WSKAZÓWKA Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w ?· – Kompatybilność elektromagnetyczna…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

7ZVC305-001_v01

TYPY ODKURZACZY ZVC305

Opcja wykonania i wyposa-

enie

Typ

Regu

lacja

mocy

ssan

ia

Zaw

r bez

piecz

estw

a

Wor

ek/ilo

Filtr

wylot

owy

Rura

ssc

a

W

ssc

y

Ssaw

kosz

czotk

a prze

cza

lna

Ssaw

ka m

aa

Ssaw

ka sz

czeli

nowa

Szcz

otka m

aa

Turb

oszc

zotka

Ssaw

ka do

czys

zcze

nia m

atera

cy

Szcz

otka p

arkie

towa

BNB

Minit

urbo

szcz

otka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ZVC305ST + + SAFBAG 1 szt. EPA E11 Teleskopowa FLEXI + + + + + +

ZVC305XT + + SAFBAG 1 szt. EPA E11 Teleskopowa FLEXI + + + + +

ZVC305SM + + SAFBAG 1 szt. EPA E11 Teleskopowa FLEXI + + + + + + +

ZVC305SP + + SAFBAG 1 szt. EPA E11 Teleskopowa FLEXI + + + + +

ZVC305SK + + SAFBAG 1 szt. EPA E11 Teleskopowa FLEXI + + + +

Wszystkie akcesoria mona naby w: punktach serwisowych, sklepach AGD, sklepie internetowym.

WSKAZWKAInformacje o produkcie i wska-zwki dotyczce uytkowania

Odkurzacz przeznaczony jest tylko do uytku domo-wego.

Odkurzacza uywaj jedynie wewntrz pomieszcze i tylko do odkurzania suchych powierzchni. Dywany wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.

Odkurzacz jest odkurzaczem uniwersalnym wyposa-onym w ssawkoszczotk przeczaln, ktra suy do odkurzania podg twardych i dywanw.

Odkurzacze w klasie energetycznej A nie wsppracuj z turboszczotk ZELMER typ VB1000.

Karta produktu dostarczana wraz z odkurzaczem, przedstawiajca parametry techniczne, jest integraln czci instrukcji uytkowania.

Urzdzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw: Sprzt elektryczny przeznaczony do uytku w okrelo-

nych granicach napicia (LVD) 2006/95/EC. Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)

2004/108/EC.Urzdzenie spenia wymagania okrelone Rozporzdzeniem Komisji (UE) nr 666/2013 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesie-niu do wymogw dotyczcych ekoprojektu dla odkurzaczy.Urzdzenie spenia wymagania okrelone Rozporzdzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 665/2013 uzupeniajcym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy.Poziom mocy akustycznej: 79 dB(A) (ZVC305SK, ZVC305SP, ZVC305SM), 78 dB(A) (ZVC305ST, ZVC305XT).Wyrb oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.Deklaracja zgodnoci CE znajduje si na stronie www.zelmer.pl.

ElektrostatykaOdkurzanie niektrych powierzchni w warunkach niskiej wilgotnoci powietrza moe doprowadzi do niewielkiego naelektryzowania si urzdzenia. Jest to zjawisko naturalne, nie uszkadza urzdzenia i nie jest jego wad.W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca si:

rozadowanie urzdzenia poprzez czste dotykanie rur metalowych obiektw w pokoju,

zwikszenie wilgotnoci powietrza w pomieszczeniu, stosowanie oglnodostpnych rodkw antyelektrosta-

tycznych.

Dane techniczneTyp odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane s na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A. Nie powoduje zakce w odbiorze RTV.Nie wymaga uziemienia .Odkurzacze ZELMER speniaj wymagania obowizujcych norm.

