νο. 1051 · το χάνι της γραβιάς

 • View
  563

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • EUZZ3E&

  EIKOVK : Hi. KAIJANAKH

  N! 1051;

 • THIZTOPIKH

  H rpafiid, OTO IOTOPIKO Xdvi nig onoiag,eyive orig 8 Mafou 1821 r\i MaXH,eivai Eva cpuaiKO oxupd orriv enapxia flap-vaooifiog. Ano rpv apxaia aKonn enoxn XP1-OIMEUE yia rr|v dpuva Tn.g (DuidSag KOI iSiai-Tepa TCOV AsAcpuv. EKEI 01 npopaxoi TWV AeA-(puv ansKpouoav Toug FaAdTsg. EKE! 01 Bu-^avTivoi npoondenoav va avaxamoouv TougfoT9oug TOU AAdpixou.

  flpiv Kivtioi ano TO TpiKaAa o OMEPBpuuvpg Y'Q Triv eKOTpaieia TOU KOTO ingDeAonovvrioou, SIETO^E Toug moTOug TOUKonETavEOug Trig AuTiKrig EAAdSag va MQ-EUTOUV OTI-| rpa(3ia, ano dnou nepvuvTag 9aTOU

 • KAAZZIKA SiKOvoppaenueva

  TO XAKITHI TPABIAT

  B AX I AH PttTAEiKovf$: Ni. KAETANAKH

  THN ANOIH TOY 182O Z2H-POJ ANOIEIATIHDS AMEMO2.(bYSAEI 2TA ZKAA62MENA EA-AHNIIKA XfiMATA, ARO TtoWAIMO S2 THN KPHTH. H KfiN-2TAWTINOVncyVH AAACblAZE-TAI, O 50VATA NOX MAXMOVT

  AZXHMA ONBPA.

 • I E A I A A 2 TO XAN1 THZ FPABIAZ

  TO OVO I^d7ns A/MoGfcJdS KOJIDS AlKOJOfcLVflS...

  VQ 6u6id6ou KOITOV ^u>rV {joo 610 inv eA6u6fpiav7COY oluojfevobv poo KCU inv Avd-

  mix^ttm^J&b

  Sv Ltpu oia Tnv e>yj6bpiqvotjojtvcbv pou. KOI Tnv Avd-

  6T0.6IV -rns

 • KAAIZIKA iitovgj>papn/ieva ZEAIAA3A/lH HAIAZ, O TYPAM-NOZ TfiN ISANNINQNElXE =AnAS2El TO

  TA2AAIKI TOY APIO THNHFTEIPO 22. THN POVMEAHS.THN AI6AAEIA ElXE AlO-PIZEI APMATOAO TONOAY22EA ANTPOVT3LO.

  i ns

  KantTav AvrpouTco.feivai 01 nXoTK TOU,

  eav vris pas

  . H

  Tov6tv TOVTov aipa pas eivou,

  KOU TO ai Ua vfcpo

  Kai TI >es va tovt KaUx,

  T v eniaea wu 6a TCV e-Tfci),u.'eiov AAn. Kai va TO JQ-

  6ouv oAot ,AvTpoCieo. >,\aTi

 • 5FAIAA 4 TO XANI THE FPABIAZ

  Ma o Aueetas, opfeeas TO 5fci^fc noiov 6e6

  Moo6-racpd, ne KI 01 onapynxoirr& VQ TO napocy ancxpaen vaiio

  '

  a i^e va nduu niecu eia An|jtXivo-

  , oSepc^a. AvOupt TOV A^n daed ^>a jjas iovt

  An" TOO >i HOC 10Uf- N ^ ' ""i vei;

  ytpa ten vn

 • KAASZIKA

  TOV nas,apnecu IQ Tn ouri nou, obenou vd'

  arcs you.

  n x>ri jaou,tcpfevrn

  STO META5V AAAOX KA6(^TH2 , O ANA2HS.KAHAANH2, ^IA2ME^DZ AHO T A2 KEPI A TOY

  AAH .OAHPIETAI 2TA HANNENA.

  STOU *-Yivv^v~royToV

 • ZEiAA 6- TO XANI THE FPABIAZS.ZAPAYTOY O AAH OA2AZ EXE1

  /4pj To pi^a^e STOV Onvo. OAoG6e dp-(jara pa i^&uoovfc. H6UI66 o lonos

  .OuAo

  6Tnrfe UfeS 6TQ fTcivvfcva.

  va TOU ndpcju TO oo-67O

  SavcicnnAavn.

