Zmiany w Umowie Ramowej

  • View
    132

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Zmiany w Umowie Ramowej

Infolinia 801 123 456 Opata za poczenie wedug cennika operatora www.bgz.pl

Warszawa, dnia 3 maja 2013 r. Szanowni Pastwo, uprzejmie informuj, e wdniu 28 lipca 2013 r. zmianie ulega Umowa ramowa oprowadzenie rachunkw bankowych, odebetow kart patnicz oraz okorzystanie zsystemw bankowoci telefonicznej iinternetowej (zwana dalej Umow ramow), wtym opaty iprowizje pobierane na podstawie ww.Umowy zawarte wRozdziale 20 oraz 22a. Prosz ozapoznanie si zpropozycj zmian, ktrych wykaz znajd Pastwo poniej. Peen tekst tabeli opat iprowizji wnowym brzmieniu zosta zamieszczony na stronie www.bgz.pl oraz jest dostpny we wszystkich oddziaach Banku BG. Decyzja Banku BG ozmianach tabeli opat iprowizji dla klientw detalicznych podjta zostaa po wnikliwej analizie kosztw usug, zktrych Bank BG korzysta podczas wykonywania swojej dziaalnoci wramach wykonywania czynnoci objtych Umow ramow, dla zapewnienia Pastwu jak najwyszej jakoci produktw iusug oraz wwyniku sytuacji makroekonomicznej, zuwzgldnieniem wzrostu wskanika cen towarw iusug.

W zaczeniu do listu znajd Pastwo informacj o: zmianach wRozdziale 20 dot. pobieranych prowizji: Zmienione opaty dotyczce obsugi kont osobistych iKonta Maax, Opaty wprowadzone wzwizku zwprowadzeniem nowych usug wkontach osobistych, Zmienione opaty wsplne dla wszystkich rachunkw, Zmieniona opata dla rachunku IKE, Opaty wsplne dla wszystkich rachunkw wprowadzone wzwizku zwprowadzeniem nowych usug, Opaty usunite, Doprecyzowanie tytuw opat iprowizji, zmianach wUmowie ramowej innych ni wRozdziale 20, wprowadzonym wzwizku zofert Bankowoci Osobistej Rozdziale 22a.

Ponadto uprzejmie informuj, e zdniem 31 lipca 2013 r. ze wzgldu na rozwizanie Umowy nr U00003 wsprawie Pakietu Usug Assistance dla klientw Banku Gospodarki ywnociowej Spka Akcyjna zawartej w dniu 28 lipca 2004 r. z AGA International SA Oddzia w Polsce (zwany uprzednio Mondial Assistance International S.A. Oddzia wPolsce, adawniej Elvia Travel Insurance Company Gwny Oddzia wPolsce) oraz Umowy Generalnej ubezpieczenia od nastpstw nieszczliwych wypadkw Nr 89/02/2004 zawartej zTowarzystwem Ubezpiecze iReasekuracji WARTA S.A., koczy si Pastwa ochrona ubezpieczeniowa wramach ubezpieczenia NNW (od nastpstw nieszczliwych wypadkw) oraz Assistance dla posiadaczy/wspposiadaczy oferowanych do nastpujcych kont osobistych wplanie taryfowym: Plan Aktywny, Plan Standardowy, Plan 2 iPlan 3. Do tej daty warunki korzystania zww. ubezpiecze pozostaj niezmienione. Mam nadziej, e zaproponowane zmiany wUmowie ramowej zostan przez Pastwa zaakceptowane. Wprzeciwnym wypadku prosz ozoenie owiadczenia oodmowie ich przyjcia (sprzeciwu) poprzez eBG, osobicie woddziale Banku BG bd korespondencyjnie wterminie do dnia 27 lipca 2013 r. Zoenie owiadczenia osprzeciwie skutkuje wyganiciem Umowy ramowej bez ponoszenia opat zdniem poprzedzajcym dzie wejcia wycie proponowanych zmian, tj. zdniem 27 lipca 2013 r., co powoduje rozwizanie Umowy wcaoci lub wczci dotyczcej produktu lub usugi, do ktrych odnosz si zaproponowane zmiany. Wtakim przypadku do dnia rozwizania Umowy ramowej Bank BG stosuje postanowienia Umowy ramowej wdotychczasowym brzmieniu. Natomiast niezoenie owiadczenia osprzeciwie wobec proponowanych wUmowie ramowej zmian www. terminie bdzie uznane za rwnoznaczne zakceptacj wprowadzanych zmian. Posiadacz nieakceptujcy proponowanych zmian wUmowie ramowej moe take wkadym czasie przed dniem wejcia wycie proponowanych zmian wypowiedzie Umow ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opat. Jednoczenie uprzejmie informuj, e od dnia 28 maja 2013 r. zmianie ulega Regulamin Programu Premia+. Poczwszy od tej daty wprowadzone zostaj nastpujce zmiany: zmiana warunkw uczestnictwa wProgramie poprzez dodanie wymogu wpaty rodkw na Konto wwyniku zoonego Zlecenia, adla osb otwierajcych Konto po 27 maja 2013 r. ponadto dodanie warunkw: (i) nieposiadania wokresie 3 Cykli przed otwarciem Konta konta osobistego wBanku BG, (ii) udostpnienia przez Bank BG systemu bankowoci elektronicznej, (iii) przekazywania informacji o zmianie salda Konta w formie elektronicznej (2 ust.1 Regulaminu), wyczenie zProgramu osb, ktre nie wyraziy zgody na przesyanie informacji drog elektroniczn (2 ust.2 pkt 1 Regulaminu), dodanie postanowienia, zgodnie zktrym rezygnacja zuczestnictwa wProgramie jest rwnoznaczna zutrat prawa do udziau wnim do koca jego obowizywania (2 ust.3 Regulaminu),

