Vraag het mantelzorgcompliment nu aan! .cepunt in Eijsden. Via onze website > Alles voor inwoners page 1
Vraag het mantelzorgcompliment nu aan! .cepunt in Eijsden. Via onze website > Alles voor inwoners page 2
Vraag het mantelzorgcompliment nu aan! .cepunt in Eijsden. Via onze website > Alles voor inwoners page 3

Vraag het mantelzorgcompliment nu aan! .cepunt in Eijsden. Via onze website > Alles voor inwoners

Embed Size (px)

Text of Vraag het mantelzorgcompliment nu aan! .cepunt in Eijsden. Via onze website > Alles voor inwoners

 • www.eijsden-margraten.nl

  Contactmet uw gemeente

  Telefonisch:14 043 of 043 458 8488

  Schriftelijk:Postbus 10, 6269 ZG MargratenE-mail: info@eijsden-margraten.nl Website: www.eijsden-margraten.nl Fax. 043 458 8400

  Bezoekadres gemeentehuis:Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten

  Openingstijden KlantContactCentrum:Amerikaplein 1, 6269 DA Margratenelke ochtend van 09.00 - 12.00 uurdinsdagavond 17.00 - 19.00 uur

  OpeningstijdenServicepunt Eijsden:Breusterhof 2, 6245 EL Eijsden elke middag (behalve vrijdag)14.00 - 16.00 uur donderdagavond 17.00 - 19.00 uur

  Digitaal een afspraak maken of digitaal producten aanvragen?Kijk op www.eijsden-margraten.nl

  Rekeningnummer:Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)IBAN: NL46BNGH0285148680.BIC: BNGHNL2G

  Meldingen en klachten aan openbare werken en/of milieuzaken.Telefonisch: 14 043 of 043 458 8488 of via ons digitale klachtenmeldpunt op www.eijsden-margraten.nl. Voor spoedmeldingen buiten kantoortijden kunt u bellen met de Wachtdienst Openbare Werken, 06 5276 7835.

  Colofon:Redactie en samenstelling:Communicatiegemeente Eijsden-Margraten

  28 oktober 2015

  Lees deze week ook op www.eijsden-margraten.nl > Inwoners > Alles voor inwoners> Nieuwsberichten Weekprogramma TV Maas en Mergelland week 44 Twee fi nalisten VVV Zuid-Limburg Innovatieprijs 2015 bekend Limburgse waterschappen stellen gezamenlijk Waterbeheerplan vast! Week tegen Kindermishandeling - van 16 t/m 21 november Pentasz Mergelland 5 november gesloten

  Vacature: Plaatsvervangend lid monumentencommissieDe gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul zoeken voor de gemeenschappelijke Monumentencommissie district Mergelland een plaatsvervangend lid.

  Kijk voor meer informatie op https://vacatures.igom.nl of www.eijsden-margraten.nl -> alles voor inwoners -> nieuwsberichten.

  Graag willen wij onze inwoners die door ziekte en/of beperking langdu-rig en intensief zorg thuis nodig heb-ben en daarbij een beroep doen op mantelzorg, de mogelijkheid bieden hun mantelzorger te bedanken met het mantelzorgcompliment.

  Wie bedoelen wij als mantelzor-ger?Persoon die langdurig (langer dan 1 jaar) en intensief (meer dan 8 uur per week) zorgt voor iemand uit de omgeving. Het gaat hier niet om beroepsmatige inzet.

  Wie kan het mantelzorgcompli-ment aanvragen voor zijn/haar mantelzorger?Inwoners van onze gemeente die al lan-ger dan 1 jaar aangewezen zijn op zorg thuis (zorgvragers) en daarbij minstens 8 uur per week een beroep doen op een mantelzorger.

  Wat houdt het mantelzorgcom-pliment in?Het mantelzorgcompliment is een geld-bedrag dat de zorgvrager kan ontvangen om aan zijn/haar mantelzorger te bieden als blijk van waardering voor zijn/haar inzet. Hoogte van geldbedrag is afhanke-lijk van het aantal aanvragen en wordt na de sluitingsdatum voor aanmeldingen vastgesteld.

