Zakon o porezu na dohodak gradjana

 • View
  219

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Član 1 Porez na dohodak građana plaćaju, u skladu sa odredbama ovog zakona, fizička lica koja ostvaruju dohodak. Oporezivanje dohotka građana uređuje se isključivo ovim zakonom. Poreska oslobođenja i olakšice mogu se uvoditi samo ovim zakonom.

Text of Zakon o porezu na dohodak gradjana

 • ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAANA

  (Sl. glasnik RS, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon,

  135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010)

  Deo prvi OSNOVNE ODREDBE

  lan 1

  Porez na dohodak graana plaaju, u skladu sa odredbama ovog zakona, fizika lica koja ostvaruju dohodak.

  Oporezivanje dohotka graana ureuje se iskljuivo ovim zakonom.

  Poreska osloboenja i olakice mogu se uvoditi samo ovim zakonom.

  Dohodak

  lan 2

  Porez na dohodak graana plaa se na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti ovim zakonom.

  Oporezivi prihod predstavlja razliku izmeu bruto prihoda koji je po nekom od osnova predvienih u lanu 3. ovog zakona ostvario poreski obveznik i trokova koje je imao pri njihovom ostvarivanju i ouvanju, ako je to propisano ovim zakonom.

  Dohodak predstavlja zbir oporezivih prihoda iz stava 2. ovog lana, ostvarenih u kalendarskoj godini.

  Prihodi koji podleu oporezivanju

  lan 3

  Porezu na dohodak graana podleu sledee vrste prihoda:

  1) zarade;

  2) prihodi od poljoprivrede i umarstva;

  3) prihodi od samostalne delatnosti;

 • 4) prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine;

  5) prihodi od kapitala;

  6) prihodi od nepokretnosti;

  7) kapitalni dobici;

  8) ostali prihodi.

  Prihodi iz stava 1. ovog lana oporezuju se bilo da su ostvareni u novcu, u naturi, injenjem ili na drugi nain.

  Oporezivanje pojedinih vrsta prihoda

  lan 4

  Na pojedine vrste prihoda iz lana 3. ovog zakona, porez na dohodak graana plaa se:

  1) po odbitku od svakog pojedinanog prihoda;

  2) na osnovu reenja nadlenog poreskog organa.

  Godinji porez na dohodak graana

  lan 5

  Godinji porez na dohodak graana plaa se po reenju nadlenog poreskog organa na dohodak ostvaren u kalendarskoj godini, u skladu sa ovim zakonom.

  Poreski obveznik

  lan 6

  Poreski obveznik je fiziko lice koje je po odredbama ovog zakona duno da plati porez (u daljem tekstu: obveznik).

  Rezident

  lan 7

  Obveznik poreza na dohodak graana je rezident Republike Srbije (u daljem tekstu: rezident), za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika), i u drugoj dravi.

 • Rezident Republike, u smislu ovog zakona, jeste fiziko lice koje:

  1) na teritoriji Republike ima prebivalite ili centar poslovnih i ivotnih interesa;

  2) na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili vie dana u periodu od 12 meseci koji poinje ili se zavrava u odnosnoj poreskoj godini.

  Rezident Republike je i fiziko lice koje je upueno u drugu dravu radi obavljanja poslova za fiziko ili pravno lice - rezidenta Republike ili za meunarodnu organizaciju.

  Nerezident

  lan 8

  Obveznik poreza na dohodak graana je i fiziko lice koje nije rezident (u daljem tekstu: nerezident) za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

  Izuzimanja iz dohotka za oporezivanje

  lan 9

  Ne plaa se porez na dohodak graana na primanja ostvarena po osnovu:

  1) propisa o pravima ratnih invalida;

  2) roditeljskog i deijeg dodatka;

  3) naknada za tuu pomo i negu i naknada za telesno oteenje;

  4) naknada za vreme nezaposlenosti;

  5) materijalnog obezbeenja u skladu sa zakonom;

  6) naknada iz zdravstvenog osiguranja, osim naknade zarade (plate);

  7) naknada iz osiguranja imovine, izuzev naknada iz osiguranja za izmaklu korist, kao i naknada iz osiguranja lica kojima se nadoknauje pretrpljena teta, ukoliko ona nije nadoknaena od tetnika;

  8) naknada materijalne i nematerijalne tete, izuzev naknade za izmaklu korist i naknade zarade (plate), odnosno naknade za izgubljenu zaradu (platu);

  9) pomoi u sluaju smrti zaposlenog, lana njegove porodice ili penzionisanog radnika - do 35.000 dinara;

 • 10) pomoi zbog unitenja ili oteenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih dogaaja;

  11) organizovane socijalne i humanitarne pomoi;

  12) stipendija i kredita uenika i studenata - u mesenom iznosu do 6.000 dinara;

  13) naknade za ishranu - hranarine koju sportistima amaterima isplauju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se ureuje sport - u mesenom iznosu do 5.000 dinara;

  14) naknada i nagrada za rad osuenih lica i maloletnih uinilaca krivinih dela u kazneno-popravnim ustanovama;

  15) naknada i nagrada za rad pacijenata u psihijatrijskim ustanovama;

  16) naknada za rad lica u organima za sprovoenje izbora ili za popis stanovnitva;

