ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA - ne odgovara za štetne posljedica koje mogu nastupiti ... 2 Zakon o obligacionim ... Obligacioni odnosi i korišćenje društvenim

 • View
  222

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA - ne odgovara za štetne posljedica koje mogu nastupiti ... 2...

 • Priprema: www.legalist.ba

  1

  ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

  Federacije Bosne i Hercegovine i

  Republike Srpske

  NESLUBENI PREIENI TEKST1

  (Slubeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 46/85, 45/89 i 57/89)2 (Slubeni list RBiH, br. 2/92, 13/93 i 13/94)3

  (Slubeni glasnik RS, br. 17/93 i 3/96)4

  1 Legalist.ba objavljuje ovaj tekst u dobroj vjeri, smatrajui ga u trenutku objavljivanja ispravnom preienom verzijom zakonskog teksta. Ali, autori i Legalist.ba ne jame da je objavljena verzija preienog teksta propisa pravno valjana, trenutno vaea ili pravodobno dopunjena i mijenjana, stoga Legalist.ba ne odgovara za tetne posljedica koje mogu nastupiti usljed preuzimanja i koritenja ovog neslubenog preienog teksta. 2 Zakon o obligacionim odnosima (u daljem tekstu: ZOO) usvojilo je Savezno vijee Skuptine bive SFRJ na sjednici odranoj 30. marta 1978. godine. Zakon je objavljen u Slubenom listu SFRJ, broj 29/78, a u skladu sa odredbom lana 1109., stupio je na snagu 1. oktobra 1978. godine. Izmjene i dopune ZOO su objavljene u Slubenom listu SFRJ, broj 39/85, a ispravke ZOO su objavljene u Slubenom listu SFRJ, broj 46/85. U Sl. listu SFRJ, broj 45/89 objavljena je odluka Ustavnog suda SFRJ, U br. 363/86, kojom je prestala da vai odredba lana 24. ZOO. Posljednje izmjene i dopune Zakona o obligacionim odnosima koje su obavjeljene u Sl. list SFRJ su objavljene u broju 57/89. 3 Zakonom o preuzimanju Zakona o obligacionim odnosima (Slubeni list RBiH, broj 2/92) od dana 11. aprila 1992. godine ZOO se primjenjuje kao Zakon Republike Bosne i Hercegovine. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju Zakona o obligacionim odnosima, u vidu uredbi sa zakonskom snagom, donijelo je Predsjednitvo Republike Bosne i Hercegovine na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, a potvrdila ih je, kao zakone, Skuptina Republike Bosne i Hercegovine Zakonom o potvrivanju uredbi sa zakonskom snagom (Slubenom listu RBiH, broj 13/94). 4 U ovaj preieni tekst Zakona ugraene su i odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima, objavljene u Slubenom glasniku RS, br. 17/93 i 3/96).

 • Priprema: www.legalist.ba

  2

  D i o p r v i

  OSNOVI OBLIGACIONIH ODNOSA

  (OPTI DIO)

  GLAVA I.

  OSNOVNA NAELA

  Cilj i sadrina zakona lan 1.

