Zakon OPUG preciscen tekst

 • View
  223

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Zakon OPUG preciscen tekst

 • 1

  ZAKON O PROSTORNOM UREENJU I GRAENJU

  - PREIENI TEKST -

  Biha, juni 2013. godine

  B O S N A I H E R C E G O V I N A B O S N I A A N D H E R Z E G O V I N A FE D E R A C I J A B O S N E I H E R C E G O V I N E FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA U N S K O S A N S K I K A N T O N T H E U N A S A N A C A N T O N M I N I S T A R S T V O Z A G R A E NJ E, M I N I S T R Y O F B U I L D I N G, P H Y S I C A L PROSTORNO UREENJE I ZATITU OKOLINE PLANNING AND PROTECTION OF ENVIRONMENT

  Alije erzeleza 6, 77000 Biha, Tel.: +387 37 316 040, Fax: +387 37 227 795, www.mgpuzo.org

 • 2

  Na osnovu lana 33. stav (1a.) taka e) i 160. stav (1) Poslovnika Skuptine Unsko

  sanskog kantona (Slubeni glasnik Unsko sanskog kantona, broj: 5/04), Zakonodavno

  pravna komisija Skuptine Unsko sanskog kantona, na __________ sjednici, odranoj dana

  _________godine, utvrdila je Preieni tekst Zakona o prostornom ureenju i graenju

  (Slubeni glasnik Unsko sanskog kantona, broj: 10/11, 13/11, 19/11 i 8/13) u kojem su

  naznaeni dani stupanja na snagu navedenog zakona i njegove izmjene i dopune.

  Broj: _______________/13 Predsjedavajui

  ___________________/2013. godine Zakonodavno-pravne komisije

  Biha Skuptine Unsko - sanskog Kantona

  Admir Hadipai, dipl.pravnik

  ZAKON

  O PROSTORNOM UREENJU I GRAENJU - PREIENI TEKST -

  POGLAVLJE I - OPE ODREDBE

  lan 1. (Predmet Zakona)

  Zakonom o prostornom ureenju i graenju (u daljem tekstu: Zakon) ureuju se:

  a) naela za plansko ureenje prostora, organizacija sistema prostornog ureenja, vrste, sadraj, nain izrade i postupak donoenja planskih dokumenata, planova i pravila

  provoenja planskih dokumenata, vrenje nadzora nad provoenjem ovog Zakona, te

  kaznene odredbe,

  b) uslovi projektovanja, graenja, upotrebe i odravanja graevine, tehnika svojstva i drugi uslovi koje moraju zadovoljavati graevine, graevinski materijali, proizvodi i oprema koji

  se grade ili ugrauju za izgradnju graevina na podruju Unsko - sanskog Kantona (u

  daljem tekstu: Kanton), sadraj projektne dokumentacije, uslovi za obavljanje poslova

  projektovanja, graenja, nadzora, te postupci izdavanja lokacijske informacije, odnosno

 • 3

  urbanistike saglasnosti, odobrenja za graenje i odobrenja za upotrebu graevine, kao i

  obaveze i nadlenosti urbanistiko - graevinske inspekcije.

  lan 2. (Posebni interes)

  (1) Poslovi prostornog ureenja i prostornog planiranja su poslovi od posebnog interesa za Kanton.

  (2) U cilju skladnog prostornog ureenja, Kanton i opine u svim oblastima u okviru svoje nadlenosti usklauju interese i ciljeve razvoja u pogledu koritenja prostora i dobara,

  zatitu poljoprivrednog, graevinskog i umskog zemljita, vodnih povrina, energetskih

  sistema, prirodnih resursa, prirodnih rijetkosti, kao i razvoja funkcija i djelatnosti od

  zajednikog interesa.

  lan 3.

  (Obavljanje poslova prostornog ureenja)

  Kanton i opine obezbjeuju obavljanje poslova prostornog ureenja na nain ureen

  ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona, te drugim zakonima i

  propisima donesenim na osnovu tih zakona.

  lan 4. (Znaenje pojedinih izraza)

  Znaenje izraza u ovom Zakonu:

  a) Prostor je sastav fizikih struktura na povrini zemlje, odnosno na, iznad i ispod povrine tla i vode dokle dopiru neposredni uticaji ljudske prirode.

  b) Prostorni razvoj je mijenjanje prirodnog i izgraenog prostora kao rezultat ljudskih aktivnosti.

  c) Prostorno ureenje je planiran razmjetaj djelatnosti i objekata na odreenom podruju. d) Plansko prostorno ureenje podrazumijeva koritenje, zatitu i upravljanje prostorom u

  cilju odrivog razvoja na osnovu cjelovitog pristupa u planiranju prostora.

  e) Odrivi razvoj je obezbjeenje takvog koritenja prostora koji, uz ouvanje ivotne sredine, prirode i trajnog koritenja prirodnih dobara, te zatitu kulturno historijskog

  nasljea i drugih prirodnih vrijednosti, zadovoljava potrebe sadanjih generacija, bez

  ugroavanja potreba buduih generacija.

  f) Prostorno planiranje je interdisciplinarna djelatnost kojom se uz uvaavanje razvojnih mogunosti, planira namjensko koritenje prostora, odreuju uslovi za razvoj djelatnosti

  u prostoru i njihov razmjetaj, te odreuju mjere za poboljanje postojeih uslova

  koritenja prostora i definiu uslovi za smjetaj planiranih objekata i njihovo graenje.

