zavarivanje uputstvo

Embed Size (px)

Text of zavarivanje uputstvo

Aparat za zavarivanje u atmosferi zatitnog gasa MIG 155/6W

English Franais Dansk etina Slovenina Nederlands Italiano Norsk Svenska Magyar Hrvatski Slovenina Romnete Bosanski Srpski

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

SRB

# 20072 Copyright Gde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - 74549 Wolpertshausen - Germany

Pre upotrebe alata, paljivo proitajte uputstvo za upotrebu.

SRB

A.V. 1 Za pretampavanje, i delimino, potrebno je odobrenje. Zadrava se pravo na tehnike izmene.

1

Aparat

Aparati za runo zavarivanje u atmosferi zatitnog gasa sa automatskim pomakom ice, omoguavaju spajanje metalnih delova pomou procesa topljenja ivica koje treba spojiti i drugih dodatnih materijala. Proces topljenja prouzrokuje elektrini luk, koji nastaje izmeu materijala koji se vari i metalne ice koja kontinualno izlazi iz gorionika, i koja slui kao dodatni materijal za spajanje delova. Vea struja zavarivanja omoguava zavarivanje debljih limova. Za tetu nastalu nepotovanjem uputstva ne preuzimamo nikakvu odgovornost. 1.1

Aparat za zavarivanje u atmosferi zatitnog gasa MIG 155/6W

Kompaktan aparat za zavarivanje vie hobi-klase. Sa 6 stepena rada, pogodan je za problematine zavarivake zahvate. Sa kontinualno podesivim pomakom ice i obimnim priborom. Oprema: Sa zavarivakim (zatitnim) vizirom i 1-satnim regulatorom pritiska. Ukljuujui 2 tokia, nazad, termika zatitna sklopka i 2m paket creva. 1.2 1.2.1 Obim isporuke MIG 155/6W 1. Aparat za zavarivanje u atmosferi zatitnog gasa MIG 155/6W 2. Kabl za masu 3. Paket creva 4. Regulator pritiska 5. Mreni-prikljuni kabl 6. Zavarivaki (zatitni) vizir

Sl. 1

2

SRB1.3 Garanija

Garancija shodno priloenom garantnom listu.

