32
SOUČASNÁ CHIRURGICKÁ LÉČBA ŽENSKÉ STRESOVÉ INKONTINENCE M. Rejchrt Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

  • Upload
    gavril

  • View
    132

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SOUČASNÁ CHIRURGICKÁ LÉČBA ŽENSKÉ STRESOVÉ INKONTINENCE M. Rejchrt Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha. vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie = současná chirurgická léčba. -1923 Bonney – ztráta podpory uretry - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

SOUČASNÁ CHIRURGICKÁ LÉČBA ŽENSKÉ STRESOVÉ

INKONTINENCE

M. Rejchrt

Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

Page 2: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

= současná chirurgická léčba

-1923 Bonney – ztráta podpory uretry

- 1961 Enhörning – simultánní měření Pv a Pu, teorie transmise tlaku

- 1961 Burch – kolpopexe

- 1974 McGuire – Intrinsic Sphincter Deficiency

- 1994 De Lancey – teorie hamaky

- 1990 - Petros & Ulmsten – integrální teorie

- 1995 Ulmsten – TVT

- 2001 Delorme – TOT

- 1903 Severní Amerika stříbrná síťka- 1938 v chirurgii aplikován nylon- 1956 aplikován dacron (Mersilen)- současnost polypropylen (Amid typ.I)

Page 3: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

Požadavky na vlastnosti syntetického materiálu

v porovnání s biologickým trvanlivost, dostupnost, zachování pevnosti v tahu

hypoalergení materiál, minimalizace zánětlivé reakce a jizvení

nekancerogenost, biokompatibilita, inertnost

rychlá inkorporace kolagenu a elastinu = porozita

Amid typ I – makroporézní (75μm), monofilamentní, pletený polypropylen

Page 4: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

Kolpopexe dle Burche

poprvé popsána Burchem v roce 1961

aplikace dvou párů stehů 1 cm od stěny uretry a stěny měchýře v místě pochvy

vedení stehu přes endopelvickou fascii do vaginální submukózy

fixace stehů za ligamentum Cooperi bez tahu - fixace polohy uretry

přílišný tah = hyperelevace uretry, mikční potíže, urgence de novo

Page 5: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

Kolpopexe dle Burche

výkon zakončen zvedením RD a EPI !

dosažení kontinence u primárních výkonů 84-91%, reoperace 76-86% (Martan et al. 2011), 61% po 15 letech (Alcalay et al. 1995)

dnes indikována zřídka (pacientky s rozsáhlým bil. paravaginálním defektem, součást jiného výkonu)

komplikace: hematom Retziova prostoru, hyperkorekce, perforace močového měchýře

Page 6: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

Laparoskopická vs. otevřená kolpopexe

laparoskopická modifikaci kolpopexe dle Burche - Van Caillie 1991 (Vancaillie TG, Schuessler W. Laparoscopic bladder neck suspension. J Laparoendosc Surg1991; 1(3):169–173.)

srovnatelné výsledky v krátkodobém až střednědobém sledování, validní dlouhodobé výsledky nejsou dosud k dispozici

ekonomicky méně výhodná než otevřená či než tahuprosté pásky

indikace pokud je nutná současně jiná laparoskopická operace

informovat pacienta o chybění zhodnocení dlouhodobých výsledků

5th International Consultation on Incontinence, Paris, February 2012

Page 7: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

Slingové operace

závěs hrdla a proximální uretry, komprese uretry při zvýšení intraabdominálního tlaku smyčkou

1907 Von Giordano - m. gracilis

pubovaginální sling - pruh podvlečený pod uretru fixovaný k přímým svalům břišním - 1933 Price

- autologní: svalová tkáň, fascia lata, fascia m. rectus abdominis, dura mater,dermis, poševní stěna

- allogenní: kadaverózní fascia lata

- xenogenní: vepřová dermis

- syntetická: goretex, polyester, nylon, silastic, polytetrafluoroetylen

Page 8: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

Pubovaginální sling technika: dva pruhy fascie břišních svalů přímých v šířce 1-1,5 cm, transvaginálně staženy za sponou stydkou pod proximální část uretry

účinost mezi 73-95% podle délky sledování (National Collaborating Centre for Women’s & Children’s Health 2006)

komplikace: krvácení, hyperkorekce, perforace měchýře / uretry, protruze, vezikovaginální / uretrovaginánlí píštěl

dnes nahražen minimálně invazivními technikami

zvláštní indikace - recidivující SI s významným snížením MUCP + jizevnaté změny periuretrální tkáně po předešlých výkonech

5th International Consultation on Incontinence, Paris, February 2012

Page 9: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

Slingové operace

autologní fasciální smyčka = efektivní léčebná metoda stresové inkontinence moči s dlouhodobou účinností (stupeň doporučení A)

