Wszystko, co nale¼y wiedzie‡ o grzejnikach ... co nale¼y wiedzie‡ o grzejnikach w instalacjach niskotemperaturowych
Wszystko, co nale¼y wiedzie‡ o grzejnikach ... co nale¼y wiedzie‡ o grzejnikach w instalacjach niskotemperaturowych

Wszystko, co nale¼y wiedzie‡ o grzejnikach ... co nale¼y wiedzie‡ o grzejnikach w instalacjach niskotemperaturowych

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wszystko, co nale¼y wiedzie‡ o grzejnikach ... co nale¼y wiedzie‡ o...

Dlaczego warto stosowa grzejniki Purmow niskotemperaturowych systemach grzewczychZ przyjemnoci obserwuj firmy, ktre w swoich dziaaniach rynkowych wykorzystuj wiedz opart na solidnych badaniach naukowych. W obecnych czasach zbyt czsto spotykamy niejasne obietnice i nacigane stwierdzenia, dlatego ciesz si z udziau w projekcie opartym na faktach udo-wodnionych naukowo - mwi profesor Leen Peeters z Uniwersytetu w Brukseli. Jako wykadowcai ekspert do spraw ogrzewania, profesor Peeters wystpowaa w roli gwnego prelegenta podczas seminariw Purmo na temat stosowania grzejnikw w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych.

Temat grzejnikw jest bardzo aktualny zwaszcza teraz, gdy budynki nowe oraz

poddane termomodernizacji posiadaj wysok izolacyjno cian zewntrznych.

Udowodniono, e grzejniki, w porwnaniu z innymi popularnymi rozwizaniami

grzewczymi, pracuj bardziej efektywnie przy wykorzystaniu niskich parametrw

wody. Dwuletnie badania koncernu Rettig ICC pomogy wykorzysta nauk w prak-

tyce, pokazujc w jasny sposb zalety stosowania grzejnikw. Wysza efektywno

grzejnikw moliwa jest dziki szybkiej ich reakcji na zmieniajce si warunki

wewntrzne - krtszy okres nagrzewania si i natychmiastowa emisja ciepa do

pomieszczenia minimalizuj zuycie energii. Grzejniki wsppracuj w praktyce

z kadym rdem ciepa, a szczegowe badania nad metodami ogrzewania

udowodniy, e w niskotemperaturowych systemach grzewczych grzejniki s

zazwyczaj o 25% bardziej wydajne od innych urzdze grzewczych i zapewniaj

bardziej korzystne warunki klimatu wewntrznego.

LEVERCLOW TEMPERATURE RADIATORS

Profesor Leen Peeters jest wykadowc Uniwersytetu Brukselskiego w Belgii. Prowadzi wykady z zagadnie termody-namiki, wymiany masy ciepa oraz fizyki budynkw na uniwersytetach w Brukseli (Belgia) oraz Santa Clara (Kuba), jak rwnie badania na uniwersytetach w Brukseli oraz w Teksasie (Austin, USA). Jest uznawana za eksperta w dziedzinie wymiany ciepa i masy w budynkach, wykorzystania energii w budownictwie oraz ruchu czstek w budynkach.

WsZysTko, Co naLey WIeDZIe o GRZeJnIkaCh w inSTALACJACh niSKoTemPerATUrowyCh

Wszystko, co naley wiedzie o grzejnikach w instalacjach niskotemperaturowych Grzejniki poprawiaj komfort, podnosz efektywno energetyczn i obniaj koszty ogrzewania. Wymagaj mniejszych nakadw energii i wsppracuj z kadym rdem ciepa.

szybka reakcja na zmiany temperatury w pomieszczeniach emisja ciepa na drodze konwekcji oraz promieniowania indywidualne nastawy dla kadego pomieszczenia prawidowy monta grzejnikw sprawia, e eliminuj one problem chodu odczuwalnego przy oknach brak ruchomych czci szybka reakcja na dziaanie zaworw termostatycznych szybka reakcja na dodatkowe rda ciepa (ludzi, urzdzenia elektryczne, soce itd.) minimalne straty ciepa w porwnaniu z konkurencyjnymi systemami niskie koszty inwestycji bezobsugowe uytkowanie kilkudziesicioletni cykl eksploatacyjny 100% recykling dbao o rodowisko naturalne

To podstawowe zalety grzejnikw Purmo. aby dowiedzie si wicej, wystarczy zamwi na stronie www.purmo.pl bezpatny egzemplarz Przewodnika po grzejnikach niskotemperaturowych.