2

Opta bezbednosna uputstva

Uputstvo za upotrebu se pre prvog putanja u rad mora proitati u celosti. Ukoliko postoje nedoumice pri ukljuivanju i rukovanju aparatom, obratite se proizvoau (servisno odeljenje). DA BI OBEZBEDILI VISOK STEPEN BEZBEDNOSTI, OBRATITE PANJU NA SLEDEA UPUSTVA: PANJA! Vreme ukljuenja Snaga aparata se izraava shodno podacima na tipskoj tablici kao vreme ukljuenja (ED%), dakle odnos izmeu vremena trajanja zavarivanja i vremena hlaenja. Ovaj faktor varira kod samog aparata u zavisnosti od uslova optereenja, dakle u zavisnosti od korisne (izlazne) struje zavarivanja. Ovaj podatak prikazuje, koliko aparat sa navedenom izlaznom strujom zavarivanja pod optereenjam, moe da radi, i odnosi se uvek na interval od 10 min. Kod struje zavarivanja za ED od 60% aparat funkcionie, na primer kontinualno 6 min., nakon toga sledi faza praznog hoda, da bi se unutranji delovi ohladili, tako da se nakon toga termika zatitna sklopka ponovo ukljuuje. Upotreba aparata za zavarivanje i izvoenje zavarivakih radova, praena je opasnostima po sebe i druga lica. Prema tome rukovaoc je obavezan, da proita ova bezbednosna uputstva, da se upozna sa njima i da ih pridrava. Dakle, uvek treba imati na umu da je obazriv i dobro obuen rukovaoc, koji se uvek pridrava propis, najbolja zatita od nesrea. Pre nego to se aparat prikljui, pripremi, koristi ili transportuje, treba proitati i pridravati se sledeih propisa. INSTALACIJA(PRIKLJUIVANJE) APARATA Instalacija i odravanje aparata treba izvriti shodno lokalnim uputstvima bezbednosnih propisa . Obratite panju na stepen habanja kabla od spojnice i utinice za povezivanje. Ukoliko je oteen, mora se odmah zameniti. Obavljajte redovno odravanje postrojenja. Koristite samo kablove sa neophodnim poprenim presekom. Prikljuite kabl za masu, to je mogue blie radnoj oblasti. Treba apsolutno izbegavati primenu aparata u mokrom okruenju. Uverite se da je okolina oblasti rada potpuno suva i da su predmeti koji se u njoj nalaze, ukljuujui aparat za zavarivanje, suvi. SOPSTVENA ZATITA I ZATITA TREIH LICA Poto u toku procesa zavarivanja nastaje zraenje i toplota, morate se uveriti, da se primenjuju zatitne mere kako prema sebi tako i prema treim licima. Nemojte se nikad bez zatite izlagati dejstvu elektro-lunog zraka ili uarenom metalu. Vodite rauna da se dim koji nastaje u procesu zavarivanja usisava odn. da je mesto zuavarivanja dobro provetreno. MERE PREDOSTRONOSTI OD POARA I EKSPLOZIJE Uarena troska i iskre mogu prouzrokovati poare. Poar i eksplozija predstavljaju dodatne opasnosti. Pridravanjem sledeih propisa, oni se mogu izbei: Uklonite iz neposredne blizine radnog mesta i iz okoline, lako zapaljive materijale kao drvo, piljevinu, lakove, razreivae, benzin, kerozin, gas, acetilen, propan i sline zapaljive materijale, odn. zatititi od leteih iskri. Kao mera suzbijanja poara, treba u blizini radnog mesta pripremiti pogodno sredstvo za gaenje poara. Nemojte vriti zavarivanje ili seenje na zatvorenim rezervoarima (sudovima) ili cevima. Nemojte vriti zavarivanje ili seenje na rezervoarima (sudovima) ili cevima, i ako su otvoreni, ukoliko sadre ili su sadrali materije koje usled uticaja toplote ili vlage mogu eksplodirati ili izazvati druge opasne reakcije.

3

SRBPOSTAVLJANJE APARATA ZA ZAVARIVANJE Postavljanje aparata mora se izvriti uz potovanje sledeih propisa: Rukovaoc mora da ima slobodan pristup elementima upravljanja i prikljucima aparata. Aparat se ne sme postavljati u uskim prostorijama: Jako je vano, da je aparat za zavarivanje u provetrenoj prostoriji. Vrlo pranjave ili prljave prostorije, gde postrojenje moe da usisa prainu ili druge predmete, treba izbegavati. Aparat (ukljuujui kablovi) ne smeju predstavljati prepreke na prolazima, ili da ometaju rad treih lica. Aparat za zavarivanje se moe koristiti samo ako je postavljen na ravno tlo, sa odgovarajuim obezbeenjem boca za gas. 2.1 Ponaanje u sluaju opasnosti

Primenite, shodno povredama, mere prve pomoi i zatraite to pre strunu lekarsku pomo. Zatitite povreenog od daljih povrda i uklonite ga iz zone opasnosti. 2.2 Oznake na aparatu

Objanjenje simbola U ovom uputstvu i/ili na ovom aparatu se koriste sledei simboli: Bezbednost proizvoda:

Proizvod je u saglasnosti sa propisanim EUstandardima

Zabrane:

Zabrana, opta (povezana sa ostalim piktogramima)

Zabranjena vatra, otvoreno svetlo i puenje

Zabranjeno je povlaenje za kabl

Aparat ne koristiti na mokrom

Upozorenje:

Upozorenje/panja

Upozorenje od opasnog elektrinog napona

Upozorenje na opasnost od saplitanja

Upozorenje na tetne gasove

Upozorenje na zagrejane povrine

Preporuke:

Nosite zatitne cipele

Koristite zatitne rukavice

Koristite zatitnu odeu

Koristite zatitni vizir

Pre otvaranja izvucite mreni utika

Pre upotrebe proitajte upustvo za upotrebu

4

SRBZatita okoline:

Otpad ne bacati u okolinu ve ga propisno ukloniti.

