of 41 /41
Masarykova univerzita Fakulta informatiky Výkonnostní srovnání relačních databází Bakalářská práce Lukáš Košárek 2010

Výkonnostní srovnání relačních databází

  • Author
    vobao

  • View
    221

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Výkonnostní srovnání relačních databází

Page 1: Výkonnostní srovnání relačních databází

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Výkonnostní srovnání relačních databází

Bakalářská práce

Lukáš Košárek

2010

Page 2: Výkonnostní srovnání relačních databází

2

Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj.

Brno 20.5.2010

Page 3: Výkonnostní srovnání relačních databází

3

Děkuji RNDr. Vlastislavu Dohnalovi, Ph.D. za odborné vedení práce a pomoc při zajiš-tění hardwarových prostředků.

Page 4: Výkonnostní srovnání relačních databází

4

Shrnutí Cílem této bakalářské práce je otestování výkonu vybraných relačních databázových systémů. Testování bude probíhat pomocí vytvořené aplikace, která simuluje připojení více uživatelů najednou a měří čas prováděných operací. V první části práce se s vy-branými systémy krátce seznámíme. Následovat bude část věnovaná hlavnímu testu, ve které bude představena koncepce testu, databázové schéma, prováděné dotazy a postup při testování. Závěrečná část práce odhalí výsledky prováděných testů, vy-vstalé problémy a závěr.

Klíčová slova Databáze, RDBMS, testování, výkon, propustnost databáze, MySQL, PostgreSQL, Fire-bird, Oracle, Microsoft SQL server.

Page 5: Výkonnostní srovnání relačních databází

5

Obsah 1 Úvod ..................................................................................................................................... 7

2 Testované databázové systémy ........................................................................................ 8

2.1 MySQL ......................................................................................................................... 8

2.1.1 Datová úložiště ................................................................................................... 8

2.2 PostgreSQL .................................................................................................................. 9

2.3 Firebird ...................................................................................................................... 10

2.4 Microsoft SQL Server ............................................................................................... 11

2.5 Oracle ......................................................................................................................... 12

2.6 Použité verze a nastavení testovaných databázových systémů ........................ 13

3 Použitý hardware ............................................................................................................. 14

4 Komplexní test .................................................................................................................. 15

4.1 Průběh testu .............................................................................................................. 15

4.2 Datový model ........................................................................................................... 16

4.3 Popis a naplnění tabulek ......................................................................................... 17

4.4 Prováděné bloky dotazů ......................................................................................... 21

4.4.1 Objednávka ....................................................................................................... 22

4.4.2 Náhled detailu zboží ........................................................................................ 25

4.4.3 Přehled zboží dle kategorií ............................................................................. 25

4.4.4 Řazený přehled zboží ...................................................................................... 26

4.4.5 Přihlašování uživatelů ..................................................................................... 26

4.4.6 Kontrola tržeb ................................................................................................... 26

4.4.7 Kontrola objednávek ........................................................................................ 26

4.4.8 Informace o uživateli ....................................................................................... 27

4.5 Indexy a integritní omezení .................................................................................... 27

Page 6: Výkonnostní srovnání relačních databází

6

4.6 Postup při testování ................................................................................................. 28

4.7 Výsledky testů .......................................................................................................... 28

4.7.1 Vliv indexů na cizích klíčích ........................................................................... 29

4.7.2 Propustnost v závislosti na počtu vláken ..................................................... 30

5 Vzniklé problémy ............................................................................................................. 37

5.1 MySQL ....................................................................................................................... 37

5.2 PostgreSQL ................................................................................................................ 37

5.3 Firebird ...................................................................................................................... 37

5.4 Microsoft SQL Server ............................................................................................... 38

5.5 Oracle XE ................................................................................................................... 38

6 Závěr .................................................................................................................................. 39

7 Bibliografie ........................................................................................................................ 40

Page 7: Výkonnostní srovnání relačních databází

7

1 Úvod S rozvojem výpočetní techniky přichází stále silnější potřeba ukládat a zpracovávat větší a větší objemy informací. Už ve svých počátcích byla výpočetní technika využí-vána zejména pro zpracování velkého množství dat. S jejich neustálým nárůstem bylo nevyhnutelné oddělení těchto dat od programové části. A právě to dalo příležitost ke vzniku prvních databázových systémů.

Dnes jsou databázové systémy důležitou a nepostradatelnou součástí v mnoha odvět-vích informatiky. Vyžadujeme od nich především spolehlivé ukládání, vyhledávání a zpracovávání velkého množství informací. Krom těchto základních požadavků nám zprostředkovávají spoustu dalších užitečných funkcí. Mezi ně patří například multi-uživatelský a multiaplikační přístup k informacím, nebo také jejich zabezpečení před neoprávněným použitím.

Důležitým parametrem těchto databázových systémů je rychlost, jakou nám jsou scho-pné dané služby poskytovat. A právě na měření a porovnávání rychlosti zpracování velkého množství informací bude tato práce zaměřena.

V následující 2. kapitole se blíže seznámíme s výběrem testovaných systémů. Krátce bude zmíněna jejich historie, důležité parametry a počáteční nastavení. Ve 3. kapitole bude popsán hardware, na kterém byly testy prováděny. Následovat bude 4. kapitola s podrobným popisem komplexního testu včetně databázového schéma, naplnění ta-bulek a průběhu testování. Závěr 4. kapitoly odkrývá výsledky provedených testů. Kapitola č. 5 je věnována problémům, které se během celého testování vyskytly. Závěr shrnuje dosažené výsledky a přinesená pozitiva celé práce.

Page 8: Výkonnostní srovnání relačních databází

8

2 Testované databázové systémy Hlavní roli při výběru níže uvedených systémů hrála jejich dostupnost. Až na jedinou výjimku to byly verze dostupné zdarma. Výjimkou byl komerční Microsoft SQL Server 2008, který byl k dispozici na testovacím serveru. Z pochopitelných důvodů nebylo možné otestovat všechny zdarma dostupné DB systémy. Vybráno bylo pouze několik běžně a často používaných.

2.1 MySQL

V současné době velmi oblíbený open source relační databázový systém. Jeho výrobce uvádí, že za dobu jeho existence, bylo staženo více než 100 milionů kopií. [1] MySQL je často využívána na web serverech pro potřeby webových aplikací. V kombinaci Linux, PHP a Apache tvoří oblíbený zaklaní web serverový balíček, známý pod zkratku LAMP.

Jedná se o multiplatformní databázi, která je dostupná pod dvěma licencemi. Základní verze, MySQL Community Server, je zdarma distribuovaná pod licencí GNU. MySQL Enterprise, je komerční, placená verze, obsahující rozšířené funkce a nástroje. [2]

Za zrodem MySQL stojí především finský programátor Michael Widenius, respektive švédská firma MySQL AB, kterou v roce 1995 založil společně s Davidem Axmarkem a Allanem Larssonem. Nyní MySQL spadá pod společnost Sun Microsystems, dceřiné společnosti Oracle Corporation, která firmu MySQL AB v roce 2008 koupila. [3]

2.1.1 Datová úložiště

MySQL má k dispozici několik datových úložišť. Tato úložiště je možné kombinovat i v jedné databázi na úrovni kompletních tabulek. Tímto se značně liší oproti konku-renci. Dává uživateli možnost vybrat si pro konkrétní tabulku takové datové úložiště, které bude nejlépe vyhovovat jeho požadavkům. Mezi nejznámější a nejčastěji použí-vané patří MyISAM a InnoDB. Existují ale i další jako například Memory (heap), Fal-con nebo solidDB. [4]

2.1.1.1 MyISAM

MyISAM je základním úložištěm MySQL a vychází z jeho předchůdce ISAM. Je jedním z nejstarších datových úložišť v MySQL. Podporuje například fulltextové indexy, je

Page 9: Výkonnostní srovnání relačních databází

9

možné indexovat i prvních 500 znaků typu text a blob. Dále podporuje ukládání pro-storových dat a jejich indexování. Maximální velikost úložiště je 256 TB.

Hlavní nevýhoda MyISAM a dnes také častý důvod proč se přechází na úložiště In-noDB, je chybějící podpora cizích klíčů a transakčního zpracování dotazů. To ovšem nemusí být vždy nevýhoda. Pokud například nepotřebujeme od databáze zaručovat konzistenci dat a požadujeme co nejvyšší rychlost, potom MyISAM může být tím správným řešením. Další nevýhoda je velmi hrubé zamykání záznamů, které je možné provádět pouze na úrovni celých tabulek.

Každá tabulka tohoto úložiště je rozdělena do dvou, respektive do tří souborů.

.MYD – Soubor obsahující data tabulky.

.MYI – Soubor obsahující indexy tabulky.

.FRM – Tento soubor sám o sobě není součástí datového úložiště MyISAM. Patří přímo k MySQL serveru. Jsou v něm uloženy definice tabulky. [5]

2.1.1.2 InnoDB

InnoDB je datové úložiště podporující transakční zpracování dotazů. Zaručuje konzis-tenci dat – ACID – a je možné provádět klasické operace jako rollback a commit. Je zde také implementovaná podpora cizích klíčů, která ve starším úložišti MyISAM chyběla. Pokrok nastal i v zamykání záznamů, které je v InnoDB možné provádět na úrovni jednotlivých řádků tabulky, nikoliv na celých tabulkách. Je možné zde ukládat prosto-rová data, ale bez podpory indexace. Oproti MyISAM také chybí fulltextový index.

Úložiště InnoDB bylo vytvořeno pro MySQL externí firmou Innobase Oy. Stejně jako několik dalších úložišť, např. solidDB, NitroEDB, Infobright nebo Kickfire. [6]

2.2 PostgreSQL

PostgreSQL je objektově-relační databázový systém, šířený pod licencí MIT. Je tedy zdarma a jsou k dispozici jeho otevřené zdrojové kódy. Historie PostgresSQL, respek-tive Postgres, jak se dříve databázový systém jmenoval, sahá do roku 1986. Za jeho zrodem stojí Michael Stonebraker z University of California v Berkeley. Milníkem ve vývoji Postgresu je rok 1996, kdy byl dotazovací jazyk POSTQUEL nahrazen podmno-žinou jazyka SQL a celý vývoj se odklonil od akademické obce směrem k světu open

Page 10: Výkonnostní srovnání relačních databází

10

source. Od té doby prošel PostgreSQL značným vývojem a díky práci stovek vývojářů z celého světa patří dnes ke špičce v oboru databázových systémů. [7]

Jedná se o multiplatformní databázový systém, použitelný pod systémy Linux, UNIX

(AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) i Windows. Podporuje trans-akční zpracování dotazů i kontrolu cizích klíčů. Je tedy plně ACID kompatibilní a au-tomaticky zaručuje konzistenci dat v databázi. Jsou zde také implementovány vnořené transakce. Maximální velikost tabulky činí 32 TB. Velikost samotné databáze není nijak omezena. [8]

Podpora ukládání a práce s vícerozměrnými daty je možná přes nástavbu PostGIS. Ta je vyvíjena také pod open source licencí GNU a nabízí široké uplatnění v oblasti geo-grafických informačních systémů.

