of 6 /6
Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic

Zelio Logic Komunikace bez hranic

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Zelio Logic Komunikace bez hranic

Page 1: Zelio Logic Komunikace bez hranic

Programovatelné relé

Zelio LogicKomunikace bez hranic

Page 2: Zelio Logic Komunikace bez hranic

Jednoduše si vyberteze ‰iroké nabídky Zelio Logic

� Jednoduchá montáÏ

Upevnûní bez náfiadí na DIN li‰tu nebo montáÏní

desku.

� Jednoduchá integraceKompaktní rozmûry u‰etfií místo v rozvádûãi(v˘‰ka 90 x ‰ífika 71,2 x hloubka 59 mm pro model s 12 v/v).

V˘stupy� reléové

� tranzistorové

Napájení� 24 V AC

� 100–240 V AC

� 12 V DC

� 24 V DC

Normy acertifikace:

Se Zelio Logic Modularposkytnete v˘kon a moÏnost dal‰ího rozšířeníJednodu‰e pfiidejte komunikaãní nebo roz‰ifiující v/v modul:

�Modbus (slave) nebo Ethernet (server)

� Analogové vstupy s lep‰ím rozli‰ením (10 bitÛ) a analogové v˘stupy

� AÏ 40 diskrétních v/v za velmi v˘hodnou cenu

Se Zelio Logic Compactoptimalizujete cenu fie‰ení dle potfieb své aplikace� S nebo bez displeje a tlaãítek

� S nebo bez hodin

3 kompaktní moduly� S 10, 12 nebo 20 v/v

� Verze s nebo bez displeje

a tlaãítek

2 báze� 10 a 26 v/v

� Roz‰ifiitelné aÏ na 40 v/v

Komunikaãní moduly� Modbus a Ethernet

Roz‰ifiující moduly� Diskrétní 6, 10, 14 v/v

� Analogové 4 v/v

Optimalizujte dobu instalace

� Jednoduchá kompletace

Snadno nacvaknete pfiídavn˘ modul

k Zelio Logic Modular.

Záloha dat+ datum a ãas:

10 let!

Vstupy� koncové spínaãe

� 3drátová indukãní ãidla

� ãidla a potenciometry

(0–10 V)

Rozhraní� programování z PC

� pamûÈov˘ modul

� pfiipojení modemu

� Bluetooth rozhraní

Programovatelné relé Zelio Logic je urãeno pro fiízení jednoduch˘ch automatizaãních systémÛ od 10 do 40 v/v.Snadn˘ v˘bûr, instalace a programování ho pfiedurãuje pro ‰irokou ‰kálu apli-kací. MÛÏete si vybrat ze dvou variant – Compact (s pevnû danou konfigurací)nebo Modular (umoÏÀuje pouÏití roz‰ifiujících modulÛ). Zelio Logic nabízí dva programovací jazyky Funkãní bloky nebo Kontaktníschémata.

Page 3: Zelio Logic Komunikace bez hranic

V‰ude, kde jste,komunikujte jednodu‰e

Pomocí LCD displeje a tlaãítek pfiímo na relé Zvlá‰È velk˘ displej umoÏÀuje komfortní prohlíÏení informací, jednoduché nastavení a programové zmûny.

Lokálnû s pouÏitímkomunikace Modbusnebo Ethernet Univerzální síÈ propropojení Va‰ichautomatizovan˘chsystémÛ a zafiízenímezi sebou a nanadfiazenou úroveÀ.

Bezdrátovû pfii programování AÏ do vzdálenosti10 m od relé ZelioLogic pomocí Blue-tooth rozhraní, které jednodu‰e zasunetemísto programovacíhokabelu.

Do 3 metrÛ s programovacímkabelem: - RS232 (SUBD9)- USB.Programujte, simulujte, nahrávejte a modifikujte Vá‰program a dohlíÏejtena svou aplikaci.

Odkudkoliv s pouÏitím modemu(GSM nebo PSTN) Monitorujte a fiiìtena dálku své aplikace.

Kontaktní schéma (LADDER)� 12 pfiedprogramovan˘ch funkcí

� 120 fiádkÛ, 5 + 1 sloupcÛ

� Univerzální

Funkãní bloky (FBD)� Lze pouÏít aÏ 200 funkãních blokÛ

� 32 pfiedprogramovan˘ch funkcí

� Flexibilní

Vyberte si jazyk

Programujterychle a lehce

� V˘bûr ze dvou jazykÛ (kontaktníschéma nebo funkãní bloky)

� Simulaãní a monitorovací reÏim

� âeské prostfiedí

Page 4: Zelio Logic Komunikace bez hranic

Sdílejte informacea mûjte své instalace pod dohledem

Komunikace pomocí modemÛ

Monitorujte a fiiìte vzdálenû své aplikace

� Vyhnûte se zbyteãn˘m servisním v˘jezdÛm: komunikujte se Zelio Logic

pfies mobilní telefon.