zmiana wwarunkach nabycia prawa do Premii poprzez: a) wprowadzenie obowizku zaksigowania na Koncie wdanym Cyklu wpaty dokonanej wwyniku zoonego Zlecenia (3 ust.4 pkt 1 Regulaminu), b) podwyszenie kwoty operacji bezgotwkowych dokonanych kart patnicz wdanym Cyklu z300 do 500 z oraz wyczenia znich transakcji typu cash back (3 ust.4 pkt 2 Regulaminu), c) obowizek zoenia nowego Zlecenia wprzypadku zmiany pracodawcy (3 ust.5 Regulaminu), d) obowizek posiadania dodatkowego produktu wBanku (3 ust. 6 Regulaminu), doprecyzowanie zasad ustalania wysokoci Premii (3 ust.7 Regulaminu), moliwo korygowania bdnie naliczonej Premii (3 ust.8 Regulaminu), zmiana warunkw utraty prawa do Premii (7 ust.1 Regulaminu). Regulamin Programu Premia+ w nowym brzmieniu mog Pastwo znale na stronie www.bgz.pl oraz wOddziaach Banku BG. W przypadku jakichkolwiek pyta lub wtpliwoci do Pastwa dyspozycji pozostaj pracownicy oddziaw Banku BG oraz konsultanci TeleBG pod numerem telefonu 801 123 456 lub +48 22 530 71 00 (z telefonu komrkowego lub zzagranicy) opata za poczenie wg cennika operatora.