Zajímavou vlastností PostgreSQL je dědičnost. Tabulka může být nastavena tak, aby přebírala některé vlastnosti rodičovské tabulky. V praxi se jedná o dědění sloupců ro-dičovské tabulky do tabulky potomka. S tímto rozdílným přístupem k databázi přichá-zí také jisté problémy. Když například v jedné tabulce potomka vytvoříme záznam s primárním klíčem x a v tabulce druhého potomka vytvoříme jiný záznam s pri-márním klíčem x, budeme mít v rodičovské tabulce dva záznamy s duplicitním pri-márním klíčem. Druhý problém nastává při odkazování přes cizí klíč. Budeme-li se chtít pomocí cizího klíče odkázat na tabulku rodiče, můžeme se odkázat pouze na zá-znamy, které jsou přímo v rodičovské tabulce, nikoli na záznamy v tabulkách potom-ků. I přes tyto problémy se ale najdou situace, ve kterých nám dědičnost může ulehčit práci a umožní nám pohled na databázi z objektově orientovaného světa. [9]

Dědičnosti se například s výhodou využívá při horizontálním dělení databáze, tzv. partitioning. Kdy je potřeba velkou tabulku, rozdělit na více částí. [10]

2.3 Firebird

Firebird vychází z databázového systému InterBase 6.0 od společnosti Borland. Jedná se o vývojovou větev zmíněného InterBase, která vznikla po tom, co se společnost Bor-land rozhodla uvolnit zdrojové kódy svého systému. Od roku 2000, kdy Firebird vzni-kl, pokračuje svou vlastní cestou pod vedením neziskové organizace Firebird Foun-

Page 11: Výkonnostní srovnání relačních databází

11

dation. Ta se také stará o vývoj dalšího souvisejícího software a obslužných nástrojů. [11]

Firebird spadá pod volnou open source licenci Initial Developer's public licence. Ta vychází z licence Mozilla Public License a dovoluje bezplatné používání, bez jakýchko-liv omezení funkčnosti. Je také možné měnit zdrojové kódy a takto upravený systém dále distribuovat pod libovolnou jinou licencí. [12]

Firebird oficiálně podporuje operační systémy Windows, Linux, MacOSX a Solaris.

Z pohledu funkčnosti nabízí Firebird transakční zpracování dotazů i podporu cizích klíčů. Je plně ACID a zaručuje tak konzistenci dat databáze. Je možné vytvářet triggery a uložené procedury.

Celá databáze firebidru, včetně tabulek, indexů a trigrů, je uložena v jednom souboru s příponou FDB. Ten je možné uložit na libovolné místo i mimo vlastní adresář databá-ze a popřípadě ho jednoduše přesouvat kopírováním.

2.4 Microsoft SQL Server

Také firma Microsoft má na trhu s relačními databázovými systémy svého zástupce. Do tohoto odvětví vstoupil Microsoft poprvé v roce 1989 s produktem SQL Server 1.0. Ten vyvíjel společně s firmami Sybase a Ashton-Tate. Jednalo se o databázový server určený pro systém OS/2. S nástupem Windows NT byla vydána verze SQL Serveru 4.21, která byla určena právě pro tento operační systém. Poté se Microsoft začal od spolupracujících firem odvracet a pokračoval ve vývoji SQL Serveru samostatně.

Až do nedávné doby byly ke komerčnímu využití k dispozici pouze placené verze SQL Serveru. Jistou výjimku tvořila verze Developer Edition. Ta byla k dispozici ke stažení a používání zdarma. Ovšem pouze k developerskému vývoji programů a pro studenty. Komerční využití bylo licencí zakázáno. [13]

V současné době je k dispozici Microsoft SQL Server 2008. Zde se jedná o první verzi tohoto systému, která byla uvolněna zdarma i pro komerční použití. Pochopitelně s jistými omezeními. Tato omezení se týkají maximální velikosti databáze a maximál-ního využití hardware.

Page 12: Výkonnostní srovnání relačních databází

12

Velikost databáze je omezena na 4 GB. Dále je omezena velikost využitelné operační paměti, kde je limit stanoven na 1 GB. Do tohoto limitu se nezapočítává běh serveru, ale pouze načtená data. Posledním omezením je využitelnost procesoru. Express Editi-on dokáže využít pouze potenciál jednoho fyzického procesoru.

Co se týče funkčnosti, nabízí Microsoft vcelku širokou paletu funkcí a vylepšení. Zaru-čení konzistence dat pomocí transakčního zpracování a podporou cizích klíčů je samo-zřejmostí. Za zmínku stojí integrování fulltextového vyhledávání přímo do databázo-vého systému, které bylo přidáno v poslední verzi. Stejně tak byla přidána lepší podpora pro zacházení s multimediálními objekty v databázi. Rozšíření podpory se dočkalo také ukládání prostorových informací. V databázi je také možné pracovat s XML daty. [14]

K řízení a správě databáze Microsoft automaticky dodává SQL Server Managmet Stu-dio. To je, dle mého názoru, velmi dobře zpracované a ulehčuje celou správu databáze.

2.5 Oracle

Oracle Corporation je největším světovým výrobcem podnikového software. [15] Jeho specializací jsou především databázové systémy, jejichž vývojem se zabývá již více než 30 let. Zakladatelem a vůdčí osobností společnosti je Larry Ellison.

První Oracle databáze, Oracle Version 2, byla vůbec první relační databázový systém na trhu. Také byla první, kdo implementoval jazyk SQL. S každou další verzí přicházel Oracle s něčím novým a na svou dobu téměř přelomovým. Od verze 3 se stal tento RDBMS přenositelný na různé platformy. Verze 4 přinesla zaručení konzistence dat. Verze 5 umožňovala provozovat distribuované databázové systémy. Verze 7 přichází s programovatelnou databází. Osmá verze se soustředí na ukládání a zpracování roz-manitých druhů dat. Poté přišly verze 8i a 9i, zaměřené na internetové aplikace. Verze 10g (grid) a aktuální 11g se soustředí na ukládání vícerozměrných informací. [16]

Všechny zmíněné verze, vyjma Oracle 10g XE, jsou komerční. Oracle 10g XE se stal první zdarma poskytnutou databází této firmy. Má daná omezení na velikost databáze i schopnosti využít dostupné hardwarové prostředky.

Omezení se týká operační paměti, kde je maximum stanoveno na 1 GB RAM a to včet-ně běhu samotného Oracle. Další omezení je kladeno na procesor. V případě víceproce-

Page 13: Výkonnostní srovnání relačních databází

13

sorového stroje připustí databáze využití výkonu maximálně ekvivalentu jednoho pro-cesoru, respektive jednoho jádra procesoru. Každé jádro procesoru je v tomto případě bráno jako 1 procesor. Posledním omezením je limitovaná velikost databáze a to na 4 GB. [17]

2.6 Použité verze a nastavení testovaných databázových systémů

Vybrány byly aktuální oficiální verze systémů (Únor 2010). V základním nastavení byly změněny pouze parametry pro maximální počet připojených uživatelů, aby server při provádění testů neodmítal další požadovaná spojení.

U některých DB systémů bylo potřeba k úspěšnému provedení testů změnit ještě další parametry. Konkrétně šlo transakční zpracování u Microsoft SQL serveru. Podrobnější informace budou uvedeny v kapitole 5. Ostatní nastavení bylo pokud možno ponechá-no tak, jak bylo výrobcem doporučeno a přednastaveno při instalaci.

Pro MySQL bylo vybráno datové úložiště InnoDB, jelikož podporuje transakční zpra-cování, které je v testu vyžadováno. MySQL server byl nastaven jako dedicate server, neomezující hardwarové prostředky.

Firebird byl nainstalován ve verzi clasic, která spouští samostatné vlákno pro každé připojení k databázi.

Seznam použitých verzí:

1) MySQL 5.1.45 2) Postgresql 8.4.2 3) Firebird 2.1.3 4) Oracle 10g XE 5) MS SQL 2008 Express / MS SQL 2008

Page 14: Výkonnostní srovnání relačních databází

14

3 Použitý hardware Testovalo se na dvou počítačích. Prvním z nich byl špičkový server, který databázo-vým systémům poskytnul maximální možný výkon a nechal je ukázat jejich plný po-tenciál. Podrobnější popis jeho sestavy naleznete níže.

HP Server ammon.fi.muni.cz

CPU: 2x Intel Xeon X5460 3.16 GHz

RAM: 16 GB

HDD: 4x 150GB s 15 000 rpm v poli RAID 5 pro ukládání dat

1x 150GB s 15 000 rpm jako systémový

OS: Windows Server 2008 standard

Druhým počítačem byl běžný notebook. Ten měl představovat slabý stroj, který bude databázové systémy omezovat pomalým HDD, procesorem i málo pamětí RAM. Cílem bylo zjistit, jak se jednotlivé databáze vyrovnají s tímto hardwarovým omezením a jaké budou rozdíly mezi výkonem jednotlivých databází na různých strojích.

Níže jsou uvedeny jeho parametry.

Fujitsu Siemens AMILO Pro V3515

CPU: Intel Core 2 T5300 1,73 GHz

RAM: 2,49 GB

HDD: 250 GB 7200 rpm

OS: Windows XP Home OEM

Page 15: Výkonnostní srovnání relačních databází

15

4 Komplexní test Tento test se snaží o kompletní a co možná nejvíce reálnou zátěž databázového serve-ru. Jsou v něm zahrnuty dotazy typu SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE. Ty jsou provádě-ny jak v transakcích, tak i mimo ně. Konzistence dat, zaručená právě transakčním zpracováním dotazů a kontrolou cizích klíčů, byla v testu důležitým faktorem. Cílem bylo také otestovat, jak se databázový server bude chovat v případě, že dojde k uvá-znutí transakce – deadlocku. K těmto situacím dochází tehdy, když si dvě nebo více transakcí navzájem, uzamknou zpracovávané řádky a čekají na jejich uvolnění.

