Click here to load reader

· Web viewČlan 1 Ovim pravilnikom utvrđuje se nastavni plan za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavni program za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

  • View
    255

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of · Web viewČlan 1 Ovim pravilnikom utvrđuje se nastavni plan za drugi ciklus osnovnog...

PRAVILNIK

O NASTAVNOM PLANU ZA DRUGI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NASTAVNOM PROGRAMU ZA PETI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - dr. pravilnik, 3/2011 - dr. pravilnik, 1/2013 i 4/2013)

lan 1

Ovim pravilnikom utvruje se nastavni plan za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavni program za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

lan 2

Nastavni plan za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavni program za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja odtampani su uz ovaj pravilnik i ine njegov sastavni deo.

lan 3

Nastavni plan za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavni program za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja primenjuju se poev od kolske 2007/2008. godine.

Nastavni plan iz stava 1. ovog lana za esti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja primenjuje se poev od kolske 2008/2009. godine, za sedmi razred poev od kolske 2009/2010. godine, a za osmi razred poev od kolske 2010/2011. godine.

lan 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".

Samostalni lan Pravilnika o dopuni Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2013)

lan 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku", a primenjivae se od kolske 2013/2014. godine.

NASTAVNI PLANZA DRUGI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Red.broj

A. OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

PETI RAZRED

ESTI RAZRED

SEDMI RAZRED

OSMI RAZRED

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

1.

Srpski jezik_______________ jezik1

5

180

4

144

4

144

4

136

2.

Srpski jezik2

3

108

3

108

3

108

2

68

3.

Strani jezik

2

72

2

72

2

72

2

68

4.

Likovna kultura

2

72

1

36

1

36

1

34

5.

Muzika kultura

2

72

1

36

1

36

1

34

6.

Istorija

1

36

2

72

2

72

2

68

7.

Geografija

1

36

2

72

2

72

2

68

8.

Fizika

-

-

2

72

2

72

2

68

9.

Matematika

4

144

4

144

4

144

4

136

10.

Biologija

2

72

2

72

2

72

2

68

11.

Hemija

-

-

-

-

2

72

2

68

12.

Tehniko i informatiko obrazovanje

2

72

2

72

2

72

2

68

13.

Fiziko vaspitanje

2

72

2

72

2

72

2

68

UKUPNO: A

23-26*

828-936*

24-27*

864-972*

26-29*

936-1044*

26-28*

884-952*

Red.broj

B. OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

1.

Verska nastava/ Graansko vaspitanje3

1

36

1

36

1

36

1

34

2.

Strani jezik4

2

72

2

72

2

72

2

68

3.

Fiziko vaspitanje - izabrani sport5

1

36

1

36

1

36

1

34

UKUPNO: B

4

144

4

144

4

144

4

136

UKUPNO: A + B

27-30*

972-1080*

28-31*

1008-1116*

30-33*

1080-1188

30-32*

1020-1088*

Red.broj

V. IZBORNI NASTAVNI PREDMETI6

1.

uvari prirode

1

36

1

36

-

-

2.

Svakodnevni ivot u prolosti

1

36

1

36

1

36

1

34

3.

Crtanje, slikanje i vajanje

1

36

1

36

1

36

1

34

4.

Hor i orkestar

1

36

1

36

1

36

1

34

5.

Informatika i raunarstvo

1

36

1

36

1

36

1

34

6.

Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture

2

72

2

72

2

72

2

68

7.

ah

1

36

1

36

1

36

1

34

8.

Domainstvo

-

-

-

-

1

36

1

34

UKUPNO: V

1-2*

36-72*

1-2*

36-72*

1-2*

36-72*

1-2*

34-68*

UKUPNO: A + B + V

28-31*

1008-1116*

29-32*

1044-1152*

31-34*

1116-1224*

31-33*

1054-1122*

1

Naziv jezika nacionalne manjine u kolama u kojima se nastava odrava na maternjem jeziku nacionalne manjine.

