36
საქართველოს შოთა რუსთველს თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი დრამის ფაკულტეტი დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 2011 წლის 11 თებერვალს რექტორი პროფ. გ.მარგველაშვილი ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფი ქორეოგრაფიული ხელოვნების ბაკალავრის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამა თბილისი 2011 წელი

TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

საქართველოს შოთა რუსთველს თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტიდრამის ფაკულტეტი

დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს სხდომაზე

2011 წლის 11 თებერვალს

რექტორი პროფ. გ.მარგველაშვილი

ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფი

ქორეოგრაფიული ხელოვნების ბაკალავრის აკადემიურისაგანმანათლებლო პროგრამა

თბილისი 2011 წელი

Page 2: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

1. ინფორმაცია დიპლომისა და კვალიფიკაციის შესახებ

1.1. საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფი(პროგრამა შემუშავებულია უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტის ქორეოგრაფიული ხელოვნების მიმართულების პროფესორთამიერ).1.2. საფეხური: ბაკალავრიატი.1.3. პროგრამის ტიპი: აკადემიური; ძირითადი.1.4. სწავლების ენა: ქართული.1.5. მისანიჭებებლი კვალიფიკაცია: ქორეოგრაფიული ხელოვნების ბაკალავრი.1.6. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი.1.7. სწავლის ხანგრძლივობა: 8 სემესტრი.1,8, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საუნივერსიტეტო შემოქმედებითი ტური და ერთიანი ეროვნული გამოცდები.1.9. დასაქმების სფერო: ქორეოგრაფიული ანსამბლები, შოუ–პროგრამები; თეატრალურ და სატელევიზიო დადგმებსა და კინოგადაღებებში ქორეოგრაფიული ნომრების დადგმა-შესრულება, გასართობი ცენტრები; შემოქმედებითი სტუდიები დასახელოსნოები; კულტურულ–საგანმანათლებლო დაწესებულებები.

2. პროგრამის ზოგადი დახასიათება

დრამის ფაკულტეტის ,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამა ამზადებსქართული ხალხური ცეკვის დამდგმელს, რომელიც ფლობს პროფესიის განმსაზღვრელ საფუძვლებს. პროგრამა ქართული ცეკვისდამდგმელი ქორეოგრაფის პროფესიის ფუნდამენტური კანონების შესწავლის შედეგად, უზრუნველყოფს დამდგმელქორეოგრაფად ჩამოყალიბებას. ამასთან, პროგრამა ორიენტირებულია როგორც ადგილობრივ, ასევე საზღვარგარეთისსახელოვნებო სივრცეში მოღვაწე პროფესიონალი სპეციალისტების აღზრდაზე.

„ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ აკადემიური პროგრამის სწავლების უზრუნველყოფა ხდება შემოქმედებითისახელოსნოს პრინციპით. საგანმანათლებლო პროგრამა არის აკადემიური კვალიფიკაციის, მასში გათვალისწინებულიაროგორც თეორიული კურსები, რომლებიც ავითარებს მომავალი სპეციალისტის საბაზო ჰუმანიტარულ განათლებას დაგანათლებას ხელოვნების სფეროში, - ასევე პრაქტიკულ – შემოქმედებითი კურსები, რომლებიც ორიენტირებულია დამდგმელიქორეოგრაფის პროფესიისათვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეძენაზე და ქმნის დამდგმელი ქორეოგრაფის

Page 3: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

პროფესიის განმსაზღვრელ საფუძველს. პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტის შემოქმედებითი ინდივიდუალობის ფორმირებასადა განვითარებას.მეცადინეობები მიმდინარეობს უმაღლესი სასწავლებლის ყველა აკადემიური სახეობით: სალექციო, სემინარული, პრაქტიკულ-

ჯგუფური და ინდივიდუალური მეცადინეობების სახით, საკურსო ნამუშევრების (ეტიუდების, საცეკვაო ნომრის) დადამამთავრებელი, შემაჯამებელი ნამუშევრის წარმოდგენით.

პროგრამის მიზანი,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამის მიზანი სრულად შეესაბამება საქართველოს შოთარუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიას, რომლის ერთ–ერთი ძირითადი ვექტორია ხელოვნებისფუნდამენტური დარგების (მათ შორის, პრიორიტეტულად თეატრალური, კინო–ტელე, ქორეოგრაფიული, მუსიკალური და სხვა)განვითარება და ამავე დარგების კვლევა. აღნიშნულ კონტექსტში ,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავროპროგრამა უზრუნველყოფს ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარებისთვის აუცილებელ პირობას – მოამზადოს პროფესიონალი,მაღალკვალიფიციური დამდგმელი ქორეოგრაფი, რომელიც პროგრამის ათვისების შედეგად მიღებული როგორც პროფესიული,შემოქმედებითი ასევე ზოგადი კომპეტენციებით ორიენტირებული იქნება დასაქმების ბაზრის სულ უფრო მზარდ მოთხოვნებზე არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიო მასშტაბით.პროგრამის ფარგლებში სპეციალობის თავისებურებათა მიხედვით სტუდენტთა მიღება ყოველწლიურად ხდება დასაქმების ბაზარისმოთხოვნებისა და დაკვეთის გათვალისწინებით. კერძოდ:საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახორციელებს ,,ქართული ცეკვის დამდგმელიქორეოგრაფის“ სპეციალობის სტუდენტთა მიღებასა და მომზადებას ყოველწლიურად, საქართველოში არსებული პროფესიული -სახელმწიფო და თვითმოქმედი ანსამბლების, სტუდიებისa და წრეების რაოდენობისა და დამდგმელ ქორეოგრაფთა მიმართ მათიმოთხოვნებისა თუ დაკვეთების შესაბამისად. წელიწადში 16-18 სტუდენტი – საზოგადოებრივი დაკვეთის საჭიროებისა და შრომისბაზრის მოთხოვნების მიხედვით.ამდენად, „ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია შრომის ბაზარსა დამოთხოვნებზე.,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამის მიზანია – სტუდენტებს შეასწავლოს დამდგმელიქორეოგრაფის პროფესიის ძირითადი ელემენტები, საბაზისო ცოდნა, რომელიც უზრუნველყოფს დამდგმელი ქორეოგრაფის მიერქორეოგრაფიული ხელოვნების არსის გაცნობიერებას, დარგის მთავარი პრინციპებისა და დამდგმელი ქორეოგრაფის პროფესიულ–შემოქმედებითი საფუძვლების საბაზისო ცოდნას.

Page 4: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

პროგრამის მიზანია, აგრეთვე, მის კურსდამთავრებულს გაუკვალოს გზა დამდგმელი ქორეოგრაფის პროფესიის უმთავრესიმიზნის – მხატვრულ–შემოქმედებითი პროდუქციის – საცეკვაო ნომრის შექმნის, შემოქმედებითი პროცესის პროფესიულ დონეზედაგეგმვისა და განხორციელებისაკენ; გამოუმუშაოს პროფესიულ–შემოქმედებითი ჩვევების ათვისებისა და მათი პრაქტიკულირეალიზების უნარი. ამდენად, პროგრამის თითოეული მოდული, კურსი თუ სხვა კომპონენტი ემსახურება აღნიშნული მიზნისგანხორციელებას (იხ. ქვემოთ).პროგრამა მიზნად ისახავს, როგორც ადგილობრივ, ასევე საზღვარგარეთის სახელოვნებო სივრცეზე ორიენტირებულითანამედროვე დამდგმელი ქორეოგრაფის აღზრდას, რომელიც მზად იქნება პროფესიული შემოქმედებითი საქმიანობისათვის.პროგრამაში სწავლის შედეგები და კომპეტენციები.დამდგმელ ქორეოგრაფს გაცნობიერებული აქვს ქორეოგრაფიული ხელოვნების არსი, იცნობს დარგის მთავარ პრინციპებს:დაუფლებულია დამდგმელი ქორეოგრაფის პროფესიულ საფუძვლებს, შეუძლია საცეკვაო ნომრის ლიბრეტოს ქორეოგრაფიულიანალიზი. აქვს არგუმენტირებული მსჯელობის, დასკვნების გაკეთების უნარი. შეუძლია ქორეოგრაფიული ნომრის ინტერპრეტაცია,კონცეფციების გამოყენება და შექმნა. აქვს სადადგმო ჯგუფთან დამოუკიდებელი მუშაობის პროფესიული უნარი, შეუძლიარეპეტიციების წარმართვა, საბოლოო ქორეოგრაფიული ნაწარმოების, ანუ ახალი მხატვრული მთლიანობის – საცეკვაო პროგრამისშექმნა. აქვს მაყურებელთან კომუნიკაციის უნარი. იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს,განსაკუთრებით ქორეოგრაფიული ხელოვნების სფეროში. აქვს თვითშეფასების უნარი.