8 ZVC305-001_v01

Budowa urzdzenia A1 Przycisk wcz/wycz2 Uchwyt3 Przycisk zwijacza4 Zaczep do mocowania ssawkoszczotki5 Wtyczka z przewodem przyczeniowym6 Pokrywa filtra wylotowego7 Zaczep pokrywy przedniej8 Suwak regulacji mocy ssania 9 Pokrywa schowka na akcesoria

10 W sscy11 Rura ssca teleskopowa12 Worek SAFBAG (1 szt., zamontowany w odkurzaczu)13 Filtr wylotowy EPA E11 (zamontowany w odkurzaczu)14 Filtr wlotowy (zamontowany w odkurzaczu)15 Ssawka maa16 Szczotka maa17 Ssawka szczelinowa18 Szczotka parkietowa BNB (Brush Natural Bristle)

(w typach: ZVC305SM, ZVC305ST, ZVC305SP)Suy do czyszczenia i polerowania twardych, wrali-wych na porysowanie powierzchni, np. podg z drewna, paneli, parkietu, marmuru, pytek, itp.Delikatne i mikkie wosie pochodzenia naturalnego zapewnia maksymaln skuteczno odkurzania i chroni przed porysowaniem czyszczonej powierzchni.

19 Ssawkoszczotka przeczalna20 Turboszczotka (w typach: ZVC305ST, ZVC305XT)21 Miniturboszczotka (w typie ZVC305SM)22 Ssawka do czyszczenia materacy (w typie ZVC305SM)

Przygotowanie odkurzacza do uytku B1 Kocwk wa w w otwr odkurzacza i lekko docinij.2 Drugi koniec wa (uchwyt) pocz z rur ssc. W tym

celu w rurze sscej teleskopowej nacinij zatrzask A i wsu rur do uchwytu wa tak, by zatrzask A zabloko-wa si w otworze B.3 Rur ssc teleskopow ustaw na dan dugo prze-

suwajc suwak zgodnie ze strzak i wysu/zsu rur.4 Na drugim kocu rury sscej zamontuj odpowiedni

ssawk bd szczotk.5 Ssawkoszczotka przeczalna moe by uywana do

odkurzania podoy twardych i dywanw. W celu odkurzania podoy twardych podg z drewna, tworzyw sztucznych, pytek ceramicznych itp., wysu szczotk wciskajc prze-cznik na ssawkoszczotce zgodnie z rysunkiem . Do odkurzania dywanw schowaj szczotk (ustaw przecz-nik na ssawkoszczotce w pooeniu ).6 Odkurzacz wyposaony jest w schowek na akcesoria.

W celu otworzenia schowka pocignij pokryw schowka na akcesoria (9) w gr.

7 Akcesoria mona umieci w uchwycie na akcesoria znajdujcym si w rczce wa sscego. S one w kadej chwili dostpne do uycia.8 Chwy wtyczk przewodu przyczeniowego (5) i wyci-

gnij go z odkurzacza.

Przy wyciganiu przewodu przyczeniowegozwr uwag na t opask sygnalizujckoniec wyciganego przewodu. Dalsze prby(szarpanie)mogdoprowadzido jegouszko-dzenia.

9 W wtyczk przewodu do gniazda sieciowego.Przed uruchomieniem odkurzacza upewnij si czy worek SAFBAG jest zamontowany w komorze odkurzacza a take czy filtr wlotowy i wylotowy jest zamontowany w odkurzaczu.10 Uruchom odkurzacz naciskajc przycisk wcz/wycz (1).11 Odkurzacz wyposaony jest w elektroniczny regulator mocy, ktry umoliwia pynn regulacj mocy odkurzacza. Regulacja mocy odbywa si za pomoc suwaka. Przesu-nicie suwaka zgodnie z jego oznaczeniem (max lub min) spowoduje zwikszenie mocy ssania lub jej zmniejszenie.

Demonta filtrwPrzed wymian filtrw upewnij si e odkurzacz jest wy-czony i wtyczka przewodu przyczeniowego jest wyci-gnita z gniazda sieci.FILTR WLOTOWY1 Zwolnij zaczep pokrywy przedniej (7), otwrz j.2 Z korpusu wysu filtr wlotowy (14).3 Za nowy zwracajc uwag, aby krawd zewntrzna

filtra znajdowaa si od wewntrz eberka ograniczajcego.4 Zamknij pokryw przedni odkurzacza.

