22
19 March 2014, Sofia 19 March 2014, Sofia Bulgarian Electricity Market. Current Bulgarian Electricity Market. Current status and further development status and further development 1 st st IENE Energy and Geopolitics Roundtable IENE Energy and Geopolitics Roundtable High Level Meeting High Level Meeting Predefined electricity market project - Bulgaria 1 st st IENE Energy and Geopolitics Roundtable IENE Energy and Geopolitics Roundtable Electricity Market Department Electricity Market Department ELECTRICITY SYSTEM OPERATOR ELECTRICITY SYSTEM OPERATOR

ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

19 March 2014, Sofia19 March 2014, Sofia

Bulgarian Electricity Market. Current Bulgarian Electricity Market. Current status and further developmentstatus and further development

11stst IENE Energy and Geopolitics RoundtableIENE Energy and Geopolitics Roundtable High Level MeetingHigh Level Meeting

Pre

defined e

lect

rici

ty m

ark

et

pro

ject

- B

ulg

aria

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

Electricity Market DepartmentElectricity Market Department ELECTRICITY SYSTEM OPERATORELECTRICITY SYSTEM OPERATOR

Page 2: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

2 119 9 ММarch 2014, Sofiaarch 2014, Sofia

Bulgarian power system. Basic statistical dataBulgarian power system. Basic statistical data

Електроенергийна системаЕлектроенергийна система

New Energy Legislation New Energy Legislation

Ново енергийно законодателствоНово енергийно законодателство

Current Electricity Market ModelCurrent Electricity Market Model

Настоящ модел на пазараНастоящ модел на пазара

New Market ModelNew Market Model

Нов модел на пазараНов модел на пазара

Cooperation perspectives. Market integration challenges Cooperation perspectives. Market integration challenges Перспективи за сътрудничество, пазарна интеграцияПерспективи за сътрудничество, пазарна интеграция

Table of contentTable of content/ / СъдържаниеСъдържание 11

stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

Page 3: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

3

Pre

defined e

lect

rici

ty m

ark

et

pro

ject

- B

ulg

aria

119 March 2014, Sofia9 March 2014, Sofia

Bulgarian Bulgarian Power System Power System Електроенергийна системаЕлектроенергийна система

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IndexIndex YearYear, , GWhGWh

20020044 20020055 20020066 20020077 20020088 20020099 20201010 20120111 20120122 20120133

PP gross generation fed PP gross generation fed into transmission gridinto transmission grid

41 539 44 259 45 710 43 093 44 831 42 573 46 260 50 700 47 195 43 650

PP consumption and PP consumption and auxiliary servicesauxiliary services

6 146 6 233 5 980 6 067 5 890 5 307 4 689 6 587 6 658 6 938

Net generation fed into Net generation fed into the transmission gridthe transmission grid

35 393 38 026 39 730 37 026 38 941 37 266 41 571 44 113 40 537 36 712

Physical Physical ImportImport 741 799 1 139 3 058 3 097 2 662 1 168 1 450 2 353 3 350

Net generation fed into Net generation fed into transmission grid + importtransmission grid + import

36 134 38 826 40 869 40 084 42 038 39 928 42 739 45 563 42 890 40 061

Transmission Transmission andand transportationtransportation losseslosses

742 844 881 872 905 847 895 951 916 907

Gross Gross consumptionconsumption from from transmissiontransmission gridgrid

35 392 37 982 39 988 39 212 41 133 39 081 41 844 44 612 41 974 37 424

PSPP PSPP consumptionconsumption 289 549 471 590 718 927 988 1 199 1 103 1 053

Physical ExportPhysical Export 6 620 8 380 8 391 7 538 8 441 7 731 9 613 12 111 10 660 9 531

Net Consumption from Net Consumption from transmissiontransmission gridgrid

28 483 29 053 31 126 31 084 31 974 30 423 31 243 31 302 30 211 28 527

Page 4: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

4

Pre

defined e

lect

rici

ty m

ark

et

pro

ject

- B

ulg

aria

119 9 ММarch 2014, Sofiaarch 2014, Sofia

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

Bulgarian Bulgarian Power System Power System Електроенергийна системаЕлектроенергийна система

Installed capacities/Installed capacities/Инсталирани мощностиИнсталирани мощности

