valentinovo- ljubavni kviz.ppt

 • View
  263

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of valentinovo- ljubavni kviz.ppt

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  1/30

  VALENTINOVO UUENIKOM DOMU S

  PREGRADALJUBAVNI KVIZ

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  2/30

  PRAVILA I NAIN BODOVANJA

  Svaka odgojna sku!na j" j"dna g#uao$na%"na s&ovo' () g#u"*

  Vod!+"&j!," %!+aju !+anja- a svaka g#ua !'a

  ./ s"kund! da na!0" odgovo# na a!#1svaka g#ua do2!va ono&!ko a!#a ko&!ko!'a !+anja (3 sku!na !+anja*

  Nakon !s+"ka ./ s"kund! o'o4n!,!u$!'aju a!# od svak" g#u"- #ovj"#avaju+o%nos+ odgovo#a ! 2!&j"5" #"$u&+a+"

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  3/30

  Svak! +o%an odgovo# 2oduj" s" s 62odo'N" #!$naju s" o&ov!%n! odgovo#! kao !7do0anu+!8 odgovo#! !$ u2&!k"

  Po2j"9uj" odgojna sku!na s najv"4!'2#oj"' 2odova

  Po2j"dn!,! 4" 2!+! nag#a9"n!

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  4/30

  I: P#"o$naj s&!k" &ju2avn!; a#ova

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  5/30

  I: TONI ODGOVORI

  a* B#ad P!++ ! Ang"&!na Jo&!"

  2* Ro2"#+ Pa++!nson ! K#!s+"n S+"

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  6/30

  II: ODGOVORITE NA PITANJA

  6: Nav"d!+" na$!v j"d!n" &ju2avn" j"s'" uB!2&!j!:

  >: Nav"d!+" naj+#ag!%n!j! &ju2avn! a# u

  knj!5"vnos+!:.: Na koj"' j"$!ku ?T! a'o7 $na%! ?vo&!'+"7@

  ): U koj"' #!'sko' g#adu s" odv!ja #adnja

  #o'ana ?Ro'"o ! Ju&!ja7@: Ko'" P"+#a#ka osv"4uj" svoj &ju2avn!

  Kan,on!j"#@

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  7/30

  3: U kojoj ;#va+skoj s"#!j! s" o!suj" &ju2av

  !$'"9u 'an"k"nk" ! nogo'"+a0a@

  : Nav"d!+" #v! &ju2avn! a# u ov!j"s+!:

  C: Kako s" $ov" g#%k! 2og &ju2av!@: Nav"d!+" na$!v #!'sk" 2o5!," &ju2av!:

  6/: Os!' 0+o j" sv: Va&"n+!n $a0+!+n!k

  $a&ju2&j"n!;- on j" ! $a0+!+n!k@

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  8/30

  II: RJEENJA

  6: Pj"s'a nad j"s'a'a>: Ro'"o ! Ju&!ja.: Ta&!jansko'): V"#ona

  : Lau#!3: Lju2av u $a&"9u: Ada' ! Eva

  C: E#os: V"n"#a6/:Sv!; 2o&"s+!- $a0+!+n!k $d#av&ja

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  9/30

  III: Nav"d!+" un" nas&ov" &ju2avn!;

  j"sa'a o$na+!; j"sn!ka:6: FFOFFIFF BFF FF FFAMFF VFF L FF

  >: FFA RFF FFRFF

  .: FFE FFA J SFF FFN EFF

  ): FFO VFFA T FF FF

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  10/30

  III: Rj"0"nja

  6: ?Vo&!o 2!; da '" vo&!07

  >: ?Ba#2a#a7

  .: ?N" daj s" In"s7

  ): ?Pov#a+ak7

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  11/30

  IV: Nav"d!+" au+o#" j"sa'a:

  6: ?No4as 2!; 'ogao na!sa+! naj&j"0"&ju2avn" s+!;ov"7

  >: ?Pov#a+ak7.: ?=a&ju2&j"n u &ju2av7

  ): ?Anna2"& L""7

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  12/30

  IV: Rj"0"nja

  6: Pa2&o N"#uda

  >: An+un B#anko !'!4 !&! Do2#!0aH"sa#!4 (o2a odgovo#a s" #!$naju*

  .: Jos! Pua%!4

  ): Edga# A&an Po"