� Definujte své priority v servisu a údrÏbû.

� Provádûjte diagnostiku.

� ¤iìte své zamûstnance v údrÏbû.

Komunikaãní moduly Modbus a Ethernet

1

2

34

5

7

8

96

Vzdálená stanice Pfienosová síÈ Pfiijímací zafiízení

5

4

4

6

1

5+

2

2

2

3

4

3

3

7

1

2 4

3

2

2

4

9

8

8

4

8

7

6

5

2

1 – Operátorsk˘ panel XBTN401

2 – Zelio Logic Modular SR3pppBD

3 – Komunikaãní modul Modbus SR3MBU01BD

4 – Modbus síÈ

5 – Rozboãovaã TWDXCAT3RJ

5+– Rozboãovaã TWDXCAT3RJ zakonãovací

6 – T-rozboãovaã 170XTS04100

7 – T-rozboãovaã VW3A8306TFpp

1 – Twido Compact TWDLCAE40

2 – Ethernet kabel

3 – Connexium Ethernet pfiepínaã 499NES25100

4 – Zelio Logic Modular SR3pppBD

5 – Komunikaãní rozhraní SR2CC

6 – Propojovací kabel SR2CBL07 (souãástí dodávky modemu)

7 – GSM (nebo analogov˘ PSTN)

8 – Komunikaãní modul Ethernet SR3NET01BD

9 – Roz‰ifiující analogov˘ modul SR3XT43BD (2 vstupy/2 v˘stupy)

1 – Ovládaná technologie2 – Zelio Logic Compact nebo Zelio Logic

Modular s hodinami3 – Komunikaãní rozhraní SR2COM014 – GSM nebo analogov˘ PSTN modem5 – GSM komunikaãní trasa6 – Analogová PSTN komunikaãní trasa7 – PC vybavené analogov˘m nebo

GSM modemem 89 – Mobilní telefon

Page 5: Zelio Logic Komunikace bez hranic

(1) Musí b˘t pouÏity ve spojení s komunikaãním modulem SR2COM01 (propojovací kabely jsou souãástí).

Komunikaãní rozhraní, modemy, Zelio Logic alarm software

Komunikace Modemy (1) Alarm management software

Napájecí napûtí 12...24 V DC 12...24 V DC 12...24 V DC –

Popis – RTC Modem GSM Modem PC CD-ROM (Windows 98, NT, 2000, XP)

Typové oznaãení SR2COM01 SR2MOD01 SR2MOD02 SR2SFT02

Startovací balíãky pro rychl˘ zaãátek

obsahují: relé Zelio Logic, Zelio Soft 2

a programovací USB kabel (SR2USB01)

(1) Programování pouze v jazyku kontaktních schémat (LADDER).(2) V typovém oznaãení nahraìte • ãíslem 1 pro reléové v˘stupy nebo ãíslem 2 pro tranzistorové v˘stupy.

Zelio Logic Modular (*) S displejem

Stfiídavé napájecí napûtí 24 V AC 100...240 V AC 12 V DC 24 V DCPoãet vstupÛ a v˘stupÛ 10 26 10 26 26 10 26

Poãet vstupÛ Diskrétní vstupy 6 16 6 16 16 6 16

Z toho analogov˘ch 0–10 V – – – – 6 4 6

Poãet v˘stupÛ 4 relé 10 relé 4 relé 10 relé 10 relé 4 10

Hodiny Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Typové oznaãení SR3B101B SR3B261B SR3B101FU SR3B261FU SR3B261JD SR3B10•BD(1) SR3B26•BD(1)

Moduly roz‰ífiení pro Zelio LogicSR3B••••• (2)

Komunikace Diskrétní vstupy/v˘stupy Analogovévstupy/v˘stupy

PouÏití Modbus Ethernet – –

Poãet vstupÛ a v˘stupÛ – – 6 10 14 4

Poãet vstupÛ Diskrétní vstupy – – 4 6 8 2 (0…10 V, 0...20 mA, PT100)

Poãet v˘stupÛ – – 2 relé 4 relé 6 relé 2 (0…10 V)

Typové oznaãení 24 V AC – – SR3XT61B SR3XT101B SR3XT141B –100…240 V AC – – SR3XT61FU SR3XT101FU SR3XT141FU –12 V DC – – SR3XT61JD SR3XT101JD SR3XT141JD –24 V DC SR3MBU01BD SR3NET01BD SR3XT61BD SR3XT101BD SR3XT141BD SR3XT43BD