NPP NPP 2000 MW2000 MW Lignite TPP 4177 Lignite TPP 4177 MWMW Hard coal TPP 1917 MWHard coal TPP 1917 MW Gas TPP 794 MWGas TPP 794 MW HPP, incl. 3161 MW HPP, incl. 3161 MW Pumped storagePumped storage

In generation mode In generation mode 1399 MW1399 MW In pump mode In pump mode 933 MW933 MW RESRES

Wind farms 679 MWWind farms 679 MW Photovoltaics 1029 MWPhotovoltaics 1029 MW Biomass 29 MW Biomass 29 MW Total Total 13 786 MW13 786 MW Available capacityAvailable capacity Vs. annual peak Vs. annual peak 9 719 MW9 719 MW

Page 5: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

5

Pre

defined e

lect

rici

ty m

ark

et

pro

ject

- B

ulg

aria

119 9 ММarch 2014, Sofiaarch 2014, Sofia

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

Bulgarian Bulgarian Power System Power System Електроенергийна системаЕлектроенергийна система

Real time operational dataReal time operational data ESO started in April 2013 publication of real time generation data aggregated by technologies: condense type plants, nuclear, co-generation, hydro, small hydro, wind farms, photovoltaic, biomass

13 March 2014, 12:48:4113 March 2014, 12:48:41

Page 6: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

6

Pre

defined e

lect

rici

ty m

ark

et

pro

ject

- B

ulg

aria

119 March 2014, Sofia9 March 2014, Sofia

New Energy Legislation New Energy Legislation Ново енергийно законодателствоНово енергийно законодателство

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

EUEU Legislation/Legislation/ ЕвропейскоЕвропейско законодателствозаконодателство

DirectiveDirective 20092009//7272/E/ECC concerningconcerning commoncommon rulesrules forfor thethe internalinternal

marketmarket inin electricityelectricity// Директива 2009/72/ЕС за общите правила на

вътрешния пазар на електрическа енергия.

RegulationRegulation 20092009//714714/EC/EC onon conditionsconditions forfor accessaccess toto thethe networknetwork forfor

crosscross--borderborder exchangesexchanges inin electricityelectricity / Регламент 2009/714/ЕС относно

условията за достъп до мрежите за трансграничен обмен на

електрическа енергия.

RegulationRegulation 20201313//543543/EU/EU onon submissionsubmission andand publicationpublication ofof datadata inin

ElectricityElectricity MarketsMarkets amendingamending AnnexAnnex II toto RegulationRegulation

20092009//714714/EC/EC//Регламент 2013/543/ЕU за представяне и публикуване на

данни за електроенергийните пазари и за изменение на Приложение №

1 към Регламент 2009/714/EC

RegulationRegulation 12271227//20112011/EC/EC, onon wholesalewholesale energyenergy marketmarket integrityintegrity andand

transparencytransparency/ Регламент 1227/2011/ЕС относно интегритета и

прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

Page 7: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

7

Pre

defined e

lect

rici

ty m

ark

et

pro

ject

- B

ulg

aria

119 March 2014, Sofia9 March 2014, Sofia

New Energy Legislation New Energy Legislation Ново енергийно законодателствоНово енергийно законодателство

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

LocalLocal LegislationLegislation// МестноМестно законодателствозаконодателство

EnergyEnergy LawLaw – amendments are approved and in force as from July 2013/ Закона за енергетиката - последните промени са в сила от м. юли 2013 г.

As from 04 February 2014 ESO is an Independent Transmission Operator, becomes the universal successor of the activity “transmission” and is owner of the transmission assets. / От 04 февруари

2014 ЕСО е Независим преносен оператор, и собственик на активите за пренос.

Regulated market shall comprise only the industrial sites connected to the LV grid and the residential customers/ Регулираният пазар обхваща само

промишлени обекти присъединени към мрежа НН и битови потребители.

The Role and responsibilities of the Suppliers of last Resort were introduced/Въведена е ролята и отговорностите на доставчиците от последна

инстанция

Introduction of new price model and “society obligation fee”, following removal of transmission fee supplements/ Въвеждане на нов ценови модел и

такса „задължение към обществото“, и премахване на добавките към цената за пренос

All responsibilities and obligations in respect of the Regulation 714/2009 and Directive 2009/72/EС are implemented/ Всички

отговорности и задължения произтичащи от Директива 2009/72/EС и Регламент 714/2009 са отразени.

