Zakon o porezu na dobit - upbpk. o porezu na dobit.pdfosnovu: prihoda iz budžeta ili javnih fondova, sponzorstva ili donacije u novcu ili naturi, ... vanredni i ostali prihodi obra čunati u bilansu uspjeha u

Embed Size (px)

Text of Zakon o porezu na dobit - upbpk. o porezu na dobit.pdfosnovu: prihoda iz budžeta ili javnih...

 • Slubene novine FBiH, broj: 97/07

  ZAKON O POREZU NA DOBIT

  I. OSNOVNE ODREDBE Ope odredbe

  lan 1.

  (1) Porez na dobit, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) utvruje se i plaa prema odredbama ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona. (2) Raspodjela i pripadnost prihoda od poreza na dobit utvruje se posebnim zakonom.

  II. POREZNI OBVEZNIK

  lan 2.

  (1) Porezni obveznik je privredno drutvo i druga pravna lica koja privrednu djelatnost obavljaju samostalno i trajno prodajom proizvoda i pruanjem usluga na tritu radi ostvarivanja dobiti (u daljnjem tekstu: obveznik). (2) Obveznik iz stava 1. ovog lana je rezident Federacije koji ostvari dobit na teritoriji i izvan teritorije Federacije. (3) Obveznik poreza je i nerezident koji ostvari dobit na teritoriji Federacije.

  Lica koja ne podlijeu plaanju poreza na dobit

  lan 3.

  (1) Obveznici koji ne podlijeu plaanju poreza na dobit su: 1) Centralna banka Bosne i Hercegovine, 2) tijela federalne, kantonalne i lokalne samouprave, 3) federalne, kantonalne i lokalne ustanove, zavodi, vjerske zajednice, politike stranke, sindikat, komore, udruenja, umjetnika udruenja, vatrogasna udruenja, turistike zajednice, sportski klubovi i savezi, fondacije, zaklade, humanitarne organizacije, i dr. po

 • osnovu: prihoda iz budeta ili javnih fondova, sponzorstva ili donacije u novcu ili naturi, kamata, dividendi, lanarina, prihoda od prodaje ili prijenosa dobara osim dobara koja se koriste ili su se koristila za obavljanje djelatnosti. (2) Ukoliko lica iz stava 1. taka 3) ovog lana vre djelatnost koja nije u vezi sa njihovom registrovanom djelatnou podlijeu plaanju poreza na dobit koju ostvare vrenjem te djelatnosti.

  Rezident i nerezident

  lan 4.

  (1) Rezident, u smislu lana 2. stav 2. ovog Zakona, je pravno lice ije je sjedite (registracija) upisano u registar drutava u Federaciji ili kojem se stvarna uprava i nadzor nad poslovanjem nalazi u Federaciji. (2) Nerezident, u smislu lana 2. stav 3. ovog Zakona, je pravno lice koje je osnovano i ije je sjedite ili kojem su stvarna uprava i nadzor nad poslovanjem van teritorije Federacije, a djelatnost u Federaciji obavlja preko poslovne jedinice ili povremeno.

  Poslovna jedinica nerezidenta

  lan 5.

  (1) Poslovna jedinica nerezidenta iz lana 4. stav 2. ovog Zakona oznaava stalno mjesto poslovanja preko kojeg nerezident obavlja stalnu djelatnost u cijelosti ili djelimino na teritoriji Federacije. (2) Poslovnom jedinicom nerezidenta smatra se: sjedite uprave, filijala, poslovnica, tvornica, radionica, mjesto iskoritavanja prirodnih bogatstava, gradilite (graevinski ili montani projekt) ako radovi traju due od est mjeseci, pruanje savjetodavnih ili poslovnih usluga koje traju due od tri mjeseca uzastopno u periodu od 12 mjeseci, zastupnik koji samostalno djeluje u ime nerezidenta, a vezano je za aktivnosti sklapanja ugovora u ime i za nerezidenta, dri zalihe proizvoda koje isporuuje u ime nerezidenta.

  lan 6.

