Technical Englısh Dictionary

Embed Size (px)

Text of Technical Englısh Dictionary

Technical Englsh Dictionary Englsh-Turksh -AA length of A set of Abondon,to Abbreviate,to Abbreviation Abnormal Abort,to Aborted take off About : Bir para : Bir grup,set : Brakmak,vazgemek : Ksaltmak : Ksaltma : Anormal,uygun olmayan : Baarszlkla bitmek,yarda kesmek/durdurmak : Kalktan nce uutan vazgeme : 1- Hakknda , e dair : 2- Takriben : 3 evresinde,etrafnda : 4 Yaknda civarnda : 5 Her yerinde : Yukarsna,yukarsnda;yksek;daha ok;daha fazla : Yukarda bahsedilen : Andrmak,yemek : Anma : Andrc,andran : Anszn,birdenbire : Yokluk,bulunmama : Tam,mutlak,kesin : Mutlaka,kesinlikle : Emmek,sourmak,absorbe etmek : Dayanmak,dokunmak,bitiik olmak : vmelenmek,hzlanmak : Hzlandrma,sratin artmas,hzlanma : Hzlanmay,ivmelenmeyi len cihaz,aksekerometre : Kabul etmek,onaylamak,almak : Kabul edilebilir,uygun : Eriim,ulama : Ulam kapa : Ulam paneli : Ulam platformu,sehpa : Yaklalabilir,girilebilir,ulalabilir : Dili kutusu : Kaza : Kazara,istemeden : Salamak,temin etmek,yerletirmek : Tamamlamak,yapmak : -e gre : Birikmek,ylmak,toplamak : Kesinlik,doruluk

Above Above mentioned Abrade,to Abrasion Abrasive Abruptly Absence Absolute Absolutely Absorb to Abut to Accelerate,to Acceleration Accelerometer Accept,to Acceptable Access Access door Access panel Access platform Accessible Accessory gearbox Accident Accidental Accommodate,to Accoplsh,to Accordng to Accumulate to Accuracy

Accurate : Doru,kesin,tam, Achieve,to : Gerekletirmek,yapmak,baarmak Acidified : Asitli,asitlenmi Acknowledge to : Onaylamak,kabul etmek Acorn tube : Akorn lamba Acqure to : Kazanmak,elde etmek,edinmek Acquired : Kazanlm,belirli Acquistion : Kazanma,edinme,belirleme Acrid : Keskin,tehlikeli Acress : Bir yanndan teki yanna Action : Hareket Activate,to : Harekete geirmek,etkili hale getirmek Activation : Harekete geme ; tesirini gsterme Active : Aktif,faal Activity : ,etkinlik,aktivite Actual : Esas,gerek,asl Actutate,to : altrmak Actuating : Harekete geiren,altran Adapt,to : Adapte etmek,uyarlamak Add,to : lave etmek,eklemek Addition : Ekleme,ilave etme,ilave,ek Additional : Fazladan,ekstra,ilave olarak Address,to : Bahsetmek Adequate : Yeterli,uygun Adhere,to : Yapmak,tutmak Adherent : Yapk,bal Adhesive : Yapkan,yapc Adjacent : ok yakn,bitiik komu Adjon,to : Bitiik olmak Adjust to : Ayarlamak Adjustable : Ayarlanabilir Adjustable Access platform: Ayarlanabilir ulam platformu Adjustment : Ayar,ayarlama,dzeltme Adjustment cap : Ayar kepi(kapa) Adjustment screw : Ayar vidas Admit to : Kabul etmek,izin vermek Adopt to : Kabul etmek,benimsemek,kullanmak Advance to : lerlemek Advanced : leri Adversely : Zararna,olumsuz olarak Advisable : Tavsiye edilir,uygun Advise to : Tavsiye etmek Aerodrome : Hava meydan Aerodynamic : Aerodinamik,hareket halindeki hava yada gazla ilgili Aerology : Hava bilimi Affect to : Tesir etmek,dokunmak Aft : Arka,geri,arka taraf After : Sonra Again : Tekrar Aganist : 1- Karlatrarak