Ambalaa od kartona se moe predati na predviena mesta za reciklau.

tetni i/ili elektrini aparati koji se uklanjaju moraju se predati na predviena mesta za reciklau.

Sistem zelena taka -Duales System Deutschland AG

Ambalaa:

Zatititi od vlage

Orijentacija pakovanja na gore

Panja lomljivo

Tehniki podaci:

Mreni prikljuak

Teina

Specifinosti proizvoda:

Zavarivaki transformator

Mreni osigura

Termika zatita

2.3

Namensko korienje

Aparat za zavarivanje u atmosferi zatitnog gasa namenjen je za termiko spajanje elika-metala pomou procesa topljenja ivica i dovoenjem dodatbog materijala. Za tetu nastalu usled nepotovanje odredbi, iz optih propisa, kao i odredbi iz ovog uputstva, proizvoa ne moe da odgovara. 2.4 2.4.1 Opasnosti i mere zatite Mehanike opasnostiOpis Ruke se mogu probosti icom. Prskajue kapi pri zavarivanju mogu prouzrokovati opekotine. Zatitne mere Nosite zatitne rukavice odn. udaljiti ruke od izlaza ice. Nosite zatitnu odeu i vizir. Ostale opasnosti

Opasnost Probadanje, ubadanje Prskanje tenosti

5

SRB2.4.2 Elektrina opasnostOpis Direktni elektrini kontakt sa vlanim rukama moe da dovede do elektrinog udara. Zatitne mere Izbegavajte kontakt sa vlanim rukama i obratite panju na odgovarajue uzemljenje. Ostale opasnosti

Opasnost Direktni elektrini kontakt

2.4.3

Termika opasnostOpis Dodir sa kompletnom diznom i radnim predmetom moe prouzrokovati opekotine. Zatitne mere Komplet dizne i radni predmet nakon rada ostaviti da se ohladi. Nosite zatitne rukavice. Ostale opasnosti

Opasnost Opekotine, promrzline

2.4.4

Opasnost od zraenjaOpis Elektini luk prouzrokuje infracrveno i ultra-ljubiasto zraenje Zatitne mere Uvek nosite pogodan zatitni vizir, zatitnu odeu i zatitne rukavice. Ostale opasnosti

Opasnost Vidljivo infracrveno zraenje, i ultra-ljubiasta svetlost

2.4.5

Opasnost od materijala i drugih materijaOpis Dua inhalacija gasova od zavarivanja moe biti tetno po zdravlje. Uarena troska i iskre mogu prouzrokovati poar ili eksploziju. Zatitne mere Radite sa usisavanjem. Radite samo u dobro provetrenim prostorijama Izbegavajte direktnu inhalaciju gasova. Nemojte aparat koristiti u zapaljivom okruenju. Ostale opasnosti

Opasnost Kontakt, inhalacija

Vatra ili eksplozija

2.4.6

Ostale opasnostiOpis Kabl ili creva mogu biti uzrok saplitanja i pada. Zatitne mere Odravajte red na radnom mestu. Ostale opasnosti

Opasnost Klizanje, saplitanje ili pad lica

2.4.7

Uklanjanje

Nain uklanjanja proizilaze iz piktograma na aparatu koji su privreni na aparatu odn.ambalai. Opis pojedinanog znaenja nai ete u oblasti Oznake na aparatu. 2.5 Zahtevi koji se postavljaju rukovaocu

Rukovaoc mora pre upotrebe alata, paljivo da proita uputstvo za upotrebu. 2.5.1 Kvalifikacija

Aparat za zavarivanje je namenjen za upotrebu od strane elektro-lunih varioca ili obuenih strunih lica sline kvalifikacije.

6