 • Poslovnom jedinicom nerezidenta ne smatra se: prostor koji nerezident koristi samo za skladitenje ili dostavu proizvoda, robe, dri zalihe proizvoda, robe samo radi skladitenja, izlaganja ili dostave, ili prerade koju obavlja drugo lice, mjesto poslovanja samo radi nabavke proizvoda, roba, pripreme ili obavljanja pomonih aktivnosti ili prikupljanja informacija za sebe.

  III. POREZNA OSNOVICA

  Ope odredbe

  lan 7.

  (1) Osnovicu oporezivanja predstavlja oporeziva dobit obveznika koja se utvruje u poreznom bilansu. (2) Oporeziva dobit se utvruje usklaivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspjeha, na nain propisan ovim Zakonom. (3) U osnovicu oporezivanja ulazi i dobit od likvidacije. (4) U osnovicu oporezivanja ulazi i kapitalna dobit utvrena u bilansu stanja.

  2. Usklaivanje rashoda

  lan 8.

  Za utvrivanje oporezive dobiti priznaju se samo rashodi u iznosima utvrenim bilansom uspjeha u skladu sa propisima o raunovodstvu i Meunarodnim raunovodstvenim standardima (u daljnjem tekstu: MRS), izuzev rashoda za koje je ovim Zakonom propisan drugi nain utvrivanja.

  lan 9.

  (1) Trokovi materijala priznaju se u iznosima iskazanim u bilansu uspjeha u skladu sa propisima o raunovodstvu i MRS, primjenom metode prosjene cijene. (2) Obraun nabavne vrijednosti prodate trgovake robe vri se na nain iz stava 1. ovog lana. (3) Ako se zalihe materijala i trgovake robe evidentiraju po obraunskim cijenama koje

 • odstupaju od nabavnih cijena, obraun odstupanja (razlike) vri se na nain koji svodi trokove materijala, odnosno nabavne vrijednosti prodate robe na iznose koji proizilaze iz primjene metode prosjene cijene.

  lan 10.

  (1) Trokovi zarada, odnosno lina primanja zaposlenih (naknade i druga materijalna primanja) koja nemaju karakter plae priznaju se u iznosu obraunatom na teret poslovnih rashoda do iznosa propisanih posebnim propisima (dnevnice, upotreba privatnog automobila u slubene svrhe, prehrana tokom rada, prijevoz na posao i dr.). (2) Primanja zaposlenih ili drugih lica, koja potiu iz raspodjele po osnovu prava uea u dobiti obveznika nisu rashodi u smislu poreznog bilansa.

  lan 11.

  (1) Izdaci za reprezentaciju koja se odnosi na privrednu djelatnost, priznaju se kao rashod u iznosu do 30% trokova reprezentacije. (2) Donacije za humanitarne, kulturne, obrazovne, naune i sportske svrhe (osim za profesionalni sport) priznaju se kao rashod u iznosu do 3% ukupnog prihoda u poreznom periodu. (3) Izdaci na ime lanarine komorama priznaju se kao rashod u iznosu od najvie 0,1% ukupnog prihoda u poreznom periodu osim lanarina ije je plaanje propisano zakonom. (4) Rashodi po osnovu sponzorstva priznaju se u iznosu do 2% od ukupnog prihoda u poreznom periodu.

  lan 12.

  (1) Na teret rashoda u poreznom bilansu priznaju se samo rezervisanja koja su propisana u ovom lanu. (2) U skladu sa stavom 1. ovog lana priznaju se kao porezno dopustiv rashod rezervisanja za rizike i trokove u skladu sa zakonima i drugim propisima i rezervisanja koja su izvrena na osnovu ugovora, i to za: rezervisanja za otpremnine do propisanog iznosa, rezervisanja za trokove obnavljanja prirodnih bogatstava, rezervisanja za trokove u garantnim rokovima, i rezervisanja za zapoete sudske sporove. U sluaju da se rezervisanja iz stava 2. ovog lana ne iskoriste u roku, rezervisanja treba oprihodovati.