Page 8: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

8

Pre

defined e

lect

rici

ty m

ark

et

pro

ject

- B

ulg

aria

119 March 2014, Sofia9 March 2014, Sofia

New Energy Legislation New Energy Legislation Ново енергийно законодателствоНово енергийно законодателство

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

LocalLocal LegislationLegislation// МестноМестно законодателствозаконодателство

ElectricityElectricity MarketMarket RulesRules – adoptedadopted inin JulyJuly 20132013.. TheThe DayDay AheadAhead

marketmarket andand balancingbalancing marketmarket areare notnot implementedimplemented yetyet// Правила за

търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) – приети през юли 2013. Борсовият

пазар и балансиращият пазар все още не са въведени в реална работа

InIn 20142014 –– thethe processprocess ofof furtherfurther amendmentsamendments inin ElectricityElectricity MarketMarket

RulesRules waswas initiatedinitiated byby SEWRCSEWRC/ През 2014 г. е иницииран процес на

изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия от ДКЕВР.

AsAs fromfrom 20112011 - DryDry--runrun processprocess forfor implementationimplementation ofof thethe

requirementsrequirements ofof thethe ElectricityElectricity MarketMarket Rules/Rules/ Тестови период по

прилагане на изискванията на Правилата за търговия с електрическа енергия

TheThe expectationsexpectations areare thethe newnew marketmarket modelmodel toto startstart withinwithin thethe nextnext

11--22 monthsmonths andand afterafter adoptionadoption ofof thethe ElectricityElectricity MarketMarket RulesRules

amendmentsamendments /Очакванията са новият пазарен модел да стартира в

следващите 1-2 месеца, след приемане на измененията в Правилата за

търговия с електрическа енергия

Page 9: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

9

Pre

defined e

lect

rici

ty m

ark

et

pro

ject

- B

ulg

aria

119 9 ММarch 2014, Sofiaarch 2014, Sofia

Development Development -- internal market / internal market / Развитие Развитие –– вътрешен пазарвътрешен пазар

2004 – Start of the process of switch off the supplier, with the model of bilateral contracts market and regulated balancing market / Стартиране на процеса по смяна на доставчика, с модел на пазар по двустранни договори и регулиран балансиращ пазар 2009 – Replacement of weekly internal schedule nomination process with daily nomination process / Заместване на седмичното известяване на търговски графици с дневно известяване 2012 – Introduction of balance groups arrangements / Въвеждане на новата пазарна организация с обединение на участниците в балансиращи групи

Bulgarian Electricity Bulgarian Electricity Market/ Market/ Електроенергиен пазар в БългарияЕлектроенергиен пазар в България

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

Page 10: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

10

Development Development –– internal marketinternal market / / Развитие Развитие -- вътрешен пазарвътрешен пазар

2013 – Rapid increase of customers who change their supplier / Бързо увеличение на потребителите сменили своя доставчик

Pre

defined e

lect

rici

ty m

ark

et

pro

ject

- B

ulg

aria

119 9 МаМаrch 2013, Sofiarch 2013, Sofia

The liberalized market with hourly schedules and balancing covers 34% of the traded volumes in the country/ Либерализирания пазар обхванат от почасови графици и подлежащ на балансиране достигна 34% от търгуваните количества в страната.

Bulgarian Electricity Bulgarian Electricity Market/ Market/ Електроенергиен пазар в БългарияЕлектроенергиен пазар в България

Parameter/Date 06.2013 07.2013 08.2013 09.2013 10.2013 11.2013 12.2013 01.2014 02.2014 03.2014

Generators / Производители 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9

HV level consumers/

потребители ВН 69 71 73 74 80 88 88 89 90 90

MV and LV level consumers /

потребители СН и НН 173 298 541 791 1175 1578 1578 2007 2350 2804

Consumers Total /

Потребители общо 242 369 614 865 1255 1666 1666 2096 2440 2894

Traders – BRP /

Търговци КБГ 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14

Traders Total /

Търговци общо 50 52 52 53 56 58 60 62 62 62

TOTAL PARTICIPANTS / Общо

участници 299 428 673 926 1316 1728 1728 2158 2511 2965

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

Page 11: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

11

Development Development –– crosscross--border marketborder market / / Развитие Развитие –– пазар на преносни способностипазар на преносни способности

