16
Vindskyddssystem Torra och täta ytterväggar med Glasroc H Storm®

Vindskyddssystem - Gyproc

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vindskyddssystem - Gyproc

VindskyddssystemTorra och täta ytterväggar med Glasroc H Storm®

Page 2: Vindskyddssystem - Gyproc

Glasroc H Storm vindskyddssystem är utvecklat för byggnader där det ställs höga krav på både fukt-säkerhet och energieffektivitet. Systemet är vind- och vattentätt och håller under hela byggnadens livslängd. Testat, dokumenterat och tryggt.

Glasroc H Storm vindskyddssystem består av vind-skyddsskivan Glasroc H Storm samt ett sortiment av profiler, tejp och skruvar. Vindskyddsskivan har glasfibermattor inbäddade i ytorna och en kärna av impregnerad och glasfiberarmerad gips. Glasroc H Storm vindskyddssystem är utvecklat och testat för att användas på lätta ytterväggar av stål, med Gyproc THERMOnomic, eller på regelstomme av trä. Systemet är godkänt av norska Sintef Teknisk God-kjenning vilket är Sveriges motsvarighet till SP.

Första klassens vindskyddGlasroc H Storm vindskyddssystem är testat med olika lösningar för skarvar och underlag. För att få ett tätt och fullgott skydd mot slagregn och luftläckage används förseglingstejpen Glasroc H Sealing Tape på skivskarvarna. Därigenom säkerställs att ytterväggen får en energieffektiv och fuktsäker lösning som håller under hela byggnadens livslängd.

Första klassens fuktsäkringSystemets fuktsäkra lösningar innebär att man undvi-ker fuktskador både under byggnadstiden och under byggnadens livslängd.

Glasroc H Storm är testat i förhållande till standarden EN15283-1 och uppfyller bästa klass (H1) för vatten-absorption på maximalt fem procent. Den formstabila glasfiberduken säkerställer att skivans funktion upp-rätthålls även om den blivit utsatt för fukt upprepade gånger. Skivan tål att vara utan fasad i upp till ett år efter montering. Det ger entreprenören större flexibi-litet och man undgår att behöva täcka in bygget eller byta ut fuktskadade skivor.

Det bästa av två världarGlasroc H Storm vindskyddsskivor förenar de tradi-tionella gipsskivornas goda funktions- och monte-ringsmässiga fördelar med mineralskivans mögel-resistens och formstabilitet. Glasroc H Storm är en modern lösning som tillfredsställer framtidens krav på byggnader.

Glasroc H Storm vindskyddssystem

Page 3: Vindskyddssystem - Gyproc

Tekniskt godkännande från norska Sintef Byggforsk

Glasroc H Storm vindskyddssystem är godkänt av norska Sintef (Sveriges motsvarighet till SP). Det betyder att när systemet används som en komplett lösning med vindskyddsskiva, förseglingstejp samt övriga tillbehör, kan det vara exponerat för väder och vind i minst 12 månader. Vindskyddssystemet är testat och åldersbeständigt i minst 25 år när det är monterat bakom ett ventilerat klimatskydd.

TG 20251

Vind- och vattentätt

Energibesparande

Flexibel byggprocess, kan vara utan fasad i upp till 12 månader

Minst 25 års funktionalitet

Brandsäker

Page 4: Vindskyddssystem - Gyproc

Glasroc H Storm är ett komplett system för vindskydd i ytterväggar. Ytterväggarna kan antingen byggas med en regelstomme av slitsade stålprofiler eller med en regelstomme av trä.

Gyproc THERMOnomic ytterväggSystemet består av en stomme av slitsade THER-MOnomic stålprofiler som kläs med Glasroc H Storm Vindskyddsskiva på den utvändiga sidan och med Gyproc gipsskivor på den invändiga sidan. Förutom stålprofiler och inklädnadsskivor ingår olika tillbehör som tillsammans blir ett komplett system för lätta yt-terväggar. Krysslagda z-profiler kan monteras på den invändiga sidan vid behov av extra isolering.

Fördelar• Mycket god mögelresistens• Löser alla funktionskrav utan att ytterligare

tätning med rullprodukter behövs• Snabbt och torrt montage

Uppbyggnad och egenskaper

Ytterväggssystem med trästommeGlasroc ytterväggar med trästomme är ett ytter-väggssystem uppbyggt av Glasroc H Storm Vind-skyddsskiva och Gyproc gipsskivor monterade på reglar och kantreglar av trä, antingen som enkelstom-me med vertikala och horisontella reglar av samma bredd eller som enkel stomme med kryssreglar av mindre dimensioner som möjliggör extra värmeisole-ring.