Uszkodzonyfiltrwlotowywymieniajzawszenanowyfabrycznieoryginalny.

Zaleca si wymian filtra wlotowego, co4 wymiany worka SAFBAG, lub czciej przystwierdzeniusilnegozabrudzeniafiltra.

FILTR WYLOTOWY EPAOdkurzacze wyposaone s w filtr wylotowy klasy EPA E11. 1 W celu wymiany filtra wylotowego otwrz schowek na

akcesoria.2 Nacinij mocno blokad pokrywy filtra wylotowego,

nastpnie wysu pokryw filtra wylotowego z odkurzacza.3 Wyjmij kaset filtra wylotowego, w miejsce zuytej w

now. Filtr EPA zapewnia skuteczne uytkowanie przez okoo 1 rok.4 Za pokryw filtra wylotowego tak, aby trzy wystpy

znajdujce si w dolnej czci pokrywy trafiy w otwory w korpusie odkurzacza, nastpnie docinij pokryw filtra a

C

D

9ZVC305-001_v01

do zatrzanicia si blokady pokrywy filtra wylotowego. Cha-rakterystyczny click wiadczy o prawidowo zamontowanej pokrywie filtra wylotowego.

Zamknij schowek na akcesoria.Demonta/monta worka SAFBAG E1 Odkurzacz wyposaony jest w zawr bezpieczestwa,

ktry znajduje si w komorze zbiornika kurzu (worka). Otwiera si samoczynnie, gdy nastpi cakowite zatkanie wa sscego lub poczonych z nim elementw wyposa-enia a take w przypadku nadmiernego zapenienia worka kurzem. Po otwarciu zaworu sycha charakterystyczne fur-kotanie w odkurzaczu.2 Wycz odkurzacz naciskajc przycisk wcz/wycz (1).3 Wycignij wtyczk przewodu przyczeniowego

z gniazdka sieci.4 Wycignij kocwk wa z otworu wlotowego odku-

rzacza.5 Zwolnij zaczep pokrywy przedniej (7), otwrz j.6 Postaw odkurzacz w pozycji piono wej (najwygodniej jest

postawi otworzony od kurzacz na tylnych kkach, druga jego poowa oprze si na przedniej czci komory zbiornika kurzu).7 Trzymajc za pytk worka lekko odchyl j do wntrza

komory zbiornika kurzu, a nastpnie wyjmij cay worek do gry.8 Zamknij zakrywk worka SAFBAG, tak by zasoni otwr

zapenionego worka. Wyrzu go do mieci.9 W pytk nowego worka pomidzy prowadnice i wsu

j wraz z przeson a do dna zbiornika, roz worek. Kieru-nek zakadania worka zaznaczony jest strzak na worku.10 Zamknij pokryw naciskajc j, a do usyszenia charak-terystycznego click uwaaj by nie przytrzasn worka.

Nie odkurzaj bez zamontowanego workaSAFBAG.

Odkurzacze Zelmer wyposaone s w worki SAFBAG w ilo-ci podanej w tabeli. Zaleca si wymian worka, gdy zauwa-ysz, e:a) zadziaa zawr bezpieczestwa,b) odkurzacz znacznie sabiej odkurza,c) worek jest zapeniony.Numer zestawu workw SAFBAG, ktry mona dokupi, umieszczony jest na naklejce w komorze odkurzacza.

Zakoczenie pracy, czyszczenie i konserwacja1 Wycz odkurzacz naciskajc przycisk wcz/wycz (1).2 Wycignij wtyczk przewodu przyczeniowego

z gniazdka sieci.3 Zwi przewd naciskajc przycisk zwijacza (3). Przy tej

czynnoci przytrzymaj przewd, aby nie dopuci do jego spltania i uderzenia wtyczki o korpus odkurzacza.

F

4 Rozcz rur ssc ze ssawk lub szczotk.5 Rozcz rur ssc z wem. W celu wyjcia rury tele-

skopowej z uchwytu wa nac