20102010 - Joint auctions for capacities on BG-RO and BG-GR border with

yearly, monthly and daily allocation / Съвместни експлицитни търгове на

BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение

на капацитетите

20112011 – daily allocation of BG-SR and BG-MK borders / Дневно

разпределение на BG-SR и BG-MK граници

20122012 – daily allocation on BG-TR border / Дневно разпределение на BG-

TR граница

20122012 – daily (7 days) nomination process of transactions for external and

internal schedules / 7х24 процес на известяване на външни и вътрешни

графици

20142014 –– JointJoint auctionsauctions forfor capacitiescapacities onon BGBG--SRSR borderborder // СъвместниСъвместни

експлицитниексплицитни търговетъргове нана BGBG--SRSR границаграница

Pre

defined e

lect

rici

ty m

ark

et

pro

ject

- B

ulg

aria

19 March 2014, Sofia19 March 2014, Sofia

Bulgarian Electricity Bulgarian Electricity Market/ Market/ Електроенергиен пазар в БългарияЕлектроенергиен пазар в България

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

Page 12: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

12

Pre

defined e

lect

rici

ty m

ark

et

pro

ject

- B

ulg

aria

19 March 2014, Sofia19 March 2014, Sofia

Bulgarian Electricity Bulgarian Electricity Market/ Market/ Електроенергиен пазар в БългарияЕлектроенергиен пазар в България

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

2012 2012 –– 13 515 527 MWh 13 515 527 MWh

2013 2013 –– 13 157 797 MWh 13 157 797 MWh ((-- 2.07%)2.07%)

Page 13: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

13

Pre

defined e

lect

rici

ty m

ark

et

pro

ject

- B

ulg

aria

19 March 2014, Sofia19 March 2014, Sofia

Bulgarian Electricity Bulgarian Electricity Market/ Market/ Електроенергиен пазар в БългарияЕлектроенергиен пазар в България

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

2012 2012 –– 5 290 669 MWh 5 290 669 MWh

2013 2013 –– 6 871 571 MWh 6 871 571 MWh (+ 29.88%)(+ 29.88%)

Page 14: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

14

Pre

defined e

lect

rici

ty m

ark

et

pro

ject

- B

ulg

aria

19 March 2014, Sofia19 March 2014, Sofia

Bulgarian Electricity Bulgarian Electricity Market/ Market/ Електроенергиен пазар в БългарияЕлектроенергиен пазар в България

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

ЕЕlectricity export lectricity export –– net valuesnet values

2011 2011 –– 10.6 TWh 10.6 TWh 20122012 –– 8.3 TWh 8.3 TWh 2013 2013 -- 6.2 TWh6.2 TWh

Page 15: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

15

TheThe newnew organizationorganization ofof thethe marketmarket accordingaccording toto thethe adoptedadopted locallocal legislationlegislation

НоваНова организацияорганизация нана пазарапазара

1. Introduction of hourlyhourly schedulesschedules forfor allall transactionstransactions

notwithstanding at regulated or freely negotiated prices and

balancingbalancing ofof allall BRPsBRPs, including Public Supplier and Public

Providers/ Обхващане с почасови графици на всички търговски сделки,

както по регулирани, така и по свободно договорени цени, балансиране на

всички КБГ, включително общественият доставчик и крайните снабдители.

2. Introduction of balancebalance groupsgroups arrangementsarrangements and a new

registration procedure for the balance responsible parties

Въвеждане на балансиращи групи и нова регистрационна процедура за

регистрация на координаторите на балансиращи групи.

3. Introduction of new market relationsrelations betweenbetween ESOESO andand thethe

balancingbalancing energyenergy providersproviders Въвеждане на нови пазарни отношения

между ЕСО ЕАД и доставчиците на балансираща енергия.

4. Introduction of marketmarket mechanismmechanism in operationoperation ofof thethe balancingbalancing marketmarket Въвеждане на пазарния механизъм при функционирането на

балансиращия пазар

Energ

y T

radin

g C

entr

al &

South

East

ern

Euro

pe 2

013

19 March 2014, Sofia19 March 2014, Sofia

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

New Market Model/New Market Model/Нов модел на пазараНов модел на пазара

Page 16: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

16

TheThe newnew organizationorganization ofof thethe marketmarket accordingaccording toto thethe adoptedadopted locallocal legislationlegislation// НоваНова организацияорганизация нана пазарапазара

5. Introduction of a separateseparate settlementsettlement for the balancebalance responsibleresponsible

partiesparties andand thethe balancingbalancing energyenergy providersproviders // Въвеждане на отделен

сетълмент за координаторите на балансиращи групи и за доставчиците на

балансираща енергия.

