TEORI SITUASI TRADISIONAL

  • View
    222

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

teori situasi tradisional

Text of TEORI SITUASI TRADISIONAL

TEORI SITUASIPersekitaran organisasi yang berbeza perlukan cara kepimpinan yang berbeza jika inginkan keberkesanan.Jenis teorisituasia! Teori "ontijensi #ie$lerb! Teori Situasi %ersey $an &lanc'ar$Teori "ontijensi #ie$lerTia$a cara terbaik $alam memimpin organisasi."epimpinan optimal tertakluk kepa$a orientasi psikologikal pemimpin $an tuntutan persekitaran yang ter$iri $aripa$a (! Saiz organisasi)! Sumber $an cara pengoperasian berbeza*! Tanggapan antara pemimpin $an sta+ ,!Teknologi "eberkesanan kepimpinan tertakluk kepa$a keberkesanan antara gaya kepimpinan $an ta'ap sokongan persekitaran. Tingka' laku pemimpin $igerakkan ole' tugasan- per'ubungan antara manusia iaitu (! 'ubungan pemimpin./ sejau' mana $ia $isokong ole' a'li)!Struktur tugasan/ kejelasan tugas $an peranan a'li*! "e$u$ukan kuasa/ jika $ia a$a kuasa rasmi yang kuat0 maka situasi menyokong proses kepimpinan.TEORI SITUASI1TEORI TRA2ISIO3A4!A%4I "U5PU4A34ES4IE 6I44IA5 7%I3ROS4I3A &I3TI 5US4I5I3SURIA3A "A2IR8AITO3 "ISU39%A8A4I S%U"RITEORI KEPIMPINAN MENGIKUT SITUASI 1Situasional 4ea$ers'ip T'eories!"umpulan *Persekitaran organisasi yang berbeza perlukan cara kepimpinan yang berbeza jika inginkan keberkesanan."O3SEPJENIS TEORI SITUASITeori Situasi %ersey $an &lanc'ar$ Teori "ontijensi #ie$lerPENGENALAN&ermula $ari ta'un (:,;.an. Penyeli$ik mengkaji +aktor.+aktor yang bole' mempengaru'i peranan0 kema'iran $an tingka' laku pemimpin ke atas prestasi $an kepuasan pekerja.Teori "ontijensi #ie$lerTeori "ontijensi #ie$lerTiada cara terbaik dalam memimpin organiai!

Kepimpinan optimal tertakl"k kepada orientai pikologikal pemimpin dan t"nt"tan perekitaran!#red #iedlier 5emperkenalkan Model Kotegeni Kepimpinan yang e+ekti+. 5o$el ini mengan$ungi $"b"ngan ga%a kepimpinandengan "aana it"ai %ang men%enangkan"esesuaian Situasi Ini &ergantung "epa$a & 'IMENSI(! %ubungan antara pemimpin $an pekerja ber$asarkan kepa$a kepercayaan $an 'ormat meng'ormati.)! 2arja' tr"kt"r t"ga0 iaitu sejau' mana tugas $i$e