  17) penzija i invalidnina koje se ostvaruju po osnovu prava iz obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno vojnog osiguranja;

  18) otpremnine kod odlaska u penziju - do iznosa koji je kao najnii utvren zakonom kojim se ureuje rad;

  19) otpremnine, odnosno novane naknade koje poslodavac isplauje zaposlenom za ijim je radom prestala potreba, u skladu sa zakonom kojim se ureuju radni odnosi - do iznosa koji je utvren tim zakonom;

  20) novane naknade koja se isplauje licu kome prestaje radni odnos u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju u skladu sa aktom Vlade kojim se utvruje program za reavanje vika zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju - do iznosa utvrenog tim programom, a za lica starija od 50 godina ivota - bez ogranienja iznosa;

  21) naknada za rad hranitelja i naknada za izdravanje korisnika u hraniteljskoj porodici;

  22) naknada koje, u skladu sa propisima koji ureuju Vojsku Srbije, se isplauju vojnicima (na sluenju vojnog roka u Vojsci i u civilnoj slubi), studentima vojnih akademija, uenicima srednjih vojnih kola i sluaocima kola za rezervne vojne oficire;

  23) naknada koje se, u skladu sa propisima koji ureuju unutranje poslove, isplauju uenicima srednje kole unutranjih poslova;

 • 24) premija, subvencija, regresa i drugih sredstava koja se u svrhu podsticanja razvoja poljoprivrede, iz budeta Republike, autonomne pokrajine i lokalne samouprave plaaju, odnosno isplauju na poseban namenski raun obveznicima poreza na prihode od poljoprivrede i umarstva, odnosno poljoprivrednicima upisanim u registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa posebnim propisima;

  25) PDV nadoknade, u skladu sa zakonom kojim se ureuje porez na dodatu vrednost, koja se isplauje licima koja su obveznici poreza na prihode od poljoprivrede i umarstva na katastarski prihod, nosioci ili lanovi poljoprivrednog gazdinstva;

  26) nagrada uenicima i studentima ostvarenim za postignute rezultate tokom kolovanja i obrazovanja, kao i osvojenih na takmienjima u okviru obrazovnog sistema.

  Ostvarivanje prava na poresko osloboenje za primanja iz stava 1. ta. 10) do 13) ovog lana blie ureuje ministar finansija.

  lan 9a

  (Brisan)

  Izdravani lanovi porodice

  lan 10

  Izdravanim lanovima porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se sledea lica koja obveznik izdrava:

  1) maloletna deca, odnosno usvojenici;

  2) deca, odnosno usvojenici na redovnom kolovanju ili za vreme nezaposlenosti, ako sa obveznikom ive u domainstvu;

  3) unuci, ako ih roditelji ne izdravaju i ako ive u domainstvu sa obveznikom;

  4) brani drug;

  5) roditelji, odnosno usvojioci.

  lanom porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se brani drug, roditelji, deca, usvojenik i usvojilac obveznika.

  Domainstvom, u smislu ovog zakona, smatra se zajednica ivota, privreivanja i troenja ostvarenih prihoda.

 • Poreski kredit

  lan 11

  Poreskim kreditom, u smislu ovog zakona, smatra se iznos za koji se umanjuje obraunati porez na dohodak graana.

  Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

  lan 12

  Ako obveznik - rezident Republike ostvari dohodak u drugoj dravi, na koji je plaen porez u toj dravi, na raun poreza na dohodak graana utvrenog prema odredbama ovog zakona odobrava mu se poreski kredit u visini poreza na dohodak plaenog u toj dravi.

  Poreski kredit iz stava 1. ovog lana ne moe biti vei od iznosa koji bi se dobio primenom odredaba ovog zakona na dohodak ostvaren u drugoj dravi.

  Usklaivanje dinarskih iznosa

  lan 12a

  Dinarski iznosi iz lana 9. stav 1. ta. 9), 12) i 13), lana 15a stav 2, lana 18. stav 1. ta. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), lana 21a, lana 83. stav 5. taka 1) i lana 101a st. 1, 3. i 4. ovog zakona usklauju se godinje stopom rasta cena na malo u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklaivanje vri, prema podacima republikog organa nadlenog za poslove statistike.

  Usklaene dinarske iznose iz stava 1. ovog lana objavljuje Vlada.

  Usklaeni dinarski iznosi iz stava 1. ovog lana primenjuju se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tih iznosa.

  Deo drugi OPOREZIVANJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA

  Glava prva POREZ NA ZARADE

  Predmet oporezivanja

  lan 13

 • Pod zaradom u smislu ovog zakona, smatra se zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se ureuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog.

  Zaradom, u smislu ovog zakona, smatraju se i ugovorena naknada i druga primanja koja se ostvaruju obavljanjem privremenih i povremenih poslova na osnovu ugovora zakljuenog neposredno sa poslodavcem, kao i na osnovu ugovora zakljuenog preko omladinske ili studentske zadruge, osim sa licem do navrenih 26 godina ivota, ako je na kolovanju u ustanovama srednjeg, vieg i visokog obrazovanja.

  lan 14

  Zaradom u smislu ovog zakona smatraju se i primanja u obliku bonova, novanih potvrda, akcija, osim akcija steenih u postupku svojinske transformacije, ili robe, injenjem ili pruanjem pogodnosti, opratanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novanom nadokn

Recommended

View more >