 • lan 13.

  (1) Na teret rashoda u poreznom bilansu priznaju se svi trokovi koji se odnose na istraivanje i razvoj. (2) Na teret rashoda u poreznom bilansu priznaju se trokovi koji se odnose na davanje stipendije uenicima i studentima na redovnom kolovanju.

  lan 14.

  (1) Na teret rashoda u poreznom bilansu priznaju se rashodi nastali po osnovu otpisa sumnjivih i spornih potraivanja. (2) Potraivanja se smatraju sumnjivim i spornim: ako nisu naplaena u roku 12 mjeseci od datuma dospijea, ukoliko je obveznik utuio takvo potraivanje ili podnio zahtjev za izvrenje nadlenom sudu, ako je pokrenut postupak prinudne naplate, ako su ta potraivanja prijavljena u steajnom postupku nad dunikom, i ako je postignut sporazum sa dunikom u postupku steaja ili likvidacije.

  lan 15.

  Na teret rashoda u poreznom bilansu priznaju se doprinosi koje plaa poslodavac, takse i druge javne dabine, koje ne zavise od rezultata poslovanja.

  lan 16.

  (1) Na teret rashoda u poreznom bilansu priznaju se rezerve za ope kreditne gubitke kod banaka koje se formiraju u skladu sa posebnim propisima. (2) Na teret rashoda u poreznom bilansu priznaju se rezerve koje su duni formirati drutva za osiguranje i reosiguranje u skladu sa posebnim propisima. (3) Rezerve iz stava 1. ovog lana ne mogu prei 20% dobiti iskazane u bilansu uspjeha.

  lan 17.

  (1) Na teret rashoda u poreznom bilansu priznaju se ukupno obraunate kamate, izuzev: 1) obraunate kamate kod kredita sa obiljejem transferne cijene koja se umanjuje na nain propisan u lanu 48. ovog Zakona, 2) kamata koje su obraunate zbog neblagovremeno plaenih poreza, doprinosa i drugih

 • javnih dabina. (2) Na teret rashoda u poreznom bilansu ne priznaju se novane kazne i penali koje je platio obveznik za prekraje. (3) Na teret rashoda u poreznom bilansu ne priznaju se plaeni porez na dobit, kao i donacije politikim strankama. Amortizacija

  lan 18.

  (1) Odbitak po osnovu amortizacije dozvoljen je samo u vezi sa imovinom koja podlijee amortizaciji i koja se nalazi u upotrebi. (2) Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u poreznom bilansu do iznosa utvrenog proporcionalnom metodom primjenom najviih godinjih amortizacijskih stopa koje se propisuju podzakonskim aktom. (3) Imovina koja se amortizuje, a ija je nabavna vrijednost manja od 1.000 KM, moe se odbiti u cijelosti u godini nabavke, pod uvjetom da je imovina stavljena u funkciju. (4) Nabavna vrijednost hardvera i softvera moe se odbiti u cijelosti u godini u kojoj je izvrena nabavka. (5) Amortizovana sredstva koja su jednom amortizovana ne mogu se ponovo ukljuiti u obraun amortizacije za potrebe poreznog bilansa. (6) Rashodima amortizacije smatra se i amortizacija poveanja vrijednosti stalnih sredstava zbog revalorizacije.

  Ubrzana amortizacija

  lan 19.

  (1) Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uvjetima utvrenim ovim Zakonom. (2) Ubrzana amortizacija provodi se na nain iz lana 18. stav 2. po stopama koje mogu biti do 50% vie od propisanih. (3) Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima za stalna sredstva koja slue za: 1) spreavanje zagaivanja vazduha, vode, zemljita i ublaavanje buke i 2) kolovanje i obuku kadrova.

  Usklaivanje prihoda

  lan 20.

 • Prihodi za