: 2- -e kar Aggravate to : Ktletirmek,iddetlendirmek Agitate,to : Sallamak,alkalamak Agitation : Sallama,alkalama Agree,to : Badamak,uymak Aid : Yardm Aileron : Uan saa sola yatn salayan uu kumanda yzeyi Aim : Hedef,ama,gaye Aim to : Hedefe doru evirmek Air : Hava Air brake : Hava freni Air carrier : Hava yolu irketi Air conditioning : Havann artlandrlmas,havalandrma Airborne : Havada,uan Aircraft : Uak,hava tat Aircraft Maintenance mechanic : Uak bakm teknisyeni,mekanik Airfield : Hava meydan(askeri) Airflow : Hava akm Airframe : Gvde Airspace : Hava sahas Airspeed : Hava srati,havaya nazaran srat Airstair : Merdiven Airstream : Hava akm Airworthy : Uua elverili Aisle : Koridor Alert to : Alarm vermek,uyarmak,bildirmek Align with to : Ayn hizaya koymak,ayn eksene getirmek Align to : 1- Karlatrmak : 2 Navigasyonda IRU iin enlem boylam bilgilerinin girilebilmesi iin ilemi balatmak. Alike : Benzer,ayn All : Btn,tm Allcate to : Tahsis etmek,ayrmak Allow to : Brakmak,msaade etmek,izin vermek Allowable : Kabul edilebilir,izin verilebilir Alloy : Alam Alone : Tek bana ,yalnz,sadece Along : Boyunca Alphanumerics : Harf ve rakamlardan oluan dizi Also : de-da ayn zamanda Alter to : Deitirmek,deimek Alternate : Yedek,yerini alabilen Alternately : Srayla Alternative Current ( A.C) Alternatif akn,dalgal akm Although : Ramen,karn Altimeter : Uan yerden yksekliini gsteren alet,altimetre Altitude : Ykseklik,irtifa Aluminum,aliminium : Alminyum Always : Her zaman,daima Ambient pressure : Ortam basnc

Ambient temperature : Ortam scakl Amendment : Dzeltme,deiiklik Ammeter : Ampermetre,akn miktarn len alet Among : Aralarnda , arasnda Amount : Miktar Amplification : Bytme,glendirme zayf sinyallerin deerini ykseltme Amplify to (amplified amplified) Bytmek,geniletmek,kuvvetlendirmek Angle : A Angle of attack : Hcum as,uak ekseni ile hava filelerinin ak dorultusu arasndaki a Annotate to : Aklayc notlar koymak Annotation : Not Annual : Yllk Annunciate to : Bildirmek Annunciator panel : Arza uyar paneli Anomaly : Anormallik Answer : Cevap Answer to : Cevap vermek Antenna : Anten Antenna tilt angle : Anten eim as Anticipate to : Beklemek,ummak,tahmin etmek Anti-clockwise : Saatin ters ynnde Anti-icing : Buzlanmay nleme Anti-skid : Anti-skid kaymay nleyen,kaymaya kar Anti-skid brake : Tekerlekleri kazklatmadan ve kaydrmadan hzn dren fren Any : 1- Hi : 2 Herhangi Any(no)longer than : - den daha fazla sre deil Apart : Ayr Aperture : Aklk,delik Apparent : Ak,grlebilir,meydan da olan Appear to : Ortaya kmak ,grnmek Applicable : Uygun,uygulanabilir Apply to : 1- Vermek,uygulamak : 2 Srmek Approach : Yaklama ,inie Approach to : Yaklamak Appropriate : Uygun Approve to : Onaylamak Approved : Onaylanm Approximately : Yaklak , yaklak olarak Apron : Apron,terminalin yada hangarn karsnda bulunan uak park alan Arc : Yay,kavis Area : Blge,yer Arm : Kol ARMED position : (letme) hazr durum Arming : Hazr duruma sokma Around : evresinde,etrafnda Arrange to : Dzenlemek,ayarlamak