Komfort cieplny w kadej sytuacji Grzejniki bardzo szybko reaguj na zmiany temperatury we wntrzu pomieszcze. Byskawicznie si nagrzewaj i rwnie szybko stygn oddajc tyle ciepa, ile potrzeba w danym momencie. Prawidowo zamontowane, eliminuj problem przecigw

i zapewniaj optymalny komfort cieplny kadego pomieszczenia, niezalenie od pogody.

maksymalna efektywno energetyczna Dwuletnie badania przeprowadzone przez koncern Rettig ICC udowodniy, e grzejniki pracujce w instalacjach niskotemperaturowych to najbardziej wydajne rdo ciepa. system ogrzewania wykorzystuje mniej energii, bo nawet przy temperaturze wody grzewczej na poziomie zaledwie 45/35C, grzejniki bez trudu ogrzewaj wntrze do wymaganych 20C. Utrzymanie idealnej temperatury jest atwe, poniewa grzejniki szybko reaguj na zmieniajce si warunki wewntrzne. kiedy do pomieszcze wchodz ludzie, wczane s urzdzenia elektryczne lub przygrzewa soce, grzejniki szybko reaguj na pojawiajce si dodatkowe rda ciepa i przestaj oddawa ciepo z instalacji grzewczej. Prawidowo dobrane i zamontowane grzejniki Purmo nie przegrzewaj si, co pozwala unikn niepotrzebnych strat energii. Pozwalaj uytkownikom cieszy si ze staych warunkw cieplnych panujcych w ich otoczeniu, przy wykorzystaniu mniejszych iloci energii i niszych kosztach ogrzewania.

niskie koszty eksploatacjiMonta nowej instalacji grzewczej czy te modernizacja istniejcego systemu przy zastosowaniu grzejnikw Purmo s szybkie i atwe - bez wysokich nakadw finansowych czy uciliwych remontw. Po zainstalowaniu grzejniki nie wymagaj praktycznie adnej obsugi, oprcz okresowego przegldu stanu technicznego i czyszczenia ich powierzchni. s pozbawione ruchomych czci, ktre mogyby ulec uszkodzeniu czy zuyciu. Grzejniki s projektowane z myl o 25-letnim bezawaryjnym funkcjonowaniu. s przyjazne dla rodowiska poniewa podlegaj 100% recyklingowi. Wszystko to daje niskie koszty eksploatacji w rozoeniu na cay cykl uytkowania.

LEVERCLOW TEMPERATURE RADIATORS

osiedle natura w Biedrusku pooone jest okoo 9 kilometrw od Poznania. otacza je unikalny mikroklimat, obszary torfowe oraz ziele parku krajobrazowego Pojezierza Wielkopolskiego. niezwyke zrnicowanie tamtejszej flory i fauny spowodo-wao, e obszar zosta wczony do europejskiej sieci ekolo-gicznej natura 2000. Taka lokalizacja zobowizuje. Mieszkania i domy na osiedlu natura budowane s wycznie z naturalnych materiaw, ktre daj maksymalny komfort zdrowotno-klimatyczny. Dziki zastosowaniu naturalnych materiaw (cega silikatowa, szpachlwka wapienna) ciany akumuluj ciepo wewntrz budynkw dajc dodatkowe oszczdnoci energii zim, a latem nie ulegaj tak szybko nagrzaniu, dziki czemu podczas upaw duej zachowuj chd. Inwestor zadba rwnie o najwysze parametry izolacyjne montowanych w budynkach okien. Do ogrzewania mieszka i domw w osiedlu natura uyto gazowych kotw kondensacyjnych najnowszej generacji, dbajc o takie zesta-wienie urzdze, ktre pozwala na zuycie jak najmniejszej

iloci energii. koty s wyposaone w przejrzyste, wielo-funkcyjne sterowniki oraz czujniki pogodowe, co pozwala na elastyczne dostosowanie ogrzewania mieszka i domw do zmieniajcej si pogody. oszczdnociom energii sprzyja rwnie system ocieplenia cian, ktry wykorzystuje nowy materia izolacyjny neopor (ma 25 % lepsze waciwoci izolacyjne od stosowanego dotd styropianu). Prac kotw kondensacyjnych wspomagaj panele solarne. niskotempe-raturowy system grzewczy zaprojektowano i wykonano w cisej wsppracy z Purmo. W domach i mieszkaniach osiedla natura zamontowano kompletny system grzewczy Purmo: grzejniki pytowe, azienkowe oraz ogrzewanie podogowe i system rurowy hks.

