20

Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong
Page 2: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

Talaan ng mga Nilalaman

Paggamit ng Aklat na Gabay 1

1 Sistema ng Paaralan Hapon 2 (1) Pre-School Edukasyon 2 (2) Edukasyong Pang-Elementarya at Junior

High School

2

(3) Mas Mataas na Edukasyon 2 2 Mga Dapat Gawin para Makapagsimula ng Pag-aaral 4

3 Mga Nasasakop ng Edukasyon 6 (1) Kurikulum 6 (2) Kurikulum; Iba pang mga gawain edukasyunal na hindi

nabanggit sa unang kurikulum; ang mga sumusunod

6

4 Pag-angat sa Mas Mataas na Grado at sa Mas Mataas na Paaralan 7 5 Mga Gastos sa Paaralan 7

6 Tulong-Pinansyal 7 (1) Tulong-Pinansyal para sa mga estudyante ng Elemtarya at

Junior High 7

(2) [Para Maging Sanggunian Ninyo] Mga Iskolarsip at Bawas sa Matrikula sa mga Mataas na Paaralan/Unibersidad

7

7 Mga pangunahing kaganapan sa Paaralan 8

8 Isang Araw sa Paaralan 10 9 Mga Alituntunun sa Paaralan 11 10 Pagsisimula sa Paaralan(Paaralang Elementarya) 13

(1) Pagpasok at Pag-uwi mula sa Paaralan 13 (2) Itinalagang Klase at Guro 13 (3) Ano ang Isusuot at Dadalhin 13

(4) Tanghalian sa Paaralan 15 (5) Paglilinis ng Paaralan 15 (6) Pagbabayad ng mga Bayarin sa Paaralan 15

(7) Mga Dokumentong Dapat Mong Isumite 15 (8) Edukasyong Pang-Elementarya 15 (9) Talaorasan ng Paaralan 16

(10) Iskedyul ng Klase 16 (11) Pagpapabatid sa Paaralan 17 11 Pagsisimula sa Paaralan(Junior High School) 18

(1) Pagpasok sa Paaralan 18 (2) Pagsakay Papunta sa Paaralan 18 (3) Pag-alis sa Paaralan 18

(4) Itinalagang Klase at Guro 18 (5) Ano ang Isusuot at ang Dadalhin 18 (6) Tanghalian 20

(7) Paglilinis ng Paaralan 20 (8) Pagbabayad na mga Bayarin sa Paaralan 20

(9) Mga Dokumentong Dapat Mong Isumite 20

Page 3: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

(10) Talaorasan ng Paaralan 21

(11) Mga Asignatura at Talaan ng Klase 21 (12) Ano bang mayroon sa Buhay-Paaralan 22 (13) Pagpapabatid sa paaralan 22

12 Pagsali sa mga Kapisanan sa Paaralan (para sa nasa Junior High)

23

13 Pormularyo sa Detalye ng Buong Pamilya(Katei kankyou Hyou) 24

14 Iba pang mga Pormularyo 26 15 Mga Pabatid at Mga Pormularyo 27 (1) Pabatid ukol sa Seremonya ng Pagpasok at Pagtatapos 27

(2) Pabatid ukol sa Iskursiyon ng Paaralan at Pagkakampo sa Loob ng Paaralan

28

(3) Pabatid ukol sa Pag-aaral sa Labas 29 (4) Pabatid ukol sa Pagbisita sa Tahanan 30 (5) Pabatid ukol sa Isang Mahabang Bakasyon 31

(6) Pabatid ukol sa Pagbabayad 32 (7) Taunan/Pang-klaseng Komperensiya ng

Magulang-Guro at Pag-oobserba ng klase 33

(8) Pabatid ukol sa Isang Pagpupulong sa Pagitan ng Magulang-Guro

34

(9) Pabatid ukol sa Araw ng Palakasan 35

(10) Pabatid ukol sa Pagkakaroon na PTA 36 (11) Pagsisiyasat sa Karera ng Estudyante/Edukasyon

(para sa Junior High) 37

16 Kalusugan 38 (1) Pagpapatala sa Panukalang Kabayaran:

JAPAN SPORTS COUNCIL for Advancement of Sports & Health

(Pambansang Ahensya para sa Pagsusulong ng Inports at Kalusugan)

38

(2) Health Questionnaire o Palatanungan Tungkal

sa Kalusugan

39

(3) Pabatid Tungkal sa Medikal na Pagsusuri 40 (4) Pagsusuri sa Loob ng Katawan 41

(5) Pagsusuri ng Ngipin 42 (6) Ulat Tungkol sa Pagsusuri ng Mata 43 (7) Mga Resulta ng Pagsusuri sa Mata 44

(8) Palatanungan tungkol sa kalusugan ng Tainga/ Ilong/Lalamunan

45

(9) Mga Resulta ng Pagsusuri sa Kalusugan na Tainga/

Ilong/Lalamunan

47

(10) Pagsusuri ng Ihi/Pagsusuri ng Parasitic Larvae 48 (11) Pabatid Ukol sa

Dami ng Araw na Pumasok o Lumiban

49

(12) Pagsusuri ng Puso 50

Page 4: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

Aklat na Gabay ng Buhay-Paaralan sa Japan

(Edisyong Pang-Elementarya at Pang-Junior High )

Paggamit ng Aklat na Gabay

1. Ang aklat na gabay na ito ay nasa wikang Hapon din (orihinal na lathalain), nasa

wikang intsik, Filipino(Tagalog) at Koreyano, Thai,(tailano), Spain(Espanyol), Portugal,

Russia. Ang pagkakasaling -wika sa Intsik ay nasa tradisyunal na teksto.

2. Ang mga aklat na gabay na naisaling-wika na ay pinadali upang madaling

maintindihan,ng hindi mapapalitan ang orihinal na kahulugan na nasa wikang Hapon. Kaya

nga ang lahat ng mga saling-wika ay ibinatay sa orihinal na tekstong Hapon.

3. Layunin ng aklat na gabay na ito na makapagbigay sa tagapag-alaga/magulang ng

estudyante (na pumapasok sa isang sapilitang edukasyon) ng impormasyon tungkol sa

kalagayan ng buhay sa paaralan sa Tottori Prefecture.

4. Maari mong mai-limbag ang anumang pormularyo ng paaralan na nasa wikang

Ingles kung kinakailangan. Sa pamamagitan ng paglalagay ng tamang petsa at paglalagay

ng tsek sa makabuluhang impormasyon, maari mong isumite ang pormularyo sa iyong

paaralan.

5. Gagamitin ang gabay na aklat na ito bilang pagsasaalang-alang at paggalang sa

lahat ng mga kultura at kaugalian.