  Hoe kan het mantelzorgcompli-ment worden aangevraagd? Door het indienen van een aanvraagfor-mulier samen met n bewijsstuk bij de gemeente. Het aanvraagformulier moet zijn ingeleverd bij de gemeente vr 15 november 2015.

  AanvraagformulierKunt u telefonisch aanvragen bij ons KlantContactCentrum: 043 458 8488 of is te verkrijgen aan de balie van het gemeentehuis in Margraten of het Servi-cepunt in Eijsden.Via onze website www.eijsden-margra-ten.nl > Alles voor inwoners > Mantel-zorgcompliment, kunt u het formulier downloaden.

  Welk bewijsstuk is nodig?- Een kopie indicatie Centrum Indica-

  tiestelling Zorg (CIZ) voor extramurale zorg (zorg thuis) van 2014 of ouder

  - Of een kopie indicatie van Bureau Jeugdzorg (BJZ) voor extramurale zorg (zorg thuis) van 2014 of ouder

  - Of een kopie gemeentelijke Wmo-be-schikking voor huishoudelijke hulp van 2014 of ouder.

  Hoe in te dienen?Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met n van de drie hierboven genoemde bewijsstuk-

  ken op naar:

  Gemeente Eijs-den-Margraten t.a.v. Mantelzorgcompliment Antwoordnummer 50501, 6269 XV MARGRATEN (geen postzegel nodig)

  Of lever het ingevulde en ondertekende aan-vraagformulier samen met n van de drie hierboven genoemde bewijsstukken t.a.v. Mantelzorgcompliment in bij: het KlantContact-Centrum Amerikaplein 1 in Margraten of bij het Servicepunt, Breusterhof 2 in Eijsden

  U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraag-formulier samen met n van de drie hierbovengenoemde bewijsstukken ook mailen naar info@eijsden-margra-ten.nl o.v.v. mantelzorgcompliment.Heeft u nog vragen?Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Frijns-Lardinois, tel. 043

  458 8488 of via e-mail mariellefrijnslar-dinois@eijsden-margraten.nl

  Sluitingsdatum voor aanmeldingen is 15 november 2015.

  Mantelzorger bedanken?Vraag het mantelzorgcompliment nu aan!

  Uitgifte boek De bevrijding van Eijsden-Margraten in september 1944Zaterdag 24 oktober werd het boek ge-presenteerd aan allen die medewerking hebben verleend aan de totstandkoming van dit bijzondere boekwerk.Ook de schrijvers/samenstellers; Sjef Kusters, Jo Purnot, Frans Roebroeks en Henk Boersma waren aanwezig.

  Bestelde boeken afhalen

  Vanaf 26 oktober en de daarop volgende dagen in Het Huis van de Burger (gemeentehuis) te Margaten, binnen de openingstijden van het KlantContactCentrum, Amerikaplein1, 6269 DA, Margraten

  Zaterdag 31 oktober van 10.00 tot 14.00 uur, in het Servicepunt Breuster-hof 2, 6245 EL, Eijsden.

  Het boek graag contant en met gepast geld betalen. U kunt dus niet pinnen! Denkt u ook aan een geldig legitimatie-bewijs?

  Niet besteld maar toch graag in het bezit van dit bijzondere boekwerk? U kunt het boek kopen a 15,- op bo-

  vengenoemde data of door overmaking van 15,- + 4,50 (verzendkosten) op rekening NL29RABO 013 183 9314 t.n.v. Samenwerkende Heemkunde Organisa-ties Margraten. Bij de omschrijving duide-lijk uw naam en adres vermelden. U krijgt het boek dan thuis gestuurd. Telefonische informatie: 043 407 1385.

  Fotos: Gert Lammer

  Grote belangstelling bij de boekpresentatie in Het huis van de Burger V.l.n.r. wethouder Armand Opreij en Frans Roebroeks

 • www.eijsden-margraten.nl

  U kunt ook dit kader uitknippen en in gesloten envelop sturen naar; gemeente Eijs-den-Margraten t.a.v. Denise Sleijpen, Antwoordnummer 50501, 6269 XV Margraten. Postzegel plakken is niet nodig.

