WZ D Z/WZ Z hEZ Ks - divac.com ? Â· Zidarski radovi. 2.1 }Ì] ]Àv i P v}PÌ] debljine 12 cm punom opekom µ } µÎv}uuo µ Ì u íWîWòX Za zidanje koristiti cele

Embed Size (px)

Text of WZ D Z/WZ Z hEZ Ks - divac.com ? Â· Zidarski radovi. 2.1 }Ì] ]Àv i P v}PÌ] debljine 12...

 • A PONUDA

  O jekat: Os ov a kola "Uitelj Tasa"Prostorija: Toaleti prizemlje, I i II sprat

  Jed. Cena Ukupno

  RSD RSD

  A

  Pored opisa pojedi a ih pozi ija radova e o su o uhvae i i sledei zajed iki uslovi:

  - u e u svake pozi ije radova su urau ati aterijal, rad, alati, po o e skele fasad e skele koje propisuju sta dardi i teh iki

  or ativi, kao i ostali trokovi;- svaka vrsta radova izvee se u skladu sa vaei or a a i teh iki propisi a za tu vrstu radova, sa svi vaei propisi a o zatiti a radu i zatiti od poara.

  - u e u svake pozi ije urau ati pripre e radove iz oe je a etaja, raiava je, postavlja jezatit ih traka i folija , kao i

  ie je ako zavre ih radova

  1

  1.1

  Rue je eto ske pod e ploe, debljine do 30 cm . ut iz eti, utovariti u ka io i odvesti a gradsku depo iju. O rau po m3 poda.

  m3 12.00

  1.2

  De o taa vodovod e ree. Demontirati vodovodnu reu, utovariti i odvesti eupotre ljiv aterijala a depo iju

  udalje u do 5 k , po iz oru i vestitora. O jekat povri e do . O rau paual o.

  paual o 1.00

  1.3

  De o taa ka aliza io e ree. Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju

  udalje u do 5 k , po iz oru i vestitora. O jekat povri e do . O rau paual o.

  Paual o 1.00

  1.4

  Probijanje zida za prolaz vodovodnih i kanalizacionih cevi .

  Kroz zidove, tava i e i sli o paljivo pro iti rupe za prolaz evi za vodovod. ut prikupiti, iz eti, utovariti a ka io i

  odvesti a gradsku depo iju. O rau po ko adu rupe.

  kom 15.00

  1.5

  Paljiva de o taa uav a, vodokotlia i evi. Demontirati WC olju, vodokotli i ev i odvesti a depo iju udalje u do 5 k , po iz oru i vestitora. O rau po ko adu olje.

  komplet 33.00

  2

  Kolii a

  Pripre i, graevi ski i za atski radovi

  Uli a: Rajieva 24

  Poz. Opis radovaJedinica

  mere

  Fondacija Ana i Vlade Divac

  PREDMER I PREDRAUN RADOVA

  Grad: Ni

  UKUPNO DEMONTAA I RUENJE

  De o taa i rue je

  Zidarski radovi

 • 2.1

  Doziiva je pregrad og zida debljine 12 cm punom opekom u produ o alteru raz ere :2:6. Za zidanje koristiti cele opeke i polovi e rav o odsee ih ivi a. Spoj i e izvesti koristei etvrtastu ili kru u gvozde u ipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Opeka ne sme da bude isprljana

  altero . O rau po zida.

  m2 9.00

  2.2

  Malterisa je kre i altero u dva sloja. Pre malterisanja povri e oistiti i isprskati razree i altero . Prvi sloj, gru t, raditi kre i altero raz ere : de lji e sloja do

  od proseja og lju ka, "jedi i e" i krea. Malter stal o eati da se kre o leko e izdvoji. Malter a eti preko

  podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi

  sloj, raz ere : , spraviti sa sit i i isti pesko , ez pri esa ulja i orga skih aterija. Perdaiti uz kvae je i glaa je ali perdaka a. O alterisa e povri e oraju

  iti rav e, ez prelo a i talasa, a ivi e otre i prave. Malter kvasiti da e doe do rzog sue ja i "pregoreva ja". O rau po alterisa e povri e.