 • 4

  g) Naseljeno mjesto je teritorijalna jedinica koja, obuhvata jedno ili vie naselja, sa podrujem koje pripada tom naseljenom mjestu. Naseljeno mjesto moe biti gradskog,

  seoskog ili mjeovitog karaktera. Naseljeno mjesto utvruje se posebnim zakonom.

  h) Naselje je nastanjen, izgraen i funkcionalno objedinjen dio naseljenog mjesta na kome su obezbjeeni uslovi za ivot, rad i zadovoljavanje zajednikih potreba stanovnika.

  i) Naseljeno mjesto gradskog karaktera je naseljeno mjesto sa najmanje 30.000 stanovnika.

  j) Opina je osnovna jedinica lokalne samouprave koja je, na osnovu ispunjavanja propisanih kriterija, uspostavljena zakonom.

  k) Selo je naseljeno mjesto ije se stanovnitvo preteno bavi poljoprivrednom djelatnou. l) Graevinsko zemljite je neizgraeno i izgraeno zemljite u naseljenim mjestima i

  izvan njih, koje je prostornim i urbanistikim planovima namijenjeno za izgradnju

  graevina i vrenje drugih zahvata u prostoru, u skladu sa odredbama ovog Zakona.

  m) Ureeno graevinsko zemljite je zemljite na kome su obavljeni radovi na pripremanju i opremanju zemljita prema planskim dokumentima i programu ureenja graevinskog

  zemljita.

  n) Graenje je materijalizacija graevinsko - tehnike zamisli u prostoru, a obuhvata izvoenje pripremnih radova, graevinskih, zanatskih, instalaterskih radova, ugradnju i

  montau opreme, gotovih graevinskih elemenata i konstrukcija, te vrenje drugih

  zahvata u prostoru. Graenjem se smatraju i radovi rekonstrukcije, dogradnje,

  nadziivanja/nadogradnje, sanacije, rehabilitacije, konzervacije, izgradnje privremenih

  graevina i uklanjanja graevina.

  o) Pripremni radovi su radovi na pripremi gradilita, odnosno radnje vezane za postavljanje ograde, izvoenje radova i graenje pomonih graevina privremenog

  karaktera koji se izvode za potrebe organizovanja gradilita i primjene odgovarajue

  tehnologije graenja, pripremu odgovarajueg prostora za skladitenje graevinskog

  materijala, te organizovanje saobraajne komunikacije unutar gradilita i pristupnih

  puteva, izrada gradilinih instalacija i njihovih prikljuaka.

  p) Rekonstrukcijom se smatra izvoenje radova na postojeoj graevini kojima se: mijenjaju konstruktivni elementi koji bi mogli uticati na stabilnost graevine ili njenih

  dijelova; uvode se nove instalacije ili ugrauje nova oprema u graevinu, mijenja

  namjena, tehnoloki proces ili vanjski izgled graevine, te mijenjaju uslovi pod kojima

  je, na osnovu odobrenja za graenje, izgraena graevina. Ne smatraju se

  rekonstrukcijom radovi na zamjeni, dopuni i popuni opreme ako je to u skladu sa

  namjenom graevine, kao i radovi koji su posebnim zakonom utvreni kao odravanje

  graevine. Rekonstrukcijom graevine smatraju se i radovi kojima se oteena

  graevina, ije oteenje prelazi 70 %, dovodi u stanje prije oteenja, ako je oteenje

  nastalo kao posljedica starosti graevine ili kao posljedica prirodnih i ljudskim

  djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja.

 • 5

  q) Rehabilitacija je graevinsko - tehniki postupak kojim se poboljavaju strukturne i funkcionalne karakteristike nekog graevinskog sklopa, koji je naroito izloen

  uticajima u upotrebi, pa se postupak rehabilitacije mora vie puta provoditi u toku

  eksploatacijskog vijeka graevine.

  r) Sanacijom se smatra izvoenje radova radi ouvanja bitnih svojstava graevine u toku njenog trajanja, kojima se ne mijenjaju uslovi u skladu sa kojima je izgraena.

  s) Otklanjanje arhitektonskih barijera podrazumijeva stvaranje uslova za samostalan i siguran prilaz objektu, ulazak u objekat, te pristup i upotrebu svih prostorija i instalacija

  u objektu za osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima.

  t) Odravanjem graevine smatra se praenje stanja graevine i izvoenje radova nunih za funkcionalnost, sigurnost i pouzdanost graevine, ivot i zdravlje ljudi, te za

  ouvanje bitnih tehnikih svojstava i drugih uslova propisanih za predmetnu graevinu.

  u) Konzervacijom graevine smatra se izvoenje radova kojima se oteena ili nedovrena graevina zatiuje od daljeg propadanja, a do sticanja uslova za njenu sanaciju,

  rekonstrukciju ili dovrenje radova na nezavrenoj graevini.

  v) Dogradnjom se smatra svako proirenje postojee graevine kojim se zauzima zemljite ili prostor u odnosu na tu graevinu, ako dograeni dio ini graevinsku i funkcionalnu

  cjelinu sa graevinom koja se dograuje, a kojom se mijenjaju uslovi iz lokacijske

  informacije, odnosno urbanistike saglasnosti i odobrenja za graenje.

  w) Nadziivanjem/nadogradnjom se smatra izgradnja jedne ili vie etaa, kao i preureenje krovita ili potkrovlja na postojeim graevinama, kojim se poveava visina graevine i

  dobija novi prostor.

  x) Zatita graevina kulturno - historijskog naslijea u zavisnosti od vrste i lokacije