6. Regulation of the termsterms andand conditionsconditions forfor participationparticipation ofof RESRES

generatorsgenerators inin thethe marketmarket // Регулиране на правилата за участие на

производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници на пазара.

7. Regulation of terms and conditions for operation of an organized DayDay

AheadAhead MarketMarket (power(power exchange)exchange) // РазработванеРазработване нана пправилата за работа

и организиране на Борсовия пазар на електрическа енергия.

Energ

y T

radin

g C

entr

al &

South

East

ern

Euro

pe 2

013

Pre

defined e

lect

rici

ty m

ark

et

pro

ject

- B

ulg

aria

19 March 2014, Sofia19 March 2014, Sofia

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

New Market Model/New Market Model/Нов модел на пазараНов модел на пазара

Page 17: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

17

Капацитети

Capacity

Капацитети

External

Schedules

Външни

графици

schedules

Вътрешни

Internal

schedules

Вътрешни

графици Балансиращ

Balancing

market

Балансиращ

пазар

Settlement

Сетълмент

Settlement

Сетълмент

Reports

Справки

Modules of the implemented market management system (MMS)Modules of the implemented market management system (MMS) Модули на въведената система за администриране на пазараМодули на въведената система за администриране на пазара

Spot

market

(DAM)

Борсов

пазар

Public area

информация

Public area

Общо-

достъпна

информация

CET BG (EET) time Application 1 Application 2

ESO is the only Operator in Europe, who implements one integrated system for administration of all market segments / ЕСО ЕАД е единствения оператор в Европа, който въвежда интегрирана система за администриране на всички пазарни сегменти

Energ

y T

radin

g C

entr

al &

South

East

ern

Euro

pe 2

013

In real implementation – July 2010/ В реална работа от м.юли 2010г.

In dry run (without financial transactions)– as from January 2011 / В тестови период от м.януари 2011 In dry run – as from April 2012 / В тестови период от м.април 2012

119 9 March 2014, SofiaMarch 2014, Sofia

Market Management SystemMarket Management System Система за администриране на пазараСистема за администриране на пазара

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

Page 18: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

18

1. The configuration of all standard and special balancing groups is

done and the market is in the last stage of the testing period //

Конфигурацията на всички стандартни и специални групи е направена и

пазарът е в последна фаза на тестовата работа

2. As an owner of the transmission assets the organization via the

website to grant access to metered values for all network users is

done by ESO/ Като собственик на преносните активи ЕСО е организирал

процеса на предоставяне на достъп чрез сайта си за измерени количества

електрическа енергия

3. The terms and conditions for participation of RES generators in

the market shall be defined more precisely in the last amended

version of the Market Rules// Условията и правилата за участие на

производителите от ВИ и ВЕКП в пазара ще бъдат дефинирани по

подробно в последната допълнена версия на Правилата за търговия

4. The expectations are the registration procedure and all

preparatory steps towards new market model implementation to

be completed within the next 1-2 months/ Очакванията са

регистрационната процедура и всички подготвителни етапи по прилагане

на новия пазарен модел да приключат в следващите 1-2 месеца

Energ

y T

radin

g C

entr

al &

South

East

ern

Euro

pe 2

013

Pre

defined e

lect

rici

ty m

ark

et

pro

ject

- B

ulg

aria

19 March 2014, Sofia19 March 2014, Sofia

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

Latest news/Latest news/последни новинипоследни новини

Page 19: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

19

NWENWE pilotpilot projectproject

РРricerice couplingcoupling regionregion NWENWE coveringcovering GB,GB,

CWE,CWE, NordicNordic--Baltic,Baltic, andand PolandPoland (via(via

SwePolSwePol)):: gogo--livelive inin 44thth ofof FebruaryFebruary 20142014 /

Регион NWE обхваща GB, Централна

Западна Европа, скандинавските и

балтийски страни и Полша – стартира на

04.02.2014.