პროგრამის კვალიფიკაციათა აღმწერი (დესკრიპტორი)

ზოგადი/ტრანსფერული კომპეტენციები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება - სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. სფეროსკომპლექსური საკითხების გაცნობიერება;ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდისგამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრულიმითითებების შესაბამისად.გ) დასკვნის უნარი - სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისადა/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნისჩამოყალიბება;

Page 5: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

დ) კომუნიკაციის უნარი - იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშისმომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე,თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება.ე) სწავლის უნარი - საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლისსაჭიროებების დადგენა;ვ) ღირებულებები - ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.

დარგობრივი/პროფესიული კომპეტენციები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს ქორეოგრაფიული ხელოვნების თავისებურებების ფართო, საბაზისო ცოდნა. აქვს ეროვნულიქორეოგრაფიული მემკვიდრეობის აკადემიური ცოდნა. გაცნობიერებული აქვს ქორეოგრაფიული ხელოვნების არსი, იცნობსდარგის მთავარ პრინციპებს: იცის ლიბრეტოს სცენაზე გადატანის უმთავრესი კანონზომიერებები. აცნობიერებს მოცეკვავე-მსახიობთან, შემოქმედებით კოლექტივთან (მუსიკოს-შემსრულებლებთან), შემოქმედებით პარტნიორებთან ურთიერთობისნიუანსებს. იცის სცენაზე ორგანული მოქმედების დაგეგმვა, მსახიობ-მოცეკვავის ვერბალურ–პლასტიკური მოქმედების სწორადწარმართვა და მისი დაქვემდებარება მოცემული კონცეფციისა და შემოქმედებითი ამოცანისადმი. იცის, როგორ შექმნასშემოქმედებითი კონცეფცია, თითოეული საცეკვაო ილეთის – პერსონაჟის მხატვრული სახის გათვალისწინებით. იცის სარეპეტიციოპროცესის დაგეგმვა და ქორეოგრაფ – რეპეტიტორთან თანამშრომლობა.ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - აქვს ლიბრეტოს გააზრებისა და ინტერპრეტაციის უნარი, აქვს შემოქმედებითიკონცეფციის პრაქტიკულად ჩამოყალიბებისა და პრაქტიკული ხორცშესხმის უნარი, აქვს საკუთარ თავზე მუშაობის უნარი, აქვსროგორც შემოქმედებით ანსამბლთან, ასევე თითოეულ მსახიობ-მოცეკვავესთან ინდივიდუალური მუშაობის უნარი, საკონცერტოპროგრამის ფინანსური და კრეატიული ასპექტებით დაგეგმვის უნარი, აქვს ქორეოგრაფ–რეპეტიტორთან, კოსტიუმების მხატვართან,სცენოგრაფთან, კომპოზიტორთან, მხატვარ–გრიმიორთან, გამნათებელთან, დეკორატორთან და ა.შ. მუშაობის უნარი. აქვსმაყურებელზე ემოციური და ინტელექტუალური ზემოქმედების მიღწევის უნარი, აქვს ობიექტური თვითშეფასების უნარი.გ) დასკვნის უნარი - დაგროვილი ცოდნისა და შეძენილი პროფესიულ–შემოქმედებითი უნარების ანალიზის საფუძველზე აქვსოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებისა და შემოქმედებითი საქმიანობის დაგეგმვისა და განხორციელების უნარი. შეუძლიაქორეოგრაფიული ხელოვნებისათვის დამახასიათებელი (ლიბრეტოს შინაარსობრივი, კონცეპტუალური მხარე, იკონოგრაფიულიმასალები, მხატვრული ჩანაფიქრი, ცეკვის ჩაწერა, , ნახაზების შექმნა და სხვ.) მონაცემების შეგროვება, განმარტება და მათი

Page 6: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

სისტემატიზაცია–კლასიფიკაცია. ასევე, აღნიშნულ კონტექსტში არსებული გამოცდილების, მიღწევების, მონაცემებისა და/ანსიტუაციების ანალიზი და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.დ) კომუნიკაციის უნარი - აქვს კომუნიკაციის უნარი შემოქმედებით და სადადგმო ჯგუფთან, კოლეგებთან, დარგისსპეციალისტებთან, პარტნიორებთან, მაყურებელთან. იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საკომუნიკაციოტექნოლოგიებს, განსაკუთრებით ქორეოგრაფიული ხელოვნების სფეროში, შეუძლია მათი შემოქმედებითად გამოყენება, საჯაროდემონსტრირება. შეუძლია კომუნიკაცია როგორც ვერბალურ, ასევე არავერბალურ (პლასტიკის ენა) დონეზე. აქვს წერითი და ზეპირიკომუნიკაციის საბაზო უნარ–ჩვევები როგორც ქართულ, ასევე უცხო ენაზე, აქვს საფესტივალო კომუნიკაციის გამოცდილება.ე) სწავლის უნარი - შეუძლია გამოიყენოს სასწავლო რესურსების სრული სპექტრი. გეგმავს და ახორციელებს საკუთარი სწავლისა დაშემდგომი პროფესიული/შემოქმედებითი ზრდისა და დაოსტატების პროცესს. შეუძლია საკუთარი სწავლისა და შემოქმედებითიდაოსტატების პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლისა და შემოქმედებითი დაოსტატებისსაჭიროებების დადგენა.ვ) ღირებულებები - მონაწილეობს ქორეოგრაფიული ხელოვნების ღირებულებების ფორმირების პროცესში და თავად ქმნისღირებულებებს: კერძოდ, საკონცერტო პროგრამას, სანახაობრივ პროექტებს, სანახაობრივ ელემენტებს და სხვ. ადეკვატურადაფასებს ქორეოგრაფიული ხელოვნების პროფესიულ ღირებულებებსა და მიღწევებს.

კომპეტენციების კონკრეტული ჩამონათვალი ,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ სპეციალობის ფარგლებში:

ზოგადი/ ტრანსფერული კომპეტენციები

1 აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი2 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი3 დროის დაგეგმვისა და მართვის უნარი4 დარგის ცოდნა-გააზრება და გათავისება5 მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი6 მეორე (უცხო) ენაზე კომუნიკაციის უნარი7 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ვირტუალური და აუდიო–ვიზუალური) გამოყენების უნარი8 სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი9 ლოგიკური აზროვნებისა და მსჯელობის უნარი10 სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიების და ანალიზის უნარი

Page 7: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

11 კრიტიკული აზროვნების და თვითკრიტიკის უნარი12 უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი13 ახალი იდეების გენერირების უნარი14 პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი15 დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი16 ჯგუფში მუშაობის უნარი17 ადამიანებს შორის ურთიერთობისა და დიალოგის უნარი18 ადამიანის მოტივირებისა და საერთო მიზნისკენ წარმართვის უნარი19 არასპეციალისტებთან კომუნიკაციის უნარი20 განსხავავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის უნარი21 საერთაშორისო კონტექსტში მუშაობის უნარი22 დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი23 პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი24 უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება25 საქმიანი წამოწყებისა და ინიციატივის საკუთარ თავზე აღების უნარი26 ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე ქცევის უნარი27 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებისა და შენარჩუნების უნარი28 ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებისა და ბოლომდე მიყვანის უნარი29 გარემოს დაცვის ვაალდებულების შეგნება30 სოციალური პასიხისმგებლობითა და თვითშეგნებით მოქმედების უნარი31 თანაბარი შესაძლებლობების და გენდერულ საკითხთა გაცნობიერების უნარი

დარგობრივი/ პროფესიული კომპეტენციები

1. ქორეოგრაფიის არსის გაცნობიერება2. დამდგმელი ქორეოგრაფის პროფესიული საფუძვლების ფლობა3. საცეკვაო ნომრის შექმნის უნარი4. შემოქმედებით კოლექტივთან ურთიერთობა5. ქორეოგრაფიული ხელოვნების თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნა

Page 8: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

6. შემოქმედებითი თვითშეფასების უნარი7. დრამატურგიული პირველწყაროს(ლიბრეტოს) ქორეოგრაფიული ანალიზი8. ჟანრული მრავალგავარობის სტრუქტურული ცოდნა9. არგუმენტირებული მსჯელობის, შემოქმედებით პროცესში დასკვნის გაკეთების უნარი10. ქორეოგრაფიული ნომრის ინტერპრეტაცია11. საცეკვაო კომპოზიციის აგების უნარი12. სადადგმო კოლექტივთან დამოუკიდებელი მუშაობის პროფესიული უნარი13. რეპეტიციების წარმართვის უნარი14. კლასიკური და თანამედროვე ქორეოგრაფიული მონაპოვარის გააზრებისა და ინტერპრეტაციის უნარი15. ორგანიზატორულ – შემოქმედებითი უნარი16. მსახიობ-მოცეკვავესთან მუშაობის უნარი17. აზრის სასცენო პლასტიკაში გადატანის უნარი18. მეტაფორული აზროვნების უნარი19. სადადგმო კოლექტივთან: კოსტიუმების მხატვართან, სცენოგრაფთან, კომპოზიტორთან, მუსიკოს-შემსრულებლებთან,

ტექნიკური პერსონალთან, მუშაობის უნარი20. სცენასა თუ გადასაღებ მოედანზე ბრძოლების: ფარიკაობის, ხანჯლაობის, შუბოსნობის, _ საბრძოლო ხელოვნების

ელემენტების დამოუკიდებლად დადგმისა და შესრულების უნარი.21. ისტორიული კოსტიუმებისა და აქსესუარების სწორად გამოყენების უნარი

22. მოქალაქეობრივი პოზიციის ჩამოყალიბებისა და შემოქმედებით პროცესში მისი ასახვის უნარი23. დაკვირვებისა და შემოქმედებითად განჭვრეტის უნარი24. კონცეპტუალური აზროვნების უნარი25. შემოქმედებით პროცესში ექსტრემალურ სიტუაციებში სწრაფი გადაწყვტეილების მიღების უნარი26. ლიდერის თვისებების შემოქმედებითად გამომუშავების უნარი27. შეთხზვის, ფანტაზიის უნარი28. ლოგიკურ – შემოქმედებითი აზროვნების უნარი29. მსახიობ-მოცეკვავესთან მუშაობის დროს პლასტიკაში აზრის აღქმისა და ამოკითხვის უნარი30. კვლევის ( ცეკვის სადადგმო ექსპლიკაცია) სათანადო (საბაკალავრო–საბაზისო) დონეზე წარმართვის უნარი

Page 9: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

პროგრამის განვითარება,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამის განვითარება შესაძლებელია შემდგომი აკადემიურიხარისხის მოპოვებით სამაგისტრო დონეზე, თუ სტუდენტს სურვილი და მოტივაცია აქვს მოიპოვოს შემდგომში შემოქმედებითიპედაგოგიური მუშაობის უფლება. კურსდამთავრებულის საბაკალავრო კომპეტენციები უზრუნველყოფს მის უფლებას – სწავლაგააგრძელოს შემდგომ საფეხურზე – მაგისტრატურაში.ამასთან, ,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამა ზემოაღნიშნული კომპეტენციების შედეგადგანაპირობებს კურსდამთვარებულთა კონკურენტუნარიანობას როგორც დასაქმების ბაზარზე, ასევე განათლების შემდგომსაფეხურზე. საშუალო სტატისტიკური მონაცემებით, პროგრამის კურსდამთავრებულთა 65-70 % დასაქმებულია სპეციალობისმიხედვით, ხოლო 20% სწავლას აგრძელებს მაგისტრატურაში (პროცენტის მაჩვენებლები აქ განპირობებულია იმით, რომპროფესიონალ დამდგმელ ქორეოგრაფთა დიდ ნაწილს სურვილი აქვს პრაქტიკულ–შემოქმედებითი მუშაობისა, ხოლო შედარებითმცირე ნაწილი ირჩევს შემდგომ აკადემიურ საფეხურს – შემოქმედებითი პედაგოგიური მუშაობის უფლების მოსაპოვებლად).,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამის სწავლის შედეგების განსაზღვრასა და, უშუალოდ,პროგრამის განვითარების პროცესში მონაწილეობენ როგორც დამსაქმებლები (რომლებიც, სწავლების სპეციფიკიდან გამომდინარე,ხშირად თავად წარმოადგენენ აკადემიურ პერსონალს), ასევე აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები (თვითმართველობა) დაკურსდამთავრებულები (შემდგომში – მასწავლებლების სახით).

სწავლების მეთოდოლოგია,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლების აუცილებელი წინაპირობაა სტუდენტისშერჩევა ინდივიდუალური შემოქმედებითი საშემსრულებლო უნარების მიხედვით. შესაბამისად, პროგრამა ორიენტირებულია ამუნარების განვითარებასა და მაღალ პროფესიულ ხარისხში აყვანაზე. ამ მიზნის მიღწევა შესძლებელი ხდება სწავლების ადეკვატურიმეთოდების გამოყენებით.,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამით სწავლების პროცესში, რომელიმე კონკრეტულისაკითხის შესწავლა შეუძლებელია მხოლოდ ერთი მეთოდით. პროფესორს სწავლების პროცესში უხდება სხვადასხვა მეთოდისგამოყენება, ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს მეთოდთა შერწყმას. მაგ., ლექციაზე ლექტორი სალექციო მასალას ვიზუალურიპრეზენტაციის სახით წარმოადგენს, რომელსაც თან ახლავს ვერბალური განმარტება; იმართება დისკუსია, სტუდენტსპედაგოგის მეთვალყურეობით დამოუკიდებელი მუშაობის შესასრულებლად მიეცემა დავალება, რომელსაც იგი ასრულებსჩანაწერის გაკეთების გზით და სხვ. ამრიგად, სწავლება-სწავლის პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ და ერთმანეთსერწყმიან.

Page 10: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სწავლა-სწავლების მეთოდების არსებული მრავალგვარი კლასიფიკაციიდან გამოიყენებაყველაზე გავრცელებული რამდენიმე ვარიანტი:

მეთოდთა კლასიფიკაციის ვარიანტი A A A

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.2. წიგნზე მუშაობის მეთოდი.3. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების

გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება (თეორიული კურსებისშემთხვევაში), და ა.შ.

4. სტუდიური – შემოქმედებითი მეთოდი და დემონსტრირების მეთოდი – ეს უკანასკნელი თავის მხრივ გულისხმობსშემდეგი სახის აქტივობებს: ეტიუდები, საცეკვაო ნომრები, ვიდეომასალების ჩვენება, დინამიკური ხასიათის მასალა დასხვ.

5. პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებსუყალიბებს, აქ სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ აქტივობას,მაგალითად: შემოქმედებითი, სასწავლო, ჯგუფური და ინდივიდუალური პრაქტიკა და სხვ.

მეთოდთა კლასიფიკაციის ვარიანტი B

1. დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიური სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. დისკუსიის პროცესიმკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოსკამათში. ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ პროფესორის მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდიუვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს.

2. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვისსასწავლო–შემოქმედებითი დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს/დავალებას დაპარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფისმუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველასტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო–შემოქმედებით პროცესში.

Page 11: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და ინტეგრაციისპროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას.

4. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის თითოეული წევრივალდებულია არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის თანაგუნდელს/შემოქმედებით პარტნიორს საგნისუკეთ შესწავლაში. თითოეული ჯგუფის წევრი მუშაობს პრობლემაზე,ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.

5. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს ამოცანასწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების დანახვის გზითხორციელდება.

6. შემთხვევის ანალიზი (Case study) - პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილავს კონკრეტულშემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. მაგალითად, ქორეოგრაფიულ სფეროშიეს შეიძლება იყოს კონკრეტული საცეკვაო ნომრის განხილვა, ლიბრეტოს ანალიზი და ა. შ.

7. გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში კონკრეტულისაკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავდებული, აზრის, იდეისჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითიმიდგომის განვითარებას. ეს მეთოდი ეფექტურია სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში დაშედგება რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან:

პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა. დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული იდეების კრიტიკის გარეშე

ჩანიშვნა. გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას ავლენს დასმულ საკითხთან. დავალების მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა. შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით.

უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო საშუალებისგამოვლენა.

8. როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული როლური თამაშები სტუდენტებსსაშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და ეხმარება მათ ალტერნატიული თვალსაზრისისჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც დისკუსია, როლური თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციისდამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის უნარს.

Page 12: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

9. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. შედეგის მიიღწევისთვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია., ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო დავიზუალური გზით მივაწოდოთ სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდესროგორც მასწავლებლის, ისე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალისაღქმის სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავედროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს. დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ სახესატარებდეს, როგორიცაა, მაგალითად, კონკრეტული შემოქმედებითი დავალების (ეტიუდი) შესრულება, მისიგანვითარების საფეხურების თვალსაჩინოდ წარმოდგენის სახით, ან ისეთი რთული სახე მიიღოს, როგორიცაამრავალსაფეხურიანი შემოქმედებითი ექსპერიმენტის (ეტიუდის, საცეკვაო ნომრის, საკონცერტო პროგრამის ჩატარება.

10. ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი. სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ ფორმას, როდესაც

სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან კონკრეტულისაკენ, ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არისმიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ.

სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას,რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს, ანუპროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.

სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება რთული პრობლების შიგნით არსებული ცალკეული საკითხებისდეტალური გაშუქება.

სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთიმთლიანის შედგენას.ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლების, როგორც მთელის დანახვის უნარის განვითარებას.

ეს მეთოდები ძალზე სასარგებლოა შემოქმედებითი პროცესის დაგეგმვის, წარმართვისა და საბოლოო შედეგის(დასრულებული საცეკვაო ნომერი) მიღწევისათვის.

11. ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პროფესორს მასალისგადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემისფარგლებში.

12. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ ჩართულობას სწავლებისპროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკულ–შემოქმედებითიინტერპრეტაცია.

Page 13: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

13. ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი გამოიყენება მხოლოდ თეორიული კურსების შემთხვევაში და მოიცავსსწავლების სამ სახეს:

დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პროფესორისა და სტუდენტების საკონტაქტოსაათების ფარგლებში, ხოლო სასწავლო მასალის გადაცემა ხორციელდება ელექტრონული კურსის საშუალებით.

ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური), სწავლების ძირითადი ნაწილი მიმდინარეობს დისტანციურად, ხოლომცირე ნაწილი ხორციელდება საკონტაქტო საათების ფარგლებში.

მთლიანად დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის წარმართვას პროფესორის ფიზიკურითანდასწრების გარეშე. სასწავლო კურსი თავიდან ბოლომდე დისტანციურად ელექტრონული ფორმატითმიმდინარობს.

მოცემული ძირითადი მეთოდების გარდა არსებობს სწავლების უამრავი ინდივიდუალური შემოქმედებითი მეთოდი, რომლისშერჩევა პედაგოგს შეუძლია კონკრეტული სასწავლო–შემოქმედებითი ამოცანიდან გამომდინარე და გაწერილია შესაბამისსილაბუსში.

სასწავლო პროცესის მიმდინარეობა:

,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო გეგმა აგებულია ECTS სისტემით.ბაკალავრიატის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს სწავლების 8 სემესტრს – 240 კრედიტს.- ერთი აკადემიური წელიწადი მოიცავს 38 კვირას (ამათგან 30 სასწავლო – 8–სასესიო), დღეში 8 საათიანი დატვირთვით.

- სტუდენტის წლიური დატვირთვა (სრული დროით): 1500 საათი.- სტუდენტის კვირეული დატვირთვა: 40 საათი.- საკონტაქტო დატვირთვა კვირაში: 20 საათი.- 1 კრედიტი ტოლია 25 საათის.- თითოეული სემესტრის ხანგრძლიობაა 15 სასწავლო, 4 სასესიო კვირა;პროგრამის თავისებურება:სასწავლო - შემოქმედებითი პროცესის და სახელოვნებო უმაღლესი განათლების სპეციფიკის გათვალისწინებით, სტუდენტისკვირეული საკონტაქტო, ინდივიდუალური და სტუდიური დატვირთვა განისაზღვრება 20 - 35 საათით.

Page 14: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

აღნიშნული აქტივობები რეგულირდება საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისნორმატიული დოკუმენტით: „უნივერსიტეტში სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულების სტრუქტურული ერთეულებიდა მათი შეფასების წესი“ (ბრძანება #15/2 – 17.02.2011);.

ჯგუფში სტუდენტთა ოპტიმალური რაოდენობაა 16 - 18 სტუდენტი.

,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო გეგმა შედგებაძირითადი/საბაზო/სავალდებულო, დამხმარე და არჩევითი კურსებისგან, რომლებიც ქვემოთაა წარმოდგენილი.სასწავლო გეგმა იმგვარადაა შედგენილი, რომ თითოეული სემესტრისათვის გათვალისწინებულია რამდენიმე აუცილებელიკურსის შესწავლა.სწავლების პირველი და მეორე სემესტრი ეთმობა შესავალ კურსებს, აუცილებელი უნარების შესწავლას, ლოგიკურიაზროვნებისა და ტექსტის ინტერპრეტაციის ჩვევების შეძენას, ასევე შემოქმედებით პროცესში გასარკვევად სტუდენტებიშესავალი კურსების სახით ეცნობიან ქორეოგრაფიული ხელოვნების სპეციფიკას.,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ პროგრამისთვის პრიორიტეტულია ინდივიდუალური პროფესიულ–შემოქმედებითიუნარების განვითარება.სასწავლო გეგმის პროფესიულ-შემოქმედებითი ბლოკი წარმოადგენს მოდულს, რომლის შემადგენელი კომპონენტებიმონაცვლეობენ დონეების შესაბამისად. ყველა ეს კომპონენტი ისწავლება ურთიერთმიმართებაში. მოდულში შემავალი ცალკეულიდისციპლინების გაშლა ხდება შესაბამის სილაბუსებში. სახელოვნებო სწავლების სპეციფიკიდან გამომდინარე სწავლებამიმდინარეობს როგორც ჯგუფურად, ასევე სტუდიურად და ინდივიდუალურად.

ძირითადი მოდულის კურსი ,,დამდგმელი ქორეოგრაფის ოსტატობა“ (80 კრედიტი) მოიცავს ორ საგანს: სადადგმო ხელოვნება დაქართული ცეკვა,ხოლო მოდულები: კლასიკური ცეკვა და სახასიათო ცეკვა მოიცავს 64 კრედიტს.

თითოეული კურსის ათვისებას თავისი კონკრეტული მიზანი აქვს პროფესიულ – შემოქმედებითი უნარ-ჩვევებისეტაპობრივი დაუფლებისათვის.

გარდა ამ მოდულისა, შეისწავლება კონკრეტული სპეციალობისათვის ასევე აუცილებელი დისციპლინები: საისტორიო-ყოფითიცეკვა, ქორეოგრაფიული ხელოვნების ნიმუშები, ქორეოგრაფიული ნაწარმოების ფიქსაცია, ადამიანის ანატომია და ფიზიოლოგია,ცეკვის სასცენო გაფორმება და საცეკვაო კოსტიუმი, საცეკვაო მუსიკალური ფოლკლორი.

მთლიანობაში პროფესიულ-შემოქმედებითი ბლოკი მოიცავს 174 კრედიტს – საბაკალავრო–საკვალიფიკაციო პროექტის (12კრედიტი) ჩათვლით, შესაბამისად, პროგრამის ძირითადი სავალდებულო მოდულები/საგნები საგანამანათლებლო პროგრამის 75%–ს შეადგენს და სრულდება საბაკალავრო – საკვალიფიკაციო პროექტის (საცეკვაო ნომერი) წარმოდგენით.