  WONEN MET ZORG: EEN LOKALE UITDAGING?! Uitnodiging bijeenkomst donderdag 26 november 2015Aanmelden particulieren naam en voorletters:

  Persoon 1: ................................................

  Persoon 2: ...................................................etc.

  Organisaties verzoek wij vriendelijk digitaal aan te melden via bovenstaande website.Wij hopen u te ontmoeten op donderdag 26 november van 19.00 tot 22.00 uur.

  Tijdens deze bijeenkomst presen-teren we u het rapport Extra-muralisatie van zorg: gevolgen, opgave en toekomstscenarios voor Eijsden-Margraten en wil-len wij u informeren over wonen met zorg in onze gemeente. Van-uit verschillende oogpunten en belangen kunnen we hierna van gedachten wisselen.

  AanleidingAls gevolg van het woon-zorgbeleid van de overheid kunnen veel ouderen en mensen met beperkingen niet meer opgevangen worden binnen een zorginstelling en moeten hierdoor langer thuis wonen met zorg en ondersteu-nin g. Wat zijn de gevolgen van dit beleid en wat betekent dat voor de inwoners van Eijsden-Margraten nu en in de toekomst, gelet op een toenemende vergrijzing en bezuinigin-gen in de zorg? Deze gevolgen hebben wij in kaart gebracht en willen wij met u delen en bespreken.

  Samen kunnen we meer!Ons streven is een veilige, aangename en kwa-litatief goede leef- en woonomgeving mogelijk te maken in onze gemeente voor alle inwoners, ongeacht leeftijd, lichamelijke, psychische en/of andere beperkingen. Voor Eijsden-Margra-ten, een landelijke gemeente met een groot oppervlak en bestaande uit vele kleine dorpen en gehuchten is dat een enorme uitdaging. Een uitdaging waarover de gemeente van gedachten wil wisselen met u, belanghebben-den en betrokken partijen: zorgverzekeraars, zorgverleners en zorgaanbieders, welzijnsorga-

  nisatie, vrijwilligers, verenigingen, ondernemers, betrokken en belanghebbende burgers.

  Onze stelling is: gezamenlijk kunnen wij ervoor zorgen dat ouderen en mensen met beperkingen in onze gemeente hun leven naar eigen inzicht kunnen (blijven) invullen, zich verzekerd wetend van een veilige omgeving, omringd met op maat ingerichte zorg en ondersteuning.

  Het programma1. Welkom door wethouder Jo Bisscheroux.2. Optreden van Jack Vinders, cabaretier,

  columnist, acteur en zanger. 3. Presentatie van het rapport Extramurali-

  satie van zorg: gevolgen, opgave en toe-komstscenarios voor Eijsden-Margraten. Jean-Pierre Tulleneers, PCkwadraat.

  4. Pauze. 5. Jean Demollin, ex-wethouder van voormalig

  gemeente Margraten en nu voorzitter van de Stichting Vrijwillige Thuishulp Eijsden-Margraten aan het woord.

  6. Ruimte voor vragen en discussie met panel van deskundigen.

  7. Afronding en informele borrel.

  Locatie: Het Huis van de Burger, Amerikaplein 1, 6269 DA MargratenAanmelden: aan deelname zijn geen kosten verbonden. Vanwege het beperkt aantal plaatsen kunt u zich aanmelden vr 13 november 2015 via: www.eijsden-margraten.nl > Alles voor inwoners > Nieuwsberichten > WONEN MET ZORG: EEN LOKALE UITDA-GING?!

  Wonen met zorg: Een lokale uitdaging Uitnodiging bijeenkomst donderdag 26 november 2015

  Per 1 oktober 2015 werken het KlantContactCentrum en het Servicepunt van de gemeente Eijsden-Margraten op afspraak. Voor het aanvragen van documenten kan men alleen op afspraak terecht.

  Hierdoor verkorten de wachttijden en kunnen wij onze klanten effi ci-enter van dienst zij