SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU - NAS WYRÓŻNIA • Specjalistyczna wiedza i doświadczenie – Wiedza i

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU - NAS WYRÓŻNIA • Specjalistyczna wiedza i doświadczenie – Wiedza i

Edycja 13 WarszawaSZKOA TRENERW BIZNESU

Szanowni Pastwo,

Zogromn przyjemnoci chcielibymy zaprosi do udziau w13 ju edycji Szkoy Trenerw Biznesu Orodka INTRA.

Obserwujemy rynek, ktry ulega cigym przemianom, suchamy naszych klientw iich zmieniajcych si potrzeb, widzimy jak zawd trenera dynamicznie si rozwija idlatego stale pracujemy nad doskonaleniem programu tak by by odpowiedzi na potrzeby nowoczesnych organizacji iludzi, ktrzy je tworz.

W tym celu podjlimy wspprac zThe Institute for Motivational Living i siostrzan fi rm PeopleKeys ktra od wielu lat zsukcesem ksztaci trenerw ikonsultantw biznesu wobszarze oceny kompetencji pracownikw przy zastosowaniu wszechstronnych narzdzi opartych ometodologi DISC. Dziki tej wsp-pracy jestemy Szko, ktra czy ksztacenie trenerskie idoradcze, dajc moliwo uzyskania midzyna-rodowego tytuu Certifi ed Behavioral Consultant. Daje to uczestnikom Szkoy kompleksowe iprofesjonalne przygotowanie oraz unikatowe iskuteczne narzdzia do pracy szkoleniowej idoradczej wbiznesie.

Cieszymy si take zpartnerstwa zfi rm EFFECTIVENESS, ktra jako jedyna na polskim rynku jest autoryzo-wanym dystrybutorem narzdzi PeopleKeys iudostpnia je naszym studentom oraz fi rm BoWarto, ktra wzbogaca nasz kadr dydaktyczn odowiadczonych trenerw icertyfi kowanych konsultantw DISC.

Jestemy gboko przekonani, e oskutecznym szkoleniu obok wiedzy, nowoczesnych technik ispraw-dzonych narzdzi szkoleniowych, decyduje osoba trenera. To jego umiejtnoci budowania relacji zgrup iautentyczno znaczco wpywaj na efektywno uczenia si imotywacj do dziaania. Zaley nam wic na tym, aby Szkoa obok praktycznej wiedzy koniecznej wbiznesie dawaa moliwoci osobistego rozwoju opartego na wartociach humanistycznych, za ktre od ponad 20 lat ceni nas nasi Klienci.

Zpowaaniem Piotr Fijewskiwspwaciciel Orodka INTRAKierownik merytoryczny dziau szkole INTRA-Biznes

3

INTRA JEST CZONKIEM:

List dr Bradleya Smitha do studentw STB

Wiele lat swojej pracy zawodowej powiciem tworzeniu irozwijaniu narzdzi online, opartych omodel DISC, ktre z sukcesem dostarczamy na globalny rynek w obszarze rozwoju pracownikw, podnoszenia efektywnoci zespow, rekrutacji wnajwikszych midzynarodowych korporacjach, placwkach naukowych iorganizacjach non-profi t. Nasze narzdzia zdobyy uznanie tych, ktrych zadaniem icelem jest wydobywanie prawdziwego potencjau wludziach co jest spjne zmisj INTRA Biznes. Idlatego tak bardzo cieszy mnie fakt, e wanie wtej szkole trenerw uczymy wykorzystywania naszych narzdzi, w tym testu kompetencji D3 . Nasze partnerstwo z absolwentk szkoy, Ann Sarnack, Master Certifi ed Behavioral Consultant, jest najlepszym dowodem na to, e szkoa ta jest doskonaym miejscem przygotowujcym do pracy wroli trenera i konsultanta biznesu. Abiznes to nic innego jak PRODUKT, PROCES iLUDZIE. PRODUKT iPROCES podlegaj cigym zmianom, a ludzkie zachowania s duo czciej przewidywalne ni nam si wydaje. Ito wanie zrozumienie ludzkich zachowa, ktre s uniwersalne, mimo rnic kulturowych, geografi cznych przynosi korzyci wkadej dziedzinie biznesu, edukacji oraz wrelacjach osobistych. I jak najwicej takich dowiadcze Pastwu ycz.

