of 193 /193
Obnova katastrálního operátu novým mapováním a na podkladě pozemkových úprav Zjišťování hranic ZKI České Budějovice, červen 2013

Zjišťování hranic

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Obnova katastrálního operátu novým mapováním a na podkladě pozemkových úprav

Text of Zjišťování hranic

Nesoulad SPI a SGI

Obnova katastrlnho opertu novm mapovnm a na podklad pozemkovch prav Zjiovn hranicZKI esk Budjovice, erven 20131

innosti MapovnKP1.Zahjen, ppravn prce,Stanoven podmnek a zpsobu zpracovn,2.budovn, revize, doplnn PPBP, rekognoskace ZPBP + ZhB,kontrola souladu SGI a SPI, pedn podklad SP,3.vbr a pprava vyuitelnch podklad,vyjden k revizi, nvrh doplnn PPBP,4.zjiovn hranic,ast na ZH,5.podrobn men polohopisu,zpis zmn daj katastru na podklad GP na obvodu P,6.Obnoven SGI (v. ZE),Nmitky,7.obnoven SPI,pevzet podklad,8.nmitky ( 16 KatZ),zaveden novho SGI a SPI,9.vyhlen platnosti (62 KatV),uvdomn vlastnk neeench pozemk o platnosti novho KO,10.BPEJ.BPEJ.2

Nesoulad SPI a SGI3

Pi zjiovn hranic se provede revize dosavadnch zpis vzznamu pro dal zen (dle jen ZD ) ve smyslu ustanoven 50 odst. 4 psm. e) KatV.(4.2 Nvodu).

Proveden revize ped/bhem ZH je zsadn, nebo dochz k nesouladm mezi SPI a SGI, je vedou ke komplikacm pi vlastnm ZH.

Revize katastru / pprava ZH 4

Nesoulad SPI a SGIPi pprav daj pro tvorbu nrt ZH a SN je dobr neopomenout kontrolu daj z ISKN tkajcch se JPV a ppadn nesrovnalosti zahrnout do ppravy podklad ZH.

5

Nesoulad SPI a SGI Me se vyskytnou situace, kdy je k parcele pislouen st ciz parcely. Tato informace se dohled v ISKN.

6

Vdajch zISKN a nsledn vSN je na LV uvedeno kmenov slo st.p. 33 spodlomenm na st.p. 33/1 a st.p. 33/2. Vrozporu sdaji vSPI je vmap KN a nsledn vnrtu ZH . 321 zakreslena pvodn st.p. 33, bez jakhokoliv podlomen.

Nesoulad SPI a SGI7

ZKI esk Budjovice, 2013Nesoulad SPI a SGI

8

ZKI esk Budjovice, 2013Vdajch zISKN a nsledn vSN je na LV uvedena st.p. 377, ta vak na map KN zobrazena nen (pouze nejasn obrys zkresu proveden tukou). Nesoulad SPI a SGI9

Nesoulad SPI a SGI10

Komise provuje dal daje, kter jsou obsahem katastru, a to daje o vlastnku, pozemku, budov a vodnm dle uveden v soupisu nemovitost a zjiuje jejich ppadn zmny ( 56 odst. 3 katastrln vyhlky).

Zjist-li chybu v dajch katastru nemovitost podle 52 odst. 2 katastrln vyhlky, postupuje se podle 8 katastrlnho zkona. Jin nepesnosti v dajch katastru se nepovauj za chyby; sprvn daje se po jejich zjitn zap z moci edn.Nesoulad SPI a SGI11

Nesoulad SPI a SGI

12

13Nrt ZH13

Hranice k.. (obce) a ji vyetench hranic (v minulosti) se prov pochzkou.

Podkladem pro ZH je vdy dosavadn katastrln opert a operty dvjch evidenc. V ppad, e si vytvme soutisk rastr, ppadn jejich vektor, je vhodn odstranit totonou kresbu a kresbu je nen obsahem katastru.

Vdy vyhotovujeme pehled nrt.

Nrty ZH se sluj v rmci k.. v ad ZPMZ, ppadn se vyhotovuj plon nrty (zejmna u KP).

Pprava ZH 14

Nrty jsou rmov (klad S-JTSK, 1:1000/2000) a blokov (1:1000/500/250). Jin mtka (pp. klady) zcela vjimen.

Maj formt A3, nebo se do tohoto formtu skldaj.

Hmotnost papru mus bt alespo 150g/m2.

Vsledky zem. innost vtho rozsahu (zamen zvod, liniovch staveb apod.) mohou bt vyuity jako podklad ZH (ed, namsto mapy), nebo se jejich zkres provede v nrtech ZH mode.Pprava ZH 15

st ustanoven 4.2.1.3 Nvodu

Obvod nrtu ZH se vol po hranicch parcel s ppadnm odsazenm zobrazen v nrtu (pro jednoznanost pslunosti podrobnch bod ke skupin), jen rozshlej a liniov parcely mohou bt rozloeny dovce nrt zjiovn hranic.

V ppad vyhotoven pomocnch grafickch koncept (mrk) v ternu se v nich uveden zznamy neprodlen pevedou do nrt zjiovn hranic a sprvnost pevedench daj se ihned zkontroluje. mrky se archivuj.Nrt ZH16

st ustanoven 4.2.1.3 Nvodu pokraovn

Nrt zjiovn hranic v barevnm rozlien obsahuje (ern, pokud nen stanoveno jinak):

vlevo nahoe slo nrtu zjiovn hranic (soupisu) a nzev katastrlnho zem,

obsah katastrln mapy (ed),

sla list vlastnictv v krouku u parcel katastru u sousedcch parcel v rmci jednoho vlastnictv me bt vyznaeno jen jednou, pokud je obvod vyznaen tekovanou rou (fialov); v ppad stavby na cizm pozemku bude krouek vyznaen stdavou arou,Nrt ZH17

parcely ve zjednoduen evidenci (v ppad vektorov podoby nrtu zjiovn hranic se hranice vyzna mapovou znakou poadov slo 2.22), parceln sla a sla list vlastnictv v krouku (zelen),

sla popisn a sla evidenn budov (v mst vstupu do budovy),

sla sousednch nrt zjiovn hranic a rozhran mezi nimi, pop. nzev sousednho katastrlnho zem,

orientace blokovho nrtu zjiovn hranic k severu (vlevo nahoe nebo vmst, kde nebude zasahovat do situace, erven) a dole uprosted jeho mtko,

Nrt ZH18

lemovku obvodu nrtu zjiovn hranic vyznaenou stdavou rou (lut),

lemovku na styku s neobnovovanou st uvnit katastrlnho zem vyznaenou stdavou rou (fialov),

vpravo dole text: datum, pedseda komise, lenov komise, nrt vyhotovil.

Tj. s tmto bychom mli jt do ternu.

Pro katastrln zem se zhotov pehled kladu nrt zjiovn hranic ve vhodnm mtku (1:10000 nebo vtm).Nrt ZH19

Barevn znzornn ternnho eten:

ern: Tlust vlastnick hranice KN parcel,

tence nevlastnick hranice parcel KN, znaky druh pozemku a zp.v., obvody budov, dal prvky polohopisu, geonames, sla LV, zpsob oznaen bod, zajiovac mry, dal popis a poznmky.

Zelen Parcely ZE, tlust/tenk vlastnick/nevlastnick.

erchovanou arou vyznaujeme nevyeten hranice, plnou vyeten. Nrt ZH20

erven: Tlust nov vlastnick hranice, pokud nen nutn doloit listinou (chyba zobrazen, posun prodnmi vlivy, nov tok ve vlast. sttu), tence nov obsah KM, nov LV, nov (zmnn) .p. a .e., odkazy na SENE, krtky, vdom proveden zmny (+ pozn. nezobrazovat)

Mode hranice z vyuitelnch podklad, v. popisu (tlust/tence),

Hnd: Tlust pomocn obvod zjiovanho zem, tence tern rafy, dal pedmty, kter nejsou obsahem KM, doplujc mra, poznmka o stabilizaci a situaci.

