Zakon o Prevozu u Drumskom Saobracaju

  • View
    161

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Zakon o Prevozu u Drumskom Saobracaju

www.paragraf.rsPreuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

ZAKONO PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAAJU("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 i 31/2011)

I OSNOVNE ODREDBElan 1Ovim zakonom ureuje se javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe lica i stvari, uslovi izgradnje, odravanja i rada autobuskih stanica i autobuskih stajalita i drugi uslovi u pogledu organizacije i obavljanja prevoza u drumskom saobraaju.

lan 2Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledea znaenja: 1) "javni prevoz" jeste prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i obavlja se na osnovu ugovora o prevozu; 2) "linijski prevoz" jeste javni prevoz koji se obavlja na odreenoj liniji po redu vonje; 3) "linija" jeste odreeni prevozni put od poetne do krajnje stanice, odnosno stajalita sa jednim ili vie polazaka, odnosno povrataka; 4) "vanlinijski prevoz" jeste javni prevoz za koji se uslovi prevoza utvruju posebno za svaki prevoz;

5) "auto-taksi prevoz" jeste vanlinijski prevoz putnika koji se obavlja putnikim automobilom koji ispunjava uslove propisane ovim zakonom; 6) "prevoz za sopstvene potrebe" jeste prevoz koji obavljaju privredna drutva, pravna lica, preduzetnici i fizika lica radi zadovoljavanja potreba u obavljanju svoje delatnosti; 7) "autobuska stanica" jeste objekat u kome se vri prihvat i otpremanje autobusa, prtljaga i stvari, ukrcavanje i iskrcavanje putnika, izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava, davanje obavetenja o prevozu i pruanje drugih usluga u vezi sa prevozom; 8) "autobusko stajalite" jeste ureen prostor pored kolovoza, odnosno oznaeni prostor na kolovozu na kojima se zaustavljaju autobusi radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika i prtljaga; 9) "putni nalog" jeste akt na osnovu kojeg vozilo moe da obavlja prevoz u drumskom saobraaju; 10) "prevoznik" jeste privredno drutvo, drugo pravno lice i preduzetnik koje obavlja delatnost javnog prevoza; 11) "red vonje" jeste akt kojim se utvruje plan obavljanja prevoza na liniji; 12) "putnik" jeste lice koje na osnovu ugovora ima pravo na prevoz; 13) (brisana) 14) "lokalni prevoz" jeste prevoz koji se obavlja na teritoriji optine, grada i grada Beograda, osim gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika; 15) "BIS prevoz" jeste obavljanje meumesnog prevoza sa dva ili vie autobusa istog prevoznika po istom redu vonje na celoj liniji; 16) "kabotaa" jeste prevoz putnika ili stvari izmeu naseljenih mesta na teritoriji Republike Srbije koji obavlja domai prevoznik ili prevoznik koji ima sedite, odnosno poslovno sedite na teritoriji Republike Crne Gore, u obavljanju meurepublikog prevoza;

16a) "trasa" je prevozni put na kome se obavlja prevoz putnika ili stvari od mesta polaska putnika, odnosno utovara stvari, do krajnjeg mesta odredita putnika, odnosno krajnjeg mesta istovara stvari; 16b) "daljinar" je akt kojim se utvruje udaljenost u kilometrima sa minimalnim vremenima vonje autobusa izmeu autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajalita na odreenoj relaciji; 16v) "taksi tarifa" je ukupna cena auto-taksi prevoza koju ini zbir pojedinanih cena, i to cena: za start, po jednom preenom kilometru, po vremenu ekanja, po dolasku na adresu po pozivu i po komadu prtljaga koji se prevozi, pri emu se putnici moraju obavestiti pre ulaska u taksi vozilo ukoliko se vri naplata prevoza prtljaga, koja se odreuje u zavisnosti od doba dana ili noi, od dana u nedelji (radni dan, nedelja ili praznik) i podruja na kome se vonja obavlja (teritorija jedne ili vie optina ili gradova) i koja je uitana u merni instrument; 17) "taksimetar" jeste merni instrument koji stalno, za vreme vonje ili stajanja u toku vonje, automatski izraunava i pokazuje cenu vonje, u zavisnosti od preenog puta i ukupnog trajanja vonje.

lan 3Prevoz u drumskom saobraaju obavlja se vozilima koja ispunjavaju uslove utvrene propisima o bezbednosti saobraaja na putevima i propisima o standardima za pojedine vrste vozila. Vozila kojima se obavlja javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe moraju se redovno odravati i kontrolisati radi obezbeivanja njihove stalne tehnike ispravnosti i bezbednog korienja u saobraaju. Vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraaju moraju biti registrovana na teritoriji Republike Srbije. Zabranjeno je, za vreme trajanja iskljuenja, koristiti vozilo koje je u vrenju inspekcijskog nadzora iskljueno iz saobraaja.

lan 4

U vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraaju, osim putnikog automobila privrednih subjekata kojima se obavlja prevoz, putnikog automobila u svojini fizikog lica kojim to lice vri prevoz za line potrebe i putnikog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika, mora se nalaziti putni nalog za vozilo popunjen na propisan nain, potpisan od strane vozaa i potpisan i overen od strane ovlaenog lica.

