TV projekat Hobi (mozaik) page 1
TV projekat Hobi (mozaik) page 2
TV projekat Hobi (mozaik) page 3
TV projekat Hobi (mozaik) page 4

TV projekat Hobi (mozaik)

Embed Size (px)

Text of TV projekat Hobi (mozaik)

 • Ljubia Nikolin

  Gagarinova 18

  Novi Sad

  +381604455139

  +381641390100

  PROJEKAT

  Uputstvo za proizvodnju serijala TV magazina za entuzijaste, za nedeljno

  emitovanje

  HOBI

  1. Dosetka (predlog)

  Hobisti i njihovi hobiji (postupci i stvari) veoma su interesantan i zanimljiv

  sadraj za prikazivanje na televiziji. Prikazivanje interesovanja hobista u TV emisiji za

  posledicu bi imalo izrazito zanimljiv sadraj: nesvakodnevni postupci hobista su

  dovedeni do perfekcije; a zbirke i predmeti hobista uvek predstavljaju retkost, esto

  ekskluzivitet. O postupcima i predmetima hobista uvek se moe ispriati i prikazati

  veoma zanimljiva povest, uvek drugaija i veoma nebina u odnosu na obinu ljudsku

  rutinu u svakodnevici (hobisti imaju natproseno znanje, vetine, iskustvo, predmete).

  Prikazivanje neobinih ljudi, njihovih postupaka i stvari koje im pripadaju u najveoj

  meri podstie i zadovoljava znatielju.

  Hobi je TV magazin u kojem se prikazuju ljudi koji svoje neobine aktivnosti

  ine zbog linog zadovoljstva, a ne za nagradu, to ih ini jo neobinijim i zanimljivijim.

  U svakoj epizodi TV serijala Hobi prikazuju se i ljudi koji su od svog hobija napravili

  uspean posao, to je jo interesantnije za TV publiku.

  Epizode TV mozaika Hobi emitovae se jednom nedeljno, u redovnom terminu.

  Svaka epizoda (TV emisija) Hobi trajae 26 minuta. Emisija se snima i montira pre

  emitovanja.

  2. SADRAJ

  Epizode TV serijala Hobi sastoje se od:

  2.1. video priloga (ENG) o hobistima i njihovim hobijima;

  2.2. TV dinglova;

  2.3. Grafika insertera.

  2.1. Video prilozi (ENG)

  Video prilozi sastoje se od TV zapisa o hobistima i njihovim hobijima. Video

  prilozi o hobistima i hobijima ine tri jednake celine (bloka) pod naslovima:

  2.1.1. Uradi sam;

  2.1.2. Ljubimci;

 • 2

  2.1.3. Zbirka.

  U svakoj od tri celine bie prikazan jedan hobista i njegov hobi. Tri celine

  (bloka), u kojima se predstavlja troje hobista i njihovi hobiji ine preteni sadraj jedne

  TV emisije serijala Hobi.

  2.1.1. U celini (bloku) Uradi sam bie prikazani hobisti ija se znanja, aktivnosti i

  iskustvo odnose na: umetnost (muzika, pevanje, ples, slikarstvo); tehniku (modelarstvo

  eleznice, avioni, brodovi); nauku (astronomija, matematika, raunari, eigmatika);

  sport (pogotovo ekstremni sportovi, joga, borilake vetine); zanatstvo i runi rad;

  uzgajanje biljaka (vrtlarstvo, vinogradarstvo, uzgoj cvea); fotografiju i video; zanatske

  poslove (gradnja, stolarija, ivenje); kune poslove (kulinarstvo, somelijerstvo);

  nautiku (plovidba, krstarenje, gradnja brodova i amaca)

  2.1.2. U celini (bloku) pod naslovom Ljubimci takoe e biti prikazan jedan

  hobista i njegov hobi: uzgoj i dresura pasa; uzgoj domaih ivotinja ljubimaca;

  akvaristika i terarijumi; posmatranje ptica i leptira; uzgoj ukrasne ivine i ptica;

  pelarstvo

  2.1.3. I u treoj celini (bloku) pod naslovom Zbirka bie prikazan hobista i njegov

  hobi, odabrani meu entuzijastima koji sakupljaju stvari posebne vrste kolekcionarima:

  potanskih maraka, novca, oruja, nametaja, insekata, automobila, raznih mehanizama,

  starina

  2.2. Dinglovi

  Na poetku svake celine bloka (Uradi sam, Ljubimci, Zbirka) emitovae se

  prigodan dingl, koji e najaviti celinu i intrigirati gledaoca da TV emisiji posveti panju.