Podezdvky plotu jsou vdy tence, v barv pidruen ry (samostatn se zakresl hnd).Nrt ZH21

Dle: Budovy v obvodu se vybarv rov,

na dolnm okraji se dopln datum ukonen eten v ternu, jmno a podpis vyhotovitele nrtu, kulat raztko katastru,

pokud byla parcela zapsna na jinm (nebo ve vce) soupise(ch) nemovitost, tato skutenost vy vyznaNrt ZH22

Obsah nrtu ZHZobrazen hranice pozemku

Rozlien sly ry pro vlastnickou hranici (tlust ra) a pro hranici druhu pozemku (tenk ra).V tomto ppad jsou ob sousedc parcely zapsny na LV jednoho vlastnka, zobrazen hranice mezi pp.3921/1 a pp. 3921/5 m bt tenkou arou, nikoliv silnou, jak je vyjdeno v nrtu ZH.

m bt tenk ra23

Obsah nrtu ZH

Pedmty obsahu katastrln mapy jsou stanoveny v 16 katastrln vyhlky. Hranice typu a zpsobu ochrany nemovitost a hranice rozsahu vcnch bemen se v ternu nezjiuj, jejich prbh se do vsledk obnovy katastrlnho opertu pevezme z mick dokumentace, v nrtu zjiovn hranic a mickm nrtu se nevyznauj.24

25Pomocn grafick koncepty25

mrky (pomocn grafick koncepty) z ternu se v kanceli pekresl do nrt ZH a sprvnost pevedench daj se ihned zkontroluje. Jsou soust pedvanho opertu. U vternu by se mrky mly vyhotovovat barevn, aby se odliily zmny apod.Pomocn grafick koncepty26

Pomocn grafick koncepty27

doporuujemePomocn grafick koncepty28

doporuujemePomocn grafick koncepty29

30Vyuiteln podklady30

U obnovy katastrlnho opertu novm mapovnm je prioritou vyeten a zmen stavu vternu ped pevzetm zdvjch podklad.

Vppad pevzet zvyuitelnch podklad bude kresba mode.

Lomov body jsou zobrazeny bez teek, svjimkou nalezench bod vternu, zobrazench ern se znakou stabilizace dle ternu.

U pozice vyuitelnho podkladu zobrazenho mode se uvd slo ZPMZ, vzvorce slo roku vyhotoven, tak mode. Zrove vpoznmce SN se uvede slo ZPMZ.

Vnrtu ZH se mapovou znakou zobraz pouze nalezen meznky, nikoliv pevzat zvyuitelnch podklad. Vyuiteln podklady31

Obsah takovch podklad v rozsahu pedmt obsahu katastrln mapy se dokresl mode do pslunho nrtu zjiovn hranic (4.2.1.3 Nvodu). Do nrtu ZH se popis vyuitelnho podkladu uvd s rokem jeho vyhotoven v zvorce.sprvn chybn

chyb rok vyhotoven v zvorceVyuiteln podklady32

V nrtu ZH se vyzna body, kter budou pouity jako kontroln pro posouzen vyuitelnosti podkladu mapovou znakou podle jejich stabilizace a poznmkou (nap. kontr. bod) a identick body pro zajitn vyuitelnosti podkladu mapovou znakou . 1.10 podle bodu 10.2 plohy KatV.Vyuiteln podklady33

U vyuitelnho podkladu u st.p. 69 jsou chybn zobrazeny lomov body ernou tekou spopisem sla bodu. V tomto ppad by u vyuitelnho podkladu mla bt modr ra souvisl, ern teka by se u vyuitelnho podkladu zobrazila pouze tehdy, pokud by se zachoval a pi ZH nalezl vternu znak stabilizace a ten se vyetil a dodaten zamil pi podrobnm men pro mapovn.

Vyuiteln podklady34

sprvnVyuiteln podklady35

Sprvn vyznaeno, ale hranice, kter je mon zamit (budovy atp.) se nepebraj (zam se). Vyuiteln podklady36

Zde nen zejm, kter st hranice bude pebrna zvyuitelnch podklad.Vyuiteln podklady37

chybnVyuiteln podklady38

chybnVyuiteln podklady39

Oprava chybnho zkresu40

414141Oprava chybnho zkresu ( 57 odst. 3 psmeno a KatV 4.2.2.7 Nvodu)mapa KN nrt ZH41

424242Oprava chybnho zkresu

Poznamenn zmny a jej podepsn v SN nutno provst u vech zainteresovanch vlastnk.

Podpis vlastnka LV 67Podpis vlastnka LV 29242

434343Oprava chybnho zkresu mapa KN nrt ZH

43

444444Poznamenn zmny a jej podepsn v SN nutno provst u vech zainteresovanch vlastnk.Podpis vlastnka LV 328Podpis vlastnka LV 38144

Chybn zobrazen hranice dle ( 57 odst. 3 psmeno a KatV) a jeho patn znzornn do nrtu ZH

mapa KNchybn znzornn v nrtu ZH

454545Oprava chybnho zkresu45

Zmna prbhu vlastnick hranice mezi stp 44 x stp. 43/1 (jin strana kolny na stp. 43/1) mus bt zobrazena ervenou silnou arou. Zobrazte sluku z pvodn mapy KN na rozhran stp. 43/1 x stp. 44 aerven pekrtnte. Novou sluka u kolny smrem do dvora stp. 43/1 a novou sluku u zpadn strany stodoly smrem do dvora stp. 44 zobrazte erven. V poznmce SN pro LV 70 je informace o zmn uvedena vetn podpisu vlastnka, na LV 552 informace o zmn v poznmce SN nen uvedena.Poznamenn zmny a jej podepsn nutno provst u vech zainteresovanch vlastnk.

Chyb informace o zmn

Oprava chybnho zkresu46

474747Vdom zmna prbhu vlastnick hranice47

48ZKI esk Budjovice, 20134848Vdom zmna( 57 odst. 3 psmeno c) KatV nen v Nvodu)

Ukzka vdom zmny prbhu vlastnick hranice mezi stp. 430, pp. 1179/11 (LV 201) a stp. 431, pp. 1779/12 (LV 149) v neprospch pp. 1774/4 (LV 10 001).Prostor nrtu ZH . 3SN . 3Prostor nrtu ZH . 548

Vsoupise nemovitost se uvede Zmna vlast.hranice (57 odst.3 psm. c) KatV). Vlastnk vyzvn k pedloen prvnch listin.

494949Vdom zmna49

505050Vdom zmnaUkzka vdom zmny prbhu vlastnick hranice mezi stp. 430, pp. 1179/11 (LV 201) a stp. 431, pp. 1779/12 (LV 149) v neprospch pp. 1774/4 (LV 10 001). Poznamenn nutno provst u vech zainteresovanch vlastnk. Chyb u LV 149 a LV 201..SN . 5SN . 5Chyb informace o vdom zmn Prostor nrtu ZH . 5

Chyb informace o vdom zmn

50

515151Vdom zmna51

Vdom zmna obvodu budov a vodnch dl52

535353Vdom zmna obvodu budov a vodnch dl ( 57 odst. 6 KatV 4.2.2.9 Nvodu)Katastrln vyhlka:Pi zjiovn obvodu budovy nebo obvodu vodnho dla, kter nejsou doposud vyznaeny vkatastru nebo jejich obvod neodpovd zobrazen vkatastrln map, se vyzna v nrtu jejich obvod ervenou rou 0.012 a mapovou znakou budovy nebo vodnho dla. Komise upozorn vlastnka na povinnost pedloit pslunou listinu prozpis nov budovy nebo vodnho dla, poppad zmny obvodu budovy nebo obvodu vodnho dla dokatastru ( 57 odst. 6 KatV).Nvod pro obnovu katastrlnho opertu a pevod:V ppadech provedench zmn obvod budov a vodnch dl (57 odst. 6 KatV) je mon zjitn zmny zamit pi obnov katastrlnho opertu. Pedseda komise pou vlastnky, e zmny daj katastru doloen pslunmi listinami vestanoven lht, ne vak krat 30 dn oddoruen vzvy katastrlnho adu kodstrann nesoulad [ 10 psm. f) katastrlnho zkona], budou zapsny do katastru nemovitost bez geometrickho plnu vrmci obnovy katastrlnho opertu a ke dni vyhlen jeho platnosti. S tmto ustanovenm se neztotouj stavebn ady a nadle vyaduj k listin vyhotoven GP. Souasn je pou o monch sankcch [ 23 psm. c) katastrlnho zkona]. Nov zjitn obvod se vyzna erven do nrtu zjiovn hranic, pozemkm se podle poteby pidl nov parceln sla, kter se zap do soupisu nemovitost a vyzna donrtu zjiovn hranic. Zjitn zmny a nov parceln sla se zap rovn do seznamu nesoulad pro zpis do ZD. Seznam nesoulad se vytvo kekadmu soupisu nemovitost s uvedenm sla listu vlastnictv a lhty stanoven pro pedloen listin potebnch k zpisu zmny dokatastru. daje seznamu nesoulad pouije katastrln ad k vytvoen pslunch zen ZD, kter se nav na zen OO. Vzor seznamu nesoulad je v ploze . 22 a vzor ohlen zmny daj KN je vploze .17. Do doby vyhlen platnosti obnovenho katastrlnho opertu budou pedloen listiny uloeny uelabortu zjiovn hranic (4.2.2.9 Nvodu).53