  Eeo,ope AICIKO,TOUTO TOV exuAonarpiobTn eou va 16-ve\ ENNOOV2E

  O AAH2 1A niO ChPHCTA.BA5ANI2THPIA.

  fbed pou, Sfc 51Tov taa

  KoAd, ope pnipop", ep' -rcrrfe6T& pfe fcpfeva. E56J 6' ix^ VQQKoOs .Savcien Aidtro. AAAiuos966x0 an'Ta ydiia pou.

  6TOV AiciKOupa vaTOUS

  &O6T da; va SouX&uoL) I.6&TOOOVVO.

 • KAAZXIKABdpfc VTf VO 160; TlKQ

  Zopjjnds rieoova(oppnds, 6a

  ->civfc6va,6nou npo Tapaea eooftpt-nav

  Exou tire pdea 60X0;,

  6T&UUO. EeO 680

  ecu KCU HoipiSo txtJS TOCliea cpXoopiQa TOV Uovoopxic

  6pu nalpvuo TO

  Ha eAa rtovra ,ce Aueeta6KU>oSopvinci^ ,-

  , oOXo ox* Afefci eisO,TI npo6Taio.a ei,op6 . AXXos , Sev Tbve

  Opee, naeci poo, t'apiaaTo: poo6K6ivo

  KQVIO."

 • 2EAIAA 8 TO XANI THZ FPABIAZrTaed poo, oeouTOO 60uATcivou Ufc etpa&K^pn TOVlejjariA flaedpnfcn paSbJovrai em

  *aT(3

  Haea pou TO U'nouAoCKia ipo MntMnapnanaea ntpdeav TO

  KCU nAn^pupieave TOVTDS 6e66QAias. KOJ to

  To. dxio npoeoono TOU MexaAounaiieax 6T^Av& einv fctvfeid6ou loCTo 10 (pippavi.

  OK v"Q9liCVtUL.t>OUV TO KO6Tpa,va nidcouv TO

  /(IT I'll

 • KAAZZIKA//^JJ\AAH5 BPHKE 3L22TO TO ZXEAIO TOY ANTPOYTZOV

  KAI KAAE5E HOAEMIKO 2YM6OYA1O.

  teO, MOXJJOOT Mntn,6>ci6Ta TO It-nt^fevi. Mnoo^ouicgnaeriots, A6-KQI

  f

  | IspQTQSTOV

  60U

  AAeo Ma'.Teo KOI, , So.bGpieflJpaSdV

  s.\\ T0 ' -"P^Mtp0- Mi6oAoxji, f!6T5^ 6TOU6 paviaoK va pfc exsVrpfc^oov.A>1a TOV AAax, Ka>6 6a IOCKJW ano'pfva

  OOTC70US

  npovojjia , (zOvrcina; Opt ii60^0^0;

  rov/ . E6uu, i .

  6 'avoiEuj TO xoe>v nou va utpd-1600 xo09Te-i> cp>-a)pid &TOOS TKOCIV

  s MQU 6TOO5 Snax^ts, va *i-uve Sepia, n>dreoo,rTa6d|juDujou vo e* 6aTQuj 6OLV TO nai'Sia

  . naneax va t i6uj , va ee npoe->PIN =X1NH3LEI O

  vrro riA THN Anoiio-lAH TOY AAH, 2YNENMOH6H-

  KPY6A. ME TON AVJ2EA.

  [MdAaUa Oavcu.

  ^fNoareo. fldpt loOro

  cp^pio yOpa 6TooeTOOS on!\apxnxOus-

  DeeToos va troiud^ovnai, KCU|6TeiAe

 • 2EIAA TO XANI THZ FPAB1AZHfAiNEJ KAI BP1IKE1 TON HA

  NOYPPA, HOY HTAN KPYMMENO2TON ONTA TOY

  AV22EA2. ANTPOYTZOZ E6AAEKIOAAZ TA KPVCbA TOY 2XEAIA

  ' riavoupxio.nopt>>pappO7a !r*

  0ANA2HZ A1AKOS. ME TlS.ICPYdEJE EN70AEZ TOY AYSEA EPXETA1 2TH AlBA^E-l

  pas. Ka 16ev

  Aph ^l^s TO TpcncoOonea

  A'AETRl NOYTSOi Kl O TAXHP PANHAZHS d^ASANE 5TO

  NA ZHTHSOYNEBOH9EIA TON AAH.OflOY TO2HITI TOY HPOKPITOY HAOAAAHNETAI MYZTIKO2YM6OYAIO AHO TOYS. nPOE2TOVZ., TON

  TQ pcwcna Aev naos o AAris isavaavnopeia 6iov oouAiciYO.EJvai noupa va

  KAI TOYi OHAAPXHrOY5

  . Ei'vcu octo o T6apisa-TOO AAn riaedjaxilp Pap-J

  pfc TOV AXf^n Nt>CT6o,avnpd uou.

