Uredba o Planu Mreze Zdravstvenih Ustanova

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Plan mreze zdravstvenih ustanova

Text of Uredba o Planu Mreze Zdravstvenih Ustanova

 • Slubeni glasnik RS", br. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010 Na osnovu lana 47. Zakona o zdravstvenoj zatiti ("Slubeni glasnik RS", broj 107/05), Vlada donosi

  UREDBU

  o Planu mree zdravstvenih ustanova

  I. UVODNE ODREDBE

  lan 1.

  Ovom uredbom utvruje se Plan mree zdravstvenih ustanova - broj, struktura, kapaciteti i prostorni raspored zdravstvenih ustanova u dravnoj svojini (u daljem tekstu: zdravstvena ustanova) i njihovih organizacionih jedinica po nivoima zdravstvene zatite, organizacija slube hitne medicinske pomoi, kao i druga pitanja od znaaja za organizaciju zdravstvene slube u Republici Srbiji. Tabela teritorijalnog rasporeda i posteljnih kapaciteta zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji odtampana je uz ovu uredbu i ini njen sastavni deo.

  lan 2. Zdravstvene ustanove osnivaju se i obavljaju zdravstvenu delatnost u skladu sa zakonom i ovom uredbom. Za ostvarivanje prava graana u oblasti zdravstvene zatite, kao i za sprovoenje programa zdravstvene zatite donetih na nivou Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika), mogu se osnivati sredstvima u dravnoj svojini sve zakonom utvrene vrste zdravstvenih ustanova (dom zdravlja, apoteka, bolnica, zavod, zavod za javno zdravlje, klinika, institut, kliniko-bolniki centar i kliniki centar). Zdravstvene ustanove iz stava 2. ovog lana, u zavisnosti od zdravstvene delatnosti koju obavljaju, broja stanovnika kojima pruaju zdravstvenu zatitu, kao i od uestalosti i sloenosti zahteva graana za zdravstvenom zatitom, osnivaju se i adekvatno rasporeuju na celoj teritoriji Republike.

  lan 3. Zdravstvene ustanove obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou.

 • II. ZDRAVSTVENA DELATNOST NA PRIMARNOM NIVOU

  lan 4. Zdravstvenu delatnost na primarnom nivou obavlja dom zdravlja, apoteka i zavod (zavod za zdravstvenu zatitu studenata, zavod za zdravstvenu zatitu radnika, zavod za hitnu medicinsku pomo, zavod za gerontologiju, zavod za stomatologiju, zavod za plune bolesti i tuberkulozu i zavod za kono-venerine bolesti).

  1. Dom zdravlja

  lan 5.

  Dom zdravlja osniva se za teritoriju jedne optine (sa najmanje 10.000 stanovnika), dve ili vie optina, odnosno grada, u skladu sa Planom mree zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: Plan mree). Dom zdravlja obezbeuje najmanje preventivnu zdravstvenu zatitu za sve kategorije stanovnika, hitnu medicinsku pomo, optu medicinu, zdravstvenu zatitu ena i dece, patronanu slubu, kao i laboratorijsku i drugu dijagnostiku. U domu zdravlja obezbeuje se i prevencija i leenje u oblasti stomatoloke zdravstvene zatite, zdravstvena zatita zaposlenih, odnosno medicina rada i fizikalna medicina i rehabilitacija, ako obavljanje ove zdravstvene delatnosti nije organizovano u drugoj zdravstvenoj ustanovi na teritoriji za koju je dom zdravlja osnovan. U domu zdravlja koji je osnovan za teritoriju sa preko 20.000 stanovnika, a udaljen je preko 20 kilometara od najblie opte bolnice, odnosno dom zdravlja koji je osnovan za teritoriju sa preko 15.000 stanovnika, a udaljen je preko 50 kilometara od najblie opte bolnice, moe se obavljati i specijalistiko-konsultativna delatnost iz interne medicine, pneumoftiziologije, oftalmologije, otorinolaringologije, psihijatrije (zatita mentalnog zdravlja), dermatovenerologije i medicine sporta. Dom zdravlja moe u svom sastavu imati apoteku preko koje se snabdeva lekovima za parenteralnu upotrebu i drugim medicinskim sredstvima, odnosno preko koje snabdeva stanovnitvo lekovima i medicinskim sredstvima. Za snabdevanje lekovima za parenteralnu upotrebu i drugim medicinskim sredstvima za interne potrebe dom zdravlja moe obrazovati posebnu organizacionu jedinicu, ili obavljanje tih poslova obezbediti preko druge apoteke. U domu zdravlja obezbeuje se i sanitetski prevoz ako ta sluba nije organizovana u bolnici ili u drugoj zdravstvenoj ustanovi na teritoriji za koju je dom zdravlja osnovan. Tekst pre izmene