Dr Bradley P. SmithDyrektor Zarzdzajcy/International Business Development, PeopleKeys, dyrektor ds. rozwoju wThe Institute for Motivational Living

CO NAS WYRNIA

Specjalistyczna wiedza i dowiadczenie Wiedza i wieloletnie dowiadczenie naszych trenerw isuperwizorw wzakresie psychologii, psychoterapii itreningu psychologicznego, daj nam mocne podstawy do prowadzenia skutecznej pracy nad zmian zachowa.

Kadra Nasi pracownicy to licencjonowani trenerzy isuperwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, posiadajcy bogate dowiadczenie wpracy dla biznesu.

Rzetelno Wnaszej pracy chcemy by przede wszystkim solidni iwiarygodni. Podejmuje-my si realizacji wycznie takich projektw, wktrych mamy moliwo zapewnienia klien-tom najwyszych standardw pracy iwymiernych efektw rozwojowych.

Innowacyjno - Jestemy autorami ipraktykami wdraania wycie nowego podejcia do szkole iwsppracy zklientem. czymy rne metody pracy np.: coaching kaskadowy, mi-nicoaching (poczenie szkolenia grupowego zcoachingiem indywidualnym), metodologi DISC wbudowaniu zespow, uywamy wpracy szkoleniowej metody teatru improwizacji etc. Takie modele pracy s duo bardziej atrakcyjne dla uczestnikw, daj rwnie znaczenie lepsze rezultaty wuczeniu si nowych zachowa ni tradycyjne metody szkoleniowe.

Etyczno Mamy bardzo wysokie standardy etyczne i zwracamy szczegln uwag na podmiotowo czowieka wedukacji.

Zindywidualizowane i holistyczne spojrzenie na proces szkoleniowy w organizacji Nasze projekty szkoleniowe s autorskie izawsze indywidualnie dostosowane do klienta. Preferujemy projekty dugofalowe poniewa daj moliwo obserwowania lub mierzenia procesu zmiany.

Wasne standardy szkoleniowe Prowadzimy szkoy trenerskie ispecjalizujemy si wpody-plomowych ispecjalistycznych szkoleniach dla trenerw

5

ZAUFALI NAM MIDZY INNYMI:

Nasze wieloletniedowiadczenie wedukacji

Trenerw, szkole dla biznesu oraz nieustanna potrzeba

rozwoju przyczyniy si w2008r do inauguracji

projektu STB, aw 2014 r.rozszerzeniu go

o midzynarodow certyfi kacj DISC/D3

Abbott Laboratories Allianz BRE Bank Centrum Nauki

Kopernik DaimlerChrysler DHL Ekspress Gedeon Richter Henkel IKEA Jelfa LOTTE Wedel

Makro Cash&Carry Mars Polska Nestle Polska Netia Nutricia Polska Ochnik Philips CEIP Polpharma Poczta Polska Polska Wytwrnia Papierw

Wartociowych PTK Centertel

PZU ycie Rautarukki Sage sp. zo.o. Sanofi -Aventis Schenker Sita Polska Szkoa Wysza Psychologii Spoecznej USP Zdrowie Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Szkolne iPedagogiczne Zwizek Bankw Polskich

ZAOENIA IPROGRAMJeli pracujesz lub planujesz pracowa w obszarze biznesu, jako trener wewntrzny, meneder, tre-ner produktowy, trener w fi rmie szkoleniowej, czy trener freelancer i zaley Ci na solidnym przygo-towaniu i dowiadczeniu, pozwalajcych na efektywn prac z kad praktycznie grup odbiorcw STB jest rozwizaniem dla Ciebie.