  Miov ~raTnv Ko>uyjnr>0pa KQITO nouSi

 • 2 E A I A A

 • Z6AIAA (2 TO XANI THZ FPAB1AZAAE=H2 NOYT202. Kl O TAXHP PAMHA2H5 , EYXAPlZTHMENOI 0KASENA2 HA AQPAPIAgMQ TOY. SYNXl2OYN THN fTEPlOAEIA TQYZ.

  MIA CfcAAAr-""Li vai ^ ujpicnts oxa,KoufeaAdve Acici

  5TO APOMO HESANE AEACbNA AflANfcTA AHO PAriAAES ME MOYAAPIA BAPYCbOPISMENAME SAKKIA TEMA7A OHAA.

  Ti eivai foOro pe

  2YNOAEIA HEPNAEI AHOENA M1KPO X2PIO HOYAEN EIXE CVTt ENA TOYPKQ.TO SYN9HMA TOY 2HK2MO/EIXE. K) EA2L ANAVEl TIZ

  E.naiSid, /Tni'm '

  PA KAT2,MO/\IZPHKE O TAXHP ENAN

  TON P2THEE

 • KAAZZ1KATO rPAMMA TOY AYZ2EAAN7POYTSOY ECbEPNE PYPfiTA X2PIA KAI T12 fTOAEISTH2 POYMEAH2 KAI EE2H-K2NE TOYS EAAHNE2.

  TOV

  1TO HA(KSMO =AHA2HKE AH'AKPHC AKPH 2TOYS. 2ICAA62ME-[NOY2 RANTOY MA2EYQYN 0

  iHAA, MA2EYOYN TP02A. OAOIJTPEXOYN NA AS^SOYN O,TI

  .

  ea nripa tiv1 t5ub. BaVroiEVOYN KAI

  AP2NA.>OVN TIA

  - ^ ^ ^ i ^ ^ B ^ H B

  Ope t6ds,o Kantrdvefcis uan cbpa

  evos-

  Kr-.orfcvo^K

  \d TOV axdjval

  , \i

  'OeaTOV

  NONIA rHA TO TEN OS..

  TO TtVADS.

  '

 • TO XANI THE FPABIAITO META'Y.TA HPAfMATA TA HANNENA EJXANE SJ>l=l HOAY. O

  2OYATANO2 EIXE ZSSEl OAOYGETON A/\H. O OMEP 6PV2NHS. TON TTPOAOSLEKAI HEPASE 5TH MEPlATOY ZQYATANOY. O A/\H5L ^f AAXTAPA nEPIMENE TON

  KAI TAXHP AMDAZH NA TOY &EPQYN TUN &OH9EIA TSriaea poo,

  6nid^ovrai viaJvoi ap^aiTaj

  10 Aoxou TOO&.

  "k ' V V / p A ' ^ W f*^

  YKiapGpnSestous

  o feppos,/" anapcnnefc) 0{jp v"anapa- 1 Haed |jou, va napooinee, A65oO> ai Mooyrdp nrtgav "

  TO. 6ou>Tdvo,oNoCncos p'ana-|| ftiruj va6TOV 0(jfep TOV

  npoooTn.

  Ka>6, opt, feTei va xj

  rKVi!