545454 Pokyny . 34 eskho adu zemmickho a katastrlnho ze dne 23.4.2007 .j. ZK 77/2007-22 pro zpis nov stavby, zpis vlastnickho prva k nov stavb a zpis zmny stavby do katastru nemovitost v souvislosti se zmnou prvn pravy s innost od 1.1.2007 v platnm znn

e v l. 1 zpis nov stavby a zpis zmny stavby do katastru nemovitost, tj. dokonen stavba, rozestavn budova, budova na lesnm pozemku, budova na zemdlskm pozemku, budova na pozemku s druhem pozemku vodn plocha, stavba na vce parcelch, stavba ve vce katastrlnch zemch, budova dokonen po zpisu rozestavn budovy do katastru nemovitost, slouen staveb, rozdlen stavby, pstavba stavby, odstrann (zruen) stavby, zmna zpsobu vyuit stavby .

e v l. 2 zpis vlastnickho prva k nov evidovan stavb

Vdom zmna obvodu budov a vodnch dl ( 57 odst. 6 KatV 4.2.2.9 Nvodu)54

555555Ukzka sti Pokynu . 34

Vdom zmna obvodu budov a vodnch dl ( 57 odst. 6 KatV 4.2.2.9 Nvodu)55

565656Ukzka sti Pokynu . 34Vdom zmna obvodu budov a vodnch dl ( 57 odst. 6 KatV 4.2.2.9 Nvodu)56

575757Na podklad rozdlen problematiky v Pokynu . 34 dochz pi eten staveb v ternu ke zjednoduen a zpehlednn innost zjiovn hranic. Pkladem mohou bt nkter pomocn seznamy, o kterch bude zmnka v dalch ukzkch.

Vdom zmna obvodu budov a vodnch dl ( 57 odst. 6 KatV 4.2.2.9 Nvodu)57

58ZKI esk Budjovice, 20135858

Vdom zmna obvodu budov a vodnch dl ( 57 odst. 6 KatV 4.2.2.9 Nvodu)58

59

mapa KN nrt ZHVdom zmna obvodu budov a vodnch dl ( 57 odst. 6 KatV 4.2.2.9 Nvodu)59

Zpis zmny v SN vykazuje nedostatky. Chyb termn, sankce, nkde podpisy.podepsnototo LV je podepsnochyb podpisVdom zmna obvodu budov a vodnch dl

60

616161

Obvod budovy na stp. 386 zobrazen ern v map KN a nrtu ZH je rozestavn stavba, v SN je uvedena vzva k dodn kolaudan listiny pro zpis stavby do KN.mapa KN nrt ZH fotodokumentaceVdom zmna obvodu budov a vodnch dl ( 57 odst. 6 KatV 4.2.2.9 Nvodu)61

62ZKI esk Budjovice, 20136262

V poznmce SN nen uveden SezNe 60. Obvod budovy na stp. 386 zobrazen ern v map KN a nrtu ZH je rozestavn stavba, v SN je uvedena vzva k dodn kolaudan listiny pro zpis stavby do KN.

Vdom zmna obvodu budov a vodnch dl ( 57 odst. 6 KatV 4.2.2.9 Nvodu)62

636363

Zde je zmna budovy st.148 a dv nov budovy na parcele .1349.Vdom zmna obvodu budov a vodnch dl ( 57 odst. 6 KatV 4.2.2.9 Nvodu)63

Budova jako psluenstv stavby hlavn64

656565Zobrazen zmny vnrtu ZH a jej zpis do SNPi zjiovn, zda je budova psluenstvm stavby hlavn, se vychz z prohlen vlastnka, kter potvrd svm podpisem v soupisu nemovitost. Za psluenstv se povauj budovy, kter nle vlastnku hlavn stavby a jsou jm ureny k tomu, aby byly s hlavn stavbou trvale uvny (napklad gar, kolna, dlna, stodola, veln vodnho dla apod.). Pokud je takov budova stojc na ndvo pilehlm ke stavb hlavn psluenstvm tto stavby, nen pedmtem evidovn v katastru, zobraz se pouze jako dal prvek polohopisu podle 16 odst. 6 psm. h) KatV, a to bez vyadovn listin dokldajcch povolen el uvn. Pokud je budova psluenstvm hlavn stavby a jej obvod tvo hranici vlastnickou, druhu pozemku nebo rozhran zpsobu vyuit pozemku nebo je budovou na pozemku jinho vlastnka, je pedmtem evidovn v katastru (pozemek pod budovou se ozna samostatnm parcelnm slem). Pedmtem zjiovn hranic nejsou drobn stavby, tj. vedlej stavby, jejich zastavn plocha je men ne 16 m2, vka je men ne 4,5 m a stavby na pozemcch urench kplnn funkc lesa, slouc k zajiovn provozu lesnch kolek nebo k provozovn myslivosti, pokud jejich zastavn plocha nepesahuje 30 m2 a vka 5 m. Za drobn stavby se nepovauj stavby gar, sklad holavin a vbunin, stavby pro civiln ochranu, porn ochranu, stavby uranovho prmyslu a jadernch zazen, sklady a skldky nebezpench odpad a stavby vodnch dl [ 27 psm. m) KatZ]. 65

666666mapa KN nrt ZHZobrazen zmny vnrtu ZH a jej zpis do SN66

676767

Zobrazen zmny vnrtu ZH a jej zpis do SN67

68Odstrann (zruen) stavby68

Odstrann (zruen) stavby Pokyn . 34, st kapitoly . 1212. Odstrann (zruen) stavby 12.1 Stavba se v katastru nemovitost zru na zklad c) vsledk revize daj katastru nemovitost se skutenm stavem v ternu ( 7 katastrlnho zkona), nebo d) vsledk zjiovn prbhu hranic pro obnovu katastrlnho opertu novm mapovnm podle skutenho stavu v ternu ( 14 katastrlnho zkona).

12.2 Pi zruen stavby v katastru nemovitost se souasn, i bez nvrhu vymaou vechna prva, poznmky, informace a dal daje zapsan k pedmtn stavb; oprvnnmu z vcnho prva, kter bylo vymazno z katastru nemovitost, katastrln ad oznm, e stavba byla v katastru nemovitost zruena a v dsledku toho bylo vymazno i pedmtn vcn prvo, b) zape zmna druhu pozemku, na kterm byla stavba evidovna; zastavn plocha a ndvo se zmn, pokud z doloench listin nevyplv jinak, na ostatn plochu se zpsobem vyuit jin plocha. Jedn-li se o zmnu v katastrlnm zem s dvoj selnou adou pro slovn parcel, vyhotov katastrln ad pro tuto zmnu nemick zznam ( 84 katastrln vyhlky) a parcele piad nov parceln slo pozemkov parcely. Vlastnkovi pozemku katastrln ad oznm, e stavba byla v katastru nemovitost zruena a e bylo zmnno u parcely parceln slo a zpsob vyuit pozemku. Obdobn oznmen se doru i oprvnnmu z vcnho prva, kter je evidovno v katastru nemovitost k tomuto pozemku. 69

mapa KN nrt ZHOdstrann (zruen) stavby 70

717171

V SN na LV 487 nen uvedena informace o tto zmn.Odstrann (zruen) stavby 71

727272V pomocnm seznamu je uveden dal pklad odstrann stavby z nrtu ZH 853 na stp. 109/2 (LV 127 ).

Odstrann (zruen) stavby 72

737373V SN pro nrt ZH 853 na LV 127 je uvedena informace o tto zmn.

U stp.109/2 je zboena st RD a st RD je pistavena ped r. 1976Odstrann (zruen) stavby 73

747474

U stp. 135/2 a stp. 136/2 msto teky pouijte novou mapovou znaku . 3.19 zboenit, spolen dvr

Chybn zobrazen zboenit mapovou znakou v nrtu ZHMapov znaka zboenit, spolen dvr . 3.19Odstrann (zruen) stavby 74

75Budova bez LV75

7676Budova bez LVVnrtu ZH m bt graficky vyjdena skutenost, e budova gare na stp. 257 nen zapsna na LV.V SN na LV 10001 Pokud budova gare na stp. 257 nen zapsan na LV, vpoznmce SN chyb vzva kpedloen listiny se vemi nleitostmi, jak uruje Nvod a KatV (vetn poadovho sla seznamu nesoulad). Vppad pedloen pslun listiny vlastnkem pi ZH se do poznmky SN uvede keen budov slo tto listiny a vlastnk se upozorn na povinnost tuto listinu nechat zapsat do KN.

