Zamena pumpe za vodu

  • View
    17

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zamena pumpe za vodu

Transcript

1. Sistem za hlaenjeMotor sa unutrasnjim sagorevanjem koji pokree skoro sve automobile radi na principu unutrasnjeg sagorevanja. Prilikom sagorevanjasmee vazduha i goriva u motoru razvija se velika toplota - dovoljna da za 10 minuta istopi blok motora teak 50 kilograma. Pri normalnoj brzini. temperature u cilindrima mogu da dostignu ak 2000 C, dok na vrhu klipova mogu da budu oko 300 C. Sistem za hlaenje odriava motor na optimalnoj

temperaturi. Temperatura se regulie na dva naina:

hlaenjem vazduhom i

hlaenjem vodom.

Najei su sistemi za hladenje vodom. Za svaki automobilski motor postoji optimalan raspon temperature pri kojoj najbolje radio Bez efikasnog sistema za hlaenje, motor bi za nekoliko minuta bio uniten od sopstvene toplote. S druge strane, izvesna koliina toplote potrebna je za zagrevanje smee vazduha i goriva radi boljeg sagorevanja u cilindrima. Znaaj regulisanja temperature najbolje se uoava po neravnomernom radu hladnog motora.

Blok motora koji se hladi vodom upalj je oko cilindara. Taj prostor ispunjen je tenou za hladenje koja okruuje cilindre. Tenost za hlaenje se zatim vraa u blok motara gde preuzima toplotu od cilindara i odvodi je u hladnjak. Termostat, ventil koji reaguje na toplotu, prati strujanje tenosti i odreduje temperaturu motora. Termostat se otvara i zatvara prema promeni temperature tenosti za hlaenje do koje dolazi usled promena uslova vonje i vremenskih prilika.

U poetku se kao tenost za hlaenje motora koristila obena voda. Meutim, obina voda nije pogodna stoga sto se smrzava, suvie lako isparava i moe da ima koroziono dejstvo. Delimian rastvor vode i metil-alkohola spreava da se tenost za hlaenje zimi smrzne, a ako se dodaju isredstva za spreavanje korozije, otporna je i na koroziju. S obzirom da alkohol sniava taku kljuanja od 100 C na 78 C i isparava, najbolje

reenje predstavlja trajni antifriz. Antifriz se sastoji od etilen-glikola I aditiva kao to su sredstva za spreavanje korozije. U rastvoru sa vodom (1: 1) antifriz izdrava temperature od -40 C do l30 C. Savremeni sistemi za hlaenje sa trajnim antifrizom rade veoma dobro i stoga im se obino obraa malo panje. Medutim, nijedan antifriz ipak nije vean s obzirom da se aditivi troe. Zanemarivanje sistema za hlaenje moe da prouzrokuje curenje iz spojeva na bloku motora, troenje cevovoda, cevi hladnjaka i pumpi to sve dovodi do pregrejavanja i trajnog oteenjamatora. Uz odgovarajue odravanje, kao to su zamena creva, remena i eventualno poklopca hladnjaka iIi termostata, sistemn za hlaenje moe

da traje godinama. U stvari, vano je da tenost za hlaenje u sistemu bude ista i da svi delovi rade pravilno.