  - H NVXTA SPHKE O AV3.2EAS ME X\AlA, TA HlO HI2TA TQV OAAAHKAPlA*- OEPA5.E 2TO STPATOPEAD TOY IZMAHA ME THN nPO9ES.H TAXA NA TON/60HeH2El...EKEI OMSS.6PHKE THN AAETTQY, TON nPoAQTH OMEP -

  ^^^*^^^**^^^^ ^^^^^ ^^ ^ ^^^ """"^ ^^ ^ ^ ^^ ^^ i^ ^"peu66a.xuj anapcnnea

  TOV AAvi MQTI o 6oo)rra.vos MOOTQ^* vo nap(joTO naeaXiKt TOU, o in teu, vieouva KoAa

  VIOVG

  Qno

  npoSoeid'

 • 2EAIAA

  , pas fxooveoi r^

 • TO XANI THE FPABIAZAV22EAZ EdTTASE 2TH AlSAAElA. EKEI O AlAKOS. 6Pl-2KOTANE Kl OAAZ 2.TO HOAAPI META RAAAHKAPlA TOY.

  _.rT.,), Aiaiso.O STcKj onoiO'--wpoci KDU ndfej era fidweva.'ASfctjaee o AAujpnds ano ToopMous. O

  poux90(*6. Exuu. o rnoopas KI o CanAdvns, a napevdisou tToiMos eSuj 6Tn AjbaSfcui. SoAia ai

  O ANTPOVTSOZ ME TONANA2H KAPAANH.TON RANH TKOYPA KA1 TON

  TOY MOYTA(t>A,nHrAlNEJ2THN AKAPNANIA NA =EZH22|2TO M2PHA =EnAS.E UT1A TH1 EHANA2TA2E2S.

 • KAAI2I1CA

  FTHN AHA AAYPA O RAAAI2N HATPSN rPMANO2,KHPYXNEI THN EnANA5TA2H KAI OPKI2EI TGYJgAHNE2.2TON MEHA/VON

  anQdva-ros!

  YN riAAEVTEPIA'H

 • 1EAIAA TO XAN1 THZ TPAB1AZO A-

  2T!A THS. EHANAZTAZESS. HOY THNfCPAS TH1 AEYTEPIA2 AriASSHKESTTtt / &jb^y \n

  ** > ~i^ r^ r>i t-7 1

  H XAPOYMENH EIAHSH EPXE.OMuxpnos KOI- I TAI ZTON OAY2EA HOY

  ,TO A5uj9iKi , ZKOTANE S.THN AKAPNANIA

  3 nPSTOtOYPKlKO A2KEPI 5EKOH>E KICV\A2 AJT .TA HANNENA KAI KATE6A1NEJ 5.TO M2PHA...Al O KEXAHA-MnEHS-TOY XOYPSITH.MOY5.7A-/METEZS.EP&Z XIAIAAE2 TOVPKAP6ANITAAE

 • KAAZZIKA Qmovoypaenfitvapa 6Tov KantTciy Teoyua name

  jou va opiea eSou |jfc TO. na\>n -tfdpia TOO OOOIKIQV tivcu...KI &6G, Xpri6Tov 6opvo

  OiBAPNAKI-

  TSOrKA*rjHPANE.TO

  KAAEZNVATOY,

  0AIZ.TAZOYN]KAlTONTAl...

  Ti fcs, KartfeTovNo tras ana's npcbra.

  Ei vaiopt KanfcTavaiot; AfcvTO (jua&a-rl 668S

  10 A1

  6Ta

  pt TOV loopwo... tfa^6(JMCptpo5iK6TOO. wq

 • TO XANI THZ FPABIAZE8u)6fc Tepnavapaioi ntvre

  MfcAis.Mq6a|je enKuoGmfc TO'Eti,E6tlnaoi ei

  nas 6fn Aentvouja ndie CTO ^-6TOU6 hanoviujpjcxious61OV K O t S O , 6TOV

  Supfc ToCno TO 6Tovnt -TOU.O Aueeeasva Kiviriea

  KCU n>Tfcoeptv

  6Tnv Taiopva.

  5upfc 6TOV AlQKO 6TDi6a8eid.NaO6O n o f e i KQI CpTOKap6av \-ra6fcS KCU raveiAi6a5ad.

 • 21

  ^-^v\\V\ ^V I L

 • ZVIQVdJ 2H1 IKIVX 01

 • KAA22IKA 2EAIAA 25KoV-re TO eiaupd 6as, KaAriVcu n enptpivVi. i

  'Ppa KQAO Kanfcidv Mmeo PanoO tit -r'aeKfepi eou

  Atv TQ'lxi6feS; 0 qptp Bpuuovnsn A K f c 6To Zniouvi utoyrcux1-

  ToopKop6aviTd6. 0 Aid-(jfc TOV fiavoup^d KQI TO Auo-

  Tn 6;rV)Kov VQ lov