Zelio Logic Compact

Zelio Soft 2 software a záloÏní pamûÈ

Programovací software Propojovací kabely Bezdrátové pfiipojení

ZáloÏní pamûÈ

Popis PC CD-ROM (Windows 98, NT, 2000, XP) (1) Seriov˘ RS232, SUB-D9 USB Bluetooth EEPROM

Typové oznaãení SR2SFT01 SR2CBL01 SR2USB01 SR2BTC01 SR2MEM02

Zelio Logic Compact

Zelio Logic Modular

(*) MÛÏe b˘t roz‰ífien o 1 v/v modul roz‰ífiení. Základní moduly s napájením 24 V DC mohou b˘t roz‰ífieny o 1 komunikaãní modul a/nebo 1 v/v modul roz‰ífiení.(1) V typovém oznaãení nahraìte • ãíslem 1 pro reléové v˘stupy nebo ãíslem 2 pro tranzistorové v˘stupy.(2) Napájení modulÛ roz‰ífiení je zaji‰tûno ze základního modulu Zelio Logic Modular.

Komunikace Zelio Logic pomocí modemÛ

Zelio Soft 2 a startovací balíãky Startovací balíãky

Typové ozn. ObsahujeSR2PACK2BD SR2B201BD + prg. kab. USB + CD

SR2PACK2FU SR2B201FU + prg. kab. USB + CD

SR2PACKBD SR2B121BD + prg. kab. USB + CD

SR2PACKFU SR2B121FU + prg. kab. USB + CD

SR3PACK2BD SR3B261BD + prg. kab. USB + CD

SR3PACK2FU SR3B261FU + prg. kab. USB + CD

SR3PACKBD SR3B101BD + prg. kab. USB + CD

SR3PACKFU SR3B101FU + prg. kab. USB + CD

Bluetooth rozhraní

pro bezdrátové pfiipojení k Zelio Logic

Stfiídavé napájecí napûtí 24 V AC 100...240 V ACPoãet vstupÛ a v˘stupÛ 12 20 10 12 20 20

Poãet vstupÛ Diskrétní vstupy 8 12 6 8 12 12

Poãet v˘stupÛ 4 relé 8 relé 4 relé 4 relé 8 relé 8 relé

Hodiny Ano Ano Ne Ano Ne Ano

Typové oznaãení S displejem SR2B121B SR2B201B SR2A101FU(1) SR2B121FU SR2A201FU(1) SR2B201FUBez displeje SR2E121B SR2E201B SR2D101FU(1) SR2E121FU SR2D201FU(1) SR2E201FU

Stejnosmûrné napájecí napûtí 12 V DC 24 V DCPoãet vstupÛ a v˘stupÛ 12 20 10 12 20 20

Poãet vstupÛ Diskrétní vstupy 8 12 6 8 12 12

Z toho analogov˘ch 0–10 V 4 6 – 4 2 6

Poãet v˘stupÛ 4 relé 8 relé 4 relé 4 8 relé 8

Hodiny Ano Ano Ne Ano Ne Ano

Typové oznaãení S displejem SR2B121JD SR2B201JD SR2A101BD(1) SR2B12•BD(2) SR2A201BD(1) SR2B20•BD(2)

Bez displeje – – SR2D101BD(1) SR2E121BD SR2D201BD(1) SR2E201BD

Page 6: Zelio Logic Komunikace bez hranic

Síla nabídky znaãky Telemecanique

Kombinací produktÛ znaãky Telemecanique získáte kvalitní fie‰ení sv˘ch

aplikací v oblasti automatizace a fiízení.

Komunikace

¤ízení servopohonÛa krokov˘ch motorÛ

Spou‰tûní a ochranamotorÛ

Sbûrnice

a distribuované v/v

Detekce

¤ízení elektrick˘ch

motorÛ

Rozvádûãe a rozvodnice

Sarel

Mûfiení

a regulace

Ovládání, signalizace

a bezpeãnost

¤ízení procesÛa strojÛ

Schneider Electric CZ, s. r. o. Thámova 13 – 186 00 Praha 8www.schneider-electric.cz

Zákaznické centrumTel.: 382 766 333 – e-mail: [email protected] 02-2007

Obchodnû-technická dokumentace

řídicích systémů

Programovatelné reléZelio Logic

Textové operátorsképanely Magelis XBT N a XBT R

Grafické dotekové panelyMagelis XBT GT

Programovateln˘ fiídicísystém Twido

Software

KoncepceUnity V2

Elektronick˘ katalogVerze 2.6

Automatizace a fiízení