Page 15: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

ძირითადი მოდულების კურსები ითვალისწინებს სტუდენტს შესძინოს დამდგმელი ქორეოგრაფის ხელოვნების ძირითადიელემენტები, მხატვრული აზროვნების ჩვევები, საცეკვაო ნომრის მხატვრული მთლიანობის შეთხზვის ხელოვნება.პროფესიონალი დამდგმელი ქორეოგრაფის აღზრდის სასწავლო მეთოდოლოგია თავისი სტრუქტურებით წარმოადგენსთეორიული და პრაქტიკულ–შემოქმედებითი მეცადინეობების სინქრონულ პარალელში მიმდინარე პროცესს.კურსი ითვალისწინებს დამდგმელი ქორეოგრაფის საფუძვლების შესწავლას:1. დამდგმელი ქორეოგრაფის ჩვევების აღზრდასა და განვითარებას;2. მსახიობ-მოცეკვავის ოსტატობის ძირითადი ჩვევების აღქმას;3. ქორეოგრაფიის უმთავრესი კანონების და კონსტრუქციების ათვისებას შემოქმედებით–ლაბორატორიულ დონეზე.კურსის მეცადინეობები ტარდება როგორც ჯგუფური, ასევე ინდივიდუალური ფორმით. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობასტუდიურ და ინდივიდუალურ მუშაობას, ყოველდღიურ ტრენინგებს, პრაქტიკულ–შემოქმედებით მეცადინეობებსა დარეპეტიციებს.ეს მოდული ისწავლება 8 სემესტრის განმავლობაში, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ათვისება ვლინდება დამასრულებელპროექტში, საცეკვაო ნომრის დადგმაში.თითოეული კურსის ათვისებას თავისი კონკრეტული მიზანი აქვს პროფესიულ–შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების ეტაპობრივიდაუფლებისათვის. ზოგადად, პროგრამაში შემავალი თითოეული კომპონენტის თანმიმდევრობა და შემდგომ კომპონენტზედაშვების წინაპირობები თანმიმდევრული და ლოგიკურია:

შეფასების სისტემა

,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამის შეფასება მრავალკომპონენტიანია, ტარდება საკრედიტოსისტემის შესაბამისად და მოიცავს 100% ( ქულას), დადებითი ქულების რანჟირების და კრედიტების დაგროვების პრინციპით.

შეფასების კრიტერიუმები დაკავშირებულია დისციპლინების ინდივიდუალური შესწავლის რეზულტატებთან.

საბოლოო შეფასება ზოგადად ნაწილდება შემდეგი სქემით:

I დასწრება – ჩართულობა _ მაქსიმუმ 20 ქულაII კრეატიული აქტივობა _ მაქსიმუმ 20 ქულაIII შუალედური შემოწმება _ მაქსიმუმ 20 ქულა

Page 16: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

IV ფინალური გამოცდა _ მაქსიმუმ 40 ქულასაბოლოო შეფასება – მაქსიმუმ 100 ქულა

პედაგოგი უფლებამოსილია სასწავლო კურსისა და სწავლების კონკრეტული მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე, სემესტრულიქულების (60%) რანჟირება მოახდინოს საკუთარი შეხედულებისამებრ და გაწეროს შესაბამისი კურსის სილაბუსში.

შეფასების სისტემაში ქულების განაწილების სქემა ასე გამოიყურება:შეფასება

დადებითი შეფასება:91-100 A ფრიადი81- 90 B ძალიან კარგი71-80 C კარგი61-70 D დამაკმაყოფილებელი51-60 E საკმარისი

უარყოფითი შეფასება:41-50 FX ,,არადამაკმაყოფილებელი”, სტუდენტს ეძლევა მოცემულ დისციპლინაში საბოლოო გამოცდის ერთხელ

გადაბარების უფლება0-40 F ,,სრულიად არადამაკლმაყოფილებელი”, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისათვის თავიდან უნდა გაიაროს

მოცემული დისციპლინის კურსი

შეფასების მეთოდებითეორიული კურსებისთვის:- გამოცდები წინასწარი მომზადების გარეშე (ზეპირი ან წერილობითი);- მოკლე ტესტირების ჩატარება (წერილობითი);- ზეპირი განხილვა;- დებატები;- საკურსო შრომა (წერილობითი);- პროექტის პრეზენტაცია (ჯგუფური, ინდივიდუალური, პრეზენტაცია);

Page 17: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

- ტექსტის ანალიზი (ზეპირი და წერილობითი);- საბოლოო ტესტირება (წერილობითი);- საბოლოო გამოცდა (ზეპირი და თეზისების წარმოდგენა);

პრაქტიკულ–შემოქმედებითი კურსებისთვის:

- ჩვენება - ჯგუფური, ინდივიდუალური;- იმპროვიზაცია;- მოკლე ფრაგმენტი, ეტიუდი და სხვ.- საცეკვაო ნომერი (პრეზენტაცია);- საკვალიფიკაციო ნაშრომი– დასრულებული საცეკვაო ნომერი

გამოცდის ფორმები და მეთოდები ყოველი ცალკეული კურსისათვის აისახება ამ კურსის სილაბუსში.

დამამთავრებელი – საბაკალავრო საკვალიფიკაციო პროექტის (შემოქმედებითი პროექტი – საცეკვაო ნომერი) შეფასების ძირითადიკრიტერიუმია, თუ რამდენად აკმაყოფილებს კურსდამთავრებული დამდგმელი ქორეოგრაფის ხელოვნების საფუძვლების ცოდნას,როგორებიცაა:

1. სახეზეა დამდგმელი ქორეოგრაფის ხელოვნების საფუძვლების ცოდნა;2. განსაზღვრულია საცეკვაო ნომრის მიზნები და ამოცანები;3. ჩატარებულია ლიბრეტოს ლიტერატურული და ქმედითი ანალიზი;4. განსაზღვრულია საცეკვაო ნომერში მოვლენათა რიგი;5. გამართულია ტემპო–რიტმი და არსებობს ატმოსფეროს შეგრძნება;6. ცეკვის მუსიკალური და მხატვრული გაფორმება შეესაბამება იდეურ–მხატვრულ ჩანაფიქრს;7. დამუშავებულია ფორმისა და შინაარსის ურთიერთობა;8. შექმნილია ქორეოგრაფიული(პლასტიკური) სახეები.9. სახეზეა შემოქმედებითი ინდივიდუალობა.

Page 18: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

საკურსო/წინა სადიპლომო და საბაკალავრო/საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტის (საცეკვაო ნომრის) წარმოდგენაითვალისწინებს საშემსრულებლო პრაქტიკულ – შემოქმედებითი პროექტის პრეზენტაციას (ჩვენებას) – თეორიული ხასიათისმცირეფორმატიანი ესეს თანხლებით. შესაბამისად, შეფასება ხდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

ა. თეორიული ხასიათის მცირეფორმატიანი ესეს შეფასების სქემა:

## კრიტერიუმიმაქსიმალური შესაძლოქულა

1 ტექნიკური მხარე 301.1. ენობრივი გამართულობა 101.2. სტილის დაცვა 101.3. გამოყენებული წყაროების მითითების სისწორე 51.4. გამოყენებული წყაროების მრავალფეროვნება 52. შინაარსობრივი მხარე 502.1. შინაარსის სრულყოფილება 302.2. დასკვნის (შეჯამების) სრულყოფილება 102.3. კითხვებზე პასუხების დასაბუთებულობა 103. პრეზენტაბელურობა 203.1. პრეზენტაციის არსებობა 103.2. მეტყველების კულტურა 10

სულ: 100

Page 19: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

ბ. საშემსრულებლო პრაქტიკულ – შემოქმედებითი პროექტის შეფასების სქემა:

## კრიტერიუმიმაქსიმალური საძლოქულა

1 ესთეტიკურ – ვიზუალური მხარე 301.1. მხატვრული გადაწყვეტა 10

1.2.გამოყენებული სცენური საშუალებები(რეკვიზიტი, ბუტაფორია) მრავალფეროვნება

5

1.3.სცენის კულტურა (კოსტუმი, არტისტიზმი, მხატვრულიგაფორმება)

5

1.4. სტილის და ესთეტიკური სტანდარტების დაცვა 102. საშემსრულებლო ხელოვნება 502.1. რეჟისურა, ცეკვის კომპოზიციური გადაწყვეტა 202.2. ქორეოგრაფიული მიგნებები 102.3. ნომრის თემისა და იდეის შერჩევა 102.4. სიახლე, ორიგინალობა 52.5. მუსიკალური მასალისა და ლექსიკის შერჩევა 53. სანახაობრიობა – პრეზენტაბელურობა 20