  m2 18.00

  Ukupno zidarski radovi

  3 Betonski i armirano betonski

  3.1

  Izrada betonskog poda, debljine do 30 cm, marke MB 20,

  ar ira i perdae a esti a gde se postavljaju uav i. Pod ar irati reasto ar aturo . Ar atura ulazi u e u poda. Gor ju povri u perdaiti i eto egovati. O rau po m2 poda. U cenu ulazi i armatura

  m2 15.00

  3.2

  Izrada ar ira o eto skih serklaa marke MB 20 . Izraditi oplatu i serklae ar irati po projektu, detalji a i statiko prorau u. Beto ugraditi i egovati po propisi a. U e u ulaze i oplata, ar atura i po o a skela. O rau po serklaa.

  m3 3.00

  4

  4.1

  Izrada hidroizola ije okrog vora. Izolaciju raditi preko potpu o suve i iste podloge savre e i pre azi a, tipa Sika, Ke a, i sl. koji se a ose etka a. O rau po izvedene hidroizolacije.

  m2 36.00

  5

  5.1 Ugradnja PVC vrata 95x205 kom 3.00

  6 Kera iarski radovi

  Ukupno izolaterski radovi

  Ukupno stolarski radovi

  Ukupno betonski radovi

  Izolaterski radovi

  Stolarski radovi

 • 6.1

  Postavlja je pod ih kera ikih ploi a, dimenzija 30x30 cm . Ploi e I klase lepiti lepko za ploi e, u slogu i oji po iz oru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti

  rav o. Postavlje e ploi e fugovati i pod oistiti piljevi o . U e u ulazi i a avka ploi a. O rau po poda.

  m2 36.00

  7

  7.1

  Struga je i starih zidova i plafo a, i lee je fleka od vlage. Sve povri e ostrugati i oprati, a zati o rusiti, oistiti i izvriti i preg a iju. O rau po gletova e povri e. U e u ulazi i potrebna skela

  m2 450.00

  7.2

  Bojenje sa gletovanjem zidova i plafona, poludisperzivnim

  bojama . Malterisane zidove i plafone gletovati disperzivnim

  kito . Povri e o rusiti, oistiti i izvriti eutralizova je. Pregledati i kitovati a ja otee ja i pukoti e. I preg irati i prevui disperziv i kit tri puta. Sve povri e rusiti, i preg irati i kitovati a ja otee ja. Pred ojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom

  bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta.

  O rau po o oje e povri e. U e u ulazi i potre a skela

  m2 450.00

  8

  8.1

  Na avka i o taa PVC vodovod ih evi, zajedno sa fitingom i aterijalo za spaja je. Priliko o tae vodovod e ree voditi rau a da rozete ve tila i aterija udu potpu o rav e sa zavr o povri o zida. te ova ja za ugrad ju i prolaz evi izvriti paljivo, ut iz eti i odvesti a gradsku depo iju. Po

  potre i, a po detalji a izvesti ter o i akusti u izola iju evi. Zavre u vodovod u reu ispitati a pritisak i sai iti zapis ik. U e u ulaze i izola ija i ispitiva je ree. O rau po m1 cevi.

  m 15.00

  8.2Nabavka i ugradnja EK ve tila 5 kod WC-a, za prikljuak vodokotlia I lava oa.

  kom 33.00

  8.3

  Ispitivanje cevovoda na probni pritisak od 10 bara u trajanju

  od 8 asova. Ce o je o uhvae a pripre a ree za ispitiva je. O rau se vri po isprav o ugrae e i isprobane cevi.