2. Delovi sistema za hlaenjeDelovi sistema za hlaenje su:

Hladnjak,

Ventilator,

Ventilator sa spojnicom,

Elektrini ventilator,

Pumpa za vodu,

Remen ventilatora,

Termostat,

Poklpoac hladnjaka,

Creva i

Tenost za hlaenje.Hladnjak se sastoji od tankih creva i rebara. Vrela tenost za hlaenje tee kroz cevi i hladi se vazduhom koji struji oko cevi i rebara.Na praznom hodu ili pri maloj brzini kretanja, ventilator usisava spoljanji vazduh koji prolazi kroz hladnjak i rashlauje tenost za hlaenje.Na nekim tipovima vozila ventilator je montiran na spojnici koja mu omoguava da se okree manjom brzinom iIi da se slobodno okree kada nije potrebno maksimalno hladenje, kao i u sluajevima kada je motor hladan iIi kada se automobil dovoljno brzo kree da dovoljno vazduha prolazi kroz hladnjak. Spojnica ventilatora smanjuje nepotrebno optereenje matora i doprinosi tednji goriva.Na automobilima sa prednjim pogonom i popreno postavIjenim motorom, elektrini ventilator koristi se za usisavanje vazduha kroz hladnjak. Ventilator se ukljuuje i iskljuuje pomou termoprekidaa u hladnjaku iIi bloku motora. Ventilator ostaje iskljuen sve dok se temperatura tenosti za hlaenje ne podigne iznad 90-95 C kada se ventilator ukljuuje i radi sve dok se temperatura tenosti za hlaenje ne spusti ispod granine temperature u termostatu.Pumpa za vodu odvodi tenost za hladenje kroz hladnjak (iIi kroz obilazni vod) i omoguava njeno cirkulisanje kroz blok motora i glavu cilindra. Remen ventilatora slui za pogon ventilatora i pumpe za vodu. Ako proklizava iIi se pokida, motor ce brzo poeti da se pregrejava.Koliina tenosti za hlaenje koja prolazi kroz hladnjak regulie se pomou termostata. Termostat odrava rad motora na odreenoj temperaturi i esto se, po hladnom vremenu iIi laganoj vonji, skoro zatvara. Pumpa tada panovo alje tenost kroz motor preko obilaznog voda hladnjaka.Poklopac sa ventilom za regulisanje pritiska regulie pritisak u

sistemu za hlaenje. Tenost za hlaenje, kao i voda, pod pritiskom kljua na visokoj temperaturi. Stoga je sistern za hlaenje predvien da radi na visokim temperaturam a pod pritiskom.

Hladnjak ima dva creva. Jedno crevo slui za dovod tenosti za hlaenje, a drugo za odvod. Mnogi automobili takoe imaju obilazno crevo hladnjaka. Obilazno crevo omoguava da tenost za hlaenje ne prolazi kroz sistem za hlaenje kada je termostat iskljuen. Neki automobili imaju unutranji obilazni kanal ugraen u pumpu za vodu. Na svim spojevima creva nalaze se obujmice koje obezbeuju hermetiki

spoj. Najee se koriste obujmice sa vijkom i obujmice sa oprugom. Kod obujmica sa vijkom pritezanje ili otvaranje obujniica vri se okretanjem

vijka, a kod obujmica sa oprugom krajevi moraju da se pritegnu kletima da bi se obujmica skinula iIi montirala.

Tenost za hlaenje u sistemu za hlaenje sastoji se od meavine antifriza i vode. Proizvoai automobila preporuuju meavinu u razmeri 1: 1 to prua zatitu tokom cele godine.

3. Pumpa za vodu - princip rada i deloviPumpa za vodu se obino ugrauje ispred bloka motora, a pokree je kolenasto vratilo pomou klinastog remena. Na drugoj strani pogonskog vratila pumpe je obino privren i ventilator, osim u sluajevima kad ventilator ima vlastiti (elektrini) pogon.

Pumpa usisava vodu iz donje komore hladnjaka u vodne prostore motora, gde voda oduzima toplotu s vruih delova motora i zagrejana otie u gornju komoru hladnjaka.

Rashladna voda po potrebi zagrijava unutranjost automobila, a u nekim automobilima i usisni razvodnik motora. Deo rashladne vode namenjen grejanju tee iz vodnih prostora glave motora u izmjenjiva toplote grejaa, gdje toplotu predaje vazduhu za zagrevanje unutranjosti.

Na vratilu pumpe za vodu je lopatasti rotor. Voda ulazi u blizini pogonskog vratila, a lopatice je usmeravaju u vodne prostore motora.

Kada je strujanje rashladne tenosti zatvoreno termostatom, pumpa ubrzava samo kruenje vode u samom motoru.