3.1.ქორეოგრაფიული ნიუანსები: განათების,სცენური კომპოზიციის და საშემსრულებლო ნაწილისურთიერთშეხამება

10

3.2. სანახაობრივი შეკრულობა, დინამიურობა 10სულ: 100

Page 20: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

სწავლების პირველი წელი

#კურსების დასახელება I

სემესტრიკრ

ედიტ

საკო

ნტაქ

ტო

კვირ

ეულ

იდ

ატვი

რტ

ვაsakont

aqto

kvir

euli

dat

virTva

სტუ

დიო

კურსების დასახელება IIსემესტრი

კრედ

იტი

საკო

ნტაქ

ტო

კვირ

ეულ

იდ

ატვი

რტ

ვაsakont

aqto

kvir

euli

dat

virTva

სტუ

დიო

1მოდული:დამდგმელიქორეოგრაფის ოსტატობა –ა)სადადგმო ხელოვნება- I

10 4 4მოდული: დამდგმელიქორეოგრაფის ოსტატობაა) – სადადგმო ხელოვნება II

10 4 4

ბ) -ქართული ცეკვა -I 4 4 ბ)– ქართული ცეკვა- II 4 4

2 მოდული: კლასიკური ცეკვა- I5 2

2 / 0, 25*

მოდული: კლასიკური ცეკვა- II5 2 2 / 0,25*

Page 21: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

3აკადემიური წერა 3 2

სპეცკურსი: მსახიობისოსტატობა 3 2

4 ზოგადი ინფორმატიკა დასაოფისე საქმე 3 2

მულტიმედია, პრეზენტაციები,ინტერნეტი და ელ.ფოსტა

3 2

5 ფილოსოფია 3 2 მოდული: სახასიათო ცეკვა-2 3 2 2

6 მოდული: სახასიათო ცეკვა-1 3 2 2 შემოქმედებითი ფსიქოლოგია 3 2

7 სპეცკურსი: მსახიობისოსტატობა 3 2 სოციოლოგია 3 2

სულ: 30 20 12/0,25* 30 20 12/0,25*

Page 22: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

სწავლების მეორე წელი

#კურსების დასახელება III

სემესტრი

კრედ

იტი

საკო

ნტაქ

ტო

კვირ

ეულ

იდ

ატვი

რტ

ვაsakont

aqto

kvir

euli

dat

virTva

სტუ

დიო

კურსების დასახელება IVსემესტრი

კრედ

იტი

საკო

ნტაქ

ტო

კვირ

ეულ

იდ

ატვი

რტ

ვაsakont

aqto

kvir

euli

dat

virTva

სტუ

დიო

1მოდული: დამდგმელიქორეოგრაფის ოსტატობაა)-სადადგმო ხელოვნება- III

10 4 4მოდული: დამდგმელიქორეოგრაფის ოსტატობაა) – სადადგმო ხელოვნება IV

10 4 4

ბ) – ქართული ცეკვა III 4 4 ბ) – ქართული ცეკვა IV 4 4

2კლასიკური ცეკვა -III

5 2 2/0,25*

კლასიკური ცეკვა -IV

5 2 2 /0,2,5*

Page 23: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

3 მოდული: ქართულიქორეოგრაფია – წარმართულიპერიოდიდან შუასაუკუნეებამდე

3 2 1მოდული: ქართულიქორეოგრაფია – მე–18საუკუნიდან 21–საუკუნემდე

3 2 1

4მუსანბანი

3 2 1მუსიკის ელემენტალურითეორია 3 2 1

5მოდული: სახასიათო ცეკვა -III

3 2 2მოდული: სახასიათოცეკვა - IV

3 2 2

6 ინგლისური ენა I 3 2 ინგლისური ენა II 3 2

7 1. სპეცკურსი: სარეჟისოროოსტატობის საფუძვლები2. არჩევითი კურსი

3 2მსოფლიო და ქართულილიტერატურა 3 2

სულ30 20

14/0, 25* 30 20 14/0,25*

Page 24: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

სწავლების მესამე წელი

#კურსების დასახელება V

სემესტრი

კრედ

იტი

საკო

ნტაქ

ტო

კვირ

ეულ

იდ

ატვი

რტ

ვაsakont

aqto

kvir

euli

dat

virTva

სტუ

დიო

კურსების დასახელება VIსემესტრი

კრედ

იტი

საკო

ნტაქ

ტო

კვირ

ეულ

იდ

ატვი

რტ

ვაsakont

aqto

kvir

euli

dat

virTva

სტუ

დიო

1 მოდული: დამდგმელიქორეოგრაფის ოსტატობაა) – სადადგმო ხელოვნება V

10 4 4

მოდული: დამდგმელიქორეოგრაფის ოსტატობაა) – სადადგმო ხელოვნებაVI

10 4 4

ბ) – ქართული ცეკვა V 4 4 ბ) – ქართული ცეკვა VI 4 4

2 მოდული: კლასიკური ცეკვა V 5 2 2 /0,25*მოდული: კლასიკური ცეკვაVI

5 2 2 / 0,25*

Page 25: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

3ქორეოგრაფიული ფოლკლორიდა ეთნოქორეოლოგია

3 2 11. საცეკვაო მუსიკალურიფოლკლორი2. არჩევითი კურსი

3 2

4 მოდული: სახასიათო ცეკვა- V

3 2 2მოდული: სახასიათო

ცეკვა - VI3 2 2

51. ქართული ხელოვნებისისტორია2. არჩევითი კურსი

3 2თანამედროვე დასამეჯლისო ცეკვა

3 2

6 1. ქართული თეატრისისტორია2. არჩევითი კურსი

3 2 საისტორიო–ყოფითი ცეკვა 3 2 2

71. ქართული კინოს ისტორია2. არჩევითი კურსი

3 21ადამიანის ანატომია დაფიზიოლოგია2. არჩევითი კურსი

3 2 1

სულ30 20

13 /0,25*30 20

15 /0,2 5*

Page 26: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

სწავლების მეოთხე წელი

#კურსების დასახელება VII

სემესტრიკრ

ედიტ

საკო

ნტაქ

ტო

კვირ

ეულ

იდ

ატვი

რტ

ვაsakont

aqto

kvir

euli

dat

virTva

სტუ

დიო

კურსების დასახელება VIIIსემესტრი

კრედ

იტი

საკო

ნტაქ

ტო

კვირ

ეულ

იდ

ატვი

რტ

ვაsakont

aqto

kvir

euli

dat

virTva

სტუ

დიო

1მოდული: დამდგმელიქორეოგრაფის ოსტატობა –ა)-სადადგმო ხელოვნება VII

10 4 4დამდგმელი ქორეოგრაფისოსტატობაა) – სადადგმო ხელოვნება VIII

5 4 4

ბ)-ქართული ცეკვა VII 4 4 ბ) – ქართული ცეკვა VIII 5 4 4

2 მოდული: -კლასიკური ცეკვაVII

5 2 2/ 0,25*მოდული: -კლასიკური ცეკვაVIII 5 2 2 / 0,25*

3 მოდული: სახასიათო ცეკვა -VI I

3 2 2მოდული: სახასიათო ცეკვა -VI I I

3 2 2

4 1. ქორეოგრაფიულიხელოვნების ნიმუშები2. არჩევითი კურსი

3 2 1საბაკალავრო –საკვალიფიკაციო პროექტი

12 8 /1,0*

Page 27: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

51.ქორეოგრაფიულინაწარმოების ფიქსაცია2. არჩევითი კურსი

3 2

6 1. ცეკვის სასცენო გაფორმებადა საცეკვაო კოსტიუმი2. არჩევითი კურსი

3 2 1

7 არჩევითი კურსი 3 2

სულ 30 20 14/0,25* 30 20 12/1,25*

შენიშვნა: * აღნიშნულია 1 სტუდენტის კვირეული დატვირთვა(ინდივიდუალური)

Page 28: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

#

სასწ

ავლ

ო კ

ურ

სის

კო

დი

სპეციალობა: ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფი

სასწავლო კურსები/მოდულები

კომპეტენციების ჩამონათვალი

ცოდ

ნად

აგა

ცნო

ბიერ

ება

ცოდ

ნის

პრაქ

ტიკ

აში

გამო

ყენე

ბის

უნა

რი

დას

კვნი

სუ

ნარ

კომუ

ნიკა

ციის

უნა

რი

სწავ

ლის

უნა

რი

ღირ

ებუ

ლებ

ები

სპეციალობის ძირითადი მოდულები/ კურსები

BA004.01. m08. მოდული _ დამდგმელი ქორეოგრაფის ოსტატობა1 BA 004.01.038. სადადგმო ხელოვნება X X X X X X