-1-

Page 5: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

学校制度他

1 Sistema ng Paaralang Hapon

(1) Pre-school Education

Ang mga batang wala pa sa hustong edad para pumasok sa elementarya ay maaring

pumasok alinman sa isang child care center (Hoikusho o Hoikuen) o sa kindergarten (Yochien).

Gayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod.

Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong sa mga batang (mula 3

pataas hanggang sa hustong edad na maari nang pumasok sa paaralan) sa pagpaunlad ng

kanilang kaisipan at katawan. Ang kurikulum ay batay sa limang tema : Kalusugan, Sariling

kakayahan, kapaligiran, wika at komunikasyon.

Ang mga Child Care Center ay pinapatakbo para maalagaan ang mga bata na ang mga

magulang /taga-pag-alaga ay wala sa tahanan, at hindi makapagbigay ng kinakailangang pag-

aalaga (dahil sa trabaho,atbp.) Di tulad ng mga Kindergarten, ang mga child care center ay

institusyong pang-kawanggawa, na para sa mga batang may edad na 0 – hanggang 6 na taon

gulang. Ang kanilang mga gawain ay binatay rin sa limang tema na ginagamit sa kindergarten.

(2) Edukasyong Pang-Elementarya at Junior High School

① Pumapasok ang mga bata sa mga paaralang elementarya (Shougakkou) sa buwan ng Abril,

kasunod ng kanilang ika-6 na taong kaarawan. Matapos ang 6 na taong pag-aaral, ang mga

bata ay nagtatapos sa mababang paaralan o elementarya, para pumasok sa mataas na paaralan

(Chuugakkou), para sa karagdagang tatlong taon na pag-aaral. Sapilitan ang edukasyon pang-

Elementarya at pang-mataas na paaralan o Junior High School.

② Ang elementarya at junior high school ay sumusunod sa isang pamantayan o

istandardisadong sistema sa bansa, kung saan ang bawat bata ay tumatanggap ng parehong

antas ng edukasyon. Sa mga pampublikong paaralan, walang hinihinging matrikula at ang mga

aklat pampaaralan ay ibinigay ng libre. Gayunman, ang ilang mga gamit ay kinakailangan

bayaran ng mga magulang/tagapag-alaga.

③ Matapos na makumpleto ang sapilitang edukasyon at maipasa ang eksaminasyon sa

pagpasok ng paaralan, ang bata ay maari nang tumuloy sa mataas na paaralan o high school o

sa isang bokasyonal teknikal na paaralan. at gayunman pweding pumili ng enteresadong kurso

sa tamang pinapangarap na career. mayroong mga regular at espesyal na asignatura sa

mataas na paaralan. Magpapatuloy sa loob ng tatlong taon ang edukasyong pang-mataas na

paaralan. Ang ilang mga paaralan ay nagkakaloob ng klase sa gabi, mga correspondent courses,

pati na ang full-time na pag-aaral.

④ May mga paaralan para sa may kapansanan / special child / o sa may mga suliranin

/kakulangan ng pangangatawan. Nagkakaloob sila ng libreng edukasyon sa mga batang nasa

elementarya / junior school .May mga klase rin para sa may mga kapansanan sa

pangangatawan sa ilang mga paaralan pang-elementarya at pang-junior high school. Sa mga

paaralang ito o mga klase ng edukasyon ay ipinagkakaloob upang matugunan ang mga

espesyal na pangangailangan ng bawat isang estudyante.

(3) Mas Mataas na Edukasyon

Ang mas mataas na edukasyon ay pangunahing ipinagkakaloob ng mga Unibersidad at

Kolehiyo, at nagkakaloob sila ng mas mataas na natatanging programa. Ang isang karaniwang

estudyante sa isang unibersidad ay inaasahang makakatapos ng kanyang kinukuhang kurso sa

loob ng 4 na taon at ang isang estudyante naman ng kolehiyo ay sa loob ng 2 taon.Mayroon

ding mas matataas na antas ng edukasyon sa mga graduate schools ( 2 hanggang 5 taon ).

Dagdag pa rito, may iba pang institusyong edukasyonal na nagkakaloob ng bokasyonal na

pagsasanay para sa ibat-ibang mga propesyon (sa pang kalahatan ay tatagal ng 2 taon ).

-2-

Page 6: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

― Mga Advanced na Kurso

Kolehiyo para sa

Natatanging Pagsasanay

Mga Natatanging kurso

Graduate Schools

Taon sa Paaralan

Edad

Kindergarten Departamento ng Elementarya Mas Mababang Mas Mataas na

Departamento ng

Iba't Ibang Paaralan

Kolehiyo para sa Natatanging PagsasanayMga Pangkalahatang Kurso

Sekundarya

Departamento ng

Sekundarya

― Mga Advanced na Kurso

Elementary School

Sistema ng Edukasyon sa paaralan

pre-School Edukasyong Elementarya Edukasyong Sekundarya Mas Mataas na Edukasyon

Paaralang

Edukasyong

Departamento ng

Mga Espesyal na Paaralan ngEdukasyon

Paaralang Sekundarya

Part-time

Correspondence

Mas mataas ngPaaralangSekundarya

― Mga Advanced na Kurso

― Mga Advanced na kurso

Mga Unibersidad

― Mga Advanced na Kurso

1 2 3 4 5 6 12 13

(Mas Mataas na Dib.)(Mas Mababang Dib.)

Courses

7

Correspondence

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

14 15 16 17 188 9 10 11

Sanggunian: "Guidebook for Starting School, ″ o Aklat na Gabay para sa Pagsisimula sa

paaralan, inilathala ng Ministeryo ng Edukasyon, Kultura, Isports, Agham at Teknolohiya

noong Abril 2005.

- 3 -

Kindergartens

Mas Mababang

Sekundarya

Kolehiyong Pang-Teknolohiya

←Kolehiyo para sa Natatanging Pagsasanay Mas Mataas na Kursong Sekundarya

Part-time

Correspondence

Page 7: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

学校制度他

2 Mga Dapat Gawin para Makapagsimula ng Pag-aaral

○ Mga Dapat Gawin ng mga Dayuhang Estudyante para Makapagpatala sa isang Sapilitang

Edukasyon 0 Compulsory Education.

Ang mga magulang/tagapag-alaga ay kailangang pumunta sa pinakamalapit na opisina ng

lungsod/bayan/nayon o sa opisina ng lupon ng edukasyon, at magsumite ng isang pormularyo

ng kahilingan, upang ang kanilang mga anak ay makapasok sa isang paaralang Hapon. Kung

nais nilang ipasok sa isang pribadong paaralan ang kanilang mga anak, kailangang direkta

nilang kontakin ang paaralan at sila mismo ang magpatala.