Fördelar• Traditionell och känd byggmetod• Löser alla funktionskrav utan att ytterligare

tätning med rullprodukter behövs.• Snabbt montage

Page 5: Vindskyddssystem - Gyproc

Material- och konstruktionsdata

Produktnamn Glasroc H GHS 9 Storm Glasroc H GHSE 9 Storm Ergo

Produktbeteckning GHS 9 GHSE 9

Bredd (mm) 1200 900

Tolerans + 0 / -3 + 0 / -3

Längd (mm) 2500, 2700, 3000 2500, 2700, 3000

Tolerans + 0 / -4 + 0 / -4

Tjocklek (mm) 9,5 9,5

Tolerans ± 0,4 ± 0,4

Vikt (kg/m2) 7,6 7,6

Tolerans + 0,6 / -0,2 + 0,6 / -0,2

Egenskaper Glasroc H Storm vindskyddsskiva Testmetod Värde

Böjhållfasthet NS-EN 15283

Ny: Längs 549 N/mm2

Tvärs 357 N/mm2

Gammal: Längs 498 N/mm2

Tvärs 342 N/mm2

Egenskaper vid påverkan av brand NS-EN 13501-1 Pkt. 4.2.1 A2-s1,d0

Lufttäthet NS-EN 12114 0,0006 m3/m2h Pa

Sd-värde (ekvivalent ånggenomgångsmotståndsfaktor) NS-EN 520 0,086 m

Vattenabsorption NS-EN 520, (H1) ≤ 5 %

Egenskaper system Testmetod Värde

Lufttäthetssystem:

NS-EN 12114- Tejpade skarvar 0,0003 m3/m2h Pa

- Skarvar utan tejp 0,0027 m3/m2h Pa

Regntäthetssystem:NS-EN 1027

- Med tejpade skarvar Tätt vid 450 Pa

Page 6: Vindskyddssystem - Gyproc

Gyproc THERMOnomicGyproc TH 195/195-Z (600) U-0-N M195+70

Det betyder följande:

Gyproc TH = System Gyproc THERMOnomic195 = 195 mm bred skena/ = Skiljetecken mellan skena och regel195 = 195 mm bred regel-Z = Tvärgående z-profiler THZ c 600(600) = Centrumavstånd mellan reglar1U = Beklädnad med 1 lag Glasroc H Storm på yttersidan av regelverket- = Skiljetecken för beklädnad av vardera sidan av regelstommen0 = Ingen mellanliggande gipsskiva. Vid ändrad beteckning från 0 till 1 = 1 lag Gyproc Normal mellan stålstomme och Z-profiler- = Skiljetecken för beklädnad av vardera sidan av regelstommen1N = Beklädnad med 1 lag Gyproc Normal på insidan av regelverketM195 = 195 mm mineralull i hålrummet+70 = 70 mm mineralull mellan z-profiler

Systemexempel för ytterväggarKorslagd regelstomme – icke bärande

Veggtyper – eksemplerGyproc TH 145/145-Z (600) U-0-N M145+45Gyproc TH 145/145-Z (600) U-0-N M145+70Gyproc TH 195/195-Z (600) U-0-N M195+45Gyproc TH 195/195-Z (600) U-0-N M195 M195+70Gyproc TH 245/245-Z (600) U-0-N M245+95

1. Fasadskikt 1)

2. Ventilerat hålrum 1)

3. 1 lag 9,5 mm Glasroc H GHS 9 Storm Vind-skyddsskiva med T-kortling T 50/10 bakom icke understödd skivskarv

4. Slitsad regel Gyproc THR THERMOnomic5. Slitsad skena Gyproc THS THERMOnomic6. Mineralull λ-klass 377. Ångspärr8. Z-profil Gyproc THZ 45-70-95 THERMOnomic

c 600 mm9. Mineralull λ-klass 3710. T-kortling Gyproc T 50/1011. Gyproc GNE 13 Normal Ergo monterad stående

på horisontal

KlassificeringBrand: Icke bärande EI 30, A2-s1,d0

Anmärkning1) Vid en fasad av tegel rekommenderas att hålrum-met fylls med minst 50 mm mineralull närmast den utvändiga vindskyddsskivan. Det kräver en ventilerad luftspalt mellan fasadskiktet och mineralullen.

Page 7: Vindskyddssystem - Gyproc

min. 50 mm

min. 50 mm

600 mm

min. 15 mm

min. 25 mm

150 mm

300 mm

H

H

V

V

21

150 mm

Montering på stålstomme

Stålprofiler monteras enligt Gyprocs anvisningar för THERMOnomic Ytterväggssystem.

Detaljer för skarvar och anslutningar framgår av efter-följande illustrationer.

Glasroc H Storm Vindskyddsskiva monteras med skruvtypen Gyproc QSTW Quick alternativt QSBW Quick och försänks i nivå med skivans yta. Skruvarna placeras ca 15 mm från alla skivkanter.