 

pubovaginální sling x otevřená kolpopexe: vyšší efektivita, ale vyšší výskyt dysfunkcí mikce (EL 1) (Albo et al., 2007) 

nebyl podán důkaz o nižší efektivitě syntetických materiálů, ale vykazují vyšší výskyt komplikací (EL 3)

krátkodobá efektivita shodná s minimálně invazivními výkony

tahuprosté pásky jednoznačně s nižší invazivitou, dobou hospitalizace a výskytem komplikací včetně hyperaktivity detruzoru

5th International Consultation on Incontinence, Paris, February 2012

Page 10: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TVT (tension free vaginal tape)

první implantace TVT pásky - 1995 Ulmsten   experimentální výsledky = důvody vytvoření opory střední části uretry - právě tato část je fixována pubouretrálními ligamenty (Zaccharan 1968, DeLancey 1994)

- právě zde dochází k přerušení proudu moči (Asmussen 1983) a dosažení MUCP kontinentních žen (Westby 1982)

- nejbohatší cévní a nervové zásobení (Huisman 1983,Owman 1978)

Page 11: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TVT (tension free vaginal tape)

litotomická poloha

vyprázdnění měchýře cévkou

2 incize nad symfýzou

přední kolpotomie mediálně 1,5 cm 10mm od zevního ústí uretry

tupá preparace parauretrálního vaziva

Page 12: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TVT (tension free vaginal tape) jehly endopelvickou fascií těsně za symfýzou Retziovým prostorem

současná kontralaterální dislokace měchýře zavedeným rigidním katetrem

fascií přímého břišního svalu skrze suprapubické incize

Page 13: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TVT (tension free vaginal tape)

jehly endopelvickou fascií těsně za symfýzou Retziovým prostorem

současná kontralaterální dislokace měchýře zavedeným rigidním katetrem

fascií přímého břišního svalu skrze suprapubické incizemi

Page 14: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TVT (tension free vaginal tape)

jehly endopelvickou fascií těsně za symfýzou Retziovým prostorem

současná kontralaterální dislokace měchýře zavedeným rigidním katetrem

fascií přímého břišního svalu skrze suprapubické incizemi

Page 15: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TVT (tension free vaginal tape)

jehly endopelvickou fascií těsně za symfýzou Retziovým prostorem

současná kontralaterální dislokace měchýře zavedeným rigidním katetrem

fascií přímého břišního svalu skrze suprapubické incizemi

Page 16: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TVT (tension free vaginal tape)

cystoskopie

za kontroly nástroje volně ukládáme pásku pod střední uretru

močový katetr do druhého dne

Page 17: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TVT (tension free vaginal tape)

cystoskopie

za kontroly nástroje volně ukládáme pásku pod střední uretru

močový katetr do druhého dne

Page 18: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TVT - komplikace

perforace měchýře (hydrodisekce) - PK 2-5 dní + ATB 0,4 - 19%

krvácení (komprese, hematom do 5cm drenáž) 0,07 - 0,9%

uroinfekce, infekce rány 4 - 8%; 0,8%

mikční obtíže: evakuační symptomy, retence 4,3 - 15%; 2 - 4% : urgence de-novo 3 - 15%

protruze vaginální, uretrální 2 - 11%; 0,01 - 0,9%

poranění uretry, poranění střeva > 0,01%

Page 19: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TVT – efektivita

primární výkon - efektivita 80-90% po 11 letech (Nilsson 2008; Olsson 2010)

69 seniorek randomizováno do skupiny s TVT a skupiny s odkladem výkonu o 6 měsíců – jednoznačně prospěch TVT (p=0,0001; EL=1)

(Cempeau 2007)

první práce hodnotící efektivitu u ISD - 74% kontinence, 12% zlepšení (většina pacientek nad 70 let s MUCP pod 10 cm H2O) (Rezapour 2001)

ISD 55-74 % kontinence (Gad 2010)

smíšená inkontinence – efektivita 85% u 80 žen při 4 letém sledování (Rezapour 2001)

Page 20: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TVT vs. kolpopexe dle Burche

TVT dosahuje lepších výsledků než kolpopexe dle Burche perforace měchýře častěji u TVT x Burch (Novara, 2010)

TVT výrazně kratší operační čas, pobyt v nemocnici a čas do obnovení normální aktivity

kolpopexe častěji infekce rány, evakuační symptomy, nutnost ČIK, a operaci pánevního dna pro prolaps (EL = 1/2)

5th International Consultation on Incontinence, Paris, February 2012

Systematic review by Novara, 2010

Page 21: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TOT (transobturator tape) transobturatorní umístění pásky 2001 Delorme

snížení rizika perforace měchýře, výkon zkrácen o cystoskopii

původní technika „ outside-in“

snaha snížit invazivitu

při parauretrální preparaci,

rizika poranění měchýře, či uretry - 2003 de Leval „inside-out“

Page 22: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TOT (outside-in)

litotomická poloha

vyprázdnění měchýře cévkou

přední kolpotomie mediálně 1,5 cm 10mm od zevního ústí uretry

tupá preparace parauretrálního vaziva laterálně k okraji spodního ramene pubické kosti