76

77ZKI esk Budjovice, 20137777

V poznmce SN nen informace o budov, kter nen zapsan na LV

Vpis z LV 10 001V SN na LV 10001 Pokud budova gare na stp. 257 nen zapsan na LV, vpoznmce SN chyb vzva kpedloen listiny se vemi nleitostmi, jak uruje Nvod a KatV (vetn poadovho sla seznamu nesoulad). Vppad pedloen pslun listiny vlastnkem pi ZH se do poznmky SN uvede keen budov slo tto listiny a vlastnk se upozorn na povinnost tuto listinu nechat zapsat do KN.Budova bez LV77

78Zmna hranice druhu pozemku vdsledku drobnch pozvolnch dlouhodobch posun hranic pozemk78

Zmna hranice druhu pozemku vdsledku drobnch pozvolnch dlouhodobch posun hranic pozemk ( 58 odst. 2 KatV- 4.2.2.18 Nvodu)Pirozen zmna druhu pozemku v dsledku pozvolnch dlouhodobch posun u pozemk nleejcch do ZPF (v rmci vlastnictv) se projedn s vlastnky, zkres se provede v souladu s ternem, listina se nevyaduje.79

8080 Hranice pozemku se zpsobem vyuit vodn tok80

81Zobrazen zmny vnrtu ZH a jej zpis do SNHranice pozemku se zpsobem vyuit vodn tok ( 57 odst. 5 KatV- 4.2.2.19, 4.2.2.20, 4.2.2.21, 4.2.2.24 Nvodu)

81

82Zobrazen zmny vnrtu ZH a jej zpis do SNHranice pozemku se zpsobem vyuit vodn tok ( 57 odst. 5 KatV- 4.2.2.19, 4.2.2.20, 4.2.2.21, 4.2.2.24 Nvodu)V koryt pirozenm nebo upravenm: Prov se, zda hranice toku (a zp. v.) odpovd zobrazen v KM, v ppad zmny hranice vod. toku se tato skutenost poznamen v SN, a pedmtn sti pozemk se ozna parc. sly, vyznaujeme dle situace v ternu, listina se nevyaduje, parc. slem se ozna i pvodn pozemek vodnho toku (K pod nvrh orgnu ochrany ZPF na zmnu druhu poz.).

Pokud vak pozemek toku nen evidovn dosud ve vlastnictv sttu, je teba vyjden vodoprvnho adu. V pochybnostech se vod. . vyjaduje vdy.

U toku v koryt umlm se zmna povauje za zmnu hranice druhu pozemku.82

8383 Informace o pevzet neznatelnch hranic83

8484Informace o pevzet neznatelnch hranicV pozvnce k mstnmu eten je krom jinho upozornn, e neoznaen hranice nebudou pedmtem zamen a budou do obnovenho KO doplnny podle dosavadnho zobrazen v katastrln map, poppad podle opertu dvj pozemkov evidence a vsledek doplnn bude zveejnn v prbhu zen o nmitkch ( 55 odstavec 2 psmeno c KatV).

84

85ZKI esk Budjovice, 20138585

Informace o pevzet neznatelnch hranic85

Sporn hranice86

8787Sporn hranice( 14 odst. 6 KatZ - 57 odst. 4 KatV - 4.2.2.26 Nvodu)Katastrln zkon:Pokud dojde k rozporu v tvrzen vlastnk a jinch oprvnnch o prbhu hranic pozemk, povauj se za platn ty hranice, kter jsou obsahem katastrlnho opertu. Ve vsledcch zjiovn prbhu hranic a v obnovenm katastrlnm opertu se vyzna jako sporn ( 14 odst. 6 KatZ).Katastrln vyhlka:Dojde-li k rozporu v tvrzen vlastnk o prbhu vlastnick hranice, vyzna se vnrtu dosavadn hranice podle zobrazen v katastrln map nebo vmap dvj pozemkov evidence mapovou znakou sporn hranice poadov slo 2.27 podle bodu 10.3 plohy. Komise pou vlastnky o monosti eit spor o vlastnictv pslun sti pozemku obanskoprvn cestou ( 57 odst. 4 KatV ).Nvod pro obnovu katastrlnho opertu a pevod:Dojde-li k rozporu v tvrzen vlastnk o prbhu hranice, zakresl se do nrtu zjiovn hranic jej prbh podle katastrln mapy mapovou znakou sporn hranice. Tato skutenost se zaznamen v soupisu nemovitost. Vlastnky takto dotench nemovitost pedseda komise pou o monosti eit spor o vlastnictv pslun sti pozemku obanskoprvn cestou (4.2.2.26 Nvodu ).

87

88

sporn hranicemapa KNnrt ZH . 21Sporn hranice( 14 odst. 6 KatZ - 57 odst. 4 KatV - 4.2.2.26 Nvodu)88

89ZKI esk Budjovice, 201389

Poznamenn sporn hranice a jej podepsn nutno provst u vech zainteresovanch vlastnk. V tomto ppad nen v SN uvedeno upozornn na een sporu obanskoprvn cestou. Otzka: Jak dolo k rozporu v tvrzen vlastnk o prbhu hranice, kdy se jeden z nich k ZH nedostavil?

Nedostavil seSporn hranice89

90ZKI esk Budjovice, 201390mapa KNnrt ZH . 21

V nrtu ZH doporuujeme doplnit situaci o text sporn hraniceSporn hraniceSporn hranice( 14 odst. 6 KatZ - 57 odst. 4 KatV - 4.2.2.26 Nvodu)90

91

Vlastnci jsou upozornni na een sporu obanskoprvn cestou.Sporn hranice se tk seznam nesoulad . 157.Sporn hranice91

92 Posun hranice druhu pozemk v rmci jednoho vlastnictv92

93Posun hranice druhu pozemku

Doporuujeme v nrtu ZH vyznait a do SN uvst posun hranice druhu pozemku v rmci jednoho vlastnictv. U nmitkovho zen vlastnci asto namtaj pi zmn vmry parcel. Jako zdvodnn me poslouit tato poznmka v SN a grafick znzornn v nrtu ZH.hranice druhu pozemkuvlastnick hranice93

94 Nvrh na slouen parcel 94

Nvrh na slouen parcel ( 28 odst. 16 KatV )Katastrln vyhlka:Slouen parcel splujc podmnky podle 4 odst. 3 a 7 se zapisuje na podklad ohlen vlastnka doloenho rozhodnutm nebo souhlasem pslunho stavebnho adu podle ( 82 ) stavebnho zkona, poppad jeho vyjdenm, pokud se takov rozhodnut nebo souhlas nevydv ( 28 odst. 16 KatV ).Nvod pro obnovu katastrlnho opertu a pevod:U parcel komise pezkoum, zda jsou splnny podmnky pro jejich samostatnou evidenci ( 4 odst. 3 a 5 katastrln vyhlky) a pokud tomu tak nen, parcely se pi respektovn ustanoven o oznaovn parcel ( 28 odst. 4 a 14 a 16 katastrln vyhlky) slou; nen vak ppustn sluovat parcely nebo sti parcel, pokud jsou u parcel evidovny rzn daje oprvech nebo rzn daje s prvy souvisejc, vjimkou jsou parcely nebo jejich sti, ukterch je evidovno vcn bemeno k sti pozemku, jeho rozsah byl vymezen vgeometrickm plnu ( 4 odst. 7 katastrln vyhlky). (4.2.2.25 Nvodu)95

Nvrh na slouen parcel ( 28 odst. 16 KatV )ShrnutBez rozhodnut (ppadn souhlasu i stanoviska) stavebnho adu nen mon v dajch KN slouit parcely tho vlastnka (stejnho druhu i vyuit, ppadn se stejnm JPV). Uveden je zakotveno v ustanoven 28 odst.16 KatV a tuto zsadu je nutno uplatnit jak pi veden KN (tj. v souvislosti s podanoudost oprvnn osoby o slouen parcel), tak i pi obnov kat. opertu. Vzhledem k tomu, e uveden ustanoven KatV odkazuje na 4 KatV, neuplatn se tato zsada v ppad sluovn parcel pvodn vedench ve ZE pi obnov kat. opertu nebo pi doplovn pozemk dosud vedench ve ZE dle 90KatVyhl.

Je vhodn slouit parcely bez LV stejnho druhu pozemku.96

mapa KNnrt ZHNvrh na slouen pp. 110/1 a pp. 110/2 do pp. 110/3.Nvrh na slouen parcel97

98

Na nkterch lokalitch byly pi ZH vedeny pomocn podklady, ve kterch byly shromdny nvrhy na slouen parcel s dalmi daji o LV, nrtu ZH, pvodnm a novm druhu pozemku a jeho zpsobu vyuit. Seznamy poslouily k dalmu jednn nap. se stavebnm adem.V pomocnm podkladu je nvrh na slouen pp. 110/1 (ostatn plochamanipulan plocha)a pp. 110/2 (zahrada) do pp. 110/3 (zahrada).

V poznmce SN je uvedena informace o tomto slouen parcel.