2 BA 004.01.040. ქართული ცეკვა X X X X X X

3 BA004.01. m09. მოდული: - კლასიკური ცეკვა X X X X

BA 004.01. m10 მოდული: სახასიათო ცეკვა X X X X

სპეციალობის ძირითადი დისციპლინები/კურსები1. BA 004.01.058 საისტორიო-ყოფითი ცეკვა X X X X

2 BA004.01.064 ქორეოგრაფიული ხელოვნების ნიმუშები. X X X X

3 BA004.01.062 ქორეოგრაფიული ნაწარმოების ფიქსაცია X X X X X X

4 BA004.01.060 საცეკვაო მუსიკალური ფოლკლორი X X X X

5 BA004.01.061 ცეკვის სასცენო გაფორმება და საცეკვაო კოსტიუმი X X X

სპეციალობის დამხმარე დისციპლინები1. BA004.01.065 სპეცკურსი: სარეჟისორო ოსტატობის საფუძვლები X X X X X

Page 29: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

2. BA004.01.066 სპეცკურსი: პანტომიმა X X X X X

3. BA004.01.067 სპეცკურსი: მსახიობის ოსტატობა X X X X X

4. BA004.01.041 მუსანბანი X X X

5. BA004.01.042 მუსიკის ელემენტალური თეორია X X X

6BA004.03. 108 მოდული - ქართული ქორეოგრაფია წარმართული პერიოდიდან

შუა საუკუნეებამდეX X X X X

7 BA004.03. 109 მოდული - ქართული ქორეოგრაფია მე-18 საუკუნიდან 21-ესაუკუნემდე

X X X X X

8 BA004.01.068 ადამიანის ანატომია და ფიზიოლოლოგია X X X X

9 BA 004.03. 168 ქორეოგრაფიული ფოლკლორი და ეთნოქორეოლოგია X X X X X

10 BA004.01.059 თანამედროვე და სამეჯლისო ცეკვა X X X

საუნივერსიტეტო საგნები1 BA 004. 03. 093 შემოქმედებითი ფსიქოლოგია X X X X X X

2 BA 004. 03. 092 ფილოსოფია X X X X X X

3 BA A004. 03. 099 ინფორმატიკა (მოდული) ზოგადი ინფორმატიკა და საოფისე საქმე X X X X X

4 BA 004. 03. 100 ინფორმატიკა (მოდული) მულტიმედია, პრეზენტაციები,ინტერნეტი და ელ-ფოსტა

X X X X X X

5 BA 004.03. 095 აკადემიური წერა X X X X

6 BA 004.03. 096 სოციოლოგია X X X X X X

7 BA 004.03. 156 უცხო ენა (ინგლისური) X X X X X X

8 BA 004.03. 102 მსოფლიო და ქართული მუსიკის ისტორია X X X X

1. BA 004.03. 106 მსოფლიო და ქართული ლიტერატურის ისტორია2. BA 004. 03. 090 ქართული ხელოვნების ისტორიის ისტორია X X X X X

3. BA 004. 03. 058 ქართული კინოს ისტორია(მოკლე) X X X X X

4. BA 004. 03. 032 ქართული თეატრის ისტორია(მოკლე) X X X X X

არჩევითი საგნები

1 BA004.03.m 17. მოდული-მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

Page 30: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

2 BA 004.03. 069.a ძველი მსოფლიოსა და შუა სს-ის ხელოვნება X X X X X

3 BA 004.03. 070.b მსოფლიო ხელოვნება აღორძინების ეპოქიდან XXს-ის ჩათვლით X X X X X

4 BA004.03. 167 კოსტიუმის ისტორია X X X X X X

5. BA004.03. 189 საშემსრულებლო ხელოვნების მენეჯმენტი X X X X

6. BA 004. 03. 091 სიმბოლო _ კულტურის ფენომენი X X X X X X

- BA004.03. 138 საექსკურსიო მოღვაწეობის მეთოდები X X X X

7. BA 004. 03. 098 თამაშის თეორია (ჰაიზინგა–შტუდირება) X X X X X

8. BA004.03. 194BA ადამიანური რესურსების მართვა X X X X X X

10 BA 004. 03. 088 სიმბოლო ხელოვნებაში X X X X

11. BA 004. 03. 097 ანთროპოლოგია X X X X

12 BA004.01.022. არტ-გრიმი X X X

13 BA 004. 03.007 აღმოსავლეთის თეატრის ისტორია X X X X X X

14 BA 004. 03. 059 სატელევიზიო ხელოვნება X X X X X

15 BA004. 03. 033 რეჟისურის ისტორია X X X X X X

16 BA004. 03. 093 ზოგადი ფსიქოლოგია X X X X X X

17 BA004.03. 183 მარკეტინგი კულტურის სფეროში X X X

18 BA.004.02.21 ვიდეოარტი X X X X X

19 BA004.03. 105 მსოფლიო ლიტერატურა X X X X X

20 BA004. 03. 046.a კინოს შექმნა და კინო ინდუსტრიის ფორმირების პერიოდი X X X X X

21 BA 004. 03. 047.b მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი დასავლური კინოს ისტორია X X X X X

22 BA 004. 03. 048.c კონტრკულტურა, პოპკულტურა, პოსტმოდერნიზმი და თანამედროვეკინო

X X X X X X

23 BA004.03.m 04. მოდული-მსოფლიო თეატრის ისტორია24 BA004. 03. 015.a ანტიკური და შუა საუუკუნეების თეატრი X X X X X X

25 BA004. 03. 016.b თეატრის აღორძინების ეპოქიდან განმანათლებლობის ჩათვლით X X X X X X

26 BA004. 03. 017.c XIX-XX სს-ის მსოფლიო თეატრი X X X X X X

Page 31: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამა ხორციელდება საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისადა კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე, რომლის ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური აღჭურვილობა უზრუნველყოფსსაგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებს. ამ მიზნის მისაღწევად უნივერსიტეტში ფუნქციონირებსსასწავლო ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,როკვა“ და რამდენიმე შემოქმედებითი ქორეოგრაფიული აუდიტორია.

პროგრამაში შემავალი თითოეული კომპონენტის (მოდული/კურსი და სხვ.) განხორციელება ხდება შესაბამისი კომპეტენციებისა დაშემოქმედებითი ოსტატობის (პროფესიონალიზმის) მქონე აკადემიური პერსონალის მიერ. აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციადა კომპეტენციები უნივერსიტეტში დგინდება აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ საქართველოშიმოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.პროგრამის განხორციელება ხელშეწყობილია, აგრეთვე, სათანადო კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარეპერსონალით.პროგრამის რესურსებით (ადამიანური, მატერიალური) უზრუნველყოფა,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამა ახორციელებს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისადა კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი და მოწვეული პედაგოგები:

უჩა დვალიშვილი - სრული პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის აკადემიური დოქტორი, ღირსების ორდენის კავალერიმსოფლიო და საერთაშორისო ფესტივალების ლაურეატი

ლაუზ (რეზო) ჭანიშვილი - სრული პროფესორი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, ღირსების ორდენისკავალერი, აკადემიური დოქტორი, მსოფლიო და საერთაშორისო ფესტივალების ლაურეატი

ბიჭიკო ყურაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, ღირსების ორდენის კავალერი,ნუგზარ ჯიქური - ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, ღირსების ორდენის კავალერი,ყაზბეგ ბანეთიშვილი -ასოცირებული პროფესორი, ღირსების ორდენის კავალერიმაია კიკნაძე - ასოცირებული პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორიანანო სამსონაძე - ასოცირებული პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

Page 32: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

გიორგი კიტია - ასოცირებული პროფესორი,კირა მებუკე - ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს დამსახურებული არტისტიია ლორთქიფანიძე - ასისტენტ პროფესორიეკატერინე გელიაშვილი - ასისტენტ პროფესორილევან ალიაშვილი - ასისტენტ პროფესორიბადრი ცხადაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორიქეთევან ტრაპაიძე - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორილარისა ჩხეიძე - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორიმანანა მაჩაბელი - საქართველოს დამსახურებული არტისტიგულიკო ჯავაშვილი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორილალი ოსეფაშვილი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორიგოჩა მსხილაძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორიქეთევან ელაშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორიგვანცა ღვინჯილია -ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორითენგიზ გაჩეჩილაძე - მასწავლებელილარისა გაჩეჩილაძე - მასწავლებელი