Další důležitou a mnohdy často používanou součástí databázových systémů jsou řadící algoritmy. Pro jejich otestování je v testu zařazen blok s klauzulí ORDER BY, která vý-sledný výběr dat řadí dle zadaných kritérií. Právě řazení většího objemu dat, často velmi zpomaluje celý databázový server a odčerpává značné hardwarové prostředky. Nicméně i tyto náročné dotazy jsou dnes po databázových serverech vyžadovány.

Jak už bylo zmíněno, hlavním cílem testu není změřit pouze čas provedení dotazů za-slaných jedním uživatelem. Takový scénář v reálném světě nebývá příliš častý. Oprav-dový, mnohem realističtější náhled na výkon vytíženého serveru nám dá až simulace s připojením více uživatelů. Právě na souběžné zpracování dotazů z mnoha připojení byl tento test koncipován.

4.1 Průběh testu

Při testování byl zvolen počet bloků, které se budou vykonávat. Ten zůstával statický a měnil se pouze počet připojených vláken, která bloky prováděla. Tímto způsobem bylo nasimulováno reálnější zatížení databáze při obsluze více uživatelů současně. Počet bloků byl zvolen tak, aby délka testu byla v průměru kolem 10 minut. Což se ukázalo jako dostačující, soudě podle malých odchylek mezi opakováním testu se stej-ným nastavením.

Na serveru Ammon toto kritérium nejlépe splňoval počet 100 000 bloků, které celkem obsahovaly průměrně kolem 1 086 000 jednotlivých dotazů. Počty vláken byly zvoleny na 1, 10, 25, 50, 100 a 200. Toto rozdělení, jemnější na začátku a hrubší na konci, se uká-zalo pro testování jako nejvhodnější. Právě při menších počtech připojení se propust-nost databáze mění nejvíce.

Page 16: Výkonnostní srovnání relačních databází

16

Při běhu testu jsou bloky dotazů vybírány v náhodném pořadí, ale tak, aby jejich počet odpovídal procentuálnímu rozvržení a byl při každém provedeném testu se stejnými parametry totožný. Díky tomu vznikají pouze malé odchylky v počtech jednotlivých dotazů, kladených na databázový server během jednoho testu. Průměrná odchylka se pohybuje okolo hranice 1 ‰ (zjištěno z 10 měření se 100 000 bloky).

Celkový počet dotazů je na konci podělen celkovým časem, potřebným pro provedení testu. Tím získáme podíl určující propustnost databáze – průměrný počet dotazů pro-vedených za sekundu. Toto číslo bude hlavním kritériem výkonnosti.

4.2 Datový model

Datový model je postaven na zjednodušené simulaci provozu distribuční firmy. Tato firma dává svým zákazníkům k dispozici on-line katalog zboží, který si můžou prohlí-žet, listovat jím, řadit produkty podle různých kritérií a zobrazovat si detaily jednotli-vých produktů. Firma si vede evidenci zákazníků. Ti se můžou přihlašovat do systému pod svým přihlašovacím jménem a heslem. Dále firma přijímá a vyřizuje objednávky svých zákazníků. Během zpracování objednávky můžou zákazníci kontrolovat její stav. Firma si může dělat přehledy o počtu objednávek a tržbě.

Datový model obsahuje celkem 11 tabulek znázorněných v následujícím diagramu.

Page 17: Výkonnostní srovnání relačních databází

17

ERD

Zdroj: zpracováno autorem.

4.3 Popis a naplnění tabulek

Aby byly zaručené shodné podmínky pro všechny testované databázové systémy, byla náhodná data pro naplnění tabulek vygenerována do souboru. Z tohoto souboru pak byla následně neimportována do každé z testovaných databází. Tak bylo možné docílit toho, že každá databáze bude obsahovat naprosto shodná data.

Page 18: Výkonnostní srovnání relačních databází

18

Počáteční naplnění dat bylo následující.

1. uzivatele

Tabulka se základními uživatelskými údaji. Na začátku testu obsahuje 20 000 řádků, které zůstávají po celou dobu testu neměnné.

id_uzivatele – primární klíč tabulky, typ integer.

login – přihlašovací jméno uživatele. Skládá se ze 7 – 12 znaků anglické abecedy a čísel. Průměrná délka záznamu je mezi 9 a 10 znaky. Typ varchar délky 20.

heslo – hash hesla uživatele. Délka hashe je 40 znaků. Obsahuje znaky anglické abecedy a čísla. Typ char délky 40.

jmeno, prijmeni – obsahují 1 slovo generátoru lorem ipsum. Jeho průměrná délka je okolo 5 znaků. Typ varchar délky 20 znaků.

email – email uživatele obsahuje neprázdnou předponu, @ a neprázdnou příponu. Mi-nimální délka činí 7 znaků, maximální 17, průměrná délka je okolo 12 znaků. Typ var-char délky 20 znaků.

telefon – devítimístné číslo. Typ integer.

2. adresy

Obsahuje adresy uživatelů. Každý uživatel může mít jednu nebo dvě adresy. V prů-měru by tak tabulka měla obsahovat okolo 30 000 záznamů. Tyto záznamy zůstávají během testu statické.

id_adresy – primární klíč tabulky. Typ integer.

id_uzivatele – cizí klíč z tabulky uzivatele.

ulice – 1 slovo z lorem ipsum generátoru zřetězené s číslem. Průměrná délka mezi 8 a 9 znaky. Typ varchar délky 20.

obec – 1 slovo z lorem ipsum generátoru. Průměrná délka asi 5 znaků. Typ varchar délky 20.

psc – pětimístné číslo. Typ integer.

Page 19: Výkonnostní srovnání relačních databází

19

3. nakupni_kosik

Do tabulky nakupni_kosik se vkládá zboží, které bude následně objednáno. Na začátku testu je tabulka prázdná. Během testu postupně naplňuje a promazává.

id_uzivatele – cizí klíč z tabulky uzivatele.

id_zbozi – cizí klíč z tabulky zbozi.

ks – počet kusů daného zboží, Typ integer. V testu se hodnota pohybuje od 1 do 10.

4. objednavky

Tabulka objednávky obsahuje hlavní údaje o objednávce. Na začátku testu je tabulka prázdná, v průběhu testu se plní.

id_objednavky – primární klíč tabulky. Typ integer.

id_uzivatele – cizí klíč z tabulky uzivatele.

cas – datum a čas vytvoření objednávky. Typ timestamp.

stav_objednavky – číslo symbolizující stav objednávky. 1 – nevyřízená objednávka, 2 – vyřízená objednávka.

id_adresy – cizí klíč z tabulky adresy. Typ integer.

5. polozky_objednavky

Tabulka obsahuje objednané zboží, patřící do dané objednávky. Na začátku testu je prázdná, v průběhu testu se plní.

id_zbozi – cizí klíč z tabulky zbozi.

id_objednavky – cizí klíč z tabulky objednavky.

ks – počet kusů. Typ integer.

cena_ks – cena za 1. kus. Typ double.

stav_polozky – číslo stavu dané položky. 1 – objednáno, 2 – připraveno. Typ integer.

6. zbozi

Tabulka zbozi na začátku testu obsahuje 100 000 položek. V průběhu testu se mění počet prodaných kusů daného zboží, jinak data zůstávají statická.

id_zbozi – primární klíč tabulky. Typ integer.

Page 20: Výkonnostní srovnání relačních databází

20

id_dph – cizí klíč z tabulky dph.

jmeno – 1 až 4 slova z generátoru lorem ipsum. Minimální délka je 2 znaky, maximální 38 znaků, průměrná délka cca 17 znaků. Typ varchar délky 50.

popis – 0 až 300 slov z generátoru lorem ipsum. Maximální délka 1772 znaků, průměrná délka cca 885 znaků. Typ text / blob, dle podpory databáze.

cena – 0 až 89999. Typ double.

poznamka – 0 až 2 slova z generátoru lorem ipsum. Maximální délka 10 znaků, průměr-ná mezi 2 a 3 znaky. Typ varchar délky 20.

prodanych_ks – na začátku testu všude nastaveno na 0, v průběhu se počet navyšuje. Typ Integer.

7. dph

Tabulka obsahující sazby DPH. Na začátku testu jsou v tabulce 3 položky s DPH 0, 9 a 19. Ty se v průběhu testu nemění.

id_dph – primární klíč tabulky. Typ integer.

dph – sazba DPH.

8. sklady

Tabulka eviduje jména skladů zboží. Na začátku testu obsahuje 10 položek, které zů-stávají během testu statické.

id_skladu – primární klíč tabulky. Typ integer.

jmeno – 1 až 2 slova z lorem ipsum generátoru. Minimální délka 2 znaky, maximální 8 znaků, průměr 4 – 5 znaků. Typ varchar délky 20.

9. zbozi_sklad

Vazební tabulka pro M:N relaci mezi tabulkou zbozi a sklady. Na začátku testu obsahuje 1 až 2 záznamy pro každou položku tabulky zbozi, v průměru tedy 150 000 záznamů. V průběhu testu se mění atribut ks. Ostatní data zůstávají neměnná.

id_zbozi – cizí klíč z tabulky zbozi.

id_skladu – cizí klíč z tabulky sklady.

ks – počet kusů daného zboží na skladu. Náhodné hodnoty od 0 do 9. Typ integer.

Page 21: Výkonnostní srovnání relačních databází

21

10. kategorie

Tabulka obsahuje kategorie zboží, podle kterých lze položky třídit. Na začátku testu je v tabulce 200 kategorií, které zůstávají po dobu testu neměnné.

id_kategorie – primární klíč tabulky. Typ integer.

jmeno – obsahuje 1 až 2 slova z generátoru lorem ipsum. Minimální délka je 2 znaky, maximální 21 znaků a průměrná délka je cca 8 znaků. Typ varchar délky 30.

11. zbozi_kategorie

Vazební tabulka pro relaci M:N spojující tabulky zbozi a kategorie. Na začátku testu ta-bulka obsahuje 1 až 2 záznamy pro každou položku z tabulky zboží. V průměru tabul-ka obsahuje 150 000 záznamů. Ty jsou po dobu testu statické.

id_zbozi – cizí klíč z tabulky zbozi.

id_kategorie – cizí klíč z tabulky kategorie.