Nvrh na slouen parcel98

99 U parcel PK lze pistoupit ke slouen za obdobnch podmnek:Nvrh na slouen parcel

99

100 Pomocn podklady100

101Pomocn podkladyNa nkterch lokalitch byly pi ZH vedeny pomocn podklady, ve kterch byly pro pehlednost, krom nvrh na slouen parcel, vytvoeny dal seznamy, napklad pro zboenit, pstavby ped a po roce 1976, zmny druhu pozemku, bytek ZPF atd. Seznamy poslouily k dalmu jednn nap. se stavebnm adem.

101

Dal obsah nrtu ZH102

Dal obsah nrtu ZHDo obvodu nrtu je vhodn zahrnou blok parcel vjednom vlastnictv. Zde je parcela .69/1 tak na LV 32.32103

Chyb cel nzev nrtu ZH Nrt zjiovn hranic . 2.sprvnchybn

Dal obsah nrtu ZH104

Chybn zobrazena pvodn situace mapy KN u jihovchodn sti stp. 92 . Vzobrazen nrtu .1 do tohoto prostoru zasahuje st pp. 734/1 zobrazen ernou silnou arou, kter je vrozporu spvodn mapou KN, kde s jihovchodn sti stp. 92 soused stp. 91. Zobrazen tto zmny by mlo bt vnrtu erven silnou arou a vpoznmce SN spslunmi nleitostmi textu podle KatV.

Mapa KNnrt ZH

Dal obsah nrtu ZH105

Obsah nrtu ZHUkzka nrtu ZH s potlaenou edou kresbou situace z pvodn mapy KN a situace v map KN. V nrtu ZH nen vidt pvodn kresba, viditeln jsou pouze erven ry krtnut situace . ed obsah pvodn mapy KN vyhotoven vMG Nautil nen pi tisku a ppadnm nslednm koprovn nebo skenovn iteln. snmek mapy KN

nrt ZH106

Obsah nrtu ZH(4.2.1.3 psmeno i Nvodu)

Fialov lemovka m bt odsazena vn obvodu zjmov oblasti.Na styku s neobnovovanou st uvnit katastrlnho zem lut lemovka obvodu nrtu ZH nem bt zobrazena soubn s fialovou lemovkou vyjadujc rozhran obnovovan sti k.. od zbytku k.., ppadn rozhran dvou sousedcch zpsob obnovy KO. lut lemovka m konit na styku s fialovou lemovkou. chybnsprvn107

Obsah nrtu ZHZnaky druhu pozemku, sla parcel - viz. slovn stavebnch parcel

Mapov znaka se umisuje uprosted parcely nad parceln slo.

Budovy se vyzna mapovou znakou . 4.02 dle bodu 10.6 plohy KatV umstnou uprosted budovy a nad parceln slo (je-li to mon).

Je-li na jedn parcele vce budov tvocch tvoc psluenstv jin budovy (krom drobnch staveb), ozna se vechny budovy touto znakou. Obdobn postupujeme u vodnch dl, pouije se znaka . 4.24.108

Obsah nrtu ZHMapov znaka pro vyznaen budovJe-li budova tvoena nkolika samostatnmi stmi (pstavbami apod.), vyzna se pslunou znakou (tekou) vechny tyto sti.

sprvnchybn

chyb teka109

Obsah nrtu ZHMapov znaka pro vyznaen budovZKI esk Budjovice, 2013Je-li budova tvoena nkolika samostatnmi stmi (pstavbami apod.), vyzna se pslunou znakou (tekou) vechny tyto sti. Oproti pedchozmu pkladu teek pebv. sprvn chybn

110

Obsah nrtu ZHslovn stavebnch parcel

Pokud je na stavebn parcele postavena stavba a parceln slo se znakou lze vepsat do obvodu stavby (hlavn), umsuje se teka nad parceln slo.sprvnchybn111

Obsah nrtu ZHMapov znaky druhu pozemkuMapov znaka druhu pozemku se umisuje uprosted parcely, pokud mono nad parceln slo. chybn112

Obsah nrtu ZHslovn parcelObas se zapomene zobrazit parceln slo.

sprvn chybn

chyb113

Obsah nrtu ZHslovn parcelObas se zapomene zobrazit krom parcelnho sla tak mapov znaka druhu pozemku. sprvn chybn

chyb114

Obsah nrtu ZHslo popisn nebo evidenn

U budov se uvd slo popisn nebo evidenn, je-li takov slo pidleno, tak, e se umst podl t strany budovy, kde je vchod (dleit je pootoen textu sla popisnho), pata sel smuje k obrysov e budovy (SN 01 3411, odst. 58).

sprvn

115

Obsah nrtu ZHZobrazovn sluky

sprvnchybnzde chyb sluky116

Obsah nrtu ZHZpsob oznaen lomovho bodu hranice stabilizovan pevnm znakemVzhledem k tomu, e podle bodu 10.2 plohy KatV je mapovou znakou po. slo 1.05 oznaen lomov bod oznaen hraninm znakem, zatmco mapovou znakou 1.09 lomov bod oznaen jinm trvalm zpsobem nebo neoznaen trvale (viz pedmt v tabulce bodu 10.2 plohy KaTV), je nutno body stabilizovan v ternu nastelovacm hebem na zpevnn ploe oznaovat v nrtu zznamu podrobnho men zmn nebo v grafickm znzornn geometrickho plnu, pop. vytyovacho nrtu, nrtu ZH mapovou znakou po. . 1.05. 117

Obsah nrtu ZHVyznaen bodu na vlastnick hraniciLom vlastnick hranice oznaen mapovou znakou 1.09 lomov bod oznaen jinm trvalm zpsobem nebo neoznaen trvale (viz pedmt v tabulce bodu 10.2 plohy KatV) se vyznauje peruenm siln ern (erven) ry ped tekou znzorujc oznaen lomov bod vlastnick hranice vternu.

sprvn (m bt ern) chybnPopis stabilizace bodu (map. zn. 1.09)Sl.118

chybjc teka na vlastnick hranici m bt ve skutenosti prseksprvn chybn

Obsah nrtu ZHPklad (ne)vyznaen bodu na vlastnick hranici119

Obsah nrtu ZHPklad (ne)vyznaen bodu na vlastnick hraniciChyb teka na vlastnick hranici, dle je patrn rozdln prbh vlastnick hranice mezi stp. 38/1 a stp. 39.

sprvn chybn

120

Obsah nrtu ZHHnd prvky, kter nejsou obsahem mapy KN ZKI esk Budjovice, 2013

U hnd zobrazench pedmt, kter nejsou obsahem mapy KN, se zapomn zobrazit sluka zajiujc, do kterho pozemku hnd zobrazen pedmt nle.sprvnchybn

121

Obsah nrtu ZHVyznaen plochy zastavn budovamisprvnchybn

chyb barevn vpl budovy122

Obsah nrtu ZHBarevn vyznaen plochy zastavn budovamiZKI esk Budjovice, 2013Doporuujeme Nedoporuujeme

123

Obsah nrtu ZHZobrazen hranice pozemku

ZKI esk Budjovice, 2013

Nkdy se nezobraz st hranice parcely.

sprvn chybn

124

Obsah nrtu ZHe a barvy podezdvek (4.2.2.15 Nvodu)125Rozdln zbarven podezdvky det 1Rozlien druhu oplocen nebo ohrazen, vetn podezdvky u oplocen, se provede slabou arou ve stejn barv jako zjitn hranice. (4.2.5.1 e Nvodu). Na obrzku m slab ra rozdlnou barvu od zjitn hranice a chyb sluka.

sprvnchybn125

Obsah nrtu ZHe a barvy podezdvek ZKI esk Budjovice, 2013126Je-li vlastnick hranice nebo hranice druhu pozemku v ternu vyznaena ohradn zd, plotem s podezdvkou nebo plotem, vyzna se v nrtu zjiovn hranic pslunost kpozemku, poppad ka zdi nebo podezdvky a druh plotu znakami podle katastrln vyhlky (4.2.2.15 Nvodu).126

sprvnchybn

126

Soupisy nemovitost (SN)127

Soupisy nemovitostPozvn vlastnk z vnj strany obvodu ZH Doporuujeme vyhotovit samostatn (zvltn) SN se seznamem vlastnk pilehlch sousedcch parcel z vnj strany k eenmu zjmovmu zem.

Prbh hranice katastrlnho zem se nevyetuje, pokud byl ji dve vyeten pi obnov katastrlnho opertu vsousednm katastrlnm zem. Prbh hranice na obvodu pozemkovch prav se znovu nevyetuje. ( 57 odstavec 1 KatV) . Shrnut: ji jednou eten hranice se znovu neet.

Zobrazen situace v nrtu ZH. Za obvodem vn zjmovho obnovovanho zem mus bt sten barevn znzornny arami vlastnick hranice pilehlch sousedcch parcel KN, ZE apod. (tzv. fousy), parceln sla sousedcch parcel, sla LV v krouku.