-4-

Page 8: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

学校制度他

○ Mga Gawain Pagkatapos ng Aralin(After-school Activities)

Ang mga batang nasa una hanggang ikatlong antas, na ang mga magulang/mga tagapag-

alaga ay wala sa tahanan, ay maaaring sumali sa mga gawain pagkatapos ng aralin. Ang

serbisyong ito ay nagkakaloob sa mga bata ng mga gawaing makakatulong sa kanilang maayos

na pag-unlad.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa lugar, saan makokontak, mga detalye ng

aplikasyon, o mga ipinagkakaloob na serbisyo, mangyari lamang pong kontakin ang opisina ng

lungsod/bayan/nayon sa inyong lugar.

-5-

Page 9: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

学校制度他

3 Mga Nasasakop ng Edukasyon (1) Kurikulum

Ang mga nilalaman o nasasakop ng kung ano ang ituturo sa isang paaralan ay nakasulat sa

gabay ng kurikulum o curriculum guidelines na itinakda ng kagawaran ng Pagtuturo, Kultura, Isports, Agham, at Teknolohiya. Ayon sa mga batayan, ang mga gawain sa paaralan ay sasailalim sa mga sumusunod na kategoria;(a) Mga asignatura (b) Etika (c) Mga espesyal na gawain (d)

Mga gawain para sa isang malawakang kaalaman. ① Mga Asignatura

Ang mga sumusunod na asignatura ay itinuturo sa mga paaralang elementarya : Japanese, araling panlipunan, matematika, agham, mga araling kapaki-pakinabang, musika, sining at kakayahan, karunungan pantahanan at araling pang kalusugan (PE ). Ang mga sumusunod na asignatura ay itinuturo sa Junior high school: Japanese, araling panlipunan, matematika, agham, musika, sining PE, kakayahang pantantahanan at ekonomiya,

mga dayuhang Wika atbp. ② Etika

Ang mga klase sa etika ay inilaan para sa pagpapalago ng kaalaman at pang – unawa sa pagkakilala sa saliri, at sa uri ng pamumuhay bilang isang tao, upang mapagbuti ang kaisipan, asal at uri ng paraan ng pamumuhay. ③ Pag -aaral sa ibat-ibang salita(Foreign Language Education)

Ang pag-aaral ng ibat-ibang salita (language study) ay isinasagawa pawang karagdagan sa pag-uunawa ng linguaheng naiiba. Kalakip nito ay ang kultura, pag hahasa ng tunog sining nasa pandamintal at aktibong kumunikasyon. ④ Mga Espesyal na Gawain

Kabilang sa mga Espesyal na Gawain ang mga sumusunod: mga talakayan sa klase, araw ng

palakasan o isports sa paaralan, mga pagdiriwang na musikal, mga karanasang makapagtrabaho, atbp. Sa pamamagitan ng mga gawaing ito, maaabot ng bawat estudyante ang kanyang potensyal, mapagbuti ang kanilang kakayahang makiisa sa mga kaibigan at magkakaroon ng isang masmagandang asal tungo sa buhay. ⑤ Mga Gawain sa Pangmalawakang Kaalaman

Layunin ng mga pangmalawakang gawain na lampasan pa ang nasasakop ng akademya, sa

pamamagitan ng pakikihalubilo sa kapaligiran, mabilang sa gawaing boluntaryo, at iba pang kapaki-pakinabang na gawain. Ang mga gawain ay magpapabago ng mga pananaw ng estudyante sa buhay, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng makabuluhang karanasan sa buhay na sila mismo ang haharap, at sa pagsali sa mga praktikal na gawain para matuto.

(2) Kurikulum; Iba pang mga gawaing edukasyonal na hindi nabanggit sa unang kurikulum; ang mga sumusunod ○ Paglilinis

Araw-araw, sa isang itinakdang oras, sama-samang lilinisin ng mga estudyante at guro ang paaralan. Sa Japan, ang paglilinis ng paaralan ay itinuturing na isang mahalagang bahagi ng edukasyon.

○ Pagtatanghalian sa Paaralan

Maraming paaralan ang nagbibigay ng pananghalian mula Lunes hanggang Biyernes. Ang tanghalian ay niluluto alinman sa loob o sa labas ng paaralan para sa bawat silid-aralan. Ang mga tungkulin sa paghahanda at paglilinis bago at pagkatapos mananghalian ay nakatoka sa iba’t-ibang grupo ng estudyante sa bawat araw. Gayunman, ang mag pananghalian sa paaralan ay hindi ibinibigay kung mayroong mga espesyal na kaganapan sa paaralan o kung ang lungsod o bayan ay hindi makapagbigay sa ganitong serbisyo. Sa ganitong mga pagkakataon, kailangan magdala ang mga estudyante ng sarili

nilang baong tanghalian (bento) sa paaralan . Ang tanghalian ay babayaran ng bawat

magulang/ tagapag-alaga . ○ Mga kaganapan

Maraming mga kaganapang isinasagawa sa buong taon ng pag-aaral gaya ng mga seremonya sa pagpasok, pagkatapos, mga seremonyang pang term-commencement (simula ng termino) at pang end of term (katapusan ng termino), Hinihikayat ang mga

tagapag-alaga na dumalo at manood ng ilan sa mga ito. Kailangang gawin ng mga magulang/tagapag-alaga ang kanilang makakaya para makadalo sa mga kaganapan kung padadaluhin sila.

○Samahang Gawain /Club Activities

Ang mga mag-aaral na lumahok sa activities mga aktibidad sa isang kusang-loob na batayan upang makasali sa mga isports, kultura, agham at iba pang mga pag-aaral.

-6-

Page 10: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

学校制度他

4 Pag-angat sa Mas Matataas na Grado at sa Mas Matataas na Paaralan Sa Japan, walang mangyayaring paglakdaw ng grado sa panahon ng sapilitang edukasyon.

Mula sa panahon ng pagpasok sa paaralan (o paglipat), ang bata ay aakyat sa mas mataas na grado kada taon. Bihira sa mga bata ang mag-ulit ng grado maliban na lamang kung nagkasakit

ng matagal o iba pang matagalang insidente. Kapag nakumpleto na ang sapilitang edukasyon, karaniwang kumukuha ang mga estudyante ng mga pagsusulit sa pagpasok upang makaangat sa mataas na paaralan.

5 Mga Gastos sa Paaralan Sa mga pampublikong paaralang elemtarya at junior high, ang mga aklat pampaaralan at mga

aralin ay libre. Gayunman, may bayad ang mga aralin at aklat sa mga pribadong paaralan at sa

lahat ng pampublikong haiskul. Dagdag pa rito, ang mga sumusunod na bagay ay kailangang bayaran ng mga magulang/tagapag-alaga alinman sa pamamagitan ng cash o direktang pag babayad/pagbawas sa banko . (Ang mga detalye ng paraan ng pagbabayad ay ibibigay ng bawat paaralan): Mga Kagamitan sa Pagtuturo – Mga gastos para sa mga kagamitang ginagamit sa klase, workbook, atbp.