Arrest to Arrival Arrive to Arrow Artcle Artculate Artculate to Artificial As

: Durdurmak,tutmak : Geli,var : Gelmek , varmak : Ok : Nesne,ey,madde : Mafsall,dzenli bir ekilde birbirine bal : Mafsal ile birletirmek : Yapay,suni : 1-. Olduundan , - den dolay, nk : 2 gibi As a rule : Genellikle,ounlukla As follows : Aadaki gibi As necessary : Gerektii ekilde,gerektii gibi Ascend to : Yukar kmak,ykselmek Ascent : Ykselme Ashtray : Kl tablas Aside : Bir yana,bir tarafa Aspect ratio : Grnt oran,grnt boyutu,ereve oran Assemble to : Birletirmek bir araya getirmek,kurmak , monte etmek Assembly : Montaj,kurma,bir araya getirme Assess to : Deerlendirmek Assign to : 1- Tahsis etmek,ayrmak : 2 Atamak,tayin etmek Assigned : Ayrlm,tahsis edilmi Assist to : Yardm etmek desteklemek Assocated : lgili Associated with : ile ilgili,ilikili; bal Assure to : Emin olmak,temin etmek,salamak Asteriks : Yldz iareti(*) Asymmetric : Asimetrik,simetrik olmayan At a time : Bir seferde At least : En az At once : Derhal,hemen At regular ntervals : Dzenli aralklarla Attach to : Balamak,tutturmak Attachment pont : Balant noktas Attack to : 1- Saldrmak , hcum etmek : 2 Zarar vermek Attain to : Ulamak, erimek Attempt : Deneme,giriim Attempt to : Denemek,girimek Attention : Dikkat,ilgi Attitude : Konum,durum,pozisyon Audible : itilebilir,duyulabilir Aural warning : Sesli ikaz Authority : Otorite,yetki,makan Authorization to : zin vermek,yetki vermek Automatic Direction Fnder (ADF ) : Otomatik yn bulucu Automatic Volume Control (AVC ) : Otomatik ses kontrol Auxiliary : Yedek,yardmc

Auxiliary Power Unt ( APU ) : Yardmc g kayna Available : Mevcut,hazr,elde mevcut,msait Average : Ortalama Aviation : Havaclk Avionics : Havaclk elektronii Avoid to : nne gemek , meydan vermemek, saknmak,kanmak Away : Uzaa,uzakta; bir yana Axis : Eksen Axle : Aks,Dingil Axle sleeve : Aks kovan Azimuth : Azimut,gk kresinin herhangi bir noktas ile gney yn arasndaki a,gney as

-BBack : Arka,geri,tekrar Back of : Arkas,arkasnda,arkasna Back off to : Gevetmek Back up to : Desteklemeki,yedeklemek Background lighting : Arka panel aydnlatmas Backing : Yardm arka kma,arka,arkalk,destek Backlash : iddetli geri itme,makine de boluk veya salg,lakalk Backlash of controls : Kumandalarn oynakl Backash play : Kumanda boluu ( Kumandalar bu boluk ierisinde oynatlrsa kumanda hareketi meydana gelmez. Backside : Arka,taraf Back-up : Yedek,destek Backward : Geriye doru Bacteria : Bakteri Bad (ly) worse,worst : Kt Badge : aret,alamet,rozet Baffle plate : Blme plakas Balance : Balans,denge Balance to : Dengelemek,eit hale getirmek Ball : Bilya,kre,top Balast : 1 Balans denge ayarl : 2 Ayar rezistans,akm dengelemek zere dizayn edilmi bir devre eleman Ballytpe : Bilyal tip Bank : Yat uan bir kanadnn dier kanada gre alak yada daha yksek olduu pozisyon Bank angle : Yat as Bank to : ( Uakta ) bir tarafa yatmak Bar : 1- Basn l birimi : 2 ubuk,denek,kol,demir Bare : plak,yzey katman veya korumas olan

Barrel Barrel roll Barrier cream Base

: Varil,f : Uuta uan ekseni zerinde tam bir devir yapmas : Koruyucu krem : 1- Taban , alt(ksm),dip : 2 s Base plate : Taban levhas Base to : Temel almak,referans almak,kullanmak Basc : Esas,temel Basically : Temel olarak,esasnda Basin : Lavabo,leen Battarey : Batarya,ak,pil Batatarey operated : Batarya ile alan Batterarey powered : Batarya ile alan / beslenen Bay : Blme,iki kiri veya dikme aras Bayonet pin : Kavrama pimi,balama somunu pimi Be provided to : Bulunmak,olmak Be subjected to,to : Maruz kalmak,maruz braklmak Be,to (is,are,was,were) : Olmak,varolmak Beacon : Bir uaa klavuzluk etmek yada ua ynlendirmek amacyla k,elektrik sinyali,yada baka uyarma trleri yayan istasyon , radyo,far Beacon lghts : Havaalanlarndaki iaret lambalar Bead : Damak,ufak yuvarlak cisim,boncuk Beam : 1 Kiri : 2 Ik,n,huzme Beam antenna : Huzme anten Beam deflection tube : Huzme saptrmal tp Bear , to (bore,borne) : Tamak Bearing : Yatk,rulman Bearing alignment : Yata istikametine koymak,ayar yapmak. Because : nk , -de