128

Soupisy nemovitost Pokud obnova katastrlnho opertu probh v zem, kter pilh k hranici katastrlnho zem a tato hranice bude v rmci obnovy katastrlnho opertu zjiovna, jsou v soupisu nemovitost nebo vsamostatnm soupisu pro jednotliv katastrln zem uvedeny i doten nemovitosti ze sousednho katastrlnho zem (st 4.2.1.4 Nvodu).129

Soupisy nemovitost Zjiovn prbhu hranice katastrlnho zem probh i za asti tch vlastnk pozemk evidovanch vsousednm katastrlnm zem, jejich hranice jsou souasn hranic katastrlnho zem, v nm probh obnova katastrlnho opertu. Vlastnci tchto pozemk se v soupisu nemovitost vyjaduj pouze k prbhu hranice svho pozemku, kter je toton s hranic katastrlnho zem a svm podpisem potvrd souhlas s vsledky jednn komise podle 58 odst. 4 katastrln vyhlky, pop. vyjd svj nesouhlas svsledky zjiovn hranic a pipoj podpis a datum. Pi zjiovn hranice katastrlnho zem, kter je souasn hranic obce se postupuje obdobn s tm, e kezjiovn hranice je pizvn navc zstupce sousedn obce, kter svm podpisem na obalu soupisu nemovitost potvrd svj souhlas s prbhem hranice obce, pop. vyjd svj nesouhlas (4.2.2.2 Nvodu).130

Soupisy nemovitost Totonost vlastnkaTotonost vlastnka. Pedseda komise potvrd poznmkou do soupisu nemovitost, e zjistil totonost vlastnka nebo zmocnnce. Pokud zastnn osoba neproke svoji totonost, nelze s n jednat jako s vlastnkem. Jedn-li za vlastnka zmocnnec, mus bt vybaven plnou moc. Pokud zmocnnec odmtne pedat plnou moc pedsedovi komise, zape se tato informace dosoupisu nemovitost a dopln podpisem zmocnnce. (4.2.2.1 N)

pklady pln moci

pklad oven totonosti131

Soupisy nemovitost Termny - sankceDoSN se krom jinho zap informace o vyzvn vlastnk k pedloen chybjcch listin nebo jinch doklad, pop. geometrickch pln (termn) a k oznaen nesporn vlastnick hranice pozemku trvalm zpsobem a o jejich pouen o monch sankcch pi poruen podku na seku katastru, ppadn daje o oven totonosti vlastnka (4.2.5.4 Nvodu)

termnsankce132

Soupisy nemovitost Seznam nesoulad 133Zjitn zmny a nov parceln sla se zap rovn do seznamu nesoulad pro zpis do ZD. Seznam nesoulad se vytvo kekadmu soupisu nemovitost s uvedenm sla listu vlastnictv a lhty stanoven pro pedloen listin potebnch k zpisu zmny dokatastru. daje seznamu nesoulad pouije katastrln ad k vytvoen pslunch zen ZD, kter se nav na zen OO (4.2.2.9 Nvodu a ploha . 22). 133

134Soupisy nemovitost Seznam nesoulad 134

Soupisy nemovitost Seznam nesoulad 135

136136Zpisy do soupis nemovitost (vlevo erven, vpravo mode)Popis zmnyV ppadZpis v soupise nemovitostPoznmkaOven totonosti vlastnkaFOTotonost ovena podle OP XXXXXXXXXOven totonosti vlastnkaFO,zplnomocnnTotonost ovena podle OP XXXXXXXXX. Pln moc ze dne..Oven totonosti vlastnkaPO - obch spol.Vpis z OR ze dne.Poven ze dne...Totonost ovena podle OP XXXXXXXXXOven totonosti vlastnkaPO - ostatnPoven ze dne...Totonost ovena podle OP XXXXXXXXXOprava rodnho slaOpraveno R podle OP XXXXXX YY.Zmna adresyOhlena zmna adresy, doloeno OP XXXXXXXXXZmna druhu nebo zp.vyu.poz.nad 300 m2Zmna druhu pozemku parc.. XXX. Vlastnk vyzvn k dodn rozhodnut o zmn vyuit zem ve lht do .. (SezNe..).Zmna druhu nebo zp.vyu.poz.do 300 m2Zmna druhu pozemku parc.. XXX. Vlastnk vyzvn k dodn zemnho souhlasu ve lht do .. (SezNe..).Zmna druhu pozemkusad-zahr.(do 0.25ha)Parc.. XXX - zmna druhu pozemku (mal vmra).jen u sadu !Posun vlastnick hranicezps.pr.vlivySouhlas se zmnou prbhu vlast.hranice zps.pr.vlivy (57 odst.3 psm. b) KatVyhl),nejedn se o chybu v KN.Zmna vlast. hranice pozemkuopr.chyby v KN -gpl.urenSouhlas s prbhem vlast.hranice a s vyznaenm jej opravy v KN (57 odst.3 psm. a) KatVyhl)Zmna vlast. hranice pozemkuopr. chyby v KN -zkresVlastnk seznmen s provedenm opravy zkresu prbhu vlast. hranice dle GP ..(ZPMZ.).Zmna vlast. hranice pozemkuvdom zmnaZmna vlast.hranice (57 odst.3 psm. c) KatVyhl). Vlastnk vyzvn k pedloen prvnch listin.Zmna hranice druhu pozemkuzmny v rmci ZPFProjednna zmna prbhu hranice druhu pozemku vlivem drobnch posun hranic v rmci ZPF.Stejn vlastnk, druh.poz. i zpsob vyuitSlouen parc.. XXX do parc.. ZZZ.Rozhodnut o zmn vyuit zem j.(zemn souhlas j...)slouen Nen trvale oznaena vl. hranice nespornVzva k trvalmu oznaen hranic do .. .kek v nr.Upozornn na mon sankce za poruen podku na seku katastru podle 23 zkona . 344/1992 Sb.Rozpor v tvrz.vlastnk o prbhu hranice spornSporn hranice. Vlastnci poueni o monosti eit spor o vlastnictv sti pozemku obanskopr. cestou (57 odst.4 KatVyhl).Zmna tvaru budovypstavba bud.hlav.Vlastnk vyzvn k dodn podklad pro zpis pstavby do KN ve lht do .. (SezNe).Nevyznaen budovanov bud. hlav.Vlastnk vyzvn k dodn podklad pro zpis stavby do KN ve lht do .. (SezNe).Nevyznaen budovanov psl.bud. hlav.Vlastnk tmto prohlauje, e budova .. na parc.. je psluenstvm domu p..na te parcele.Nevyznaen vodn dloVlastnk vyzvn k dodn podklad pro zpis stavby vodnho dla do KN ve lht do .. (SezNe).Parcela ZEhranice neznatelnVlastnk seznmen se skutenost, e hranice parc. ZE . XXX bude pevzata z opertu dvj poz.evidence (PK, EN, GP).Parcela le ve vce nrtechSoupis nemovitost slo . .Chyb podpis vlastnkaVlastnk se dostavil, podepsat odmtl.msto podpisuVlastnk se nedostavil.msto podpisuZpisy se ukon podtrenm. Jakkoli pozdj doplky a zmny mohou bt uvedeny jen se souhlasem vlastnka a pedsedy komise s jejich podpisy. Postup pi doplnn je stanoven odst.4.2.5.8 Nvodu.

Soupisy nemovitost Zpis zmny v poznmce SN137

138Soupisy nemovitost (SN) Obsah textovch poznmek pi zpisu zmny v poznmce SN138138

Pi obnov katastrlnho opertu mapovnm jsou pedmtem eten vlastnick vztahy, nikoliv uvac. Proto Vzvy kpedloen prvnch listin vdomho neoprvnnho uvn parcely a zaloen SezNe pro uvn parcely nem opodstatnn. Pokud ale vlastnc pozemk pedlo prvn listiny tkajc se vdom zmny vlastnictv, podle kterch lze zapsat zmnu do KN, pak tyto SeNez maj opodstatnn a e se dal kroky. Pak doporuujeme uvst do poznmky SN textovou poznmku jinho obsahu.138

139Soupisy nemovitost (SN) Duplicitn zpis vlastnictv(4.2.3.2 Nvodu)139139Pokud je v SPI zapsno k tmu pozemku vlastnick prvo pro vce vlastnk a vechny zpisy jsou doloeny pslunmi listinami (duplicitn zpis vlastnictv), vyzve pedseda komise doten vlastnky, aby podali k soudu nvrh na uren prvnho vztahu, pop. katastrlnmu adu pedloili pravomocn rozhodnut soudu, nebo v ppad shody ovlastnictv pedloili souhlasn prohlen s nleitostmi podle 40 odst. 3 katastrln vyhlky, poppad jednostrann prohlen s obdobnmi nleitostmi, e vlastnick prvo druh osoby k nemovitosti prohlaujc osobou nen zpochybovno. Podpisy nasouhlasnm nebo jednostrannm prohlen mus bt oveny nkterm ze zpsob uvedench v 37 odst. 6 katastrln vyhlky139

140140140Dal innosti vternu pi ZH140

141141141innosti vternu pi ZHPohybliv hranice Pi zjiovn hranic v ternu je snaha odstranit pohybliv hranice.