Tanghalian sa Paaralan – Ang bayad sa tanghalian ay dapat ibayad sa mga paaralang nag bibigay ng tanghalian. Mga Iskursiyon at Field Trip para sa araling panlipunan, atbp- bayad sa pamasahe sa Bus o Tren. PTA membership Fee o Bayad para maging Miyembro ng PTA Kung ang mga bata ay pumapasok sa paaralan, ang kanilang mga tagapag-alaga ay

awtomatikong magiging miyembro ng PTA (Parents & Teachers Association). Ang bayad para maging miyembro ng PTA ay ginagamit para makatulong sa mga gawain sa paaralan, at para magkaroon ng mga gawain para matuto ang mismong mga guardian o magulang/tagapag-alaga.

6 Tulong -Pinansyal (1) Tulong-Pinansyal para sa mga estudyante ng Elemtarya at Junior High

Upang matiyak na matatanggap ng mag bata ang edukasyon sa elemtarya at mataas na paaralan, mayroong tulong- pinansyal para sa mga magulang/tagapag-alaga kung nahihirapan sila sa pera.

Kung nahihirapan kayong magbayad ng mga kagamitan sa pag-aaral, mga supplies, mga gawain sa labas ng paaralan, mga field trip o tanghalian, mangyari lamang pong kontakin ang inyong paaralan o ang lupon ng edukasyon sa inyong lugar.

Mayroon ding tulong para sa mga magulang/tagapag-alaga na may mga anak sa pribadong paaralan at mga paaralang elemtarya/junior high na kasama ng mga unibersidad.

(2) [Para Maging Sanggunian Ninyo] Mga Iskolarsip at Bawas sa Matrikula sa mga Mataas na Paaralan/Unibersidad: May mga programa ng pagpapautang para sa mga iskolar na estudyante ng mataas na paaralan o mga estudyante sa kolehiyo na nahihirapan sa pera. Ang nariritong halaga para sa

iskolarsip ay iyong noong pang Abril 2012 . ①Iskolarsip na Pautang na Ipinagkakaloob ng Tottori Prefecture (Tottori-Ken Ikuei Shougaku

Shikin): Iskolarsip na Pautang Bawat Buwan

Mataas na Paaralan

atbp.

Publiko Sumasakay mula sa tahanan 18,000 yen

Sumasakay mula sa labas ng tahanan 23,000 yen

Pribado Sumasakay mula sa tahanan 30,000 yen

Sumasakay mula sa labas ng tahanan 35,000 yen

Unibersidad/Kolehiyo Publiko 45,000 yen

Pribado 54,000 yen

-7-

Page 11: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

学校制度他

* Iyong mga nagnanais na tumanggap ng mga iskolarsip na pautang ay kailangang mag-aplay sa

Abril, ang unang buwan ng isang taon ng pagpasok o school year. May mga kondisyon para makatanggap ng iskolarsip. Ang mga aplikante ay kailangang magsumite ng katunayan ng kita o income certificate para sa skolarsip sa mataas na paaralan. Ang katunayan ng kita pati na ang transcript ng academic record ay isusumite para sa iskolarship sa unibersidad/kolehiyo.

② Type 1: Interest-free Scholarship Loans :

Mga iskolarsip na pautang na ipinagkakaloob ng Japan Student Services Organization (JSSO): Iskolarsip na pautang bawat buwan

Mga Kolehiyong Teknikal

Publiko Sumasakay mula sa tahanan 21,000 yen

Sumasakay mula sa labas ng tahanan 22,500 yen

Pribado Sumasakay mula sa tahanan 32,000 yen

Sumasakay mula sa labas ng tahanan 32,000 yen

Unibersidad/Kolehiyo

Publiko Sumasakay mula sa tahanan 45,000 yen

Sumasakay mula sa labas ng tahanan 51.000 yen

Pribado Sumasakay mula sa tahanan 54,000 yen

Sumasakay mula sa labas ng tahanan 64,000 yen

“ Optional” Ang optional na 30,000 yen ng iskolarsip na pautang ay pagpipilian sa mga kategorya na naka sulat sa itaas. Iyong mga nag nanais ng JSSO iskolarsip, kailangang mag-aplay sa kanilang paaralan.

*Iyong mga nagnanais na tumanggap ng JSSO iskolarsip ay kailangang mag-aplay sa kanilang paaralan. Ang mga aplikante ay kailangan magsumite ng katunayan ng kita at transcript ng academic record.

○ Para sa libreng matrikula/diskwento sa pribado at mataas na paaralan: Maari po lamang

kontakin ang nakalaang paaralan para sa detalye. 7 Mga Pangunahing Kaganapan sa Paaralan

Ang mga paaralan sa Japan ay nagbubukas sa buwan ng Abril at nagtatapos sa buwan ng Marso ng susunod na taon. Ang isang taon pagpasok ay karaniwang nahahati sa dalawa o tatlong termino, depende sa lungsod/bayan/nayon. Ang sumusunod ay listahan ng mga pangunahing gawain o aktibidad sa paaralan. Ang tawag sa kanila at kung kailan ginaganap ang mga ito ay nagkakaiba-iba sa bawat paaralan.

Unang Termino: Abril-Hulyo * Mga Paaralang Dalawang Semestro: Abr.-Set.

Seremonya ng Pagbubukas (Shigyou shiki)-Abril

Nagtitipon-tipon ang mga estudyante bilang palatandaan ng pagsisimula ng isang bagong taon ng pagpasok

-8-

Page 12: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

学校制度他

Seremonya ng Pagpasok (Nyuugaku shiki)-Abril

Ang mga nasa unang grado ay malugod na tinatanggap sa seremonya. Ang mga estudyante, mga magulang/tagapag-alaga ay karaniwang dumadalo sa sermonya nang nakasuot ng pormal na damit.

Medikal na Pagsususri (Shintai sokutei) Abril-Hunyo Ang taas, timbang at taas ng estudyante kapag nakaupo,atbp., ay susukatin dagdag pa sa

medikal na pagsusuri na gagawin ng isang doktor. Mga Field Trip (Ensoku)

Lumalabas ang mga estudyante ng paaralan upang matutunan ang kultura, kasaysayan at likas na kapaligiran ng kanilang lugar sa praktikal na pamamaraan.

