Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i

 • View
  222

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i

 • Z A K O N O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA

  U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA

  I. OSNOVNE ODREDBE

  Oblast primene

  lan 1.

  Ovim zakonom ureuju se: radno vreme, pauze i odmori posade vozila u drumskom prevozu; vreme upravljanja vozilom; uslovi koje mora da ispuni tahograf, odnosno graninik brzine, u pogledu odobrenja tipa i nain korienja tahografa, tahografskih listia i tahografskih kartica kao i vozila u koja mora biti ugraen tahograf, odnosno graninik brzine; izdavanje tahografskih kartica i uslovi za izbor proizvoaa tahografskih kartica; poslovi u vezi sa tahografima i graninicima brzine (u daljem tekstu: poslovi radionice) i uslovi za izdavanje dozvole radionice za tahografe (u daljem tekstu: dozvola); slubene evidencije i nadzor nad sprovoenjem ovog zakona u cilju poveanja bezbednosti saobraaja na putevima, bezbednosti i zdravlja na radu lanova posade vozila.

  Pri obavljanju meunarodnog prevoza primenjuju se odredbe potvrenog Evropskog sporazuma o radu posade na vozilima koja obavljaju meunarodne drumske prevoze (AETR) (u daljem tekstu: AETR sporazum), odredbe ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona.

  lan 2.

  Ovaj zakon se primenjuje na posadu vozila koja obavlja drumski prevoz:

  1) tereta, kada je najvea dozvoljena masa vozila vea od 3,5 t;

  2) putnika, vozilima koja su svojom konstrukcijom i opremom prilagoena za prevoz vie od devet lica, ukljuujui vozaa.

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, odredbe ovog zakona se ne primenjuju na posadu vozila koja obavlja drumski prevoz:

  1) vozilima ija najvea konstruktivna brzina ne prelazi 40 km/h;

  2) vozilima iji je vlasnik odnosno korisnik vojska, policija, sluba civilne zatite i vatrogasna sluba, kada se prevoz obavlja u svrhu izvravanja zadataka ovih slubi i pod njihovim nadzorom;

  3) vozilima koja se koriste u vanrednim situacijama ili akcijama spaavanja, ukljuujui i vozila koja se koriste za prevoz humanitarne pomoi, kada se za ovakav prevoz ne ostvaruje profit;

  4) specijalnim vozilima koja se koriste u medicinske svrhe;

  5) vozilima koja se testiraju na putu u svrhu tehnikog razvoja ili odravanja i novim ili remontovanim vozilima koja nisu registrovana za kretanje u saobraaju;

  6) vozilima ija najvea dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, koja se koriste za prevoz tereta za sopstvene potrebe;

  7) vozilima od istorijskog znaaja (oldtajmer), po propisima drave u kojoj su registrovana, a koja se ne koriste za javni prevoz putnika ili tereta;

  8) specijalnim vozilima za prevoz oteenih i neispravnih vozila, a koja se koriste do 100 km od sedita, odnosno ogranka prevoznika;

 • 2

  9) vozilima ija najvea dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, koja se koriste za prevoz materijala, opreme ili mehanizacije koju voza koristi u toku svog rada i koja se koriste najdalje do 100 km od sedita odnosno ogranka prevoznika, ukoliko upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje vozaa.

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, odredbe ovog zakona se ne primenjuju na posadu vozila koja obavlja meunarodni prevoz vozilima u javnom linijskom prevozu putnika na linijama duine do 50 km.

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, odredbe ovog zakona se ne primenjuju na posadu vozila koja obavlja prevoz u celini na teritoriji Republike Srbije:

  1) specijalnim vozilima za odravanje kanalizacionih sistema, za zatitu od poplava, za odravanje vodovodnih, gasovodnih i elektrodistributivnih instalacija, za sakupljanje i odlaganje smea;

  2) specijalnim vozilima za odravanje i upravljanje putevima;

  3) specijalnim vozilima za odravanje telefonsko-telegrafske mree, za radio-televizijsku difuziju, i slube za otkrivanje radio ili televizijskih predajnika i/ili prijemnika;

  4) specijalnim vozilima za prevoz opreme cirkusa i zabavnih parkova;

  5) vozilima koja se koriste za prikupljanje mleka sa stonih gazdinstava i za dopremanje posuda za mleko ili mlenih proizvoda namenjenih za ivotinjsku ishranu;

  6) specijalnim vozilima za prevoz novca i/ili dragocenosti;

  7) specijalnim vozilima za prevoz konica;

  8) traktorima;

  9) vozilima ija najvea dozvoljena masa ne prelazi 7,5t, koja se koriste kod prualaca univerzalnih usluga, u skladu sa propisima iz oblasti potanskih usluga, za isporuku poiljaka kao univerzalne usluge koja se koriste najdalje do 100km od sedita, odnosno ogranka prevoznika, pod uslovom da upravljanje vozilom ne predstavlja osnovno zanimanje vozaa.

  Tahograf mora biti ugraen u vozila iz stava 1. ovog lana osim u vozila navedena u stavu 2. ta. 1) - 7) ovog lana i stavu 4. ta. 1) - 8) ovog lana.

  Definicije

  lan 3.