2

Realizuje se u kolama u kojima se nastava odrava na maternjem jeziku nacionalne manjine.

*

Broj asova za uenike pripadnike nacionalnih manjina

3

Uenik bira jedan od ponuenih nastavnih predmeta i izuava ga do kraja drugog ciklusa.

4

Uenik bira strani jezik sa liste stranih jezika koju nudi kola u skladu sa svojim kadrovskim mogunostima i izuava ga do kraja drugog ciklusa

5

Uenik bira sportsku granu sa liste koju nudi kola na poetku kolske godine

6

kola je duna da, pored obaveznih izbornih predmeta sa liste B, ponudi jo najmanje etiri izborna predmeta sa liste V, za svaki razred, od kojih uenik bira jedan predmet, prema svojim sklonostima, na poetku kolske godine

Oblici obrazovno-vaspitnog rada kojima se ostvaruju obavezni i izborni nastavni predmeti

Red.broj

OBLIK OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA

PETI RAZRED

ESTI RAZRED

SEDMI RAZRED

OSMI RAZRED

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

1.

Redovna nastava

28-31*

1008-1116*

29-32*

1044-1152*

31-34*

1116-1224*

31-33*

1054-1122*

2.

Dopunska nastava

1

36

1

36

1

36

1

34

3.

Dodatni rad

1

36

1

36

1

36

1

34

Red.broj

OSTALI OBLICI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA

PETI RAZRED

ESTI RAZRED

SEDMI RAZRED

OSMI RAZRED

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

1.

Obavezne vannastavne aktivnosti

as odeljenjskog stareine

1

36

1

36

1

36

1

34

2.

Slobodne aktivnosti

Drutvene, tehnike, humanitarne, sportske i kulturne aktivnosti

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

34-68

Ekskurzija

Do 2 dana godinje

Do 2 dana godinje

Do 2 dana godinje

Do 3 dana godinje

NASTAVNI PROGRAMZA PETI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

1. SVRHA, CILJEVI I ZADACI PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Svrha programa obrazovanja

- Kvalitetno obrazovanje i vaspitanje, koje omoguava sticanje jezike, matematike, naune, umetnike, kulturne, zdravstvene, ekoloke i informatike pismenosti, neophodne za ivot u savremenom i sloenom drutvu.

- Razvijanje znanja, vetina, stavova i vrednosti koje osposobljavaju uenika da uspeno zadovoljava sopstvene potrebe i interese, razvija sopstvenu linost i potencijale, potuje druge osobe i njihov identitet, potrebe i interese, uz aktivno i odgovorno uee u ekonomskom, drutvenom i kulturnom ivotu i doprinosi demokratskom, ekonomskom i kulturnom razvoju drutva.

Ciljevi i zadaci programa obrazovanja su:

- razvoj intelektualnih kapaciteta i znanja dece i uenika nunih za razumevanje prirode, drutva, sebe i sveta u kome ive, u skladu sa njihovim razvojnim potrebama, mogunostima i interesovanjima;

- podsticanje i razvoj fizikih i zdravstvenih sposobnosti dece i uenika;

- osposobljavanje za rad, dalje obrazovanje i samostalno uenje, u skladu sa naelima stalnog usavravanja i naelima doivotnog uenja;

- osposobljavanje za samostalno i odgovorno donoenje odluka koje se odnose na sopstveni razvoj i budui ivot;

- razvijanje svesti o dravnoj i nacionalnoj pripadnosti, negovanje srpske tradicije i kulture, kao i tradicije i kulture nacionalnih manjina;

- omoguavanje ukljuivanja u procese evropskog i meunarodnog povezivanja;

- razvijanje svesti o znaaju zatite i ouvanja prirode i ivotne sredine;

- usvajanje, razumevanje i razvoj osnovnih socijalnih i moralnih vrednosti demokratski ureenog, humanog i tolerantnog drutva;

- uvaavanje pluralizma vrednosti i omoguavanje, podsticanje i izgradnja sopstvenog sistema vredn