Pag-oobserba ng Klase( Jugyou sankan)

Binibisita ng mga magulang/tagapag-alaga ang paaralan ng kanilang anak at tinitingnan ang kanilang ginagawa sa paaralan.

Mga komperensiya ng mga Magulang at Guro (Kondan kai)

Nagpapalitan ng opinyon at impormasyon ang mga magulang/tagapag-alaga at mga guro. Ang mga komperensiya ay kalimitang idinaraos pagkatapos ng mga pag-oobserba sa klase. Pagbisita sa Tahanan (Katei Houmon)

Binibisita ng homeroom teacher ang tahanan ng bawat estudyante upang makipag-usap sa mga magulang/tagapag-alaga.

Paglangoy (Suiei) Kung tag-araw, kasama ang paglangoy sa klase sa PE.

Pribadong Pagpupulong (Kojin Kondan Kai )

Nagsasagawa ang guro ng isang pribadong pakikipagtalakayan sa mga magulang/tagapag-alaga tungkol sa buhay-paaralan ng kanilang anak.

Seremonya para sa Pagtatapos ng Semestre (Shuugyou Shiki)-Hulyo Idedeklara ng paaralan ang pagtatapos ng unang semestre. Bibigyan ng mga guro ang bawat

estudyante ng kanilang report card. Bakasyon kapag Tag-araw (Natsu Yasumi)- Kalagitnaan ng Hulyo hanggang sa katapusan ng Agosto.

Isang mahabang bakasyon tatagal ng 30-40 araw.

Pangalawang Termino: Setyembre- Disyembre

*Mga Paaralang May Dalawang Semestre; Oktubre-Marso Kasama na ang bakasyon kapag

taglagas bago pa man magsimula ang huling semestre.

Seremonya sa Pagbubukas ng Paaralan (Shigyo Shiki)-Setyembre

Nagtitipon-tipon ang mga estudyante bilang palatandaan ng pagsisimula ng pangalawang termino.

Araw ng Palakasan (Undoukai/Taiikutaikai) Ang palakasan at ang mga aktibidad ay isinasagawa para sumali ang mga estudyante at para

ipagbunyi ang kanilang mga kaklase (gaya nang pagtakbo sa malapit lamang na distansya, relay, mga laro gamit ang bola, at pagsasayaw). Pinahihintulutan rin ng ilang mga paaralan ang mga miyembro ng pamilya na sumali sa ilang gawain.

-9-

Page 13: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

学校制度他

Evacuation Drills o Mga Pagsasanay para sa mga Biglaang Paglisan (Hinan Kunren)

Ang mga pagsasanay sa di inaasahang pangyayari ay isinasagawa upang mapaghandaan ang lindol ,sunog, atbp.

Musika at mga pagdiriwang sa paaralan (Ongaku Kai ,Bunka Sai, Gakushu Happyo Kai )

Ang mga koro o choir, pangkat ng mga musikero,teatro at mga palabas ukol sa mga gawang-sining na inahanda ng mga estudyante ay makikita .

Seremonya ng Pagkatapos ng Semestre (Shuugyo Shiki)-Disyembre

Pormal na pag-aanunsiyo ng katapusan ng pangalawang termino. Ibinibigay sa mga estudyante ang mga report card. Bakasyon sa Taglamig (Fuyu Yasumi)-Katapusan ng Disyembre hanggang simula ng Enero.

Dalawang linggong bakasyon na kung tutuusi’y maikli lamang

Seremonya ng Pasukan (Shigyou Shiki)-Enero

Nagtitipon-tipon ang mga estudyante bilang palatandaan ng pagsisimula ng pangatlong

termino ng pasukan.

Seremonya sa Pagtatapos (Sotsugyou Shiki)-Marso Tatanggap ang mga estudyante ng katunayan sa pagtatapos at sila ay babatiin. Ang mga

magulang/tagapag-alaga ay dumadalo rin sa seremonyang ito. Seremonya sa Pagtatapos ng Taon(Shuuryou Shiki)-Marso

Sa seremonyang ito ,hindi lamang idinedeklara ang pagtatapos ng pangatlong termino,kundi

pati na rin ang katapusan ng buong taon ng pagpasok, At ibinibigay ang mga report card sa mga estudyante. Bakasyon sa Tagsibol (Haru Yasumi)- katapusan ng Marso hanggang simula ng Abril

Ang bakasyon sa panahon ng tagsibol ay nagsisimula kaagad pagkatapos na pagkatapos ng Seremonya para sa katapusan ng Taon. Kapag tapos na ang bakasyong ito , aakyat sa susunod na grado ang mga estudyante. Sa buwan ng Abril, ang lahat ng mga estudyante ay nagsisimula ng

isang bagong taon ng pagpasok.

[ Iba pang Mahalagang Kaganapan sa Paaralan]: Mga Ekskursyon sa Paaralan (Shuugaku Ryokou)

Ito ay para sa mga estudyanteng nasa ika-6 na grado sa elementarya at para sa mga estudyanteng nasa ika-3 o 3rd-year junior high. Binibisita nila ang mga kawili-wiling lugar,iniikot

ang mga pasilidad, at nakakaranas ng mga gawaing sila mismo ang nagsasagawa. Karanasang Makapagtrabaho (Shokuba Taiken Gakushuu)

Ito ay para sa mga estudyanteng nasa ika-2 o 2nd year junior high.Sumasali sila sa mga nagtatarabaho sa loob ng isang linggo (sa labas ng paaralan ) sa kanilang malapit na komunidad ( mga sentro para sa pag-aalaga ng bata, tindahang nagtitingi, mga kompanya at atbp.).

Pagsasanay sa Buong Magdamag (Shukuhaku Kunren)

Magdamagan sa loob ng isang gusali/pasilidad ang mga estudyante at sumasali sa mga gawain ng grupo.

8 Isang Araw sa Paaralan [Paaralang Elementarya ]

Pagdating sa Paaralan [Pagtitipon-tipon para sa isang Pangkalahatang Pagpupulong sa Umaga ]

[ Junior High School] Pagdating sa Paaralan

Depende sa bawat paaralan,ang mga Estuyante bawat buwan ay nakikiknig sa mga Pahayag at mga anunsyo ng punong-guro ng paaralan.

―10-1 ―

Pangatlong Termino : Enero hanggang Marso

Page 14: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

学校制度他

[Pagtitipon-tipon ng Klase sa Klase]

[Pagbabasa sa Umaga o Sariling Pag-aaral]

Tinatalakay ng mga estudyante ang kanilang

pang-araw-araw na pamumuhay sa silid-aralan.

Sa ilang mga paaralan,nag-uukol ng 10-15 minuto para sa pagbabasa,matematika, o kaligrapiya bago magsimula ang mga leksyon.