Vppad ponechn pohybliv hranice katastrlnho zem vobnovovanm katastrlnm opertu se souadnice lomovch bod tto hranice vypotou jako prmr ze souadnic protilehlch lomovch bod spln parcely, kterou pohybliv hranice prochz. ( 65 odstavec 2 KatV.)

Pokud nelze na zklad vsledku jednn s obcemi odstranit na jejich hranicch pohyblivou hranici a nahradit ji hranic pevnou, vypotou se souadnice lomovch bod takov hranice jako prmr ze souadnic protilehlch lomovch bod pvodn spln parcely, kterou pohybliv hranice prochz ( 65 odst. 2 KatV). (4.2.2.4 Nvodu)

141

142ZKI esk Budjovice, 2013142142innosti vternu pi ZHOznaovn bod v ternu

V nrtu ZH je tekou zobrazen jeden bod, v ternu jsou nastkny dv teky na ze domu142

143ZKI esk Budjovice, 2013143143innosti vternu pi ZHOznaovn bod v ternu

Znaka (teka) nastkan sprejovou barvou se umst tsn nad tern, nikoliv 10-30 cm.chybn143

144144144innosti vternu pi ZHOznaovn bod v ternu

sprvn144

ZKI esk Budjovice, 2013innosti vternu pi ZHOznaovn bod v ternu

Znaka mus bt drobn, viditeln pouze pro mapra. Pokud sprej neumon udlat malou znaku (rku, pp. teku), je teba pout nap. ablonku.chybn145

innosti vternu pi ZHOznaovn bod v ternu Zvraznn bodu provdme ervenou barvou, avak v ppad pedpokldanho laserovho skenovn se pouije barva bl.

U laserovho skenovn se navc jako signalizace (podrobnch, vlcovacch a kontrolnch) bod provd obdlnkovm terem formtu A4, nebo kruhovm terem o prmru 30 cm.

Oznaen nesm pokodit majetek.146

innosti vternu pi ZHPorovnn stavu vternu se zobrazenm vnrtu ZHVnrtu ZH chyb zobrazen bodu tekou (na hnd kresb ?) oproti barevnmu oznaen bodu vternu ppadn tento bod se ZH nesouvis (ke ZH nepat). Roh zdi na stp. 89/1.

147

innosti vternu pi ZHPorovnn stavu vternu se zobrazenm vnrtu ZHVnrtu ZH chyb zobrazen bodu tekou oproti barevnmu oznaen bodu vternu ppadn tento bod se ZH nesouvis (ke ZH nepat). Pokud nesta prostor na zobrazen situace, m bt v nrtu ZH vyhotoven detail. Podezdvka plotu u zpadnho rohu budovy p. 81 na stp. 70.

V ternu barevn tekou oznaeny 2 rohy148

149ZKI esk Budjovice, 2013149149innosti vternu pi ZHPorovnn stavu vternu se zobrazenm vnrtu ZHVnkterch mstech vternu jsou obarven znaky, kter nejsou vyznaeny vnrtu ZH. Upozorujeme na tento stav, aby nevznikly nejasnosti pro pracovnky provdjc mick prce. Ukzka je vokol kostela.

Detail 1Detail 1Detail 2Detail 2149

innosti vternu pi ZHPorovnn stavu vternu se zobrazenm vnrtu ZHU budovy p.104 na stp. 98/2 chyb erven zobrazen pstavby.

mapa KN nrt ZH

150

151151151innosti vternu pi ZHPorovnn stavu vternu se zobrazenm vnrtu ZHpokraovn

U budovy p.104 na stp. 98/2 chyb erven zobrazen pstavby.151

innosti vternu pi ZHZajitn lomovch bod (4.2.2.11 Nvodu)

sprvnchybn152

153153153innosti vternu pi ZHZajitn lomovch bod - pokraovn

153

154154154innosti vternu pi ZHVyeten a oznaen lomovch bod vlastnick hranice na rozhran etenho prostorueten hranic v ternu probh na rozhran eenho a neobnovovanho prostoru. U pm vlastnick hranice parcely sousedc s rozhranm neobnovovanho (neeenho) prostoru je nutno vyetit, doplnit, oznait mezilehl body, kter souasn le na vlastnickch hranicch pozemk sousedc z vnj strany etenho zem.een prostorneeen prostor100/2(1251)(1252)(1253)(1250)154

155 Nesoulady mezi nrty ZH a zpisy v SN155

Nesoulady mezi nrty ZH a zpisy v SNU prbhu hranice mezi parcelami stp. 89/1, stp. 90, pp. 337/12 je rozpor mezi nrtem ZH a SN. Vnrtu ZH je zobrazen dan situace ernou arou, vetn vyznaen vlastnickch ar tlustou ernou arou. Vpoznmce SN pro LV 32 je uveden text Souhlas sprbhem vlastnick hranice a vyznaenm mezi stp. 90, pp. 337/12 a stp. 89/1 dle 57 odst 3 psm a) KatV a dal vta Vlastnk LV 34 s navrenou opravou nesouhlas , podle jeho sdlen se jedn o vdomou zmnu. Vpoznmce SN pro LV 34 je uveden text Vlastnk s navrenou opravou mezi stp. 89/1 a stp. 90 (viz LV 32) nesouhlas. Pokud je v SN poznamenna oprava chybnho zobrazen hranice, pak podle KatV mus bt zobrazen dan situace vnrtu ZH vyjdeno erven, a to v tto situaci nen. Ani nen jasn, o jak prbh hranice se m jednat. Sohledem na nesouhlas vlastnka uvedenho na LV 34 dolo krozporu vtvrzen vlastnk o prbhu vlastnick hranice a v nrtu ZH by se mla dosavadn hranice vyjdit mapovou znakou sporn hranice, ale nev se pro kter sek. Komise by mla pouit vlastnky o monosti eit spor o vlastnictv pslun sti pozemku obanskoprvn cestou a tuto skutenost poznamenat do poznmky SN (viz. 57 odstavec 4 KatV).156

Nesoulady mezi nrty ZH a zpisy v SN157

Nesoulady mezi nrty ZH a zpisy v SN158

Dodaten zmny ve ZH159

Dodaten zmny ve ZH(4.2.5.8 Nvodu)Vsledky zjiovn hranic mohou bt dodaten zmnny jen se souhlasem vlastnk dotench nemovitost a pedsedy komise.

Popis zmny se uvede do samostatnho protokolu, jeho plohou mohou bt ernobl kopie nrtu zjiovn hranic nebo soupisu s erven vyznaenou zmnou, poppad jin dokumenty dokldajc zmnu.

Protokol je nedlnou soust pslunho soupisu nemovitost.

Protokol podepe vlastnk (vlastnci) dotench pozemk a pedseda komise a dopln se datum vyhotoven.

Dosoupisu nemovitost k pslunmu listu vlastnictv a na jeho obal se zape poznmka formou odkazu na pslun protokol.160

Dodaten zmny ve ZHPvodn grafick zobrazen situace

V pvodnm nrtu ZH . 361 chyb u modrho vyuitelnho podkladu na vlastnick hranice mezi pp. 240/2 (LV 103) a pp.240/3 (LV 40) modr popis ZPMZ 55-17(r. 1986).161

Dodaten zmny ve ZHGrafick zobrazen dodaten zmny po ukonen ZHProtokoly o dodaten zmn ve form doplku . 2 Protokol s podpisy vlastnk na LV 103Protokol s podpisy vlastnk na LV 40 pvodn stavnov stavpvodn stavnov stav162

Dodaten zmny ve ZHGrafick zobrazen dodaten zmny po ukonen ZHPo uzaven ZH byly vsledky zmnny. V tomto ppad byly hlavn zsady postupu dodreny. Metodika nebyla dodrena v nsledn uvedench bodech. Nebyl zaveden samostatn protokol s novm slem, tj. zaloen nrtu ZH a s tm souvisejc SN. Byl pouze oznaen jako doplnk .2 k nrtu ZH . 361. Dle se zde pouv zkratka termnu NM (nrt mstnho eten) msto nrt zjiovn hranic. 163

Dodaten zmny ve ZHGrafick zobrazen dodaten zmny po ukonen ZHPo uzaven ZH byly vsledky zmnny. V tomto ppad byly hlavn zsady postupu dodreny. Metodika nebyla dodrena v nsledn uvedench bodech. Nebyl zaveden samostatn protokol, tj. zaloen nrtu ZH pod novm slem. Byl pouze oznaen jako doplnk .2 k nrtu ZH . 361. Dle se zde pouv zkratka termnu NM (nrt mstnho eten) msto nrt zjiovn hranic. Zmna nebyla zobrazena erven.164

Dodaten zmny ve ZHTextov vyjden situace v SN

V SN . 361 u pslunch LV 40 a LV 103 nen uvedena poznmka s odkazem na pslun protokol ke zmn.

