الانسان بين الجوهر والمظهر

  • View
    5.315

  • Download
    26

Embed Size (px)

DESCRIPTION

اريك فروم

Transcript

  • 1. cabABCDEFG 041 XuJ uMH W UIK wMu fK: UbB WdN WO UI V WK K: : :

2. ac bXuJ uMH W UIK wMu fK: UbB WdN WO UI V WK K 041 : : : ABCDEFG 9891 fD 3. 4. M: M : M : M : ? : ? : : : : 5. - . )(. . . . . Sane Society . : 5 6. . . . . ? . . . . . : . . . 6 7. . . . . . . . . . . . : )( 7 8. : . - - : . . ..? . . . . . . 8 9. . . . . ! - - !! ..? . . . ..?! : . ... 9 10. )(. ..? . . . . . . . . . . . . . . Allport Rogers .Maslow . 01 11. . . . . . ... . . . . . . : - - - - - 11 12. - . ..? . . . ..? . . . . . . . - - . . . 21 13. . :} {)(. . } { . )(. . - : ): ( . . )(. .. ..? .31 14. )( - Etre et Avoir .(2) Escape From Freedom-Man For Himself-Sane Society(3) Lundin, R. W. Theories & Systems Of Psychology, 3rd ed. 1985, D. C. Heath)( . 41 15. - - . . . - .51 16. - - : . . . . . . . : . . . . 61 17. . Albert Schweitzer ... ... ... ) (. - - :-- .- - - . . . - - . Aristippus . 71 18. . Diogenes Laertius : . Epicurus . . . . . . . . . . .81 19. .Spinoza . Hobbes . La Mettrie - - . De Sade . . . . . Kant Thoreau. - - . . . . . . . . 91 20. - - . . ... . : - - ? . . . . ? . ... .02 21. . . . . . . - - . . . . . - . : ? : ? . 12 22. : . . . . . - - . . . . . . : . . D. H. Mesdows et al . . . M.D.Mesarovik and E. Pestel 22 23. ... . - . ... . ()depersonalization - . . . . . ) (E.F. Shumacher - )( . . .32 24. - . : . - - . - - . . . . ... . ? : ... . . - 42 25. . . .. ? . ? . J. Piaget : . . - . Arthur Koestler . . ... . . . 52 26. .. . . - - - - . : . . . . . .62 27. 72 28. 82 29. 1 . : . . - - . . . . : . . : - . 92 30. . . . . . . . ) (D.T. Suzuki : :Lectures Zen Buddism - Basho Tennyson . : - - . : !!03 31. . . . . . . : . . .Kanna : . . . . :Goethe 13 32. ? : ? : . . . . . . - - . . . . . . . 23 33. : . - - . : . . . Zen Buddism . . . . . . ... 33 34. . . : - . Du Marais : )(. : : . : . ... ) ( ).(Noam Chomsky . )Edgar (Bauer : . . . . . . . . 43 35. . : . . . . : . . . : . . .. . . . . . . . . . . . 53 36. . . - . : . . . . . )(. :- : .- )( - ) - (To Have ) (: . . ) ( ) (Emile Benbeniste (. . )(To Be ) ( .. ... ) (. ...) - ( ) (. 63 37. - .- : . . )( . . - - . Process . George Simmel Becoming : Heracletus .Hegel