  Izrazi korieni u ovom zakonu imaju sledee znaenje:

  1) Vozilo je svako motorno vozilo, vuno vozilo, prikolica ili poluprikolica ukljuujui i skup vozila, i to:

  (1) motorno vozilo je svako vozilo sa sopstvenim pogonom namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu, osim inskih vozila, koje se u normalnim okolnostima koristi za prevoz putnika i tereta,

  (2) vuno vozilo je svako vozilo sa sopstvenim pogonom, osim inskih vozila, koje je po konstrukciji namenjeno i osposobljeno da vue, gura ili na bilo koji drugi nain pokree prikolice, poluprikolice, prikljuke za izvoenje radova ili mehanizaciju,

  (3) prikolica je svako prikljuno vozilo konstruisano za spajanje sa motornim ili vunim vozilom,

 • 3

  (4) poluprikolica je prikljuno vozilo bez prednje osovine, koja se sa motornim ili vunim vozilom spaja na takav nain da se znaajan deo njene i teine tereta prenosi na vuno ili motorno vozilo.

  2) lan posade vozila je svako fiziko lice, koje se nalazi u vozilu i koje za prevoznika obavlja usluge drumskog prevoza, nezavisno od injenice da li je plaeno ili ne, i moe da bude:

  (1) voza, odnosno lice koje makar i na kratko upravlja vozilom ili koje se nalazi u vozilu u okviru svojih poslova, kako bi po potrebi upravljalo vozilom,

  (2) suvoza, odnosno lice koje prati vozaa da bi mu pomoglo prilikom manevrisanja vozilom i uzima redovno uee u radnjama koje zahteva prevoz, a nije voza u smislu podtake (1) ove take,

  (3) kondukter, odnosno lice koje prati vozaa vozila za linijski prevoz putnika, koje je posebno zadueno za izdavanje ili kontrolu karata ili drugih isprava koje daju pravo putnicima da budu prevezeni tim vozilom,

  (4) pripravnik, odnosno lice koje treba da se obui za samostalan rad u struci.

  3) Vielana posada predstavlja najmanje dva vozaa koja mogu da upravljaju vozilom, tokom svakog perioda upravljanja vozilom, izmeu dva uzastopna dnevna odmora ili izmeu dnevnog i nedeljnog odmora. Prisustvo drugog, odnosno drugih vozaa nije obavezno jedino tokom prvog asa upravljanja vozilom.

  4) Prevoznik je pravno lice ili preduzetnik, udruenje ili grupa lica koje nema status pravnog lica, bilo profitno ili neprofitno, ili dravni organ, organ teritorijalne autonomije i organ lokalne samouprave, koje obavlja drumski prevoz, bilo javni ili za sopstvene potrebe.

  5) Radionica za tahografe je privredno drutvo, odnosno javno preduzee koje obavlja poslove radionice.

  6) Tahograf je ureaj koji se ugrauje u motorna vozila, koji se sastoji od jedinice u vozilu, senzora kretanja i kablova za povezivanje senzora kretanja i jedinice u vozilu, i moe biti analogni ili digitalni.

  7) Analogni tahograf je ureaj koji se ugrauje u motorna vozila radi automatskog ili poluautomatskog prikaza i evidentiranja podataka o kretanju vozila i o trajanju aktivnosti vozaa.

  8) Digitalni tahograf je ureaj koji se ugrauje u motorna vozila radi automatskog ili poluautomatskog prikaza, evidentiranja, tampanja, uvanja i preuzimanja podataka, o kretanju vozila i o trajanju aktivnosti vozaa.

  9) Jedinica u vozilu je tahograf bez senzora kretanja i kablova za povezivanje senzora kretanja.

  10) Tahografska kartica (u daljem tekstu: kartica) je nosa podataka koja se koristi u digitalnom tahografu i koja omoguava identifikaciju vlasnika kartice, kao i preuzimanje i uvanje podataka.

  11) Tahografski listi je listi predvien za evidentiranje i uvanje predvienih zapisa, koji se postavlja u analogni tahograf i po kome pisa analognog tahografa obavlja kontinualno beleenje predvienih zapisa.

  12) Kartica vozaa je tahografska kartica, koju izdaje nadleni organ, kojom se voza identifikuje i koja omoguava uvanje podataka o aktivnostima vozaa.

 • 4

  13) Kartica nadzornog organa je tahografska kartica, koju izdaje nadleni organ, kojom se identifikuje nadzorni organ odnosno ovlaeno lice tog organa i koja omoguava pristup podacima sauvanim u memoriji tahografa, na kartici vozaa, odnosno na kartici radionice u cilju njihovog itanja, tampanja odnosno preuzimanja.

  14) Kartica prevoznika je tahografska kartica, koju izdaje nadleni organ, kojom se identifikuje vlasnik kartice i koja omoguava prikaz, preuzimanje i tampanje podataka sauvanih u tahografu koji se odnose na tog prevoznika.

  15) Kartica radionice je tahografska kartica, koju izdaje nadleni organ, kojom se identifikuje vlasnik kartice i koja omoguava pregled, kalibraciju i aktivaciju tahografa, odnosno preuzimanje podataka sa tahografa.

  16) Nevaea kartica je tahografska kartica sa grekom ili tahografska kartica koja nije zadovoljila inicijalnu proveru autentinosti, odnosno iji datum poetka vanosti jo nije nastupio ili iji je rok vanosti istekao.

  17) Kalibracija digitalnog tahografa je postupak auriranja ili potvrde parametara vozila, ukljuujui identifikaciju i karakteristike vozila, koji se uvaju u memoriji tahografa, korienjem kartice radionice.

  18) Preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa je postupak kopiranja, sa digitalnim potpisom, dela ili svih podataka evidentiranih u memoriji jedinice u vozilu ili u memoriji tahografske kartice, pod uslovom da se ov