Na pumpi razlikujemo kuite,vratilo pumpe na kome se nalazi turbine sa lopaticama.Vratilo pumpe,okree se na kuglinim leajevima .Na prirubnici, pomou zavrtnja privruje se remenica, preko koje se pokree vratilo pumpe, odnosno ventilator pumpe.Novo konstruktivno rjeenje sa elektrinim pogonom ventilatora je povoljnije, jer se ventilator ukljuuje i iskljuuje u zavisnosti od temperature u sistemu za hlaenje, jedno od rjeenja povremenog ukljuivanja iskljuivanja ventilatora obezbjeeno je podsredstvom elektromagnetne spojnice, koja se ukljuuje preko prekidaa, i u zavisnosti od radne temperature tenosti za hlaenje. 4. Postupak demontae i montae pumpe za voduKad je pumpa za vodu neispravna, iz prostora za motor obino se uje kloparanje. Pregrejavanje motora je mogue, ali pre nego sto do njega

doe, obino se primeti kako pumpa proputa. Drugi znaci kvara su labavi i istroeni leajevi.

Da bi se ovo proverilo, jednostavno treba iskljuiti motor, a onda pokuati pokrnuti ventilator napred nazad. Svako pameranje izmeu ventilatora i pumpe za vodu pokazuje da su leajevi izlizani i da pumpu treba zameniti.Zamena pumpe za vadu, sastoji se od skidanja ventilatora, pogonskih remena i vijaka koji privrsuju pumpu za motor. To se radi na sledei nain.Kada se motor ohladi, skini se poklopac hladnjaka; to se radi kako bi se olakalo isputanje tenasti za hlaenje. Kljetama odvrne ispusna slavina u blizini dna hladnjaka. Kada je tenost za hlaenje potpuno isputeno iz

hladnjaka, zavrne se slavina. Zatim, pomou kljua se skidaju sva pogonska remena. Potom se skinu svi cevovodi spojeni sa pumpom za vodu. Moe da ih bude tri: Dolnje crevo hladnjaka,

crevo grejaa i obilazno crevo. Na crevirna sa obujnica na zavrtanj, olabavi odvijaem zavrtanj i izvue obujmica du creva. Kada imamo obujmicu sa oprugom, pritisnu sekrajevi kletima da bi se skinuli sa creva. Kada sklonimo obujmice, prelazimo na skidanje creva sa prikljuaka.

Kljuem skinuti vijke koji privruju ventile za pumpu za vodu.

Kljuem sa ozubljenjem i odgovarajuim umetkom skinite vijke koji privruju pumpu za vodu. Treba da ih ima etiri do sedam.Izvuemo pumpu, u retkim sluajevima moe da bude potrebno da skinemo i hladnjak da bi smo doli do pumpe za vodu, odnosno da bismoskinli masku, creva i nosae hladnjaka.Zatim, staviti krpu u otvor u kome je bila pumpa. Grebaem skiniti staru zaptivku i sredstvo za zaptivanje sa nosee povrine pumpe za vodu na bloku motora. Moramo pazite da nam komadii stare zaptivke ne upadnu u otvor gde se pumpa za vodu privruje za blok motora.

Potom, naneti sredstvo za zaptivanje sa one strane nove zaptivke koja je u dodiru sa bIokom motora. Staviti zaptivku na povrinu bloka motora gde stoji pumpa.

Novu pumpu za vodu treba staviti preko zaptivke na predvieno mesto u bloku motora. Namestiti rukom vijke za privrivanje pumpe za vodu i

pritegnute ih. Upotrebiti kljuc sa ozubljenjem i odgovarajui umetak kako bismo dobro pritegli vijke.Namestiti ventilator iii kainik na novu pumpu za vodu i namestiti vijke za privrivanje.

Vratite sva creva. Obavezno koristiti nove obujmice za creva ukoliko.Skinite hartijom za gIaanje ostatke sredstva za zaptivan