  Dinglovi e takoe biti montirani u okviru celine bloka, izmeu kadrova u kojima se

  zavrava odnosno poinje posebna tema u okviru celine bloka (na primer: hobista

  zavrava priu (uz ilustracije) o prvom predmetu koji je nabavio za svoju zbirku, zatim

  ide dingl, pa hobista predstavlja najvredniji predmet koji poseduje).

  2.3. Grafika inserteri

  Inserteri dizajnirani za potrebe serijala Hobi sluie za predstavljanje hobista i,

  eventualno, njihovih aktivnosti.

  3. FINESE

  Epizode serijala nemaju prezentera. Naraciju u pojedinim celinama e voditi

  hobisti, koje e producent, ili novinar nauiti kako da sebe i svoj hobi predstave u

  monolokoj (ispovednoj) formi.

  Od hobista se uvek oekuje da gledaocima daju to vie uputstava i objanjenja za

  bavljenje hobijem o kome je re u celini (bloku).

  4. KOULJICA

  0:30 minuta (0:30 minuta ukupno)

  Najavna pica

  8:20 (8:50)

  Uradi sam

 • 3

  Dingl i video prilog sa hobistom i snimcima hobistikih aktivnosti: umetnost

  (muzika, pevanje, ples, slikarstvo); tehnika (modelarstvo eleznice, avioni,

  brodovi); nauka (astronomija, matematika, raunari, eigmatika); sport (joga, borilake

  vetine); zanatstvo i runi rad; art kraft, uzgajanje biljaka (vrtlarstvo, vinogradarstvo,

  uzgoj cvea u saksijama); fotografija i video; zanatski poslovi (stolarija, ivenje); kuni

  poslovi (kulinarstvo, somelijerstvo); nautika (plovidba, krstarenje, gradnja brodova i

  amaca)...

  Dinglovi umontirani da razdvoje i akcentiraju storiju.

  8:20 (17:10)

  Ljubimci

  Dingl i video prilog sa hobistom i snimcima hobistikih aktivnosti: uzgoj i

  dresura pasa; uzgoj domaih ivotinja ljubimaca; akvaristika i terarijumi; posmatranje

  ptica i leptira, uzgoj ukrasne ivine i ptica; pelarstvo

  Dinglovi umontirani da razdvoje i akcentiraju storiju.

  8:20 (25:30)

  Zbirke

  Dingl i video prilog sa hobistom i snimcima hobistikih aktivnosti kolekcija:

  potanskih maraka, novca, oruja, nametaja, insekata, automobila, raznih mehanizama,

  starina

  Dinglovi umontirani da razdvoje i akcentiraju storiju.

  0:30 (26:00)

  Odjavna pica.

  5. OBRAZLOENJE

  Delatnost hobista je veoma zanimljiva jer se izdvaja iz sivila i rutine kojom je

  obeleena dokolica ljudi koji nemaju neku posebnu preokupaciju, kojoj bi se posvetili sa

  puno entuzijazma. Aktivnosti i predmeti kojima se bave hobisti esto su do te mere

  neobini da se mogu smatrati bizarnim. Aktivnosti i predmeti hobista atraktivni su za

  prikazivanje na televiziji.

  Utoliko serijal emisija Hobi moe raunati ne samo na publiku koju sainjavaju

  hobisti (a oni su veoma posveeni i privreni predmetu svoje preokupacije, utoliko

  zainteresovani za prikaz ovakvih aktivnosti), nego i na publiku iz svih segmenata

  gledalita.

  6. IMPLEMENTACIJA

  Sem novinarskih istraivanja, regrutovanje uesnika za TV mozaik Hobi lako je

  ostvarivo preko posebnih rubrika - priloga u jutarnjem, regionalnom i gradskom

  programu. Uz rubrike u tim programima, dinglom, ili telopom treba pozvati hobiste da

  se prijave za uee u TV mozaiku Hobi, to poveava mogunosti za repriziranje rubrika

  u okviru jutarnjeg i regionalog programa. Posebne rubrike prilozi o hobistima u

  jutarnjem i regionalnom programu (pa i drugim informativnim emisijama) imaju svoje

 • 4

  opravdanje jer se radi o rubrikama o neobinim ljudima, to je uvek poeljan sadraj

  informativnog programa. Hobisti su takoe interesantni sagovornici u TV sudiju.

  Autor projekta

  Ljubia Nikolin