  Radi stvaranja uslova za slobodan promet robe i obavljanja usluga na tritu i za zadovoljavanje materijalnih i drugih potreba graana, te radi osiguravanja odgovornosti preduzea i drugih uesnika u pravnom prometu za izvravanje njihovih obaveza, ovim se zakonom ureuju osnove obligacionih odnosa (opti dio), ugovorni i drugi obligacioni odnosi u prometu robe i usluga. Napomena (FBiH): Ovaj lan je izmijenjen lanom 4. Zakona o preuzimanju Zakona o obligacionim odnosima, Slubeni list RBiH, br. 2/92, 13/93 i 13/94 (u daljem tekstu: ZPZOO). Taj zakon donosimo u ovoj knjizi kao Prilog broj 1. lanom 1. ZPZOO propisano je: U Republici Bosni i Hercegovini primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ukoliko su u saglasnosti s Ustavom i zakonima Republike Bosne i Hercegovine, odnosno ako odredbama ovog zakona nije drukije odreeno. lanom 25. ZPZOO odreeno je da: Savezni propisi donijeti za izvrenje zakona iz lana 1. ovog zakona ostaju na snazi i primjenjuju se kao republiki dok se republikim propisima drukije ne odredi. Pored toga, lanom 26. ZPZOO propisano je da: Ovlaenja saveznih organa za izvravanje i primjenu zakona iz lana 1. ovog zakona postaju ovlaenje republikih organa. lanom 27. ZPZOO odreeno je da: Pravila Opteg graanskog zakona u pogledu poklona, ortakluka i o posudbi primjenjivat e sa kao pravna pravila ukoliko su u saglasnosti s Ustavom i zakonima Republike Bosne i Hercegovine. Napomena (RS): Na osnovu lana 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima Slubeni glasnik RS, broj 17/93 (u daljem tekstu: ZIDZOO, koji donosimo u ovoj knjizi kao Prilog broj III), koji je stupio na snagu 30. septembra 1993. godine, u Zakonu o obligacionim odnosima (Slubeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89), u naslovu Dijela prvog brisane su rijei Osnovi obligacionih odnosa, kao i zagrade ispred i iza rijei: Opti dio. Na osnovu lana 2. ZIDZOO, naslov lana 1. i lan 1. izmijenjeni su i glase:

  Sadrina zakona lan 1.

  Ovim zakonom ureuju se obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora, prouzrokovanja tete, sticanja bez osnova, poslovodstva bez naloga, jednostrane izjave volje i drugih zakonom utvrenih injenica.

 • Priprema: www.legalist.ba

  3

  Uesnici obligacionih odnosa

  lan 2. Uesnici obligacionih odnosa su preduzea i druga drutvena pravna lica (u daljem tekstu: drutvena pravna lica) pojedinci i graanska pravna lica. Napomena (FBiH): Ovaj lan je izmijenjen lanom 5. ZPZOO. Ovo je sada vaei tekst l. 2. ZOO. Napomena (RS): Naslov l. 2. i l. 2. izmijenjeni su lanom 3. ZIDZOO i glase:

  Strane u obligacionim odnosima lan 2.

  Strane u obligacionim odnosima mogu biti fizika i pravna lica.

  Obligacioni odnosi i raspolaganje drutvenim sredstvima lan 3.

  (1) Drutvena pravna lica uestvuju u obligacionim odnosima u ostvarivanju prava raspolaganja drutvenim sredstvima kojima upravljaju radnici u osnovnim i drugim organizacijama udruenog rada, odnosno radni ljudi u drugim drutvenim pravnim licima (2) Drutvena pravna lica ostvaruju pravo raspolaganja drutvenim sredstvima u obligacionim odnosima saglasno odlukama koje radnici u osnovnim i drugim organizacijama udruenog rada, odnosno radni ljudi u drugim drutvenim pravnim licima donose u skladu sa statutom, drugim samoupravnim optim aktima i zakonom. Napomena (FBiH): lanom 3. ZPZOO, lanovi 3. do 9. ZOO stavljeni su van snage od 11. aprila 1992. godine. lanom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju Zakona o obligacionim odnosima (Slubeni list RBiH, broj 13/93), brisan je lan 3. ZPZOO, tako da se od 7. juna 1993. godine opet primjenjuju odredbe navedenih lanova.

  Obligacioni odnosi i drutveno planiranje lan 4.

  Drutvena pravna lica u zasnivanju obligacionih odnosa postupaju u skladu sa svojim planovima i obezbjeuju izvravanje materijalnih obaveza preuzetih samoupravnim sporazumima o osnovama planova samoupravnih organizacija i zajednica i dogovorima o osnovama planova drutveno politikih zajednica.

  Obligacioni odnosi i korienje drutvenim sredstvima lan 5.