Page 23: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TOT (outside-in)

trajektorii jehly ověříme palpací 1 cm za laterálním okrajem ischiopubické kosti proti ukazováku v kolpotomii

2 incize v genitofemorální rýze v úrovní klitorisu

jehlu vedeme kolmo, po taktilním vjemu překonání obturatorní membrány obkružujeme dolní rameno kosti stydké ve směru incize

obturátorový kanál

Uretra

bezpečná zóna

adductor longus

uretra

Page 24: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TOT (outside-in)

trajektorii jehly ověříme palpací 1 cm za laterálním okrajem ischiopubické kosti proti ukazováku v kolpotomii

2 incize v genitofemorální rýze v úrovní klitorisu

jehlu vedeme kolmo, po taktilním vjemu překonání obturatorní membrány obkružujeme dolní rameno kosti stydké ve směru incize

Page 25: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TOT (outside-in)

trajektorii jehly ověříme palpací 1 cm za laterálním okrajem ischiopubické kosti proti ukazováku v kolpotomii

2 incize v genitofemorální rýze v úrovní klitorisu

jehlu vedeme kolmo, po taktilním vjemu překonání obturatorní membrány obkružujeme dolní rameno kosti stydké ve směru incize

Page 26: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TOT (outside-in)

za digitální kontroly jehlu vyvádíme kolpotomií

po fixaci pásku protahujeme kanálem

za kontroly nástrojem ji volně ukládáme pod střední uretru

močový katetr 2 dny

technika „inside–out“ vedení jehel zevnitř ven

Page 27: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TVT vs. TOT

efektivita 80-94% - v krátkodobém sledování TVT a TOT srovnatelné

Novara 2010 – TVT lepší objektivní výsledky, subjektivní srovnatelné

TVT vyšší % komplikací (perforace měchýře, krvácení, evakuační symptomy)

TOT častěji vaginální protruze; inside-out x outside-in srovnatelné (Cochran 2009)

Systematic review by Novara, 2010

Page 28: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

TVT vs. TOT

výsledky u smíšené inkontinence shodné - 82% (Paick 2008)

efektivita při reoperaci klesá - 62% vs. 86% (Stav 2010)

reoperace TVT je úspěšnější než TOT - 71% vs. 48% (Stav 2010)

seniorky starší 70ti let vs. mladší ženy - vyšší výskyt uroinfekcí, urgentní symptomatologie (Groutz 2011)

vliv obezity na efektivitu dosud nejasný, protichůdné výsledky

Page 29: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

Periuretrální implantáty požadované vlastnosti- snadná injektovatelnost, - dlouhodobou objemová stabilita - biokompatibilita - částice nad 110μm velikosti

mechanismus – prodloužení funkční délky uretry … efektivnější transmise tlaku na proximální uretru

přesto urodynamicky opakovaně prokázána parciální obstrukce

neautologní: hovezí GAX kolagen (Contingen®), polyterafluoroethylen (Teflon®), kyselina hyaluronová (Deflux®), silikonové mikroimplantáty (Macroplastique®), polyacrylamide hydrogel (Bulkamid®), calcium hydroxyapatit (Coaptite®).

autologní: chondrocyty a myoblasty

Page 30: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

Periuretrální implantáty přístupy - transuretrální = cystoskop (na čísle 4 a 8) - periuretrální = jehlou podél uretry za vizuální kontroly cystoskopem (na čísle 6 a 9) - implantační pomůcky (většinou 3 místa aplikace)

profitují ženy s ISD x OAB (riziko progrese dysfunkce – UD)

ambulantní výkon v LA - alternativa pro rizikové pacientky ve vyšších věkových skupinách

958 pacientek léčených silikonem ve 23 studiích, úspěšnost 43% 6M 34% 18M (Ghoniem 2012)

bezpečná metoda s krátkým efektem a nutností opakování výkonu

Page 31: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

AUS

28th Annual EAU Congress, Milan, 15-19 March 2013.

Page 32: vývoj moderních materiálů + objasnění patofyziologie

Shrnutí

tahuprosté pásky - zlatý standard léčby stresové inkontinence (G1)

TVT vyšší efektivita než TOT x vyšším výskyt komplikací a evakuační symptomů

technika „inside-out“ a „outside-in“ – shodné výsledky

efektivní i při léčbě smíšené inkontinence a ISD

kolpopexe dle Burche nižší účinnost než páskové metody

pubovaginální sling srovnatelné výsledky x vyšší invazivita a evakuační symptomy

periuretrální implantáty - vysoce rizikové pacientky s nutností opakování

AUS – individuálně ženy s ISD a vysokým stupněm inkontinence