Skruvavstånd framgår av ovanstående illustration.

Använd samma princip för montering av Glasroc H Storm på träregelverk.

Monteringsanvisning

A

B

C

Page 8: Vindskyddssystem - Gyproc

3 5

17

6

2

4

Generella riktlinjer för montering

Skarvar och anslutningar mot andra byggnadsdelar ska utföras med den noggrannhet som konstruktio-nen och exponeringen under byggnadstiden kräver. Det är viktigt att fuktkänsliga material på insidan av vindskyddet inte skadas.

På följande sidor visas principdetaljer för hur skar-vning ska utföras för att ge önskad täthet. Tätning

av skivskarvar kan utföras på olika sätt, se tabell på sidan 5, för systemets lufttäthet som beror på kraven för den aktuella byggnaden. Kontakta Gyproc Techni-cal Sales & Support för råd och detaljer.

Siffrorna på huset motsvaras av numret på de olika principdetaljerna som redovisas på följande sidor.

Page 9: Vindskyddssystem - Gyproc

1

23

4

1 A

1 Glasroc H Storm – Vindskyddsskiva 2 Gyproc T50/10 T-kortling 3 Glasroc H Sealing Tape 100 mm 4 Ventilerad fasad

Horisontell skivskarv utan regelverk

1 A

3 5

17

6

2

4

Principdetaljer

För mer information och nedladdning av CAD-filer m.m se www.gyproc.se eller kontakta Technical Sales & Support.

1

Page 10: Vindskyddssystem - Gyproc

1

23

4

1 B

1 Glasroc H Storm – Vindskyddsskiva 2 Gyproc THERMOnomic 3 Glasroc H Sealing Tape 100 mm 4 Ventilerad fasad

Horisontell skivskarv med regelverk

1 B

Principdetaljer

För mer information och nedladdning av CAD-filer m.m se www.gyproc.se eller kontakta Technical Sales & Support.

1

Page 11: Vindskyddssystem - Gyproc

1

234

2

2 A och 2 B

1 Glasroc H Storm – Vindskyddsskiva 2 Gyproc THERMOnomic 3 Glasroc H Sealing Tape 60 mm 4 Ventilerad fasad / Tegel

Vertikal skivskarv

2 A

Principdetaljer

För mer information och nedladdning av CAD-filer m.m se www.gyproc.se eller kontakta Technical Sales & Support.

2 B

12

3

4

Page 12: Vindskyddssystem - Gyproc

3

1 Glasroc H Storm – Vindskyddsskiva 2 Gyproc THERMOnomic 3 Gyproc HR 60/60 Hörnregel 4 Glasroc H Sealing Tape 100 mm 5 Gyproc VAP25 Ventilerad Avståndsprofil 6 Ventilerad fasad

4

1 Glasroc H Storm – Vindskyddsskiva 2 Gyproc THERMOnomic 3 Glasroc H Sealing Tape 100 mm 4 Gyproc VAP25 Ventilerad Avståndsprofil 5 Gyproc HPF 50/50 Hörnprofil

3

4

1

2

3 4 5

6

Invändigt hörn

3

Principdetaljer

För mer information och nedladdning av CAD-filer m.m se www.gyproc.se eller kontakta Technical Sales & Support.

1234

5

Utvändigt hörn

4

Page 13: Vindskyddssystem - Gyproc

1

25

34

Fönster, botten

5

5

7

6

5 och 6

1 Glasroc H Storm – Vindskyddsskiva 2 Gyproc THERMOnomic 3 Glasroc H Sealing Tape 100 mm 4 Avrinningsplåt 5 Ventilerad fasad

Principdetaljer

För mer information och nedladdning av CAD-filer m.m se www.gyproc.se eller kontakta Technical Sales & Support.

6

1

234

5

Fönster, topp

43 2 5 1

Fönster, sidan

7

7

1 Glasroc H Storm – Vindskyddsskiva 2 Gyproc THERMOnomic 3 Glasroc H Sealing Tape 100 mm 4 Gyproc HPF 15/50 Hörnprofil 5 Gyproc VAP25 Ventilerad Avståndsprofil

Page 14: Vindskyddssystem - Gyproc

HanteringsanvisningGlasfiberinnehåll i Glasroc H StormGlasroc H Storm innehåller glasfiber vilket kan ge upphov till hudirritation. Handskar och täckande klädsel rekommenderas därför vid hantering av ski-van. Vid behov använd andningsskydd med partikel-filter typ P2. Säkerhetsdatablad finns påwww.gyproc.se

Minimera dammbildningSörj för god ventilation. Vid särskilt dammalstrande bearbetning bör dammsugare användas. Minime-ra bildning av glasfiberdamm genom följande två åtgärder:

1. Lyft skivorna och låt endast lång- eller kortkanten vila mot undre skivan.

Bär Glasroc-skivor verti-kalt.