4.4 Prováděné bloky dotazů

Každý blok se skládá z jednoho, či více typů dotazů, které jsou při výběru bloku pro-vedeny. Pro každý z těchto bloků je pevně dané procentuální zastoupení četnosti pro-vádění. Zároveň je výběr bloků do jisté míry náhodný, aby byly jednotlivé dotazy rov-noměrně rozprostřeny. Mezi bloky není nastavena žádná umělá čekací doba, takže jsou dotazy na databázi zasílány nepřetržitě.

Komplexní test je složen z následujících bloků dotazů. Procenta v závorce vyjadřují procentuální zastoupení bloku v celém testu.

Objednávka (15%) Náhled detailu zboží (35%) Přehled zboží dle kategorií (10%) Řazený přehled zboží (10%) Přihlašování uživatelů (20%) Kontrola tržeb (1%) Kontrola objednávek (1%) Informace o uživateli (8%)

Page 22: Výkonnostní srovnání relačních databází

22

V následujícím textu budou popsány prováděné dotazy i s jejich příklady. Tyto příkla-dy obsahují konkrétní hodnoty, ty se ovšem během testu náhodně mění a k opakování naprosto stejného dotazu dochází zřídka.

4.4.1 Objednávka

Blok objednávka je složen ze sedmi částí, které je nutné provádět v daném pořadí. V případě, že bude tento blok vybrán, je provedena pouze jedna část. A to ta která má následovat dle daného pořadí. Na začátku celého bloku je náhodně vybráno id uživate-le, pro které bude celá objednávka a dotazy k ní vztažené probíhat.

I. Vložení zboží do nákupního košíku

Aplikací je vybráno náhodně 1 – 10 položek obsažených v tabulce zbozi (pouze zvolení id_zbozi bez čtení z databáze). Ty se vloží do tabulky nakupni_kosik. V průměru je tak vložení provedeno 5,5x.

INSERT INTO nakupni_kosik (id_uzivatele, id_zbozi, ks) VALUES('1', '2', '3');

II. Vytvoření objednávky

Tato část bloku testuje chování databáze při transakčním zpracování dotazů. Celý blok vytvoření objednávky a odepsání zboží ze skladů je uzavřen ve 2 transakcích. Obsahují průměrně asi 31 jednotlivých dotazů. Z čehož je asi 7 insertů, 4 selecty, 19 updatů a 1 delete.

START TRANSACTION;

V tabulce objednávky je vytvořen záznam s id uživatele, aktuálním datem a časem, stavem objednávky a id adresy.

INSERT INTO objednavky(id_uzivatele, cas, stav_objednavky, id_adresy) VALUES('1', '2010-10-10 22:50:11', '1','1');

Z tabulky objednávky je načteno id vytvořené objednávky.

SELECT max(id_objednavky) AS id FROM objednavky WHERE id_uzivatele = '1';1

1 Zjišťování posledního vloženého id tímto způsobem není zcela korektní a existují k němu vhodnější nástroje. Nicméně i s nekorektními dotazy se musí DB systémy v běžném provozu vyrovnávat. Navíc tímto způsobem lze zjistit id u všech systémů identicky.

Page 23: Výkonnostní srovnání relačních databází

23

Přečte se obsah nákupního košíku.

SELECT nakupni_kosik.id_zbozi, ks, cena FROM nakupni_kosik JOIN zbozi ON nakup-ni_kosik.id_zbozi = zbozi.id_zbozi WHERE id_uzivatele = '1';

Obsah košíku se vloží do tabulky polozky_objednavky. Tento dotaz se provádí 1 až 10 krát, v průměru je tak proveden 5,5x během každého bloku.

INSERT INTO polozky_objednavky (id_zbozi, id_objednavky, ks, cena_ks, stav_polozky VALUES ('1', '1', '1', '1', '1');

V tabulce zbozi se upraví údaj do počtu prodaných kusů daného zboží. Tento dotaz je prováděn stejně jako předchozí v průměru 5,5x v každém bloku.

UPDATE zbozi SET prodanych_ks = (prodanych_ks + 1) WHERE id_zbozi = '1';

Na konci transakce se smaže obsah nákupního košíku.

DELETE FROM nakupni_kosik WHERE id_uzivatele = '1';

COMMIT;

Nyní se objednané zboží vyhledá na skladech a odepíše. Do příznaku stav_polozky se nastaví číslo 2, signalizující, že zboží bylo kompletně odepsáno ze skladu a je připra-veno k expedici. Pokud nebyl k dispozici dostatečný počet kusů, zmenšíme skladové zásoby na 0 a čekáme na doplnění zboží.

Vybereme objednané zboží.

SELECT id_zbozi, ks FROM polozky_objednavky WHERE id_objednavky = '1' AND stav_polozky = '1';

Spustíme transakci a vybrané zboží vyhledáme na skladech. Jedno zboží může být vedeno na jednom nebo více skladech. Průměrný počet skladů pro jedno zboží je 1,5. Tedy průměrný počet provedení dotazu je 1,5 x 5,5 (průměrný počet objednaných po-ložek) = cca 8 dotazů.

START TRANSACTION;

SELECT id_skladu, ks FROM zbozi_sklad WHERE id_zbozi = '1' AND ks > 0;

Poté provedeme aktualizaci skladových zásob. Příkaz je proveden průměrně 8x v kaž-dém bloku.

UPDATE zbozi_sklad SET ks = '1' WHERE id_zbozi = '1' AND id_skladu = '1';

Nakonec provedeme aktualizace stavu položky a transakci odsouhlasíme commitem. Aktualizace je provedena, pouze pokud je daná položka nalezena na skladu.

Page 24: Výkonnostní srovnání relačních databází

24

UPDATE polozky_objednavky SET stav_polozky = '2' WHERE id_objednavky = '1' AND id_zbozi = '1';

COMMIT;

III. Kontrola stavu objednávky

Kontrola objednávky představuje načtení veškerých informací o objednávce. Dotaz obsahuje čtyřnásobný JOIN tabulek. U každé objednávky probíhá dvakrát. Poprvé po provedení části II – vytvoření objednávky, a podruhé po provedení části IV a V – dopl-nění a odepsání zboží ze skladu.

SELECT objednavky.id_objednavky, cas, stav_objednavky, polozky_objednavky.id_zbozi, ks, cena_ks, stav_polozky, ulice, obec, psc, uzivatele.jmeno, prameni

FROM objednavky

JOIN polozky_objednavky ON objednavky.id_objednavky = polozky_objednavky.id_objednavky

JOIN uzivatele ON objednavky.id_uzivatele = uzivatele.id_uzivatele

JOIN adresy ON objednavky.id_adresy = adresy.id_adresy

JOIN zbozi ON polozky_objednavky.id_zbozi = zbozi.id_zbozi

WHERE objednavky.id_uzivatele = '1' AND stav_objednavky = '1';

IV. Doplnění zboží na sklad

Navýšíme počet kusů na skladě těch položek objednávky, které zatím nebyly označeny stavem 2 – připraveno k expedici. V první části tyto položky vybereme a v druhé části provedeme vyhledání skladů, na kterých se daná položka nachází. Potom navýšíme skladové zásoby o počet kusů, který byl objednán. Celá druhá část je uzavřena v trans-akci.

SELECT id_zbozi, ks FROM polozky_objednavky WHERE id_objednavky = '1' AND stav_polozky = '1';

START TRANSACTION;

SELECT id_skladu, ks FROM zbozi_sklad WHERE id_zbozi = '1'

UPDATE zbozi_sklad SET ks = (4 + 8) WHERE id_skladu = '1' AND id_zbozi = '1';

COMMIT;

V. Odepsání zboží ze skladu

Tato část představuje rezervaci naskladněného zboží pro danou objednávku. Vybere-me nevyřízené položky objednávky a ty následně vyhledáváme na skladech, kde sní-žíme počet jejich kusů. Potom označíme položku objednávky jako připravenou – na-stavíme hodnotu stav_polozky = 2. Část po prvním selectu je uzavřena v transakci.

Page 25: Výkonnostní srovnání relačních databází

25

SELECT id_zbozi, ks FROM polozky_objednavky WHERE id_objednavky = '1' AND stav_polozky = '1';

START TRANSACTION;

SELECT id_skladu, ks FROM zbozi_sklad WHERE id_zbozi = '1' AND ks > 0;

UPDATE zbozi_sklad SET ks = '1' WHERE id_zbozi = '1' AND id_skladu = '1';

UPDATE polozky_objednavky SET stav_polozky = '2' WHERE id_objednavky = '1' AND id_zbozi = '1'

COMMIT;

VI. Kontrola stavu objednávky

Viz krok číslo III. Probíhá ekvivalentně.

VII. Vyhotovení faktury

Provedeme výběr všech údajů o objednávce potřebných pro vyhotovení faktury a ná-sledně objednávku označíme za vyřízenou, nastavením atributu stav_objednavky na hod-notu 2.

SELECT objednavky.id_objednavky, cas, polozky_objednavky.id_zbozi, ks, cena_ks, ulice, obec, psc, uzivatele.jmeno, prijmeni FROM objednavky

JOIN polozky_objednavky ON objednavky.id_objednavky = polozky_objednavky.id_objednavky

JOIN uzivatele ON objednavky.id_uzivatele = uzivatele.id_uzivatele

JOIN adresy ON objednavky.id_adresy = adresy.id_adresy

JOIN zbozi ON polozky_objednavky.id_zbozi = zbozi.id_zbozi

WHERE objednavky.id_uzivatele = '1' AND stav_objednavky = '1';

UPDATE objednavky SET stav_objednavky = '2' WHERE id_objednavky = '1';

4.4.2 Náhled detailu zboží

Z tabulky zbozi je vybrán 1 náhodný řádek podle atributu id_zbozi.

SELECT zbozi.id_zbozi, dph, jmeno, popis, cena, poznamka, prodanych_ks FROM zbozi JOIN dph ON zbozi.id_dph = dph.id_dph WHERE id_zbozi = '1'

4.4.3 Přehled zboží dle kategorií

Představuje výběr přes pomocnou tabulku zbozi_karegorie. Každý dotaz vrací v průmě-ru 750 řádků tabulky zbozi.