Nagsimula na ang Pagtuturo Mga Aralin: ・Karamihan sa mga aralin ay tatagal ng 45

minuto ・4 na aralin ang pinag-aaralan sa umaga .

・Halos lahat ng aralin ay isinasagawa at

pinamamahalaan sa ilalim ng patnubay ng homeroom teacher.

・Gaano man , ang dayuhang wika sa

(primarily English)ay pag-aralan sa klase

na ginagamit ang dayuhang wika.

Nagsimula na ang Pagtuturo Mga Aralin : ・Karaniwang 50 minuto ang haba ng mga

aralin ・4 na aralin ang pinag-aaralan sa umaga.

・Iba-iba ang guro ng bawat aralin.

・ Lahat ng aralin (maliban ang klase sa

ibang wika) ay nasa wikang Hapon.

Tanghalian sa paaralan ・Karamihan sa mga paaralang elemtarya ay

nagbibigay ng tanghalian.

Tanghalian sa Paaralan ・Kung hindi nagbibigay ng tanghalian

sa paaralan, ang mga estudyante ay nagdadala ng kanya-kanyang baong tanghalian.

Ipaalam sa homeroom teacher kung hindi ka makakakain ng tanghalian galing sa paaralan dahil sa iyong kalusugan,relihiyon,o ano pang kadahilanan.

Pahinga sa Tanghalian at Paglilinis Pahinga sa Tanghalian at Paglilinis

Ang alin sa mga Paaralan ay naglalaan ng oras sa Paglilinis sa katapusan ng araw.

Mga Aralin sa Hapon Mga Aralin sa Hapon

・Depende sa araw o grado, isa o dalawang aralin ang pinag-aaralan sa hapon.

・Ang mga aralin ay natatapos sa iba’t-ibang oras, depende sa grado at araw ng linggo.

・Ang oras ng pagpapauwi ay nagkakaiba-iba kapag ang bawat grado at ang paaralan ay

nagdaraos ng iba’t-ibang isports at gawain pagkatapos ng aralin.

Katapusan ng Araw sa Paaralan Katapusan ng Araw sa Paaralan

Mga kapisanan sa paaralan: Sa ilalim ng mga pangangasiwa ng mga guro,ang mga estudyante ay nagsasagawa ng mga gawain at isports pagkatapos ng aralin.

―10-2―

Page 15: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

学校制度他

9. Mga alituntunin sa Paaralan

Ang mga alituntunun ng paaralan ay ipinatutupad upang ang mga estudyante ay

makasali sa mga pang-grupong gawain sa isang maayos, ligtas at kalugud-lugod na kapaligiran.

Para sa anumang katanungan, huwag po kayong mag-atubiling magtanong sa iyong guro o sa

kahit sino ninyong kaibigan sa paaralan.

○ Oras ng Pagdating at mga Ruta ng Paaralan

・ Kailangan pong nasa paaralan na kayo sa ( : )

・ Upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, tinutukoy ng bawat paaralan ang

pinakaligtas na ruta sa paaralan Tinatawag itong tsuugaku ro (mga ruta ng paaralan).

・ Paglalakad ang pangunahing paraan ng pagpunta sa paaralan. Gayunman, may mga

paaralang may mga pampaaralang bus.

・ Sa ilang paaralang elementarya, nagtitipon-tipon ang mga estudyante at sumasakay

papuntang paaralan nang magkakagrupo.

・ Depende sa paaralan,ang pagpasok gamit ang bisiklete sa mga junior ay pinahihintulutan.

○ Pabatid ng Pagliban

・ Kung ang estudyante ay hindi makakapasok sa paaralan, kailangan direktang tawagan ng

kanyang magulang/tagapag-alaga ang paaralan sa pamamagitan ng alinman sa mga

sumusunod na paraan.

TEL ( _ )

FAX ( _ )

Dagdag pa rito, isang ulat tungkol sa pagliban na nasa kanyang correspondence book ang

dapat na isumite, na maaraing iabot ng isang kapitbahay na estudyante.

○ Mga bakasyon sa Paaralan

・ Sarado ang paaralan kapag Sabado,Linggo at sa mga Piyesta Opisyal

・ Walang mga aralin kung mayroong piyesta opisyal, kapag ang mga estudyante ay

kailangang dumalo sa mga gawain o kaganapan sa paaralan.

Mga Piyesta Opisyal

Enero 1 Bagong Taon Ika-3 Lunes ng Hulyo “Marine Day”

Unang Lunes ng

Enero

“Coming of Age” Ika-3 Lunes ng

Setyembre

Paggalang sa mga

Matatanda

Pebrero 11 “National Fundation” Setyembre 23 Autumnal Equinox

Marso 20 Vernal Equinox Ika-2 Lunes ng Oktubre Araw ng Kalusugan at

Isports

Abril 29 Showa Day Nobyembre 3 Araw ng Kultura

Mayo 3 Araw ng

Konstitusyon

Nobyembre 23 Pasasalamat sa mga

Manggagawa

Mayo 4 Greenery Day Disyembre 23 Kaarawan ng Emperador

Mayo 5 Araw ng mga Bata

* Kung ang isang piyesta opisyal ay pumatak ng Linggo, nagiging piyesta opisyal ang araw ng

Lunes.

-11-

Page 16: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

学校制度他

○ Mahabang Bakasyon

□ Bakasyon sa Tag-araw Hulyo hanggang Agosto

□ Bakasyon sa Taglagas Oktubre hanggang Oktubre

□ Bakasyon sa Taglamig Disyembre hanggang Enero

□ Bakasyon sa Tagsibol Marso hanggang Abril

○ Pansamantalang Paghinto sa Pagpasok

・Kung ang isang estudyante ay nakitang may sakit na nakakahawa tulad ng trangkaso,tigdas,

bulutong tubig, beke, tuko at iba pang (infectious diseases) na kailangang magpahinga siya

sa bahay hanggang pahintulutan siya ng doktor na muling makapasok.

○ Kalusugan at Kaligtasan

・Nagsasagawa ang paaralan ng mga regular na pagsusuri sa kalusugan.

・Pakisabi lamang po sa isang guro kung mayroong nagkasakit o nagkasugat sa paaralan.

Madadala ang mga estudyante sa opisina ng nars para malapatan ng pangunahing lunas o

makapagpahinga.

・Ang panukalng kabayaran na itinakda ng Japan Sports Council ay nagbibigay ng tulong kung

sakaling may maaksidente o masugatan sa paaralan. Gayunman ang mga magulang/tagapag-

alaga ay kailangang magbayad ng isang bahagi ng pinagbayaran sa tulong na ito ,(humigit -

kumulang sa 800 yen).