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  13/30

  V: Odgovo#!+" na !+anja

  To%n! odgovo#! 2!+ 4" od,#+an! nak#aju svakog s&ajda

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  14/30

  1.Tko je bio Sveti Valentin?

  a* Vojn!k

  2* B!sku ! 'u%"n!k

  ,* T#gova,

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  15/30

  2. U doba kada je ivio ValentinRi!ki je "a#!tvo vladao...

  a* Ha# Augus+

  2* Ha# K&aud!j" II

  ,* Ha# N"#on

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  16/30

  $. Zbo% &e%a je "a# Kla'dije II

  (ab#anio !ve)eni"ia vjen&anjevojnika?

  a* P#o+!v!o s" &ju2av!

  2* P#o+!v!o s" 2#aku

  ,* S'a+#ao j" da 4" vojn!,! #ad!j" os+a+!s o2!+"&j! n"go !4! u #a+

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  17/30

  *. +a li !' !e !ve)eni"i d#ali nje%ove

  (a,ovjedi?a* Sv! su s" sv"4"n!,! d#5a&! $aovj"d!

  2* N!+! j"dan s" sv"4"n!k n!j" d#5ao$aovj"d!

  ,* Sv! su s" sv"4"n!,! d#5a&! $aovj"d!-os!' Va&"n+!na

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  18/30

  -. to !e de!ilo ! Valentino nakon!a(nanja "a#a o nje%ovia

  aktivno!tia?a* 6.: v"&ja%" j" u;va4"n- 2a%"n u+a'n!,u +" 'u j" u v"%"#nj!' sa+!'a

  od#u2&j"na g&ava2* 6): v"&ja%" j" u;va4"n- 2a%"n u+a'n!,u +" 'u j" u v"%"#nj!' sa+!'aod#u2&j"na g&ava

  ,* 6: v"&ja%" j" u;va4"n- 2a%"n u+a'n!,u +" 'u j" u v"%"#nj!' sa+!'aod#u2&j"na g&ava

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  19/30

  /. Kako je Valentin ,#ea le%endi,ot,i!ao ,i!o naijenjeno k)e#itani&a#a?

  a* S &ju2av&ju

  2* =auv!j"k +voj

  ,* Od +voj"g Va&"n+!na

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  20/30

  0. #ea #i!koj itolo%iji K',id je...

  a* Bog "#o+sk" &ju2av!- o5ud" ! &j"o+"

  2* Bog &ju2av!

  ,* Bog $a&ju2&j"n!;

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  21/30

  VI: Rj"0"nja

  6: B*

  >: B*

  .: H*): H*

  : B*

  3: H*: A*

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  22/30

  VI: P#"o$naj+" !$vo9a%"

  &ju2avn!; j"sa'a (6:*

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  23/30

  P#"o$naj+" !$vo9a%" &ju2avn!;j"sa'a (>:*

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  24/30

  P#"o$naj+" !$vo9a%" &ju2avn!;j"sa'a (.:*

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  25/30

  P#"o$naj+" !$vo9a%" &ju2avn!;j"sa'a ():*

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  26/30

  P#"o$naj+" !$vo9a%" &ju2avn!;j"sa'a (:*

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  27/30

  Odgovo#! na !+anja o g&a$2!

  6: PJESMA 2#: 61 Pa#n! va&jak- Do9!>: PJESMA 2#: >1 ;!+n" ous+on- I

  N!j" &ju2av s+va#: PJESMA 2#:1 Ad"&"- So'"on" &!k"

  ou

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  28/30

  VII: P#"o$naj nas&ov" &ju2avn!;!&'ova

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  29/30

  VII: TONI ODGOVORI

  6: B!&j"5n!,a

  >: T!+an!k

  .: Tko j"va $&o n" '!s&!): Mos+ov! ok#uga Mad!son

 • 7/21/2019 valentinovo- ljubavni kviz.ppt

  30/30

  N" $a2o#av!+"

  to vi3e lj'bio i da#'jeo !e4 to vi3ena3 ivot (adobiva !i!ao i v#ijedno!t.

  Q "ss"

  http://hr.wikiquote.org/wiki/Hermann_Hessehttp://hr.wikiquote.org/wiki/Hermann_Hesse