SELECT zbozi.id_zbozi, dph, zbozi.jmeno, popis, cena, poznamka, prodanych_ks, kategorie.jmeno FROM zbozi

JOIN dph ON zbozi.id_dph = dph.id_dph

Page 26: Výkonnostní srovnání relačních databází

26

JOIN zbozi_kategorie ON zbozi_kategorie.id_zbozi = zbozi.id_zbozi

JOIN kategorie ON zbozi_kategorie.id_kategorie = kategorie.id_kategorie

WHERE zbozi_kategorie.id_kategorie = '1'

4.4.4 Řazený přehled zboží

Jedná se o stejný dotaz na výběr zboží jako v přehledu zboží dle kategorií, tentokrát ale řazený podle jednoho ze 4 atributů. (id_zbozi, jmeno, cena, prodaných_ks)

SELECT zbozi.id_zbozi, dph, zbozi.jmeno, popis, cena, poznamka, prodanych_ks, kategorie.jmeno FROM zbozi

JOIN dph ON zbozi.id_dph = dph.id_dph

JOIN zbozi_kategorie ON zbozi_kategorie.id_zbozi = zbozi.id_zbozi

JOIN kategorie ON zbozi_kategorie.id_kategorie = kategorie.id_kategorie

WHERE zbozi_kategorie.id_kategorie = '1'

ORDER BY prodaných_ks

4.4.5 Přihlašování uživatelů

Obsahuje 2 dotazy. Prvním vybereme náhodný login z tabulky uzivatele a druhým vy-hledáme id_uzivatele a jeho heslo přes atribut login. Do časů přihlašování uživatelů počí-táme pouze druhý dotaz, jelikož běžně zadává login uživatel a nemusí se vyhledávat.

SELECT login FROM uzivatele WHERE id_uzivatele ='1';

SELECT id_uzivatele, heslo FROM uzivatele WHERE login ='Maruska';

4.4.6 Kontrola tržeb

Agregační funkcí sum() sečteme všechny ceny vyřízených položek objednávky.

SELECT sum(cena_ks*ks) FROM objednavky

JOIN polozky_objednavky ON polozky_objednavky.id_objednavky = objednavky.id_objednavky

WHERE stav_objednavky = 2

AND stav_polozky = 2

4.4.7 Kontrola objednávek

Agregační funkcí count() zjistíme počet všech vyřízených objednávek. Funkcí sum() spočítáme průměrnou cenu jedné objednávky.

Page 27: Výkonnostní srovnání relačních databází

27

SELECT count(objednavky.id_objednavky) AS pocet_obj, sum(cena_ks*ks) / count(objednavky.id_objednavky) AS avg_cena_obj FROM polozky_objednavky

JOIN objednavky ON objednavky.id_objednavky = polozky_objednavky.id_objednavky

WHERE stav_objednavky ='2'

GROUP BY polozky_objednavky.id_objednavky

4.4.8 Informace o uživateli

Vybereme informace náhodného uživatele z tabulky uzivatele a adresy.

SELECT uzivatele.id_uzivatele, login, heslo, jmeno, prijmeni, email, telefon, id_adresy, ulice, obec, psc FROM uzivatele

JOIN adresy ON uzivatele.id_uzivatele = adresy.id_uzivatele

WHERE uzivatele.id_uzivatele = '1'

4.5 Indexy a integritní omezení

Pro všechny databáze byly vytvořeny dodatečné indexy na tabulkách zbozi, objednavky a polozky_objednavky. V tabulce zbozi šlo o indexy, které mohly být využity při řazení. Konkrétně šlo o atributy jmeno, cena a prodaných_ks. Na id_zbozi jako primárním klíči, který se také využíval pro řazení, je index vytvářen všemi testovanými databázemi automaticky. Tabulka objednavky byla vybavena indexem na atributu stav_objednavky a cas. Tabulka polozky_objednavky byla doplněna o index stav_polozky.

Všechny odkazy na tabulky uložené v nějakém atributu byly definovány jako cizí klíče. Zde jsou už mezi použitými databázemi rozdíly. Některé si vytváří indexy na cizí klíče automaticky, jiné nechávají tuto volbu na správci databáze.

Z výše uvedených dotazů je patrné, že indexy na cizích klíčích budou jistě výhodou. K zajištění shodných podmínek pro všechny databáze byly indexy na cizích klíčích přidány u PostgreSQL, MS SQL a Oraclu. Právě tyto 3 zmíněné databázové systémy si indexy na cizích klíčích sami nevytvářejí. Nicméně pro zajímavost byl proveden test i bez přidání těchto indexů. Jeho výsledky budou prezentovány v kapitole 4.7.

Page 28: Výkonnostní srovnání relačních databází

28

4.6 Postup při testování

Testy na serveru Ammon probíhaly vzdáleně prostřednictvím 1GB sítě. Aplikace pro-vádějící testy běžela na jiném serveru, odkud posílala dotazy na Ammon. Tak byl celý výkon serveru vyhrazen databázovým systémům. Síť byla pro test dostatečně pro-pustná a server v odesílání dat nijak neomezovala. Ve špičkách docházelo k maxi-málnímu zatížení sítě na 75 %.

Testy na notebooku AMILO Pro probíhaly kompletně na localhostu samotného stroje. Aplikace běžela spolu s databázovým systémem. Pro zajištění co největší hadrwarové dostupnosti byl na počítači spuštěn vždy jen jeden databázový systém.

Samotný komplexní test byl prováděn s dodržením následujícího postupu.

Do databáze byla naimportována data z datového souboru. Následně byl spuštěn test s 10 vlákny, který běžel po dobu cca 5 minut. Tento soubor dotazů sloužil jen pro za-běhnutí databáze. Z prvních testů totiž vyplynulo, že rozdíl mezi prvním a druhým provedením naprosto stejného testu je často značně velký. To je způsobeno pravděpo-dobně tím, že při prvním provádění si databázový server nahraje do RAM části data-báze a následně je už nečte z pomalého disku, ale z rychlé paměti. Protože cílem testu není zjištění rychlosti načítání databáze do RAM, je před začátkem testu proveden zmíněný soubor dotazů. Po tomto krátkém zaběhnutí je vyprázdněna tabulka objednav-

ky, polozky_objednavky a nakupni_kosik a je spuštěn ostrý test.

V prvním měření je k databázi připojeno pouze jedno vlákno. Tímto zjistíme jak rychle je databáze schopna provádět sériově posílané dotazy od jednoho klienta. Po dokonče-ní testu jsou opět vyprázdněny zmíněné 3 tabulky a následuje test s 10 vlákny. Vždy provádíme stejný počet bloků, takže je možné porovnávat i celkové časy testů. Stejným způsobem testujeme 10, 25, 50, 100 a 200 vláken.

4.7 Výsledky testů

Jako první bude následovat test databází Oracle XE, PostgreSQL a MS SQL Server 2008 Express, zaměřený na vliv indexů na cizích klíčích. Poté budou uvedeny výsledky hlavního testu všech databázových systémů. Tento test u výše uvedených tří databází probíhal už s dodatečně přidanými indexy na cizích klíčích.

Page 29: Výkonnostní srovnání relačních databází

29

4.7.1 Vliv indexů na cizích klíčích

Jak už bylo dříve zmíněno, PostgreSQL, MS SQL a Oracle si sami indexy na cizích klí-čích nevytváří. Proto se nabízela možnost zjistit, jaký vliv budou chybějící index mít na výkon databáze.

Test byl proveden na notebooku AMILO Pro. Bylo v něm zahrnuto jedno spuštění komplexního testu s 10 vlákny a 10 000 bloky. Na níže uvedeném grafu můžeme vidět rozdíly zmíněných 3 databázových systémů s indexy a bez indexů na cizích klíčích. Hodnota uvedená na ose y znázorňuje propustnost databáze – dotazy provedené za sekundu.

Vliv indexů na cizích klíčích na propustnost

Zdroj: zpracováno autorem.

Výsledky testu dopadly dle očekávání. Všechny databáze byly s indexy výrazně rych-lejší než bez nich. Nejmarkantnější rozdíl byl vidět u PostgreSQL, u kterého byl při použití indexů zaznamenán bezmála čtyřnásobný nárůst propustnosti. Naopak nej-menší rozdíl byl naměřen na databázi Oracle, u které se zvýšila propustnost pouze o 13 %. Nicméně z grafu je patrné, že propustnost Oraclu bez indexů byla oproti dal-ším dvěma databázím velmi vysoká. Z čehož by se dalo usuzovat, že si Oracle vytvořil svůj vlastní dočasný index, který i po odečtení režií na vytvoření značně zvýšil jeho výkon.

0

100

200

300

400

500

600

700

bez indexů na ck s indexy na ck

Vliv indexů na ck – datazy/s

PostgreSQL

MS SQL Express

Oracle

Page 30: Výkonnostní srovnání relačních databází

30

4.7.2 Propustnost v závislosti na počtu vláken

Obecný trend v dosažených časech, respektive v propustnosti databáze, je takový, že s přibývajícím počtem připojení propustnost stoupá. To až k dosažení maxima, ve kte-rém propustnost opět začne pozvolna klesat.

Tento test byl proveden na notebooku AMILO pro i na serveru Ammon. Jako první budou uvedeny výsledky naměřené na notebooku.

4.7.2.1 Notebook

Propustnost databáze v závislosti na počtu vláken – notebook.

Zdroj: zpracováno autorem.

0

200

400

600

800

1000

1200

0 50 100 150 200

dota

zy /

s

vlákna

Propustnost 1 – 200 vláken | notebook

PostgreSQL MS SQL 2008 Express Oracle

MySQL Firebird Firebird test bez řazení

Page 31: Výkonnostní srovnání relačních databází

31

Graf znázorňuje propustnost databáze. Na ose x je uveden počet vláken, na ose y počet dotazů za sekundu, které databáze v testu průměrně vykonala.

Celý test se nepodařilo dokončit databázi Firebird, která již při 25 vláknech odmítala některá připojení. Tento problém se nepodařilo odstranit ani při pokusech o změnu nastavení databáze. Více k tomuto tématu bude napsáno v kapitole 5.

Pro databázi Firebird jsou v grafu také uvedeny 2 řady. První z nich, pojmenovaná Firebird, představuje regulérní provedení testu. Jelikož měl ale Firebird velké problé-my s řazením výsledků, které trvalo i o 5 řádů déle než jiné dotazy, rozhodl jsem se klauzuli ORDER BY z testu vynechat a provést tento upravený test. Výsledky tohoto upraveného testu jsou v grafu uvedeny pod názvem Firebird test bez řazení. Více o tomto problému bude taktéž zmíněno v kapitole 5.