  Drutvena pravna lica u zasnivanju obligacionih odnosa duna su da se drutveno i ekonomski cjelishodno koriste drutvenim sredstvima kojima raspolau i da ouvaju njihovu nesmanjenu vrijednost, kao i da obezbjeuju unapreivanje i proirivanje materijalne osnove udruenog rada, odnosno ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka i zatitu drutvene svojine. Napomena (RS): Odredbom l. 4. ZIDZOO brisani su l. 5. do 9. i naslovi tih lanova.

  Obligacioni odnosi i samoupravni sporazumi lan 6.

  (1) Drutvena pravna lica koja zasnivaju obligacione odnose radi izvravanja samoupravnog sporazuma koji su meusobno zakljuila duna su da postupaju u skladu s tim samoupravnim sporazumom.

 • Priprema: www.legalist.ba

  4

  (2) U zasnivanju obligacionih odnosa drutvena pravna lica duna su da vode rauna o samoupravnim sporazumima i drutvenim dogovorima koje su zakljuila sa drugim i o svojoj odgovornosti za izvravanje obaveza preuzetih tim samoupravnim sporazumima i drutvenim dogovorima.

  Saradnja u obligacionim odnosima lan 7.

  (1) U zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanju prava i obaveza iz tih odnosa, drutvena pravna lica ostvaruju saradnju u odnosima meusobne povezanosti i zavisnosti, uzajamne odgovornosti kao i solidarnosti radnika u udruenom radu, zasnovanim na samoupravljanju i drutvenoj svojini sredstava za proizvodnju i drugih sredstava rada. (2) U meusobnim odnosima saradnje drutvena pravna lica duna su da vode rauna o ciljevima trajnije saradnje i o ostvarivanju drugih zajednikih interesa i da na drugi nain stvaraju uslove za ostvarivanje prava i izvravanje obaveza iz obligacionih odnosa. (3) Na ovim osnovama preduzea, zemljoradnike i druge zadruge ostvaruju saradnju u obligacionim odnosima i sa zemljoradnicima i drugim radnim ljudima koji samostalno obavljaju djelatnost linim radom.

  Obaveze prema graanima kao potroaima i korisnicima usluga lan 8.

  U zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanju prava i obaveza iz tih odnosa, osnovne i druge organizacije udruenog rada, zadruge i radni ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost linim radom duni su da, kad obavljanjem svoje djelatnosti neposredno zadovoljavaju potrebe graana, svoja prava i obaveze ureuju i vre na nain kojim se obezbjeuju redovno i kvalitetno zadovoljavanje potreba graana i to povoljniji uslovi za zadovoljenje tih potreba.

  Ponaanje na tritu lan 9.

  Organizacije udruenog rada i drugi uesnici u prometu duni su da u obligacionim odnosima postupaju u skladu sa naelom jedinstva trita i utvrenom ekonomskom politikom, da ne remete stabilnost trita i da ne nanose tetu drugim uesnicima na tritu, potroaima i drutvenoj zajednici kao cjelini.

  Sloboda ureivanja obligacionih odnosa lan 10.

  Uesnici u prometu slobodno ureuju obligacione odnose, a ne mogu ih ureivati suprotno Ustavu Republike Bosne i Hercegovine prinudnim propisima te moralu drutva. Napomena (FBiH): Ovaj lan je izmijenjen lanom 6. ZPZOO. Ovo je sada vaei tekst lana 10. ZOO. Napomena (RS): Na osnovu lana 5. ZIDZOO naslov lana 10. i lan 10. izmijenjeni su glase:

  Autonomija volje lan 10.

  Strane u obligacionim odnosima su slobodne, u granicama prinudnih propisa, javnog poretka i dobrih obiaja, da svoje odnose urede po svojoj volji.

  Ravnopravnost uesnika u obligacionom odnosu lan 11.

  Uesnici u obligacionom odnosu su ravnopravni.

 • Priprema: www