STB TO SZKOA, KTRA: pozwala uzyska jednoczenie dwa certyfi katy potwierdzajce kompetencje trenera ikonsultanta: certyfi kat

Szkoy Trenerw Biznesu oraz midzynarodowy tytu Certifi ed Behavioral Consultant wystawiony przez The Institute for Motivational Living uprawniajcy do korzystania zmetodologii narzdzi DISC, w tym test kompetencji D3

gwarantuje sta, po spenieniu wymogw formalnych

umoliwia ustalenie irealizacj indywidualnego celu/KPI dla kadego zuczestnikw

czy praktyczne inowoczesne podejcie biznesowe do roli trenera worganizacji zrealnym oparciem wwartociach od ponad 20 lat nasi Klienci ceni nas za autentyczno ihumanizm wpodejciu do czowieka

wyznacza standardy rozwijania potencjau wczowieku nasi zaoyciele iczynni trenerzy to autorzy ksiek iprogramw, zktrych korzystaj trenerzy wcaej Polsce (m.in. asertywno, trening interpersonalny, asertywno menadera)

pozwala na kompleksowe zdobycie zawodu Trenera (oraz dla chtnych tytuu Certifi ed Behavioral Consultant) i szybki start w praktyk: razem 213 godzin w p roku!

DZIKI NAUCE W STB ZDOBDZIESZ Wiedz i dowiadczenie do samodzielnego prowadzenia procesu szkoleniowego od badania potrzeb,

przez jego realizacj do ewaluacji

Umiejtnoci pozwalajce na samodzielne i efektywne pozyskiwanie klientw

Cenione i poszukiwane przez pracodawcw umiejtnoci i realne dowiadczenie

7

Dowiadczenia pozwalajce na szeroko rozumiany rozwj osobisty min. dziki treningowi interperso-nalnemu Orodek INTRA jest jednym z pionierw treningw interpersonalnych w Polsce, mamy ponad 20 letnie dowiadczenie, a nasi absolwenci s nasz najlepsz rekomendacj

Rzeteln i kompletn informacj zwrotn od opiekuna grupy ledzcego rozwj umiejtnoci trener-skich uczestnikw

Moliwo superwizji wasnej pracy szkoleniowej pomidzy sesjami

Wiele scenariuszy warsztatw, dziki otwartej wsppracy nad projektami dyplomowymi

Niezbdne podstawy do ubiegania si o rekomendacj trenersk PTP I stopnia

Z CERYFIKATEM D3: Dostarczysz klientowi/pracodawcy metodologicznie waciw informacj zwrotn o pracowniku

Podniesiesz efektywno pracownika lub zespou (np. sprzedaowego, obsugi klienta itp.) lub opracujesz strategi wyszej skutecznoci

Szybko i skutecznie wdroysz zmiany w zespole/organizacji

Rozwiesz sytuacj konfl iktow

Rozwiniesz umiejtnoci przywdcze klientw

Doradzisz w zakresie: zatrudnienia waciwej osoby na konkretne stanowisko lub zatrzymania najlepszych pracownikw, obnienia rotacji pracownikw tworzenia modelw kompetencji, cieek kariery pracow-nikw komunikacji wewntrznej w organizacji, w tym komunikacji zmiany

Jako Certifi ed Behavioral Consultant otrzymasz:

Moliwo konsultacji on-line z konsultantem DISC (Master Certifi ed Behavioral Consultant) w ramach wasne-go procesu certyfi kacji DISC

Gruntown analiz wasnego stylu liderskiego/trenerskiego dziki wypenieniu Testu Kompetencji D3 wg metodologii DISC

Nieograniczony w czasie dostp do narzdzi DISC na preferencyjnych warunkach po zdobyciu certyfikacji

SESJA 1.Trening: 24-28. 11. 2016

EFEKTYWNO INTERPERSONALNA KLUCZ DO SUKCESU WBIZNESIE Trening umiejtnoci interpersonalnychTERMIN: czw. 9.00 19.00, pt. 9.00 19.00, sb. 9.00 19.00, nd. 9.00 19.00, pon. 9.00 13.00

ROZWIJANE UMIEJTNOCI/CELE

Doskonalenie kompetencji trenerskich zwizanych z prac z ludmi Pogbienie wiadomoci wasnych zachowa i eksperymentowanie z nowymi, bardziej korzystnymi

sposobami kontaktu Rozwijanie umiejtnoci rozwizywania konfl iktw oraz rozumienie swoich reakcji w kontakcie z