CEE CEE and SWE market and SWE market coupling ready for NWE coupling ready for NWE integrationintegration / CEE пазарно обединение готово за интегриране към NWE Countries in negotiation process for joining CEE market Countries in negotiation process for joining CEE market coupling /coupling / Страни в процес на преговори за интегриране към CEE

CEECEE marketmarket couplingcoupling

PricePrice couplingcoupling regionregion CEECEE launchedlaunched inin QQ33 20122012 andand

comprisecomprise ofof HU,HU, CZCZ andand SKSK.. RomaniaRomania andand PolandPoland areare

inin negotiationnegotiation processprocess forfor joiningjoining thethe alreadyalready

coupledcoupled marketmarket / CEE пазарното обединение

стартира през Q3 на 2012 и обхваща HU, CZ и SK.

Румъния и Полша са в процес на преговори за

присъединяване.

Cooperation perspectivesCooperation perspectives,, Market integration challengesMarket integration challenges// Перспективи за сътрудничество, пазарна интеграцияПерспективи за сътрудничество, пазарна интеграция

19 19 ММarch 201arch 20144, Sofia, Sofia

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

Page 20: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

20

1. Bulgaria and Greece have to concentrate on national tasks,

but………./ България и Гърция трябва да се концентрират

върху националните задачи, но…..

2. The market integration processes in Europe and the network codes

put strong deadlines for System and Market Operators to comply

with the market coupling requirements/ Интеграционните процеси

в Европа и мрежовите кодекси поставят срокове за системните

и пазарни оператори да съблюдават изискванията за пазарна

интеграция

3. There is a decision of the Market Committee of ENTSO-E for

creation of 11 capacity calculation regions in Europe, where the

requirements of CACM NC for coordinated calculation of cross-

border capacities and coordinated implicit allocation should be

implemented/ Има решение на Комитет Пазар към ENTSO-E за

формиране на 11 региона в Европа в които трябва да се

прилага координирано изчисляване на трансграничните

капацитети и координирано имплицитно разпределение.

Energ

y T

radin

g C

entr

al &

South

East

ern

Euro

pe 2

013

Pre

defined e

lect

rici

ty m

ark

et

pro

ject

- B

ulg

aria

19 March 2014, Sofia19 March 2014, Sofia

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

Cooperation perspectivesCooperation perspectives,, Market integration challengesMarket integration challenges// Перспективи за сътрудничество, пазарна интеграцияПерспективи за сътрудничество, пазарна интеграция

Page 21: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

21

1. In South East Europe the Region comprises of three borders –

BG-GR, BG-RO, RO-HU/ В Юго-източна Европа регионът

обхваща три граници - BG-GR, BG-RO, RO-HU

2. IPTO, ESO, TRANSELECTRICA and MAVIR should start

negotiations in order to clarify all technical and organizational

aspects of the future cooperation/ IPTO, ESO, TRANSELECTRICA

и MAVIR трябва да започнат разговори за изясняване на

всички технически и организационни аспекти на бъдещото

сътрудничество

Energ

y T

radin

g C

entr

al &

South

East

ern

Euro

pe 2

013

Pre

defined e

lect

rici

ty m

ark

et

pro

ject

- B

ulg

aria

19 March 2014, Sofia19 March 2014, Sofia

11stst I

EN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

IEN

E E

nerg

y and G

eopolit

ics

Roundta

ble

Cooperation perspectivesCooperation perspectives,, Market integration challengesMarket integration challenges// Перспективи за сътрудничество, пазарна интеграцияПерспективи за сътрудничество, пазарна интеграция

Page 22: ulgaria 1st IENE Energy and Geopolitics Roundtable High ... · BG-RO и BG-GR граници с годишно, месечно и дневно разпределение на капацитетите

ELECTRICITY SYSTEM OPERATOR EADELECTRICITY SYSTEM OPERATOR EAD

THANK YOU FOR YOUR THANK YOU FOR YOUR ATTENTIONATTENTION

110505 Gotse Delchev Blvd., 1404 Sofia, BulgariaGotse Delchev Blvd., 1404 Sofia, Bulgaria; ; tel. +359 tel. +359 2 9696802; 2 9696802; fax:fax: +359 +359 2 9626189;2 9626189; ee--mail: [email protected]: [email protected]

19 March 2014, Sofia19 March 2014, Sofia www.eso.bgwww.eso.bg

Viktoria PopovskaViktoria Popovska [email protected]@ndc.bg