Skivorna bearbetas med samma verktyg som gips-skivor.

2. Håll rent på arbetsplatsen och begränsa damm- alstring. Dammsugning är att föredra. Undvik torrsopning eller blåsning med tryckluft efter-som damm då virvlar upp och sprids.

Förvaring, hantering och bearbetningGlasroc H Storm ska förvaras och hanteras på sam-ma varsamma sätt som gipsskivor, dvs på pall eller ströläkt med max c-avstånd 600 mm och skyddade från fukt och mekanisk påverkan.

Page 15: Vindskyddssystem - Gyproc

TillbehörGlasroc T-kortling Används bl.a. under långkantsfogar vid tvärsmontering av 12.5 mm skivor på regelstomme.

Skivtyp Längd [mm]

Bredd [mm]

Kant- utförande

Brand- motstånd

Vikt [kg/m2]

Glasroc H GHSE 9 Storm Ergo

2500, 2700, 3000

900Skivan har

rakalångkanter

ochskurna, raka kortkanter.

A2-s1,d0 Tänd-

skyddandebeklädnad

7,6Glasroc H GHS 9 Storm

2500, 2700, 3000

1200

ProduktöversiktGlasroc H Storm

Beteckning Längd [mm] Antal/förp.

T 50/10 2400, 2700 8

Beteckning Längd [mm]

Antal/ förp.

Ø [mm]

QSTW 32 32 1000 3,5

QM-STW 32 32 1000 3,5

Beteckning Längd [mm]

Antal/ förp.

Ø [mm]

QSBW 25 25 1000 3,5

QM-SBW 25 25 1000 3,5

Gyproc QSTW QuickKombi-skruv för fastsättning av vindskyddsskivan i trästomme eller stålstomme av max 0,9 mm plåt. QM- är bandad skruv.

Korrosionsbeständighet: Ytbehandlad Disgo (kromfritt) 10um, korrosionsbeständighet motsvarande C4.

Glasroc H GST Sealing TapeTejp för utvändig regn- och vindtätning mellan Glasroc vindskyddskiva och tätning mot andra underlag t.ex fönster och dörrkarm.

Beteckning Längd [mm]

Bredd [mm]

Antal rul-lar/kart.

GST 60 25000 60 10

GST 100 25000 100 6

Gyproc QSBW QuickSkruv med borrspets för fastsättning av vindskyddsskivan i 0,9–2,1 plåt. QM- är bandad skruv.

Page 16: Vindskyddssystem - Gyproc

Saint-Gobain Sweden AB

Gyproc, Box 153746 24 Bålsta

Tel Order/Kundservice: 0171-41 54 [email protected]

Tel Technical Sales & Support: 0171-41 54 80 [email protected]

www.gyproc.seMARS18. ©Gyproc.

Gyproc reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel.

När du väljer Gyproc, väljer du också en hållbar lösningHos Gyproc har vi under flera år arbetat intensivt med att skapa produkter och metoder som inte bara uppfyller marknadens och bygglagstiftningens krav, utan också för framtida utmaningar när det gäller resursanvändning, klimat och hållbarhet.

Naturens egna materialVåra produkter är baserade på gips, ett naturligt förekommande material på jorden. Gips innehåller inga miljöfarliga eller giftiga ämnen. Dessa egenskaper är en viktig utgångspunkt för ett hållbart byggmaterial.

På www.gyproc.se kan du läsa mer om vårt arbete på detta område.

Gyproc SystemSäkringGyproc SystemSäkring är din säkerhet för att på ett optimalt sätt genomföra projekt med gipsbaserade lösningar för lättbyggnadsteknik. Med Gyproc SystemSäkring kan du känna dig säker på att alla system är testade dels av certifierade institut, dels i praktiken ute på byggarbetsplatser. Självklart lever alla system och produkter upp till gällande regelverk. I Gyproc SystemSäkring ingår även teknisk support och rådgivning som garanterar ett optimalt avslutat projekt – före, under och efter arbetet.

ISO och OHSASGyproc har ett kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö-, och energiledningssystem med rutiner och processer som är certifierade av SP och uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 50001.

ÅtervinningGyproc gipsskivor är en ren kretsloppsprodukt. Gyproc har ett program för återvinning av returgips bland annat genom återtagning av gipsspill från byggarbetsplatser och återförsäljare.

https://www.facebook.com/gyprocsverige/https://twitter.com/GyprocSverigehttp://instagram.com/gyprocsverigehttps://www.youtube.com/user/Gyprocse2011https://www.linkedin.com/company/8624235