○ Iba pang mga Bagay-bagay na may Kinalaman sa Buhay-Paaralan

・Sa mga oras ng pasukan, hindi makakalabas ng paaralan ang mga estudyante kung walang

pahintulot ng isang guro.

・Kailangan palitan ng mga bata ang kanilang suot sa paa ng sapatos na pangloob o indoor

shoes kapag pumapasok sa gusali ng paaralan. Sa ilang mga paaralan, kailangan ring

magpalit ng ibang sapatos kapag pumapasok sa gymnasuim.

・Iwasan lamang pong magdala ng mga hindi naman kailangan pera, mamahaling bagay, o

mga hindi naman dapat dalhin pang personal na gamit sa paaralan.

・Lagyan ng pangalan ang inyong mga gamit .

・Maaaring may mga patakaran sa pananamit at istilo ng buhok ang ilang mga paaralan.

○ Anong mga kakailanganin mo sa Paaralan:

・Ibibigay ng paaralan ang mga aklat pampaaralan ng libre.

・Kailangang ihanda ng mga magulang/tagapag-alaga ang mga sumusunod:

Bag : Isang bag na pamasok an ang tawag ay randoseru.

Stationary: Lalagyan ng lapis, pambura, ruler, lapis, pulang lapis, underlay sheet o

sapin para sa pagsusulat(shitajiki), krayola, mga lapis na may kulay,

gunting, pandikit.

Pang-tanghalian: Mask para sa bibig at bag, Chopsticks ,kahong lalagyan ng chopsticks.

Kasuotang pang-PE: Unipormeng pang-gym, sumbrero, sapatos na pang-gym at bag.

* Iba-iba ang unipormeng pang-gym sa bawat paaralan.

Tanungin po kung alin ang dapat ninyong kunin.

Iba pang mga Gamit:Name badge, basahan(zoukin), panyo,tisyu.

*Tiyakin lamang po na may pangalan ninyo ang inyong mga gamit.

-12-

Page 17: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

学校紹介(小学校)

10 Pagsisimula sa Paaralan (Paaralang Elementarya)

Maligayang pagdating sa Paaralang Elementarya ng .......................................................... .

Para mapasimulan na ang pag-aaral ninyo sa paaralang ito, kailangang malaman ninyo ang mga sumusunod. (Alinman sa binilugan o may tsek ang makabuluhang impormasyon).

(1) Pagpasuk at Pag-uwi mula sa Paaralan

① Pagpasok sa Paaralan

□ Tuwing umaga,tatagpuin mo ang grupong kasama mo sa pagpasok sa isang

itinalagang lugar at oras, upang sabay-sabay kayong pumasok sa paaralan. □ Ang grupong kasama mo sa pagpasok ay .................................................................. .

Magkikita-kita kayo sa ganap na ....................;.........................ng umaga. Magkikita-kita kayo sa ........................................................................ . Ang lider ng inyong grupo ay si ............................................................ . □ 'Di kalaunan ay tatawagan ka tungkol sa iyong grupo.

□ Kailangang alamin ng mga estudyante ang kanya-kanyang paraan ng pagtungo sa

paaralan. Mangyari lamang na pumasok sa paaralan sa ..............;...........................ng umaga. □ Ang mga estudyante ay sasakay sa paaralang bus papunta sa eskuwelahan.

② Pag-uwi mula sa Paaralan

□ Araw-araw , uuwi kang mag-isa.

□ Mula....................................hanggang ................................., uuwi kang mag-isa.

Tuwing .....................................,uuwi kang kasama ang grupo mo.

* Iba-ibang oras natatapos ang klase sa bawat paaralan. Pakilagyan ng tsek ang talaorasan ng inyong paaralan pati na ang talaan.

□ Uuwi ka ng bahay na nakasakay sa pampaaralang bus.

③ Upang matiyak ang kaligtasan ng estudyante, kailangan bumiyahe ka sa mga

itinalagang dadaanang lugar o ruta .

(2) Itinalagang Klase at Guro Ang numero mo sa klase ay ............ Grado (nen) ....................klase (kumi). Ang homeroom teacher mo ay si .................................................................................. . (3) Ano ang Isusuot at Dadalhin ① Ano ang isusuot

a).Damit; □ Libre □ Uniporme ng Paaralan □ Itinakdang Uniporme Kapag Papasok

Ang mga estudyante ay kailangang magsuot ng □ Safety Belt o Sinturon ng Kaligtasan

(light reflector o naaaninag na ilaw) kapag umuuwi na .

b). Magsuot ng name badge . Mabibili mo ito sa ............................................ . c). Damit kapag may PE: □ School Gym Suit □Jersey ( Pang-itaas at Pang ibaba)

□ Kamisetang maiksi ang manggas at shorts □ Sumbrero [ kulay .....................].

□ Sapatos na Pang-Gym

□ Sapatos sa Pang-Isports)

□ Hindi tinukoy (maaari ninyong isuot ang dati ninyong uniporme o ang uniporme

ninyo noong elementarya ). d). Sapatos na pangloob o Indoor shoes □ Pangloob na sapatos: □ Libre □ Itinakdang Sapatos Pampaaralan

-13-

Page 18: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

学校紹介(小学校)

e) Damit Panglangoy □ Ang pag-aaral ng paglangoy ay magsisimula sa Hunyo

□ Mangangailangan ka ng damit panglangoy (□ Itinakda □ Libre ) at gorang panglangoy

( □ Itinakda □ Libre ).

f)□ Uniporme , □ Gym Suit , □ Pangloob na sapatos, □ Gym Shoes,

□ Damit panglangoy at □ Gorang panglangoy ay mabibili sa sumusunod na tindahan.

②Mga Bagay na Dapat Dalhin

a) Mangyaring ilagay sa bag ang mga gamit ninyong pang-eskwela (□ School Satche [ randoseru] □ Libre ) .

b) Ang mga aklat pampaaralan ay ibinibigay ng paaralan ng libre. c) Sasabihin ng inyong homeroom teacher kung anong notebook ang dapat na dalhin

d) Ang mga kinakailangang gamit ay ang mga sumusunod: ( A: Mga bagay na dapat ihanda sa bahay at B: Mga bagay na bibilihin sa paaralan at saka

na babayaran).