ტატიანა ბახტაძე - მასწავლებელი, ღირსების მედლის კავალერიალა პოლოვიკოვა - მასწავლებელინატალია თევზაძე - მასწავლებელივიქტორია სამსონაძე - მასწავლებელინინო იაკობიძე - მასწავლებელინინო დონდოლაძე - მასწავლებელიაზა ბერაძე - მასწავლებელითამარ ცაგარელი - მასწავლებელითამაზ ავალიშვილი - მასწავლებელიგიორგი ალიმბარაშვილი - ასისტენტინინო დარახველიძე - ასისტენტიხათუნა ტაბუცაძე - ასისტენტიანა ღვინიაშვილი - ასისტენტი

Page 33: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

თამარ მუნჯიშვილი - ასისტენტისოფიო კიკაბიძე - ასისტენტიბელა ნოზაძე - ასისტენტი

ლელა ვარძელაშვილი - კონცერტმაისტერითეა ბარნაბიშვილი - კონცერტმაისტერინათია ჯავახიშვილი - კონცერტმაისტერიზურაბ დალაქიშვილი - აკომპანიატორილევან აივაზაშვილი -აკომპანიატორინოდარ გულაღაშვილი - აკომპანიატორივახტანგ ბოკელავაძე - აკომპანიატორიივანე ხაჩიძე - აკომპანიატორიგიორგი ირემაშვილი - აკომპანიატორიფირუზ ბექაური - აკომპანიატორიდავით სიკიაშვილი - აკომპანიატორი

პროგრამის ფარგლებში სასწავლო მასალა დაფუძნებულია ქორეოგრაფიული ხელოვნების აქტუალურ მიღწევებზე დაუზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. პროგრმა ითვალისწინებს სტუდენტთა აქტიურ ჩართვას საქართველოსმასშტაბით ჩატარებულ ქორეოგრაფიულ ფესტივალებში. უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა,კერძოდ: ,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამა დამტკიცებულია საქართველოს შოთა რუსთაველისთეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ. შესაბამისად, უნივერსიტეტის ბიუჯეტშიგათვალისწინებულია ის ფინანსური კომპონენტი, რომელიც წარმოადგენს პროგრამის ფინანსური სტაბილურობის გარანტიას.

პროგრამის მიხედვით სწავლების ხარისხის განვითარება

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტში მოქმედებს და საჯაროდ ხელმისაწვდომიახარისხის უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც ითვალისწინებს ციკლს: „დაგეგმე–განახორციელე–შეამოწმე–განავითარე“.უნივერსიტეტში არსებობს QA სამსახურის მუშაობის საერთო ზოგადსაუნივერსიტეტო პრინციპი: PDCAP – plan - დაგეგმვა;

Page 34: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

D – do - განხორციელება;C – check - შემოწმება;A – act - რეაგირება.

აღნიშნული ციკლი ხორციელდება უნივერსიტეტისა და შესაბამისი ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების მიერსტუდენტთა თუ აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის, დამსაქმებლებისა და კურსდამთვრებულთა სისტემატიურიგამოკითხვებისა და მათი ანალიზის საფუძველზე.საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის მართვის შიდა შეფასებისას,ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის პრეროგატივაა შემდეგი პარამეტრების შეფსება:

1. საგანმანათლებლო პროგრამები2. შემოქმედებითი პროცესი3. სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობა4. სასწავლო პროცესი5. აკადემიური პერსონალი6. ადმინისტრაციული პერსონალი და უმაღლესი საგანმანათლებლო სამსახურის ყველა სტრუქტურა, მათ შორის სტუდენტთა

ხელშეწყობის სამსახური, ბიბლიოთეკა და ა.შ.7. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტრატეგიული გეგმის, ორგანიზაციული სტრუქტურისა და რესურსების

შესაბამისობა მის მისიასთან და სხვ.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებობს ხარისხის უზრუნველყოფისსამსახურის მიერ ზოგადსაუნივერსიტეტო გამოცდილების გათვალისწინებით შემუშავებული შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

1. საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) ფორმა2. საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქცია სწავლების სხვადასხვა საფეხურისათვის (საბაკალავრო,

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები, აგრეთვე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები)3. კურიკულუმის შეფასების ფორმა4. სილაბუსის ფორმა

Page 35: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

5. სილაბუსების შემუშავების ინსტრუქცია6. სილაბუსის შეფასების ფორმა7. საგანმანათლებლო პროგრამების წარდგენისა და დამტკიცების წესი

ეს აქტივობები (ყოველი კონკრეტული პროგრამის/პროგრამების შიდა შეფასება) მიმართულია სწავლის შედეგების მიღწევებისგასაუმჯობესებლად და რეგულირდება შემდეგი ნორმატიული დოკუმენტებით:

1. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფისსამსახურის დებულება (დამტკიცებულია უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2011 წლის 16მაისს – ოქმი #6);

2. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფისსამსახურის სამოქმედო გეგმა (დამტკიცებულია უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2011 წლის16 მაისს – ოქმი #6);

3. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატისინსტრუქცია (ბრძანება # 15/2 – 17.02.2011);

4. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო, სამაგისტროდა სადოქტორო პროგრამების აკადემიური ექსპერტიზა (ბრძანება# 15/2 – 17.02.2011);

5. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის ინსტრუქცია კრედიტების(ECTS) განაწილების შესახებ (ბრძანება# 15/2 – 17.02.2011).

შენიშვნა: აღნიშნული ნორმატიული დოკუმენტაციის დამტკიცების თარიღები მითითებულია მათი ხელახალი დამტკიცებისთარიღების მიხედვით. შესაბამისად, პროგრამის დამტკიცების თარიღი წინ უსწრებს ამ უკანასკნელს.

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში შემუშავებულ დადამტკიცებულ ზემოთ ჩამოთვლილ დოკუმენტებში ასახულია ის კომპონენტები, რომლებიც როგორც კურიკულუმის, ასევესილაბუსის შემთვხევაში აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული:

- პროგრამის მიზანი- პროგრამის შედეგი (ე.წ. სწავლის შედეგი – ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების მიხედვით)

Page 36: TAFU - Ó à — Û Ø Æ ä — Ù ª Ú â Ô â Ø€¦ · #Ø Æ Þ Ô Œ Ø — Ú Ý Ñ —: å — à × ª Ú Ø Œ Ô Ù Õ Ø Æ Ó — Û Ó Ò Û Ô Ú Ø å Ý à Ô

- სწავლების ფორმატი, მეთოდები- სასწავლო მასალა- პროგრამაზე მიღების/სასწავლო კურსის არჩევის წინაპირობები- შეფასების წესი და მეთოდები- პროგრამის/კურსის მოცულობა- პროგრამის კვალიფიკაციის აღმწერი/დესკრიპტორი

პროგრამების შეფასებისას ყურადღება ექცევა ზემოთ აღნიშნულ ასპექტებს შორის თანხვდერას, ანუ, რამდენად შეესაბამება სწავლისშედეგები პროგრამის მიზნებს, რამდენად შსაფერისია სწავლების მეთოდები დასახული მიზნების მიღწევისათვის, რამდენადადეკვატურია შეფასების მეთოდები სწავლის შედეგების გაზმომვისათვის და ა.შ. ეს მომენტი მით უფრო მნიშვნელოვანიაუნივერსიტეტისთვის, რამდენადაც სახელოვნებო-საშემსრულებლო უმაღლესი განათლება, თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე,განსაკუთრებულ მიდგომასა და სიფრთხილეს საჭიროებს ზოგადსაუნივერსიტეტო გამოცდილების გაზიარებისა და დანერგვისთვალსაზრისით.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის გარე შეფასების ყველაზემნიშვნელოვანი სამსახურებია: საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი (a propos - საქართველოსგანათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი) და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს აუდიტი.

უნივერსიტეტში სამომავლოდ დაგეგმილია პროგრამების შეფასება შესაბამისი დარგის საერთაშორისო ექსპერტთა მიერ.