 • lan 6.

  Dom zdravlja moe organizovati i stacionar za dijagnostiku i leenje akutnih i hroninih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja na 1.000 stanovnika na teritoriji za koju je osnovan, kao i porodilite sa najvie 10 postelja, ako je udaljenost od najblie opte bolnice najmanje 30 kilometara.

  lan 7. Dom zdravlja, u zavisnosti od broja stanovnika na teritoriji za koju je osnovan, gustine naseljenosti i saobraajne povezanosti, u prostorno izdvojenim naseljenim mestima, ustanovama i privrednim drutvima, moe obrazovati organizacione jedinice, i to: ogranak doma zdravlja, zdravstvenu stanicu i zdravstvenu ambulantu. Ogranak doma zdravlja moe organizovati dom zdravlja koji je osnovan za optinu ili grad sa preko 100.000 stanovnika - za najmanje 40.000 stanovnika te optine, odnosno grada, kao i dom zdravlja osnovan za dve ili vie optina - u optini izvan sedita doma zdravlja za najmanje 8.000 stanovnika. U ogranku se obezbeuje hitna medicinska pomo, zdravstvena zatita dece i kolske dece, ena i odraslog stanovnitva, patronana sluba i kuno leenje i nega, kao i preventivna i deija stomatologija. Zdravstvena stanica organizuje se za jedno ili vie naseljenih mesta udaljenih preko 10 kilometara od sedita doma zdravlja i sa najmanje 5.000 stanovnika, za obavljanje najmanje delatnosti hitne medicinske pomoi, opte medicine i zdravstvene zatite dece i kolske dece. Zdravstvena ambulanta organizuje se u naseljenom mestu, koli, privrednom drutvu ili ustanovi ako opredeljeni broj korisnika omoguava angaovanje jednog tima za obavljanje delatnosti iz opte medicine ili zdravstvene zatite dece i kolske dece ili preventivne i deije stomatologije. Tekst pre izmene

  lan 8. Ako u optini postoje dom zdravlja i opta bolnica koji su u dravnoj svojini, laboratorijska, radioloka i druga dijagnostika mogu se organizovati u okviru jedne zdravstvene ustanove i to u optoj bolnici. Tekst pre izmene

  2. Apoteka

  lan 9.

 • Apoteka se osniva za teritoriju jedne ili vie optina (za najmanje 40.000 stanovnika), odnosno grada. Apoteka moe organizovati ogranak apoteke (za najmanje 10.000 stanovnika) ili jedinicu za izdavanje gotovih lekova.

  3. Zavod

  lan 10.

