosi se na godišnju organizaciju konferencija na kojima redovito sudjeluje više od 1.000 znanstvenika iz Europe ali i iz drugih država. To je glavna i naj- veća konferencija iz područja animalnih znanosti u Europi i održat će se u Dubrovniku. Dugo je vremena prošlo od prethodnog takvog skupa u Hrvatskoj, velika je to čast i obaveza, jer smo bi- li domaćini EAAP-ovog kongresa 1981. u Zagrebu.

  Godišnje konferencije EAAP-a su jedinstvena prilika za neposredni kontakt s najnovijim re- zultatima istraživanja iz različitih područja animalnih znanosti ali i izvrsna prilika za neposred- ni kontakt s vodećim znanstvenicima iz tih područja i stjecanja novih ideja, kako znanstvenika iz cijelog svijeta tako i za mlade znanstvenike i studente iz zemlje domaćina. Pripreme za godiš- nju konferenciju EAAP-a, koja će se održati od 27. do 31. kolovoza 2018. već se odvijaju. Mjesto i uloga HPA u organizaciji ovog kongresa nije mala, a jednako i očekivani benefiti, jer u HPA tre- nutno imamo 10 doktora znanosti iz različitih grana stočarstva, a još je nekoliko kolega na dok- torskom studiju. Uz do sada stečeno znanje, izravno sudjelovanje i domaćinstvo jednog takvog skupa je od velike vrijednosti za struku, a time i za transfer znanja prema poljoprivredi.

  U HRVA- TSKOJ POLJOPRI- VREDNOJ AGENCIJI SMATRAMO DA RAZVOJ POLJOPRI- VREDNE PROIZVOD- NJE OVISI O ŠTO JAČOJ POVE- ZANOSTI PROIZVO- ĐAČA, PRE- RAĐIVAČA I POTRO- ŠAČA, A BUDUĆ- NOST NAM JE SVIMA VEZANA UZ OSIGURA- NJE KVA- LITETNE I PREPO- ZNATLJIVE DOMAĆE HRANE PROIZVE- DENE NA BROJNIM HRVATSKIM FARMAMA

  G R

  G U

  R Ž

  U ĆK

  O /P

  IX SE

  LL

 • utorak, 26. siječnja 2016. www.poslovni.hr 21 poljoprivreda - savjeti za uspjeh

  Cilj programa Očuvati i unaprijediti izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja kao genetsko kulturnu baštinu

  Hrvatska poljoprivredna agencija uspostavila banku animalnih gena za područje Republike Hrvatske

  Niz godina Republika Hrvatska kroz razne stručne programe i dodjelom novčane potpore ulaže u očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. Jedna od tih aktivnosti je i Nacionalni progra- ma očuvanja izvornih i zaštićenih pa- smina domaćih životinja koji je Vlada RH usvojila u siječnju 2010. Cilj pro- grama je očuvanje, unaprjeđenje i sa- moodrživost uzgoja izvornih i zašti- ćenih pasmina domaćih životinja kao genetske i kulturne baštine. U proved- bi programa Hrvatska poljoprivredna agencija je Nacionalna kontakt točka (NKT) i Koordinacijsko-informacijski centar (KIC) zadužena za najveći broj aktivnosti.

  Iz Nacionalnog programa proi-