Druhým nedokončeným testem je 200 vláken na databázi PostgreSQL. Při tomto počtu připojení se databázový systém na notebooku vypnul. PostgreSQL, stejně jako Firebird, spouští pro každé připojení nový proces. Při pokusu o spuštění takto velkého počtu procesů nebylo možné alokovat dostatek operační paměti pro každé připojení a Po-streSQL se ukončil. K ukončení docházelo v okamžiku 100% naplnění operační paměti.

U ostatních databází proběhl test bez větších problémů.

Z dosažených výsledků výrazně vyčnívá databáze MySQL. S jedním vláknem sice podprůměrných 257 dotazů za sekundu. Ovšem od 10 vláken ostatní databáze převy-šuje téměř o 100 %. Ve svém maximu s 25 vlákny se MySQL dostala až na 1116 dotazů za sekundu.

Druhou v pořadí byla databáze Oracle. Ta i s jedním vláknem dokázala vykonat téměř 400 dotazů za sekundu a v tomto ohledu ji překonal pouze PostgreSQL. Od 10 vláken a víc však vítězí. Ve svém maximu, 50 připojení, dokázal Oracle provést průměrně 631 dotazů za sekundu.

Na pomyslném třetím místě v prostupnosti se umístila databáze PostgreSQL. Ta do-sáhla vůbec nejlepšího výsledku s jedním připojeným vláknem. Ten činil 437 dotazů za sekundu. Svého maxima dosáhl PostgreSQL při počtu 10 připojení, a to 543 dotazů za sekundu. Od 25 do 50 vláken výsledek mírně klesal. Na 100 vláknech byl již horší vý-razně a 200 vláken se nepodařilo provést.

Page 32: Výkonnostní srovnání relačních databází

32

Čtvrté místo v testu prostupnosti obsadila databáze od Microsoftu, SQL Server 2008 Express. Při jednom připojeném vláknu dosáhla výsledku 293 dotazů za sekundu. S více vlákny se propustnost zvýšila. Nicméně, ve svém maximu, 25 vláken, dosáhla podprůměrných 481 dotazů za sekundu.

Test databáze Firebird nedopadl příliš dobře. I přes snahu o přenastavení základní konfigurace se nepodařilo uskutečnit připojení 25 klientů a výše. Ani s méně připoje-nými vlákny ale nedosáhl Firebird dobrých výsledků. V regulérním testu byla jeho prostupnost 66 dotazů za sekundu s jedním vláknem, respektive 103 s 10 vlákny. V testu bez klauzule ORDER BY se jeho prostupnost výrazně zvýšila. Ovšem i tak činila v maximu s 10 vlákny pouhých 349 dotazů za sekundu.

Na závěr tohoto testu ještě graf, zobrazující maximální dosažené propustnosti u jednot-livých databází.

Maxima dosažené propustnosti na notebooku.

Zdroj: zpracováno autorem.

4.7.2.2 Server Ammon

Stejný test jako na notebooku byl proveden i na výkonném serveru Ammon. S výjim-kou přidání testu komerční databáze Microsoft SQL Server 2008. Jak můžeme vidět na

MySQL Oracle PostgreSQLMS SQL

2008 Express

Firebird test bez řazení

Firebird

dotazy / s 1116,49 631,62 543,46 481,21 349,19 103,19

0

200

400

600

800

1000

1200

Maxima | notebook

Page 33: Výkonnostní srovnání relačních databází

33

následujícím grafu, výsledky tohoto testu se značně liší od výsledků, dosažených na omezeném hardwarovém vybavení.

Propustnost databáze v závislosti na počtu vláken – Ammon.

Zdroj: zpracováno autorem.

Velká rozdílnost výsledků může být způsobena více faktory. Jedním z nich je výchozí nastavení od výrobce databázového systému. To může být uzpůsobeno pro nějakou typickou konfiguraci hardware a v případě, kdy je k dispozici silnější hardware, ho nedokáže databáze využít. Jelikož úkolem tohoto testování není nalézt nejvhodnější konfiguraci databázového systému, ale zjistit výkon v běžné konfiguraci dané výrob-cem, nebyla tato možnost v testu nijak zohledněna.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 50 100 150 200

dota

zy /

s

Vlákna

Propustnost 1 – 200 vláken | server

PostgreSQL MS SQL 2008 Oracle XE

MySQL Firebird Firebird bez řazení

MS SQL 2008 Express

Page 34: Výkonnostní srovnání relačních databází

34

Druhým vysvětlením rozdílných výsledků, a to u databáze Oracle XE a Microsoft SQL Server 2008 Express, je jejich úmyslné omezení. Jsou to verze zdarma, jinak komerčního software. A jak již bylo zmíněno v kapitole 2, u obou těchto databází jsou omezeny využitelné hardwarové prostředky. Microsoft SQL Server je na tom z pohledu omeze-ní o mnoho lepe, jelikož dokáže využít vícejádrový procesor a v konečném důsledku i více paměti RAM, což se také do výsledků promítlo.

V testu se ukázaly jako nejlepší 2 databáze. Komerční MS SQL Server 2008 a Postgre-SQL. Obě tyto databáze byly velmi vyrovnané. Průběh jejich grafu je téměř stejný, pouze svá maxima mají při jiných počtech vláken. Těsným vítězem v maximální pro-stupnosti se stal MS SQL Server s 3786 dotazy za sekundu při 50 vláknech. PostgreSQL překonal hranici 3688 dotazů za sekundu při 25 vláknech. Ovšem PostgreSQL měl rychlejší start než Microsoft. Při 25, a velmi výrazně při 10 vláknech, překonal jeho propustnost.

Po zmíněných vítězích následuje velký propad. Ten se zastavuje až u výsledků Micro-soft SQL Server 2008 Express. I přes svoje hardwarová omezení dosáhl poměrně dob-rých výsledků a překonal MySQL, Firebird i Oracle XE. Ve svém maximu dostáhl Ex-press Edition 2056 dotazů za sekundu.

Je překvapivé, že vítěz testu provedeného na notebooku, MySQL, dosahuje na serveru propustnosti maximálně 1701 dotazů za sekundu a zůstává daleko za MS SQL a Post-greSQL. Nápovědou by mohla být analýza časů provádění jednotlivých bloků. Z té vyplývá, že na serveru byly rychleji provedené bloky s transakcemi, zato bloky použí-vající agregační funkce se zpomalily téměř desetinásobně. To je způsobeno pravděpo-dobně tím, že na notebooku bylo v testu prováděno 10 000 bloků, zatímco na serveru 100 000 bloků. Tak docházelo k většímu zaplnění tabulek, a právě u MySQL se s větším zaplnění rapidně začala zhoršovat doba odezvy dotazů, které používaly agregační funkce přes celé tabulky. To také potvrzuje sledování datového toku ze serveru v prů-běhu MySQL testu. Viz obrázek níže.

Page 35: Výkonnostní srovnání relačních databází

Vytížení sítě během testu MySQL

Zdroj: zpracováno autorem.

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť vytěžována téměř na 50ních databázsaženým výkonem.

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vprázdnění tabulek ním tabulekmá bulkách.

U Oracle XE se na vnímu využití hardware. Což se ovšem dalo snost využít pouze potenciál jednoho jádra vystačit sstupnost

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Světšího množství dat má Firebird velkéřazení vbyl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec nevyužít

Problém se zdál být v5 MB na každé vlákno)

Vytížení sítě během testu MySQL

Zdroj: zpracováno autorem.

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť vytěžována téměř na 50ních databázsaženým výkonem.

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vprázdnění tabulek ním tabulekmá vytížená bulkách.

U Oracle XE se na vnímu využití hardware. Což se ovšem dalo snost využít pouze potenciál jednoho jádra vystačit sstupnost

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Světšího množství dat má Firebird velkéřazení vbyl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec nevyužít

Problém se zdál být v5 MB na každé vlákno)

Vytížení sítě během testu MySQL

Zdroj: zpracováno autorem.

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť vytěžována téměř na 50ních databázsaženým výkonem.

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vprázdnění tabulek ním tabulek

vytížená bulkách.

U Oracle XE se na vnímu využití hardware. Což se ovšem dalo snost využít pouze potenciál jednoho jádra vystačit sstupnost

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Světšího množství dat má Firebird velkéřazení vbyl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec nevyužít

Problém se zdál být v5 MB na každé vlákno)

Vytížení sítě během testu MySQL

Zdroj: zpracováno autorem.

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť vytěžována téměř na 50ních databázsaženým výkonem.

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vprázdnění tabulek ním tabulek

vytížená bulkách. U ostatních testovaných databází k

U Oracle XE se na vnímu využití hardware. Což se ovšem dalo snost využít pouze potenciál jednoho jádra vystačit s pouhým 1 GB operační pstupnost se od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Světšího množství dat má Firebird velkéřazení v průměru 750 řádků,byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec nevyužít.

Problém se zdál být v5 MB na každé vlákno)

Vytížení sítě během testu MySQL

Zdroj: zpracováno autorem.

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť vytěžována téměř na 50ních databází bylo vytížení saženým výkonem.

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vprázdnění tabulek ním tabulek v

vytížená databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších tU ostatních testovaných databází k

U Oracle XE se na vnímu využití hardware. Což se ovšem dalo snost využít pouze potenciál jednoho jádra

pouhým 1 GB operační pse od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Světšího množství dat má Firebird velké

průměru 750 řádků,byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

Problém se zdál být v5 MB na každé vlákno)

Vytížení sítě během testu MySQL

Zdroj: zpracováno autorem.

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť vytěžována téměř na 50

í bylo vytížení saženým výkonem.

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vprázdnění tabulek

v něm pdatabáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

U ostatních testovaných databází k

U Oracle XE se na vnímu využití hardware. Což se ovšem dalo snost využít pouze potenciál jednoho jádra

pouhým 1 GB operační pse od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Světšího množství dat má Firebird velké

průměru 750 řádků,byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

Problém se zdál být v5 MB na každé vlákno)

Vytížení sítě během testu MySQL

Zdroj: zpracováno autorem.

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť vytěžována téměř na 50

í bylo vytížení saženým výkonem.

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vprázdnění tabulek objednavky

něm pdatabáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

U ostatních testovaných databází k

U Oracle XE se na vnímu využití hardware. Což se ovšem dalo snost využít pouze potenciál jednoho jádra

pouhým 1 GB operační pse od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Světšího množství dat má Firebird velké

průměru 750 řádků,byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

Problém se zdál být v5 MB na každé vlákno)

Vytížení sítě během testu MySQL

Zdroj: zpracováno autorem.

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť vytěžována téměř na 50

í bylo vytížení saženým výkonem.