A B Gamit A B Gamit

□ □ Lalagyan ng Talaan □ □ Pantalukbong Laban sa Apoy

□ □ Correspondence Book □ □ Drawer Box

□ □ Lapis (5 lapis na HB o 2B) □ □ Basahan ( )

□ □ May Kulay na Lapis □ □ Patrayangulong Benda

□ □ Pastel Crayons 20 col.( no

koopli)

□ □ Gora sa Pananghalian

□ □ Pambura □ □ Chopsticks

□ □ Lalagyan ng Lapis

□ □ Underlay Sheet para sa

pagsulat (shitajiki)

□ □ Chopsticks Box

□ □ Gunting □ □ Chopsticks Bag

□ □ Pandikit □ □ Mask ng Bibig

□ □ Notebook na walang sulat

□ □ Ruler

□ □ Gamit sa pagpinta □ □ Mask bag

□ □ Calligraphy Set □ □ Sepilyo

□ □ Arithmetic Set

(mga pagsasanay)

□ □ Kagamitang Panahi □ □ Tasa

□ □ Clay and Clay Board □ □ Bag ng Tasa

□ □ Pang-ukit na Kutsilyo □ □ Gym Suit Bag

□ □ Keyboard (kenban) Harmonica □ □ Craft Work Bag

□ □ Recorder

(instrumentong pang-Musika)

□ □ Tuwalyang Pampaligo

□ □ Termos

□ □ Kahon ng Sapatos

□ □

□ □

* Isulat ang inyong pangalan sa inyong mga gamit . * Huwag magdadala ng pera, mamahaling gamit, o ano pa mang hindi naman kailangang personal na gamit (gaya ng relo ,video games , cellular phone ,komiks,magasin, mga kard,board games, kendi ,at, ........................................ ).

Pangalan ng Tindahan Telepono

-14-

Page 19: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

学校紹介(小学校)

(4) Tanghalian

Ang tanghalian sa paaralan ay ibinibigay mula Lunes hanggang Biyernes. Mangangailangan kayo ng: □ Chopsticks □ Kutsara □ Sepilyo □ Toothpaste

□ Mask sa Bibig □ Mask Bag □ Tasa □ Lalagyan ng Tasa □ Toiletries Bag

Ang halaga nito ay ................................... yen bawat buwan □ Pakibayaran ng cash.

□Ang bayad ay awtomatikong kukuhain sa inyong account.

* Pakisabi sa inyong homeroom teacher kung hindi ka pwedeng kumain ng ilang uri ng pagkain dahil sa alerdyi o dahil sa iyong relehiyon.

(5) Paglilinis ng Paaralan Naglilinis ang mga estudyante ng paaralan araw-araw. Ang mga basahan ay ginagamit ,at pagkatapos ay kinukulekta sa : □ Simula ng pasukan

□ Simula ng ............Termino .

(6) Pagbabayad ng mga Bayarin sa Paaralan

Hiwalay na sasabihin sa iyo ang kabuuang bayarin sa paaralan na dapat bayaran,(hal. mga gamit sa pagtuturo, mga gawain ng klase, tanghalian sa paaralan, pagiging miyembro ng PTA, atbp.)

(7) Mga Dokumentong Dapat Mong Isumite □ Pormularyo sa Detalye ng Buong Pamilya (Katei Kankyou Hyou)

□ Emergency Contact Card – Kung sakaling magkaroon ng aksidente o may magkasakit ,

mahalagang makontak kaagad ang magulang /tagapag-alaga. Mangyari lamang pong tiyakin na ang mga numerong madaling matatawagan ay nakasulat ng maayos. Pakilagyan lamang po ng

tsek ang hanay para sa seguro kung ang estudyante ay nakaseguro. □ Pormularyo para sa Kahilingang Awtomatikong Pagbabawas:

Mangyaring punan ang Pormularyo para sa Kahilingan Awtomatikong Pagbabawas kung gusto mong bigyan ng pahintulot na ang mga pagbabayad sa paaralan ay dumaan sa awtomatikong paglilipat.

(8) Edukasyong Pang-Elementarya Ipinakikita sa mga sumusunod ang mga natututunan ng mga estudyante sa paaralang

elementarya:Una at Pangalawang Grado: Japanese , Aritmetika, Practical Studies, PE, Musika, Sining at Kakayahan, Etika at Mga

Gawain ng Klase. Ika-3 Grado : Japanese, Aritmetika, Araling Panlipunan, Agham, PE, Musika Sining at Kakayahan, Etika,

Mga Gawain ng Klase at Panahon para sa Pang malawakang Kaalaman. Ika-4 Grado: Japanese, Aritmetika, Araling Panlipunan, Agham, PE, Musika, Sining at Kakayahan, Etika,

Mga Gawain ng Klase ,Kapisanan at Panahon para sa Pang malawakang Kaalaman. Ika-5 at Ika-6 na Grado Japanese, Aritmetika, Araling Panlipunan, Agham, PE, Musika, Sining at Kakayahan, Etika,

Dayuhang Wika, Mga Gawain ng Klase, Kapisanan, Kapulungan ng mga Mag-aaral at mga

Gawain ng Komite at Panahon para sa Pang malawakang Kaalaman. *Ang Kapisanan ay hindi isang aralin, kundi isang panahon kung saan ang lahat ng

estudyante ay maaaring makibahagi sa isports, musika,pagluluto at iba pang kawili-wiling gawain.

*Ang pagpapraktis ng kanji,mga tanong sa aritmetika, at mga isinusulat sa tala-arawan, ay mga karaniwang gawaing ibinibigay halos araw-araw. Mangyari lamang na gawin ang mga

gawaing ito sa tahanan.

-15-

Page 20: Talaan ng mga Nilalaman - pref. · PDF fileGayunman, ang panahon ng pag pasok ay magkakaiba-iba sa mga nayon at lungsod. Ang mga kindergarten ay institusyon edukasyonal na tumutulong

学校紹介(小学校)

(9) Talaorasan ng Paaralan

Ang pasukan ay magsisimula sa : ng umaga at matatapos sa : ng hapon.

Ang bawat klass ay tatagal ng 45 minuto.

(10) Iskedyul ng Klase

Ang talaan ng klase ay batay sa kung nasa anong grado at klase ang estudyante.

Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes

1st Period

2nd Period

3rd Period

4th Period

5th Period

6th Period

1. Japanese 2. Aritmetika 3. Araling Panlipunan 4. Agham 5. Lifestyles

6. Karunungang Pantahanan 7. PE 8. Musika 9. Sining at Kakayahan 10. Etika 11. Dayuhang Wika 12. Kaligrapiya 13. Mga Gawain ng Klase 14. Kapisanan 15. Komite 16. Mga Gawain ng Klase at ng mga nasa iba’t-ibang Grado 17. Pagtitipon-tipon 18..............................................................(Oras para sa pang malawakang kaalaman).

Oras Nasasakop

Asembliya sa Umaga

□Paglilinis

1st Period

2nd Period

Pahinga

3rd Period

4th Period

Pahinga sa

Tanghali

□Paglilinis

5th Period

6th Period

□ Paglilinis

Pagpupulong sa Katapusan ng Araw

Pag-uwi

-16-