Z MINULOSTI SPI¥  14 CHALUPECK£â€Œ, I.: c. d. v pozn. 8, s. 23 - 24; F£Œbrov£Œ, Karin: V£½s ady ke¥¾marsk£½ch

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Z MINULOSTI SPI¥  14 CHALUPECK£â€Œ, I.: c. d. v pozn. 8, s. 23 - 24;...

 • 1

  Z MINULOSTI SPIŠA

  ROČENKA SPIŠSKÉHO DEJEPISNÉHO SPOLKU V LEVOČI

  XXII. ROČNÍK 2014

  Venované 740. jubileu mesta Spišská Nová Ves

  Separát

  Zostavil: Ivan Chalupecký

  Levoča 2014

 • Z minulosti Spiša, XXII, 2014

  2

  Recenzenti: prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc. doc. PhDr. Jozef Sulaček, CSc.

  Štúdie lektorovali: doc. PhDr. Ivan Chalupecký PhDr. Ružena Kormošová, PhD. Mgr. Peter Labanc, PhD. PhDr. Michal Marťák, PhD. PhDr. Marián Soják, PhD. Mgr. Peter Zmátlo, PhD. PhDr. František Žifčák.

  Redakčná rada: Ján Endrödi, Ivan Chalupecký, Zuzana Kollárová, Ružena Kor- mošová, Peter Labanc, Božena Malovcová, Michal Marťák, Marián Soják, Miroslav Števík, Peter Zmátlo, František Žifčák

  Vydal: © Spišský dejepisný spolok Levoča. © Ivan Chalupecký a jednotliví autori.

  Tlač: MTM Levoča.

  Náklad: 500 ex.

  © Spišský dejepisný spolok

  ISBN 978-80-971553-1-5

 • 3

  Obsah

  Predhovor .................................................................................................... 5

  Štúdie Bibiana Pomfyová: Kostol sv. Kríža v Kežmarku v kontexte sakrálnej topografi e a historického vývoja mesta ............................................. 7 Jozefína Vargová: Papiereň v Poprade vo svetle archívnych prameňov ............................................................................................. 41 Libor Bernát: Študenti zo Spiša na technických vysokých školách v Brne v medzivojnovom období ........................................................ 65 Helena Liptáková: Núdzové stavby ako súčasť projektu pomoci chudobe na severnom Spiši začiatkom50. rokov 19. storočia ............ 85 Roman Holec: Veľká vojna a malý človek ............................................... 101 Eduard Laincz: Vplyv 1. svetovej vojny na Spiš a jeho obyvateľov na príklade mesta Stará Ľubovňa ........................................................ 125 Martin Furmaník: Slovenská republika rád na Spiši .............................. 135 Zuzana Pavlisová: Československý červený kríž na Spiši ...................... 149

  Študentské práce Matúš Kaščák: Odraz rekatolizácie v sedemdesiatych rokoch 17. storočia v levočských kronikách .................................................... 165 Pramene Marek Rímsky: Listy Štefana Mišíka Eduardovi Krajňákovi ................. 185

  Články Maciej Wawrczak: Nové neskoropaleolitické nálezisko v Nedeci-Zámku (Niedzica – Zamek) .................................................. 213 Milica Majeriková-Molitoris: Poľský záujem o Spiš v období Veľkej vojny ........................................................................................... 219 Simona Gnebusová: Kalvária v Starej Ľubovni. Historická sonda ....... 231 Peter Zmátlo: Karpathen-Post a Veľká vojna ........................................... 241 Ján Petrík: Spišská tragédia ...................................................................... 251 Agnesa Žifčáková: Každodennosť života na Spiši počas Prvej svetovej vojny .............................................................................. 265 Andrej Janovský: Pred 110 rokmi sa narodil profesor Ernst Scholz ...... 275 Agnesa Žifčáková: Jubileum archívov na Slovensku ............................... 279

 • Z minulosti Spiša, XXII, 2014

  4

  Juraj Pavlis: Výstava k 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny: Spišiaci v Prvej svetovej vojne (1914 – 2014) .................................. 281 Marek Rímsky: „Spišský zlomok“ znovuobjavený ................................ 283