  Zavod se moe osnovati samo na teritoriji na kojoj se nalazi sedite univerziteta koji u svom sastavu ima fakultet zdravstvene struke. Zavod sprovodi zdravstvenu zatitu pojedinih grupacija stanovnitva, odnosno zdravstvenu delatnost iz pojedine oblasti zdravstvene zatite. Zavod u okviru obavljanja delatnosti prati, istrauje i prouava zdravstveno stanje stanovnitva u oblasti za koju je osnovan.

  lan 11. Zavod za zdravstvenu zatitu studenata osniva se za najmanje 10.000 studenata i obavlja preventivnu i kurativnu zdravstvenu zatitu studenata iz oblasti opte medicine, stomatologije, ginekologije, laboratorijske i druge dijagnostike i terapije za potrebe studenata. Zavod za zdravstvenu zatitu studenata koji obezbeuje zdravstvenu zatitu za najmanje 30.000 studenata moe obavljati specijalistiko-konsultativnu delatnost iz interne medicine, psihijatrije (zatita mentalnog zdravlja), oftalmologije, otorinolaringologije, dermatovenerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, epidemiologije i socijalne medicine sa informatikom. Zavod iz stava 2. ovog lana moe imati stacionar kapaciteta do 0,5 postelja na 1.000 studenata, za kratkotrajnu hospitalizaciju radi leenja i nege kada nije neophodno bolniko leenje i kao zamena za kuno leenje. Tekst pre izmene

  lan 12. Zavod za zdravstvenu zatitu radnika obavlja zdravstvenu zatitu zaposlenih s ciljem: ouvanja zdravlja zaposlenih u bezbednoj i zdravoj radnoj sredini; utvrivanja radne sposobnosti za obavljanje odreene delatnosti (prethodni pregledi); ranog otkrivanja poremeaja zdravlja u vezi sa radom i radnom sredinom (periodini i drugi preventivni pregledi); otkrivanja faktora radne sredine koji mogu nepovoljno uticati na zdravlje radnika i sprovoenja drugih preventivnih mera. Zavod za zdravstvenu zatitu radnika moe obavljati i preventivnu i kurativnu zdravstvenu delatnost iz oblasti opte medicine, ginekologije i stomatologije.

 • Zavod za zdravstvenu zatitu radnika moe obavljati i specijalistiko-konsultativnu delatnost iz oblasti interne medicine, psihijatrije (neuropsihijatrije), otorinolaringologije i oftalmologije, prvenstveno radi obavljanja preventivnih pregleda iz stava 1. ovog lana.

  lan 13. Zavod za hitnu medicinsku pomo obavlja delatnost hitne medicinske pomoi kod akutno obolelih i povreenih - na licu mesta, u toku transporta i u zdravstvenoj ustanovi. Zavod za hitnu medicinsku pomo obavlja i sanitetski prevoz akutno obolelih i povreenih lica u druge odgovarajue zdravstvene ustanove, vri prevoz nepokretnih, ogranieno pokretnih pacijenata i pacijenata na dijalizi, ako ova delatnost nije obezbeena preko druge zdravstvene ustanove, kao i snabdevanje lekovima koji se daju u hitnim sluajevima. Tekst pre izmene

  lan 14. Zavod za gerontologiju obavlja zdravstvenu zatitu starih lica iz oblasti opte medicine, stomatologije, rehabilitacije, palijativnog zbrinjavanja i nege u kunim uslovima. Zavod za gerontologiju moe obavljati i specijalistiko-konsultativnu delatnost iz oblasti interne medicine, neurologije i psihijatrije (neuropsihijatrije). Tekst pre izmene

  lan 15. Zavod za stomatologiju obavlja stomatoloku delatnost iz oblasti preventivne i deije stomatologije i opte stomatologije. Zavod za stomatologiju obavlja i specijalistiko-konsultativnu delatnost iz oblasti ortopedije vilica, stomatoloke protetike, parodontologije i oralne medicine, bolesti zuba sa endodoncijom i oralne hirurgije.

  lan 16. Zavod za plune bolesti i tuberkulozu prua preventivne, dijagnostike, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge iz oblasti zdravstvene zatite pacijenata obolelih od tuberkuloze i drugih plunih bolesti, koje se mogu leiti na ambulantni nain.