Zakon o Visokom Obrazovanju u 0

  • View
    4

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pravo

Text of Zakon o Visokom Obrazovanju u 0

ZAKON

O VISOKOM OBRAZOVANJU

U HERCEGOVAKO-NERETVANSKOM KANTONU

I OPE ODREDBElan 1.

( Predmet Zakona )

(1) Ovim Zakonom ureuje se djelatnost visokog obrazovanja, osnivanje, licenciranje, akreditiacija, finansiranje, organizacija i djelokrug rada visokokolskih ustanova, izdavanje obrazovnih isprava, prava i obaveze studenata i druga bitna pitanja za ureenje sistema visokog obrazovanja u Hercegovako-neretvanskom kantonu ( u daljnjem tekstu: Kanton).

lan 2.

( Djelatnost visokog obrazovanja )

(1) Djelatnost visokog obrazovanja je od posebnog drutvenog interesa za Kanton i dio je bosanskohercegovakog, meunarodnog, a posebno evropskog obrazovnog, naunog, odnosno, umjetnikog prostora.

(2) Djelatnost nauno-istraivakog rada regulisati e se posebnim zakonom.

lan 3.

( Osnovni ciljevi visokog obrazovanja )

(1) Osnovni ciljevi visokog obrazovanja su:

a) ustanovljavati, razvijati, tititi i prenositi znanje i sposobnosti kroz nastavu i naunoistraivaki rad i time doprinositi razvoju sposobnosti pojedinca i drutva;

b) pruiti mogunost graanima da, u skladu s propisima, pod jednakim uslovima imaju pravo na sticanje visokog obrazovanja i cijeloivotno obrazovanje;

c) razvijati nauku i unapreivati umjetniko stvaralatvo i

d) uspostavljati i razvijati saradnju u prostoru evropskog sistema visokog obrazovanja.

lan 4.

( Naela visokog obrazovanja )

(1) Djelatnost visokog obrazovanja zasniva se na sljedeim naelima:

a) akademskim slobodama, akademskoj samoupravi i autonomiji visokokolske ustanove;

b) jedinstvu nastave i naunoistraivakog, odnosno, umjetnikog stvaralatva;

c) otvorenosti visokokolske ustanove prema javnosti, graanima i lokalnoj zajednici;

d) uvaavanju evropskih, humanistikih i demokratskih vrijednosti, te usklaivanju s evropskim sistemom visokog obrazovanja;

e) potivanju ljudskih prava i graanskih sloboda, ukljuujui zabranu svih oblika diskriminacije;

f) interakciji s drutvenom zajednicom i obavezi visokokolske ustanove da razvija drutvenu odgovornost studenata i drugih lanova akademske zajednice;

g) sudjelovanju studenata u upravljanju i odluivanju, posebno u vezi s pitanjima koja su od znaaja za kvalitet nastave;

h) ravnopravnosti visokokolskih ustanova;

i) afirmisanju konkurencije obrazovnih i istraivakih usluga radi poveanja kvaliteta i efikasnosti visokokolskog sistema;

j) osiguranju kvaliteta i efikasnosti studiranja i

k) konceptu cijeloivotnog obrazovanja.

lan 5.

( Akademske slobode )

(1) Akademske slobode su:

a) pravo akademskog osoblja i studenata na slobodu miljenja, izraavanja i djelovanja, bez opasnosti od sankcija, a pod uslovom da vre svoju akademsku djelatnost u skladu sa ustavom i ovim Zakonom, ne ugroavajui ljudska prava i slobode drugih subjekata akademske, odnosno, drutvene zajednice u cjelini;

b) sloboda visokokolskih ustanova u nastavnom i naunoistraivakom radu i umjetnikom stvaralatvu u okviru svojih ovlatenja, bez mijeanja tijela javne vlasti, ukljuujui slobodu objavljivanja i javnog predstavljanja naunih rezultata i umjetnikih dostignua i

c) sloboda meusobne saradnje i udruivanja, u skladu s vaeim propisima.

(2) Akademske slobode e se definisati statutom visokokolske ustanove.

lan 6.

( Autonomija )

(1)U pogledu autonomije visokokolske ustanove imaju pravo:

a) izabrati svoja upravna i rukovodea tijela;

b) urediti svoju strukturu i aktivnosti u skladu sa osnivakim aktom, ovim Zakonom i statutom;

c) birati i zapoljavati nastavno i drugo osoblje;

d) primati studente i odrediti metode nastave i provjere znanja studenata;

e) samostalno donositi, izvoditi i unapreivati nastavne planove i programe i istraivake projekte;

f) u skladu s nastavnim programima i standardima izabrati predmete koji e se predavati;

g) dodjeljivati nauno-nastavna, umjetniko-nastavna i nastavna zvanja i

h) druga prava utvrena ovim Zakonom i opim aktima.

lan 7.

( Nepovredivost akademskog prostora )

(1) Prostor visokokolske ustanove je nepovrediv i u njega ne mogu ulaziti pripadnici policije i drugih tijela za gonjenje i sprjeavanje kaznenih djela bez dozvole rektora, dekana/direktora visoke kole ili lica koja su oni ovlastili.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog lana, s ciljem sprjeavanja kaznenog djela ili zaustavljanja izvrenja kaznenog djela mogu se poduzimati neophodne mjere, s tim da se o poduzetim radnjama odmah obavijesti uprava visokokolske ustanove.

lan 8.

( Jezik studija )

(1) Visokokolska ustanova e statutom odrediti slubeni jezik, odnosno slubene jezike.II VISOKOKOLSKE USTANOVE

lan 9.