lan 5Autobus kojim se obavlja prevoz putnika u drumskom saobraaju, osim autobusa kojim se obavlja gradsko-prigradski prevoz putnika, mora imati na bonim stranama ispisano poslovno ime, odnosno firmu, a moe imati i njegov znak koji uiva zatitu u skladu sa zakonom kojim se ureuju igovi. Teretno motorno vozilo kojim se obavlja prevoz stvari u drumskom saobraaju mora imati na bonim vratima, odnosno na bonim stranama kabine vozila, ispisano poslovno ime, odnosno firmu, a moe imati i njegov znak koji uiva zatitu u skladu sa zakonom kojim se ureuju igovi. Putniki automobil u svojini fizikog lica kojim to lice vri prevoz za line potrebe, putniki automobil privrednog subjekta kojim se obavlja prevoz, vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozae i putniki automobil kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika, na bonim stranama ne mora imati ispisano poslovno ime, odnosno firmu, niti njegov znak. Na krovu vozila kojim se obavlja prevoz putnika ili stvari u drumskom saobraaju, osim putnikog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika i vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozae, ne moe biti stavljeno poslovno ime, odnosno firma, niti se mogu stavljati drugi natpisi. U vozilu kojim se obavlja prevoz putnika, odnosno lica, osim putnikog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika, ne moe se nalaziti taksimetar. Na bonim stranama autobusa, odnosno na bonim vratima ili bonim stranama kabine teretnog motornog vozila ne mogu se stavljati drugi natpisi, osim natpisa iz st. 1. i 2. ovog lana.

Poslovno ime, odnosno firma, moraju biti na vozilu ispisani slovima visine najmanje 5 cm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila. Primalac lizinga i zakupac vozila smatra se vlasnikom vozila u smislu prava i obaveza iz st. 1, 2, 3, 4, 6. i 7. ovog lana.

lan 6Vanlinijski prevoz putnika, osim auto-taksi prevoza putnika ili javni prevoz stvari moe obavljati privredno drutvo, drugo pravno lice ili preduzetnik registrovan za obavljanje te vrste prevoza i ako ispunjava uslove utvrene ovim zakonom u pogledu opremljenosti. Linijski prevoz putnika moe obavljati privredno drutvo ili drugo pravno lice registrovano za obavljanje te vrste prevoza i ako ispunjava uslove utvrene ovim zakonom u pogledu opremljenosti. Prevoz za sopstvene potrebe moe obavljati privredno drutvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fiziko lice, koji ispunjavaju uslove utvrene ovim zakonom u pogledu opremljenosti, osim za putnike automobile.

lan 6aAuto-taksi prevoz mogu obavljati pravna lica i preduzetnici ija je pretena delatnost auto-taksi prevoz putnika, koji su za obavljanje te delatnosti registrovani u Registru privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se ureuje registracija privrednih subjekata i koji imaju odobrenje nadlenog organa lokalne samouprave za obavljanje auto-taksi prevoza putnika. Privredni subjekti iz stava 1. ovog lana ne mogu bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korienje krovne oznake sa nazivom "TAXI", davanje dokumenata sa svojim poslovnim imenom, davanje taksi dozvole, davanje taksi vozila i drugo da omogue drugim pravnim ili fizikim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju autotaksi prevoz putnika.

Auto-taksi prevoz pod uslovima iz stava 1. ovog lana moe se obavljati samo na teritoriji optine, grada i grada Beograda za koju auto-taksi prevoznik ima izdato vaee odobrenje za obavljanje auto-taksi delatnosti. Izuzetno, auto-taksi prevoznik moe obaviti auto-taksi prevoz preko ili na teritoriji optine, grada i grada Beograda, od koje nema izdato vaee odobrenje za obavljanje auto-taksi delatnosti, ako je auto-taksi prevoz zapoet na teritoriji optine, grada i grada Beograda od koje autoprevoznik ima izdato vaee odobrenje za obavljanje delatnosti. Auto-taksi prevoznik koji obavi prevoz u smislu stava 4. ovog lana obavezan je da odmah po obavljenom auto-taksi prevozu ukloni krovnu oznaku i ne moe da prua usluge auto-taksi prevoza na teritoriji optine, grada i grada Beograda, od koje nema izdato vaee odobrenje za obavljanje auto-taksi delatnosti. U sluaju prevoza iz stava 4. ovog lana, kada isti putnik ima nameru da nakon iskrcavanja istim vozilom nastavi prevoz, auto-taksi prevoznik je duan da ukloni krovnu oznaku u trenutku kada putnik napusti putniki prostor vozila, eka na putnika bez zaustavljanja rada taksimetra, a po povratku tog putnika u putniki prostor vozila auto-taksi prevoznik je obavezan da na propisan nain ponovo istakne auto-taksi oznaku.

lan 7Optina, grad i grad Beograd ureuje i obezbeuje, u skladu sa zakonom, organizaciju i nain obavljanja javnog prevoza putnika koji se obavlja na teritoriji jedne optine, grada i grada Beograda i auto-taksi prevoza.

II JAVNI PREVOZ1. Zajednike odredbe lan 8Javni prevoz putnika i stvari moe se obavljati kao linijski i vanlinijski i auto-taksi prevoz.

lan 9

Linijski prevoz putnika moe obavljati privredno drutvo ili drugo pravno lice koje je vlasnik najmanje tri registrovana autobusa. Vanlinijski prevoz putnika, osim auto-taksi prevoza, moe obavljati prevoznik koji