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vobjednavky

něm propustnost databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

U ostatních testovaných databází k

U Oracle XE se na výkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximánímu využití hardware. Což se ovšem dalo snost využít pouze potenciál jednoho jádra

pouhým 1 GB operační pse od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Světšího množství dat má Firebird velké

průměru 750 řádků,byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

Problém se zdál být v5 MB na každé vlákno)

Vytížení sítě během testu MySQL

Zdroj: zpracováno autorem.

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť vytěžována téměř na 50 %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

í bylo vytížení

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vobjednavky

ropustnost databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

U ostatních testovaných databází k

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximánímu využití hardware. Což se ovšem dalo snost využít pouze potenciál jednoho jádra

pouhým 1 GB operační pse od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Světšího množství dat má Firebird velké

průměru 750 řádků,byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

Problém se zdál být v malém množství 5 MB na každé vlákno).

Vytížení sítě během testu MySQL

Zdroj: zpracováno autorem.

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

í bylo vytížení

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vobjednavky

ropustnost databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

U ostatních testovaných databází k

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximánímu využití hardware. Což se ovšem dalo snost využít pouze potenciál jednoho jádra

pouhým 1 GB operační pse od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Světšího množství dat má Firebird velké

průměru 750 řádků,byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

malém množství Ovšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Vytížení sítě během testu MySQL

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

í bylo vytížení sítě

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vobjednavky,

ropustnost databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

U ostatních testovaných databází k

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximánímu využití hardware. Což se ovšem dalo snost využít pouze potenciál jednoho jádra

pouhým 1 GB operační pse od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Světšího množství dat má Firebird velké

průměru 750 řádků, ke kterému nemuselo býtbyl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

malém množství Ovšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

sítě napříč

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího v, polozky_objednavky

ropustnost databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

U ostatních testovaných databází k

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximánímu využití hardware. Což se ovšem dalo snost využít pouze potenciál jednoho jádra

pouhým 1 GB operační pse od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Světšího množství dat má Firebird velké

ke kterému nemuselo býtbyl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

malém množství Ovšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

napříč

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vpolozky_objednavky

ropustnost databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

U ostatních testovaných databází k

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximánímu využití hardware. Což se ovšem dalo snost využít pouze potenciál jednoho jádra

pouhým 1 GB operační pse od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Světšího množství dat má Firebird velké

ke kterému nemuselo býtbyl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

malém množství Ovšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

napříč

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vpolozky_objednavky

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

U ostatních testovaných databází k

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximánímu využití hardware. Což se ovšem dalo snost využít pouze potenciál jednoho jádra

pouhým 1 GB operační pamětise od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Světšího množství dat má Firebird velké

ke kterému nemuselo býtbyl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

malém množství Ovšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

celým

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vpolozky_objednavky

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

U ostatních testovaných databází k

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximánímu využití hardware. Což se ovšem dalo snost využít pouze potenciál jednoho jádra

amětise od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Světšího množství dat má Firebird velké

ke kterému nemuselo býtbyl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

malém množství operační pOvšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

celým

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vpolozky_objednavky

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

U ostatních testovaných databází k

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximánímu využití hardware. Což se ovšem dalo snost využít pouze potenciál jednoho jádra procesoru

aměti jak pro data, tak pro svůj provozse od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. S problémy. Je pravdou, že bylo požado

ke kterému nemuselo býtbyl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

operační pOvšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

celým testem

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vpolozky_objednavky

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

tomuto jevu nedocházelo.

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximánímu využití hardware. Což se ovšem dalo s

procesoru jak pro data, tak pro svůj provoz

se od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Sproblémy. Je pravdou, že bylo požado

ke kterému nemuselo býtbyl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

operační pOvšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

testem

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vpolozky_objednavky a

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

tomuto jevu nedocházelo.

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximá jistotou předvídat. Oracle XE měl mo

procesoru jak pro data, tak pro svůj provoz

se od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Sproblémy. Je pravdou, že bylo požado

ke kterému nemuselo býtbyl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

operační pOvšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

testem

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího va nakupni_kosik

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

tomuto jevu nedocházelo.

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximájistotou předvídat. Oracle XE měl mo

procesoru jak pro data, tak pro svůj provoz

se od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Sproblémy. Je pravdou, že bylo požado

ke kterému nemuselo býtbyl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

operační paměti, kterou Firebird využívalOvšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

neklesající

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vnakupni_kosik

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

tomuto jevu nedocházelo.

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximájistotou předvídat. Oracle XE měl mo

procesoru zjak pro data, tak pro svůj provoz

se od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Sproblémy. Je pravdou, že bylo požado

ke kterému nemuselo býtbyl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

aměti, kterou Firebird využívalOvšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

neklesající

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vnakupni_kosik

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

tomuto jevu nedocházelo.

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximájistotou předvídat. Oracle XE měl mo

z osmi dostupných, navíc musel jak pro data, tak pro svůj provoz

se od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Sproblémy. Je pravdou, že bylo požado

ke kterému nemuselo být možné použít index. Ten sice byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

aměti, kterou Firebird využívalOvšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

neklesající

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vnakupni_kosik

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

tomuto jevu nedocházelo.

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximájistotou předvídat. Oracle XE měl mo

osmi dostupných, navíc musel jak pro data, tak pro svůj provoz

se od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Sproblémy. Je pravdou, že bylo požado

možné použít index. Ten sice byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

aměti, kterou Firebird využívalOvšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

neklesající

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vnakupni_kosik. Oproti testu s

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

tomuto jevu nedocházelo.

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximájistotou předvídat. Oracle XE měl mo

osmi dostupných, navíc musel jak pro data, tak pro svůj provoz

se od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Sproblémy. Je pravdou, že bylo požado

možné použít index. Ten sice byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

aměti, kterou Firebird využívalOvšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

a korespondovalo s

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího v. Oproti testu s

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

tomuto jevu nedocházelo.

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximájistotou předvídat. Oracle XE měl mo

osmi dostupných, navíc musel jak pro data, tak pro svůj provoz

se od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Sproblémy. Je pravdou, že bylo požado

možné použít index. Ten sice byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

aměti, kterou Firebird využívalOvšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

a korespondovalo s

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího v. Oproti testu s

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

tomuto jevu nedocházelo.

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximájistotou předvídat. Oracle XE měl mo

osmi dostupných, navíc musel jak pro data, tak pro svůj provoz

se od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Sproblémy. Je pravdou, že bylo požado

možné použít index. Ten sice byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

aměti, kterou Firebird využívalOvšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

a korespondovalo s

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího v. Oproti testu s

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

tomuto jevu nedocházelo.

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximájistotou předvídat. Oracle XE měl mo

osmi dostupných, navíc musel jak pro data, tak pro svůj provoz

se od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Sproblémy. Je pravdou, že bylo požado

možné použít index. Ten sice byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

aměti, kterou Firebird využívalOvšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

a korespondovalo s

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího v. Oproti testu s

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximájistotou předvídat. Oracle XE měl mo

osmi dostupných, navíc musel jak pro data, tak pro svůj provoz

se od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Sproblémy. Je pravdou, že bylo požado

možné použít index. Ten sice byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

aměti, kterou Firebird využívalOvšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční.

a korespondovalo s

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího v. Oproti testu s

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximájistotou předvídat. Oracle XE měl mo

osmi dostupných, navíc musel jak pro data, tak pro svůj provoz.

se od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. Sproblémy. Je pravdou, že bylo požado

možné použít index. Ten sice byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

aměti, kterou Firebird využívalOvšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť %, zatímco ke konci testu byla tato hodnota poloviční. U osta

a korespondovalo s

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího v. Oproti testu s vymazá

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximájistotou předvídat. Oracle XE měl mo

osmi dostupných, navíc musel Jeho

se od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

Regulérní test Firebidru nedopadl příliš dobře ani na výkonném serveru. S řazením problémy. Je pravdou, že bylo požado

možné použít index. Ten sice byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

aměti, kterou Firebird využívalOvšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť U osta

a korespondovalo s

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vvymazá

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších t

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximájistotou předvídat. Oracle XE měl mo

osmi dostupných, navíc musel Jeho

se od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

řazením problémy. Je pravdou, že bylo požadováno

možné použít index. Ten sice byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

aměti, kterou Firebird využíval Ovšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek dat

35

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť U osta

a korespondovalo s do

Pro potvrzení této myšlenky jsem provedl jedno spuštění testu bez předchozího vy-vymazá

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že databáze MySQL problém při použití agregačních funkcí na větších ta-

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximájistotou předvídat. Oracle XE měl mož-

osmi dostupných, navíc musel Jeho pro-

se od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

řazením váno

možné použít index. Ten sice byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

(cca Ovšem i po razantním zvýšení počtu a velikosti stránek data-

35

Graf znázorňuje procentuální vytížení 1GB sítě při probíhajícím testu. Na začátku je síť U ostat-

do-

y-vymazá-

databáze výrazně klesla. To potvrdilo domněnku, že a-

ýkonném serveru projevila omezení této volné verze k maximál-ž-

osmi dostupných, navíc musel o-

se od 10 do 200 připojení držela mezi hranicemi 831 a 885 dotazy za sekundu.

řazením váno

možné použít index. Ten sice byl vytvořen, ale díky výběru dat přes vazební tabulku mohlo být výhodnější ho vůbec

(cca a-

Page 36: Výkonnostní srovnání relačních databází

36

báze v operační paměti se výkon nijak dramaticky nezvýšil. Došlo sice k patrnému nárůstu, nicméně i s ním by zůstal Firebird na posledním místě tohoto testu.

O mnoho lepších výsledků dosáhl Firebird s testem bez klauzule ORDER BY. V tomto přídavném tesu dosáhl maximálního výsledku 2087 dotazů za sekundu a překonal tak i databázi MySQL. Dobrý výkon mu ale nevydržel příliš dlouho a na 50 vláknech už byla propustnost pouze 832 dotazů za sekundu. Tento test byl ale přidán jen pro zají-mavost, aby bylo patrné na kolik Firebird zatěžuje řazení. Porovnání je zde možné jen mezi oběma testy Firebirdu, nikoli mezi ostatními databázemi, jelikož ty testem bez řazení výsledků neprošly.

Na závěr opět graf srovnání maximální naměřené propustnosti u všech databází.

Maxima dosažené propustnosti na serveru Ammon

Zdroj: zpracováno autorem.