optymalny komfort cieplny Pokoje dzienne wyposaono dodatkowo w system Purmo air zapewniajcy stay dopyw wieego powietrza do pomieszcze. Rozwizania zastosowane w osiedlu natura zapewniaj najwyszy poziom komfortu i optymalny klimat we wntrzach. Grzejniki Purmo nie doprowadzaj do zbytniego przesuszenia powietrza w pomieszczeniu i nie powoduj zjawiska przypiekania kurzu. niskotemperaturowa instalacja, czca ogrzewanie podogowe oraz grzejniki, charakteryzuje si minimalnymi wahaniami temperatury, co zapewnia korzystne, jednolite warunki klimatu wewntrznego. Wszystkie rozwizania Purmo objte s 10-letni gwarancj producenta i zapewniaj optymalny komfort cieplny przy zachowaniu ambitnych, ekologicznych zaoe, jakie postawi przed sob inwestor osiedla natura.

szkoa podstawowa w Dbach w gminie yse ( woj. mazo-wieckie) jest jedn z kilku w tej gminie, ktre przeszy grun-towny remont oraz pen termomodernizacj. Inwestycj finansowa Urzd Gminy z funduszy pozyskanych z Wojewdzkiego Funduszu ochrony rodowiska. samorzd gminy yse intensywnie dziaa na polu ekologii, pozyskujc fundusze na termomodernizacj budynkw publicznych, rozbudow oczyszczalni ciekw, a nawet monta kolekto-rw sonecznych.

redukcja kosztw ogrzewaniaCelem modernizacji szkoy w Dbach bya przede wszystkim wygoda i komfort dzieci uczcych si w placwce, ale rwnie przyjazne rodowisku rozwizania oraz ch uzy-skania wymiernej obniki kosztw utrzymania budynku.

W szkole ocieplono ciany i wymieniono okna na nowe. Inwestor zmodernizowa od podstaw system ogrzewania opierajcy si na nowoczesnej pompie ciepa z gruntowym, pionowym wymien-nikiem ciepa. Pompa ciepao wydajnoci 56 kW wykorzystuje jako dolne rdo ciepa pionowe wymienniki w ukadzie solanka-woda, gromadzi ciepo w 3 buforach o pojemnoci 400 l kady i dostarcza je w postaci wody o niskich para-metrach do instalacji grzewczej. Wybierajc grzejniki, inwestor postawi na sprawdzon mark Purmo, ktrej produkty doskonale wsppracuj z instalacjami niskotemperaturowymi.

szko w Dbach wyposaono w grzejniki Purmo dwupytowe C22 zapewniajce odpowiedni dla dzieci komfort cieplny oraz bezpieczestwo. Grzejniki Purmo wietnie sprawdziy si we wsppracy z ekologiczn pomp ciepa. W pierwszym po termomodernizacji sezonie grzewczym uzyskano a 75% redukcj kosztw ogrzewania.

Dbao o rodowiskona tej i podobnych modernizacjach zyskao te rodowisko. koty wglowe, emitujce zanieczyszczenia do atmosfery, zostay zamienione na nowoczesne rda ciepa dostarczajce czyst energi. Dzieci zyskay komfort naukiw optymalnych warunkach klimatu wewntrznego charak- teryzujcych si minimalnymi wahaniami temperatury. nie bez znaczenia jest fakt bezpieczestwa - niskatemperatura powierzchni grzejnikw sprawia, e dzieci nie s naraone na poparzenie.

SzKoA w eKoLogiCzneJ gminie

Szkoa podstawowa w Dbach (woj. mazowieckie)

eKoLogiCzne oSieDLe w oBSzArze nATUrA 2000

osiedle natura w Biedrusku (woj. wielkopolskie)

Zastosowanie grzejnikw Purmo w instalacjach niskotemperaturowych jest najbardziej efektywnym i oszczdnym sposobem na sprawne utr