  Recenzie, anotácie a bibliografi a Malovcová, Božena (zost.): Hôrka. Minulosť a súčasnosť kopijníckych obcí. (Zuzana Kollárová) ............................................... 288 Sofková, Jana: Prezývky v osobných menách na stredovekom Spiši v rokoch 1263 – 1342 (úvod do problematiky). In: Sandecko-spišské zošity 8. Nowy Sącz – Stará Ľubovňa 2014, s. 26 – 32. (Peter Labanc) ................................................................... 289 Gruss, Leopold (zost.): Pôvodné listinné údaje k dejinám spišských banských miest. Z nem. orig. prel. Magdaléna Dvořáková Fialová. Gelnica 2014, 147 s. (Peter Labanc) ................................................... 291 Chalupecký, Ivan a kol.: Hrišovce v dejinách. Hrišovce 2014, 351 s. (Peter Zmátlo) ........................................................................... 292 Baráthová, Nora a kol.: Život v Kežmarku v 13 až 20. storočí. Kežmarok 2014, 384 s. (Peter Zmátlo) ............................................... 293 Kozubík, Michal: (Ne)vinní a dilino gadžo. Nitra 1013. (Zuzana Kollárová) ............................................................................... 294 Majeríková-Molitoris, Milica (zost.): Almanach XIV. Slováci v Poľsku (Slowaci w Polsce). Krakow 2013. (Božena Malovcová) ................. 296 Kollárová, Zuzana – Jančeková, Mária: 500 rokov športu kežmarského. Kežmarok 2014. (Martina Šlampová) ................................................. 299 Glejtek, Miroslav: Stredoveká cirkevná pečať. Prameň kresťanskej ikonografi e. Hradec Králové 2013, 233 s. (Peter Labanc)................. 300 Chalupecký, Ivan a kol.: Dejiny Kluknavy. Kluknava 2014. 351 s. (Michal Marťák) ................................................................................... 301 Majeriková-Molitoris, M.: Vojna po vojne (Severný Spiš a horná Orava v rokoch 1945 – 1947). Banská Bystrica – Krakov 2013, 212 s. (Martin Šromovský) .................................................................. 302 Bibliografi a kníh o Spiši vydaných najmä v rokoch 2013 – 2014 (Ivan Chalupecký)................................................................................. 305

  Zo života SDS Správa o činnosti SDS v roku 2014 (Miroslav Števík) ........................... 307 Funkcionári SDS ........................................................................................ 312 Zoznam členov SDS .................................................................................. 313

 • 5

  PREDHOVOR

  V roku 2014 si svet pripomenul začiatok vojny, ktorá neskôr dostala názov Prvá svetová vojna. Je zvláštne, že dovtedy sa ňou zaoberalo len málo historikov napriek tomu, že jej následky veľmi podstatne ovplyv- nili dejiny Európy a sveta. Aj Spišský dejepisný spolok jej venoval jednu konferenciu, ktorá vzbudila veľký záujem účastníkov. Táto vojna má odraz vo viacerých štúdiách a článkoch tohto čísla. Inak obsah súčasného ročníka je pomerne pestrý, počnúc vynika- júcim umelecko-historickým rozborom achitektúry Kostola sv. Kríža v Kežmarku, cez dejiny popradskej papierne až po viaceré príspevky týkajúce sa Starej Ľubovne alebo jej okolia. Prvýkrát sme zaradili aj študentskú prácu – v čom chceme pokračovať – a tiež edíciu prameňov. Publikované listy slovenského národovca a po vojne krátko aj cirkev- ného hodnostára Štefana Mišíka sú zaujímavým i prekvapujúcim dobo- vým prameňom. V tohoročnom čísle sú pomerne početné aj anotácie vydanej litera- túry, hoci stále málokto reaguje na početné vydania miestnych mono- grafi í, z ktorých aj v roku 2014 vyšiel značný počet, včítane monografi e Spišskej Novej Vsi a ďalšieho zväzku o dejinách Kežmarku. Ročenka je pomerne rozsiahla, čo nás teší a veríme, že aj jej odbor- ná úroveň sa drží tradície. Veríme, že jej čitateľov obohatí o ďalšie zaujímavú poznatky.

  Levoča, 12.2.2015 Zostavovateľ

 • Z minulosti Spiša, XXII, 2014

  6

 • 7

  ŠTÚDIE

  KOSTOL SVÄTÉHO KRÍŽA V KEŽMARKU V KONTEXTE SAKRÁLNEJ TOPOGRAFIE

  A HISTORICKÉHO VÝVOJA MESTA1

  Bibiana Pomfyová

  Sakrálna topografi a stredovekého Kežmarku

  Vzniku stredovekého mesta Kežmarok predchádzala existencia troch starších osád, z ktorých každá mala svoj kostol. Predpokladá sa, že najstaršia z nich bola osada strážcov,2 nachádzajúca sa pri obchodnej ceste vedúcej do Poľska, na vyvýšenine nad ľavým brehom rieky Poprad v blízkosti brodu. Stál v nej Kostol sv. Michala, ktorého zvyšky sa podarilo odkryť archeologic- kým výskumom.3 Jednoloďová stavba, s vonkajšou šírkou lode 10 m, mala dodatočne pristavanú západnú vežu. Východná časť kostola, úplne zničená výstavbou železnice, je neznáma. Neisté je aj datovanie kostola. Nie je síce vylúčené, že vznikol už v 12. storočí, ako predpokladali autori archeolo- gického výskumu,4 avšak samotný výskum pre to nepriniesol dostatočné

  Kostol sv. Kríža v Kežmarku v kontexte sakrálnej topografi e a historického vývoja mesta

  1 Štúdia je upravenou a rozšírenou verziou článku: Kežmarok v kontexte neskorogotickej architek- túry (príklad farského Kostola Svätého kríža), publikovaného v zborníku K stavebným dejinám hradu v Kežmarku. Ed. Nora Baráthová. Kežmarok 2014, s. 72 - 97. Text štúdie vznikol aj s pod- porou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0237-11.

  2 FÁBROVÁ, Karin: Kežmarok. In: Štefánik, Martin – Luk