MS SQL 2008

PostgreSQL

Firebird bez

řazení

MS SQL 2008

ExpressMySQL Oracle XE Firebird

dotazy / s 3785,76 3688,68 2087,8 2056,89 1701,28 885,94 197,38

0500

1000150020002500300035004000

Maxima propustnosti | server

Page 37: Výkonnostní srovnání relačních databází

37

5 Vzniklé problémy Následující část může být v některých bodech subjektivní a ovlivněná mou znalostí nebo neznalostí systému. Ale i přesto považuji za vhodné zmínit problémy, které se při průběhu testování vyskytly.

5.1 MySQL

Při prvním testování se objevil problém s pomalým zpracováním řádků s dlouhým textem. Tento problém byl zapříčiněn tím, že MySQL server byl nainstalován s nasta-vením developer server, který má omezený přístup k operační paměti. Po překonfigu-rování na možnost dedicate server, který nesvazuje omezení, byl problém vyřešen. Výsledky uvedených testů byly naměřeny s nastavením dedicate server.

5.2 PostgreSQL

Jediný problém, který se za celou dobu testování objevil, bylo spadnutí Postgresu na notebooku s připojením 200 vláken. Ten se nepodařilo vyřešit. Jak již bylo zmíněno, nejspíš souvisí s velkým počtem procesů spuštěných na stroji s malou operační pamětí. Nicméně provoz databázového systému na takto slabém stroji pro připojení 200 uživa-telů současně asi není v reálné situaci příliš pravděpodobný.

5.3 Firebird

U databáze Firebird se objevily dva problémy. Velký problém bylo nastavit systém tak, aby přijímal požadovaný počet připojení. Byly ozkoušeny verze Superserver i Classic server. Na ani jedné z nich tento problém nebyl vyřešen a i přes značné úsilí se na no-tebooku nepodařilo připojit 25 klientů a více. Na serveru se tento problém nevyskyt-nul a bez problému proběhlo připojení 200 klientů. Jelikož nastavení na serveru i na notebooku bylo totožné, problém asi nebude přímo v samotném nastavení systému.

Druhý řešený problém byl v JDBC ovladači. Ten odmítal procházet načtená data, po-kud se během procházení provedl jakýkoliv SQL dotaz. To bylo způsobeno nastavením AUTOCOMMIT na hodnotu ON, při kterém je zmíněné chování od ovladače vyžadováno. Protože bylo potřeba provádět bloky transakcí bez commitu za každým z příkazů, byl autocommit vypnut a odsouhlasení transakcí bylo prováděno testovacím programem.

Page 38: Výkonnostní srovnání relačních databází

38

5.4 Microsoft SQL Server

Největší problém u SQL Serveru byl s prováděním transakcí. První spuštěný test se během asi 20 sekund zaseknul a databáze přestala přijímat další příkazy. Po následné analýze bylo zjištěno, že dojde k uváznutí všech transakcí objednávky. Tento problém byl způsoben tím, že si Microsoft nedělal kopie řádků, které při transakci zamykal. Potom dotaz na zjištění posledního vloženého id pomocí funkce MAX() způsobil uvá-znutí transakce. Takovéto zjišťování posledního id samozřejmě není zcela korektní a mělo by se provádět jinými nástroji. Tento způsob byl zvolen z toho důvodu, že takto lze získat poslední id stejně ve všech testovaných databázích. To ovšem není omluvou pro zkolabování celé databáze, protože stejný problém by způsobil jakýkoliv příkaz procházející celou tabulku.

Tento problém byl vyřešen nastavením parametru READ_COMMITTED_SNAPSHOT na hod-notu ON a TRANSACTION ISOLATION LEVEL na hodnotu READ COMMITTED.

5.5 Oracle XE

U databáze Oracle bylo o něco složitější nastavení maximálního počtu připojení. Nelze to totiž provést nastavením jednoho parametru. Bylo potřeba zvýšit parametry SESSI-

ONS, PROCESSES a TRANSACTIONS. Poté na notebooku fungovalo vše v pořádku.

Na serveru Ammmon se objevil ještě problém se vzdáleným připojením. Pro více sou-běžných vláken se začala připojení sama ukončovat s chybou socket read error. Tato chyba však s největší pravděpodobností nebyla způsobena přímo nastavením Oracle databáze, jako spíš nastavením samotného Microsoft Windows na serveru, nebo vzdá-leného počítače. Z některého PC připojení fungovalo bez problému a z jiného nikoliv.

Page 39: Výkonnostní srovnání relačních databází

39

6 Závěr Za úspěch této práce bych považoval především to, že se kromě seznámení čtenáře se základní výkonnostní stránkou některých používaných databázových systémů, podaři-lo také poukázat několik zajímavých skutečností, které nemusí být na první pohled patrné.

Jednou z těchto skutečností je fakt, že i zdarma dostupné databáze mohou dosahovat vyrovnaných výsledků v porovnání s některými komerčními produkty. Databázový systém PostgreSQL ukázal v testu na serveru téměř shodné výsledky jako komerční Microsoft SQL Server 2008.

Druhým zajímavým zjištěním je, že použitý hardware může ovlivnit dosažené výsled-ky velmi rozdílným způsobem u každého z testovaných systémů. Názor, že výkon použitého stroje příliš neovlivňuje rozdíly výkonu mezi srovnávanými systémy, se ukázal jako mylný. A to obzvlášť tehdy, neprovádíme-li optimalizace v nastavení da-tabázového systému.

Právě ponechání základní konfigurace databázových serverů by se dalo považovat za jistou slabinu tohoto testu a mohlo by být kritizováno. Na druhou stranu zasahování do nastavení databází by mohlo způsobit značnou neobjektivitu. Navíc snahou vývojá-řů by mělo být vytvoření co možná nejuniverzálnějšího systému, který bude potřebo-vat jen minimum zásahů a omezit tím potřebu zdlouhavého studování manuálů a ná-sledného nastavování velkého množství parametrů. I přesto si myslím, že by bylo zajímavé provést také testy s optimalizací nastavení databází. To by ovšem značně přesahovalo možnosti a rozsah této práce.

Na závěr bych chtěl podotknout, že vždy bylo snahou zaručit všem systémům stejné podmínky a žádný z nich nijak nezvýhodňovat, či naopak neznevýhodňovat. Nicméně 100% objektivnost jde při pokusech o napodobení reality dosáhnout jen stěží. I přesto si myslím, že byla tato práce přínosná a umožnila čtenáři udělat si základní přehled o výkonnostní stránce dostupných a často používaných databázových systémech.

Page 40: Výkonnostní srovnání relačních databází

40

7 Bibliografie 1. Oracle Corporation. About MySQL. Mysql.com. [Online] 11. Duben 2010. [Citace: 12. Duben 2010.] http://www.mysql.com/about/.

2. Oracle Corporation. MySQL Database Software Products. MySQL. [Online] 12. Duben 2010. [Citace: 12. Duben 2010.] http://www.mysql.com/products/.

3. Wikipedia contributors . MySQL AB. Wikipedia, The Free Encyclopedia. [Online] 29. Březen 2010. [Citace: 12. Duben 2010.] http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=MySQL_AB&oldid=352763817.

4. Oracle Corporation. Chapter 13. Storage Engines. MySQL.com. [Online] 24. Duben 2010. [Citace: 24. Duben 2010.] http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/storage-engines.html.

5. Oracle Corporation. The MyISAM Storage Engine. mysql. [Online] 12. Duben 2010. [Citace: 12. Duben 2010.] http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/myisam-storage-engine.html.

6. Oracle Corporation. The InnoDB Storage Engine. mysql. [Online] 12. Duben 2010. [Citace: 12. Duben 2010.] http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/innodb.html.

7. PostgreSQL Global Development Group. History. PostgreSQL. [Online] 1. Leden 2010. [Citace: 17. Duben 2010.] http://www.postgresql.org/about/history.

8. PostgreSQL Global Development Group. About. PostgreSQL. [Online] 25. Únor 2010. [Citace: 17. Duben 2010.] http://www.postgresql.org/about/.

9. PostgreSQL Global Development Group. 5.8. Inheritance. PostgreSQL. [Online] 15. Březen 2010. [Citace: 17. Duben 2010.] http://www.postgresql.org/docs/8.3/static/ddl-inherit.html#DDL-INHERIT-CAVEATS.

10. PostgreSQL Globel Development Group. PostgreSQL: Documentation: Manuals: PostgreSQL 8.4: Partitioning. PostgreSQL. [Online] 15. Březen 2010. [Citace: 2. Květen 2010.] http://www.postgresql.org/docs/current/static/ddl-partitioning.html.

11. Firebird Foundation Incorporated. Chapter 2: About Firebird . firebirdSQL. [Online] 31. Březen 2010. [Citace: 20. Duben 2010.] http://www.firebirdsql.org/manual/ufb-about.html.

Page 41: Výkonnostní srovnání relačních databází

41

12. Firebird Foundation Incorporated. Initial Developer's PUBLIC LICENSE Version 1.0. Firebird. [Online] 21. Duben 2010. [Citace: 2010. Duben 2010.] http://www.firebirdsql.org/index.php?op=doc&id=idpl.

13. Wikipedia contributors. Microsoft SQL Server. Wikipedia, The Free Encyklopedia. [Online] 21. Duben 2010. [Citace: 10. Květen 2010.] http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server.

14. Microsoft. SQL Server 2008: Express. Microsoft. [Online] 12. Duben 2010. [Citace: 4. Květen 2010.] http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/express.aspx.

15. Oracle Corporation. About Oracle. Oracle. [Online] 10. Duben 2010. [Citace: 10. Duben 2010.] http://www.oracle.com/us/corporate/index.html.

16. Oracle Corporation. Oracle Celebrates 30 Years of Innovation. Oracle. [Online] 16. Květen 2010. [Citace: 11. Duben 2010.] http://www.oracle.com/technology/oramag/oracle/07-jul/o4730.html.

17. Oracle Corporation. Oracle Database Express Edition Installation Guide. Oracle. [Online] Leden 2006. [Citace: 11. Duben 2010.] http://www.oracle.com/technology/software/products/database/xe/files/install.102/b25144/toc.htm.

18. Transaction Processing Performance Council. TPC. TPC. [Online] [Citace: 21. Únor 2010.] http://www.tpc.org/.

19. Ault, Mike, a další. Database Benchmarking: Practical Methods for Oracle & SQL server. Kittrell : Rampant Techpress, 2007. 978-0977671533.