Z powaaniem,

Andrzej Budasz Dyrektor Departamentu Produktw i Usug Bankowoci Detalicznej

Zmienione opaty dotyczce obsugikont osobistych iKonta Maax:Tytu Miesiczna opata za prowadzenie konta1) Miesiczna opata za dostp do systemu bankowoci telefonicznej lub telefonicznej iinternetowej Przelew na rachunek w BG S.A., realizowany przez telefon (operator) Przelew na rachunek wBG S.A., realizowany przez oddzia Przelew do innego banku krajowego (dot. rwnie przeleww do ZUS iUS), realizowany przez telefon (operator) Przelew do innego banku krajowego (dot. rwnie przeleww do ZUS iUS), realizowany przez oddzia Zoenie zlecenia staego (dot. rwnie zlece do ZUS iUS), realizowane przez Internet Zoenie zlecenia staego (dot. rwnie zlece do ZUS iUS), realizowane przez telefon (operator) Zoenie zlecenia staego (dot. rwnie zlece do ZUS iUS), realizowane przez Oddzia Modyfikacja/odwoanie zlecenia staego (dot. rwnie zlece do ZUS iUS), realizowane przez telefon (operator) Modyfikacja/odwoanie zlecenia staego (dot. rwnie zlece do ZUS iUS), realizowane przez Oddzia Realizacja zlecenia staego wewntrznego Realizacja zlecenia staego zewntrznego Plan taryfowy Plan Standardowy2) Plan Internetowy Konto Student, Konto Agro2) Konto Student, Konto Agro Plan Student Plan Student Plan Student Plan Student Konto Student, Konto Agro Plan Student Konto Student, Konto Agro Plan Student Plan Student Plan Student Konto Student, Konto Agro Konto Student, Konto Agro Opata przed 28.07.2013 7,50 PLN 3,00 PLN 5,00 PLN 1,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 5,00 PLN 7,00 PLN 1,00 PLN 0,50 PLN 2,00 PLN 1,00 PLN 5,00 PLN 7,00 PLN 1,00 PLN 1,00 PLN 4,00 PLN lub 0,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min.300,00 PLN 8,00 PLN lub 5,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min.300,00 PLN 4,00 PLN lub 0,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min. 400,00 PLN 2,00 PLN lub 0,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min. 300,00 PLN 4,00 PLN lub 0,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min.400,00 PLN 0,00 PLN 2,00 PLN 0,00 PLN Opata od 28.07.2013 8,00 PLN 5,00 PLN 8,00 PLN 0,00 PLN 7,00 PLN 10,00 PLN 7,00 PLN 10,00 PLN 0,00 PLN 2,00 PLN 3,00 PLN 3,00 PLN 7,00 PLN 10,00 PLN 1,50 PLN 1,50 PLN 5,00 PLN lub 0,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min.300,00 PLN 9,00 PLN lub 6,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min.500,00 PLN 5,00 PLN lub 0,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min. 300,00 PLN 5,00 PLN lub 0,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min. 300,00 PLN 5,00 PLN lub 0,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min.400,00 PLN 5,00 PLN 5,00 PLN 5,00 PLN

Plan Standardowy, ePlan, Plan Senior

Konto Plus Miesiczna opata za obsug karty Uwaga: 1) pierwsza opata pobierana jest: w cyklu prowizyjnym, wktrym zoony zosta wniosek o wydanie karty w przypadku aktywowania karty wtym cyklu, albo 2) w nastpnym cyklu prowizyjnym nastpujcym po tym, wktrym zoony zosta wniosek owydanie karty.

Konto Student, Konto Agro

Plan Student

Plan 2, Plan 3

Wpata gotwkowa Wypata gotwkowa

Plan Student Konto Plus, ePlan Plan Student Plan Standardowy, Plan Senior, Plan Aktywny, ePlan, Konto Plus, Plan 2, Plan Internetowy, Konto Maax, Plan Student, Konto Bardzo Osobiste, Konto Student, Konto Agro Plan 3 Plan Standardowy, Plan Senior, Plan Aktywny, ePlan, Konto Plus, Plan 2, Plan Internetowy, Konto Maax, Plan Student, Konto Bardzo Osobiste, Konto Student, Konto Agro, Plan 3 Plan Standardowy, Plan Senior, Plan Aktywny, ePlan, Konto Plus, Plan 2, Plan Internetowy, Konto Maax, Plan Student, Konto Bardzo Osobiste, Konto Student, Konto Agro Plan 3 Plan Standardowy, Plan Senior, Plan Aktywny, ePlan, Konto Plus, Plan 2, Plan Internetowy, Konto Maax, Plan Student, Konto Bardzo Osobiste, Konto Student, Konto Agro Plan 3

Wydanie tokena pierwszego2)

30,00 PLN

37,00 PLN

0,00 PLN

37,00 PLN

Wydanie tokena kadego nastpnego2)

30,00 PLN

37,00 PLN

Odblokowanie tokena2)