  m 90.00

  9 Kanalizacija

  Ukupno molersko farbarski radovi

  Molersko farbarski radovi

  Ukupno vodovod

  Vodovod

  Ukup o kera iarski radovi

 • 9.1

  Ko plet a a avka i ugrad ja plasti ih ka aliza io ih evi raznih profila sa svim potrebnim fazonskim komadima,

  ko zola a i o uj i a a za jihovo privre je i ostali aterijalo , za isprav o fu k io isa je ree. Spaja je evi

  vri se gu i a a. Po izvre oj o tai izvriti ispira je evi i ispitati a vodo epropustljivost. U e u ulaze sva te ova ja i probijanja otvora u zidovima i konstrukciji.

  m 45.00

  9.2Nabavka i ugradnja podnog slivnika od rostfraja sa svim

  potre i po o i aterijalokom 24.00

  9.3Na avka i o taa PVC sifo a sa reetko , pre ika 50 . O rau po ko adu sifo a.

  kom 33.00

  10

  10.1

  Na avka i o taa ko plet WC olje, tipa Simplon , do ae proizvod je I klase. Spoj WC olje sa ka aliza io o reo uraditi sa "ge zlo " i odgovarajui kito da ude dihtova

  %. olju preko gu e ih pod etaa privrstiti esi ga i rafovi a. Postaviti poklopa za olju od edijapa a. olju i opre u aruiti po iz oru projekta ta. O rau po ko adu olje, ko plet sa svi potre i ka aliza io i i vodovod i materijalom

  kom 33.00

  10.2

  Nabavka i postavljanje PVC WC vodokotlia "Ge erit" sa svi potre i ele ti a za spaja je sa oljo i uav e . Vodokotli paljivo postaviti i povezati sa ve tilo . Vodokotli po iz oru projekta ta. O rau po ko adu vodokotlia.

  kom 33.00

  10.3

  Na avka i o taa ko plet trokadera, od kera ike, do ae proizvodnje I klase. Trokadero povezati sa odvodom

  hro ira i sifo o pre ika 5/ " sa rozeto , epo i lancem. Postaviti slavinu za toplu i hladnu vodu. Umivaonik i

  opre u aruiti po iz oru projekta ta. O rau po ko adu umivaonika, komplet sa slavinom. Trokadero se stavlja u

  prostoriju za istai e

  kom 3.00

  Sa itar i ureaji

  Ukupno sanitarije

  Ukupno kanalizacija

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  UKUPNO:

  De o taa i rue jeZidarski radovi

  Betonski i armirano betonski radovi

  Izolaterski radovi

  Stolarski radovi

  Kera iarski radoviMolersko farbarski radovi

  Vodovod

  Kanalizacija

  Sa itar i ureaji

  REKAPITULACIJA

 • B PONUDA

  O jekat: Os ov a kola "Uitelj Tasa"Prostorija: Toalet III sprat

  Jed. Cena Ukupno

  RSD RSD

  A

  Pored opisa pojedi a ih pozi ija radova e o su o uhvae i i sledei zajed iki uslovi:

  - u e u svake pozi ije radova su urau ati aterijal, rad, alati, po o e skele fasad e skele koje propisuju sta dardi i teh iki or ativi, kao i ostali trokovi;

  - svaka vrsta radova izvee se u skladu sa vaei or a a i teh iki propisi a za tu vrstu radova, sa svi

  vaei propisi a o zatiti a radu i zatiti od poara.

  - u e u svake pozi ije urau ati pripre e radove iz oe je a etaja, raiava je, postavlja jezatit ih

  traka i folija , kao i ie je ako zavre ih radova

  1

  1.1

  Paljiva de o taa vrata zajed o sa toko . Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i

  odvesti a depo iju koju odredi i vestitor. O rau po komadu vrata.

  kom 2.00

  1.2

  Rue je eto ske pod e ploe a estu uava a, debljine do 30 cm . ut iz eti, utovariti u ka io i odvesti a gradsku depo iju. O rau po poda.

  m3 3.00

  1.3

  De o taa vodovod e ree od po i kova ih evi De o tirati vodovod u reu, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15

  k , po iz oru i vestitora. O jekat povri e do . O rau paual o.

  paual o 1.00

  1.4

  De o taa

Recommended

View more >