( Visokokolske ustanove )

(1) Djelatnost visokog obrazovanja obavljaju visokokolske ustanove, a mogu biti univerziteti i/ili visoke kole.

(2) Univerzitet je akreditovana visokokolska ustanova koja se bavi nauno-nastavnim i istraivakim radom, koja nudi akademske stupnjeve sva tri ciklusa, s ciljevima koji ukljuuju unapreenje znanja, misli i kolstva, obrazovnog, kulturnog, drutvenog i ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine, promovisanje demokratskog graanskog drutva i postizanje najviih standarda nastave i istraivakog rada i koja realizuje najmanje pet razliitih studijskih programa iz najmanje tri nauna podruja prirodnih nauka, tehnikih nauka, drutvenih nauka, biomedicine i zdravstva, biotehnikih i humanistikih nauka.

(3) Visoka kola je visokokolska ustanova koja je akreditovana za stepen prvog ciklusa, s ciljevima koji ukljuuju pripremu i obuku pojedinaca za struni, ekonomski i kulturni razvoj Bosne i Hercegovine i promociju demokratskog graanskog drutva, te postizanje visokih standarda nastave i uenja i koja realizuje najmanje jedan studijski program iz jednog naunog ili umjetnikog podruja kao i da ispunjava druge uslove u skladu sa ovim Zakonom.

(4) Univerzitet moe u okviru svojih organizacionih jedinica organizovati struni studij prvog ciklusa.lan 10.

( Javnost rada )

(1) Rad visokokolske ustanove je javan.

(2) Na visokokolskoj ustanovi nije doputeno politiko i vjersko organizovanje.

lan 11.

( Imovina visokokolske ustanove )

(1) Visokokolska ustanova stie imovinu, upravlja njome i koristi je u skladu sa zakonom.III OSNIVANJE I PRESTANAK RADA VISOKOKOLSKE USTANOVE

lan 12.

( Status visokokolske ustanove )

(1) Visokokolske ustanove mogu se osnivati kao javne i/ili privatne ustanove.(2) Visokokolske ustanove obavljaju svoju djelatnost kao javnu slubu.

(3) Visokokolska ustanova ima status pravnog lica. lan 13.

( Osnivai visokokolske ustanove )

(1) Visokokolsku ustanovu moe osnovati domae ili strano pravno ili fiziko lice.

(2) Visokokolsku ustanovu mogu osnovati dva ili vie osnivaa, a njihova meusobna prava, obaveze i odgovornosti se utvruju sporazumom - ugovorom.

(3) Visokokolsku ustanovu kao javnu ustanovu moe osnovati opina, kanton, dvije ili vie opina, dva ili vie kantona, te jedna ili vie opina i jedan ili vie kantona zajedno.

lan 14.

( Elaborat o osnivanju visokokolske ustanove )

(1) Osniva/i visokokolske ustanove imenuje/u ekspertnu komisiju, koja e pripremiti elaborat o osnivanju visokokolske ustanove.

(2) U ekspertnu komisiju imenuju se univerzitetski nastavnici iz naunog i strunog podruja, za koje se osniva visokokolska ustanova.

(3) Elaborat sadri ocjenu postojanja drutvene potrebe za osnivanjem visokokolske ustanove na podruju Kantona, duinu trajanja studija, okvirni nastavni plan i program, struno zvanje koji se stie po zavretku studija, ispunjavanje opih i posebnih uslova u skladu sa standardima i normativima visokog obrazovanja, sredstva potrebna za ispunjavanje tih uslova i nain njihovog osiguranja.

(4) Osnivai ustanova prije donoenja akata o osnivanju usvajaju elaborat.

(5) Elaborat o osnivanju visokokolske ustanove dostavlja se Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), uz zahtjev za donoenje rjeenja o ispunjenosti uslova za poetak rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja.

(6) Miljenje o elaboratu daje posebna ekspertna komisija, koja se sastoji od pet (5) lanova, a sastavljena je od tri (3) istaknuta nauna radnika, jednog predstavnika osnivaa i jednog predstavnika Ministarstva, a imenuje ih Ministar Ministarstva (u daljnjem tekstu: Ministar).

(7) Odluku o davanju saglasnosti na elaborat donosi Ministarstvo na prijedlog ekspertne komisije. Odluka Ministarstva o elaboratu mora biti donesena najkasnije u roku od ezdeset (60) dana, raunajui od dana dostavljanja elaborata Ministarstvu. Nakon to donese odluku, Ministarstvo e u roku od osam (8) dana obavijestiti osnivaa o odluci.

(8) U sluaju da je Ministarstvo odbilo dati saglasnost na elaborat, osnivai mogu traiti da se osnuje posebna ekspertna komisija, koja e jo jednom razmotriti elaborat i razloge odbijanja davanja saglasnosti. Miljenje i prijedlog ove komisije dostavit e se Vladi Kantona (u daljnjem tekstu: Vlada) na daljnje odluivanje.

(9) Posebnu ekspertnu komisiju imenuje Ministar iz reda istaknutih naunih i drugih radnika, koji nisu bili u prvostepenoj komisiji, s tim da se obavezno jedna treina lanova komisije imenuje na prijedlog osnivaa.

(10) Miljenje posebne komisije dostavlja se Vladi na odluivanje. Odluka Vlade je konana.lan 15.

( Komisija matiara )

(1) Osniva/i. nakon usvojenog elaborata imenuje/u komisiju matiara.(2) Akt o imenovanju komisije matiara iz stava 1 ovog lana sadri i rok za podnoenje izvjetaja komisije matiara o ispunjav