165

Dodaten zmny ve ZHTextov vyjden situace v SN

Podpis vlastnk z dodatenho protokolu uvedench na LV . 40Podpis vlastnk z dodatenho protokolu uvedench na LV . 103. Chyb zde datum u podpisu vlastnk .166

Dodaten zmny ve ZHTextov vyjden situace v SN

Obal SN - ukzka zpisu poznmky o zmn po uzaven etapy ZH s odkazem na pslun protokol.167

Chyby veten hranic168

169ZKI esk Budjovice, 2013169169Zmna vlastnick hranice za hranici druhu pozemku

LV 117 Uveden oprava vpoznmce SN je oprava hranice druhu pozemku pro stp. 48/1 a pp.128/3 stejnho vlastnka, nikoliv oprava chybnho zobrazen vlastnick hranice podle 57 odst. 3 psmeno a KatV . erven tlust ra m bt v nrtu ZH zobrazena tenkou ervenou arou.

117169

170Chyby veten hranic

Hranice parcely .154/13 jde po plot, proto nen nutn ji pebrat zmapy. Pebrn hranic zpv. mapy se vsoupise nemovitost uvede: Vlastnk seznmen se skutenost, e hranice parc. ZE/KN . XXX bude pevzata z opertu dvj poz. evidence (PK, EN, GP, KN).170

Chyby veten hranic

Hranice parcely . PK 45 (nov KN 48/3) jde zkamennho sloupku na sloupek plotu (je etiteln a pmkou). Proto se vyzna zelenou plnou rou.chybnsprvn171

Chyby veten hranic

Hranice jde od sloupku plotu na roh budovy je etiteln.172

Chyby veten hranic

st vlastnick hranice jde po plot.173

Chyby veten hranic

Neznateln vlastnick hranice b v ternu po jasn znatelnch hranicch (podezdvkch plot, zd , plotech apod.)174

Chyby vporovnn styk nrt 175

Chyby vporovnn styk nrt

Na hornm rozhran stp. 31/1 se sousedn parcelou je zobrazen plot, na dolnm rozhran je vyznaena budova. Neodpovd poet zobrazench teek na lomech vlastnick hranice .176

Chyby vporovnn styk nrt

Na rozhrann se stp. 91, pp. 186 oproti pp. 181/3, pp. 181/4 neodpovd poet teek na lomech vlastnick hranice.Na rozhrann nrt je z kad strany vlastnick hranice obrcen zobrazena znaka plotu.Na vlastnick hranici je zobrazena slab ra.

177

Chyby vporovnn styk nrt

Vnrtu zobrazenm nahoe byla vyetena pstavba, na styku vnavazujcm nrtu (.259) nebyl zakreslen odpovdajc poet teek.178

179Chyby vporovnn styk nrt

Zde obdobn, prbh parcel vjednotlivch nrtech ZH nen toton179

180Chyby pitvorb nrtu ZH180

Chyby pitvorb nrtu ZH

Pi nevyznaen lomovch bod (teek) nen zejm, kolik se jich m zamit181

Chyby pitvorb nrtu ZH

Neztotonn pvodn a nov kresby zpsobuje patnou orientaci vnrtu, pokud se nejedn o opravu/zmnu, tak je tento postup neppustn Lemovku nrtu (lut) je teba vdy odsadit od hranice parcel.182

Chyby pitvorb nrtu ZH

Zde jsou chyby obdobn: neztotonn hranic z pvodn mapy a etench, erven stdav ra, ploty erven namsto hnd, neodsazen lemovka nrtu, chybjc lemovka neobnovovan sti k.. (fialov).183

Nleitosti nrtu ZH pi zakonen eten184

Nleitosti nrtu ZH pi zakonen etenOtisk raztka na nrtu ZHNrt ZH obsahuje krom jinho datum vyhotoven, podpis vyhotovitele nrtu zjiovn hranic, podpisy len komise a otisk raztka katastrlnho adu se sttnm znakem ( 58 odst. 1 KatV).Nrt zjiovn hranic se pi dolnm okraji dopln datem ukonen zjiovn hranic na danm nrtu v ternu, jmnem a podpisem vyhotovitele nrtu, podpisy len komise a otiskem kulatho raztka katastrlnho adu se sttnm znakem (4.2.5.3 Nvodu).

185

Nleitosti nrtu ZH pi zakonen etenOtisk raztka na nrtu ZH

Chyb otisk raztka KP se sttnm znakem186

Dal nleitosti pi zakonen ZH187

Nkter nleitosti pi zakonen ZHSN, obal SNNa obal soupisu nemovitost se po poslednm zpisu do soupisu nemovitost dopln dal daje, datum schzky komise kuzaven soupisu, jmna, pjmen a podpisy len komise a otisk dkovho raztka katastrlnho adu. (4.2.5.7 Nvodu)V rozporu s textem je v ploze 16a Nvodu zobrazen otisk kulatho raztka KP se sttnm znakem.Na spodek posledn strnky SN je nutno doplnit datum, jmna a pjmen pedsedy komise, jednotlivch len komise a jejich podpisy. ZKI doporuuje na konci posledn strnky SN doplnit otisk raztka KP se sttnm znakem.

chyb podpisy188

Nkter nleitosti pi zakonen ZHProtokol o vsledku zjiovn prbhu hranic pro obnovu KOProtokol o vsledku zjiovn hranic:Vsledky zjiovn hranic se uvedou do protokolu, kter podepe pedseda komise spolu s ostatnmi leny komise. Vzor tohoto protokolu je v ploze . 31 Nvodu. (4.2.5.9 Nvodu) 58 KatV.(5) O vsledku zjiovn hranic sepe komise protokol, kter obsahujedaj o katastrlnm zem a obdob, ve kterm bylo provedeno zjiovn hranic,jmna a pjmen pedsedy a dalch len komise,zpsob vyhlen zahjen obnovy katastrlnho opertu novm mapovnm v obci,zpsob zajitn asti vlastnk pi zjiovn hranic,odkaz na plohy,datum sepsn protokolu s podpisy len komise.

(6) Plohou protokolu jsou nrty zjiovn hranic s pehledem jejich kladu, soupisy nemovitost a seznam mstnch a pomstnch nzv, kter jsou prkaznm dokladem vsledk zjiovn hranic jednotlivch pozemk a jednotlivch daj katastru, dle doklady o doruen pozvn kasti na zjiovn hranic, o asti zstupc vlastnk doloen plnou moc apod.189

Elektronick a analogov dokumentace ZH 190

Elektronick a analogov dokumentace ZH(4.2.6.1 Nvodu)Elabort zjiovn hranic obsahuje:a) uren pedsedy komise,b) protokol o sloen komise,c) kopii oznmen obci o zahjen obnovy mapovnm,d) oznmen obce o zahjen obnovy mapovnm svyznaenm doby vyven,e) protokol o vsledku zjiovn hranic, vetn ploh, ktermi jsou1. nrty zjiovn hranic s pehledem jejich kladu, vetn pomocnch grafickch koncept,2. soupisy nemovitost,3. seznam mstnch a seznam pomstnch nzv vetn grafickho pehledu,4. doklady o doruen pozvn ke zjiovn hranic,5. pln moci a jejich seznam,f) elabort zjiovn hranic katastrlnch zem,g) technickou zprvu,h) kontroln zznamy z prbnch kontrol a zvren kontroly,zznamov mdium se vemi ostatnmi stmi elabortu se stavem po proveden ppadnch oprav na zklad zvren kontroly, a to ve struktue podle plohy . 56.Vechny dl sti elabortu podle odstavce 4.2.6.1 mus mt vdy i analogovou podobu. Na digitlnm zznamovm mdiu podle odstavce 4.2.6.1 psm. i) nemus bt zznam kontroly proveden zemmickm akatastrlnm inspektortem.191

Elektronick a analogov dokumentace ZH (ploha . 56 KatV)Struktura dat v elektronick podob

Ukonen etapa prac pi ZH mus bt v elektronick podob dn ovena.ploha . 56 KatV. praktick ukzka

192

Dkuji za pozornostZKI esk Budjovice, erven 2013193