12.esser huma tortosa

  • View
    994

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of 12.esser huma tortosa

  • 1. Una exemplificaci de TILC: Levoluci de lsser hum Escola Els Pins de Cornell (mestra: Carme Sancho) Imma Canal Anna Marco

2. OBJECTIUS DE LA PRESENTACIMostrar una modalitat dassessorament que t1 com a objectiu formar els mestres perqumillorin la seva prctica docent.Mostrar un exemple de lltima fase de la formaci2 que consisteix en laplicaci del que sha treballatal seminari. 3. MODALITAT DE FORMACI SEMINARI PlanificaciindividualdactivitatsAplicaci a laula ANLISI CONJUNTA DE LES ACTIVITATS 4. DESCRIPCI DE LACTIVITATLobjectiu de lactivitat s facilitar lacomprensi dun text de lrea desocials, perqu els alumnescomparteixin els significats delscontinguts i els sigui ms fcil elprocessament de la informaci. 5. Planificaci individual dactivitats Funci educativa que tindr el text. Objectiu de lectura que es compartir amb els alumnes. Anlisi de les dificultats del text. Ajudes per fer comprensible el text. Situaci de lectura que es proposar. Estratgies per comprendre el text: abans, durant idesprs de la lectura.Tipus dintervenci docent i grau dautonomia delsalumnes. Reflexi metalingstica. 6. ObjectiusCompetncies- Compartir el significat del concepte: levoluci deCompetncia social ilsser hum.ciutadana- Identificar i descriure els elements ms rellevants iCompetncia comunicativasignificatius de cada poca: els primers habitants i els lingstica i audiovisualprimers poblats. Establir relacions de causa-conseqncia entre els elements ms rellevants.Competncia aprendre a aprendre- Establir el significat del vocabulari especfic del text. Competncia tractament de- Valorar la informaci que ens aporten les restes la informaci i competnciaarqueolgiques sobre la forma de vida dpoquesdigitalpassades. Competncia dautonomia i- Adonar-se dels diferents ritmes evolutius dels ssersiniciativa personalhumans.- Compartir el procs lector: abans, durant i desprs dellegir.- Exercitar-se en laplicaci destratgies per arribar a lacomprensi profunda del text: tema, idea principal.- Comparar dos textos expositius. Relacionar elspargrafs que tracten el mateix tema amb lajut dunorganitzador grfic. 7. Criteris davaluaci- Participar activa i reflexivament en les interaccions orals per alaprenentatge.- Formular-se preguntes amb una frase que reculli la idea principal.- Contestar preguntes buscant les respostes amb la informaci del text.- Participar activament en lorganitzaci de la informaci.- Identificar els elements ms rellevants de cada poca. - En acabar lactivitat, explicar amb les seves paraules el concepte devoluci de lsser hum. - Explicar amb lajuda de lorganitzador grfic les semblances i les diferncies entre els dos perodes histrics.- Autoavaluar-se els textos comparatius propis i dels companysamb lajut duna pauta. 8. Preparaci de lactivitat 81 923104567 11 12 9. Els primers habitants Els primers poblatsde la terra 10. ACTIVITATS ABANSDE LA LECTURA GUIADA 11. Activaci dels coneixements previs A partir de les imatges: A partir dels ttols:Levoluci de lsser humEls primers habitants de la TerraEls primers poblats 12. Situem el tema. Aportem coneixements sobreel tema. Elaborem hiptesis sobre elconcepte devoluci.Levoluci s com van aprenent pas a pas, a travs dels segles. Per mi seria com vanaprenent ms coses i es fan s desenvolupar-se ms, ms intelligents.crixer ms rpid, descobrir ms coses. 13. Expliquem lactivitat: compartim els objectius amb els alumnes. expliquem el procs que seguirem. 14. ACTIVITATS DURANT LA LECTURA 15. Activitats durant la lectura Lectura silenciosa 16. Selecci del vocabulari amb dificultat de comprensi 17. Comprensi guiada del textEls primers ssers humans que van habitar la Terravivien dels productes que obtenien de la natura: de lacaa danimals salvatges, de la pesca als rius i de larecollecci darrels i fruits. 11Vocabulari: caa, pesca irecollecci.Concepte: com obtenien elsaliments?Element a destacar:Mitjanant la caa, la pesca ila recollecci salimentaven Lectura en veu alta del pargrafde productes recollits de lanatura. 18. Pensem, dedum el significat de les paraules pel context.Recollecci srecollir aliments,recollir roba,recollirTu timagines que estsen mig del bosc i no tensaliments. Com ho faries?Ah! Agafar fruitsdel bosc tamb s recollectar 19. Com obtenien els aliments?Salimentaven de carn, Com salimentaven?de peix,de la caadanimals salvatges. I aix, don De la terra,ho obtenien?de la naturaFem entre tots el resum del pargraf. 20. Els habitants daquella poca no vivien sempre al mateix lloc. Eren nmades, s a dir, es traslladaven contnuament, a peu, dun lloc a laltre, per aconseguir aliments. 2 2Vocabulari: nmades.Comprensi: Per qu estraslladaven? Per obtenir alimentsConcepte: Com vivien?Element a destacar: Erennmades. Es traslladaven dun lloca laltre. 21. Compartim les nostres idees, les nostres deduccions. Els habitants no vivien en un lloc estable.Sels podia desfer la cova, per exemple, amb un terratrmol. Per aix no estavensempre al mateix lloc i es traslladaven.Com sanomenava aquest trasllat?Nmades 22. Com ho posarem, com ho recollim? 23. Per caar i pescar utilitzaven eines de pedra, de fusta i ossos danimals que ells mateixos tallaven. Per exemple, llances, arpons, destrals de m, recipients de fusta 3s com una fletxa que acaba aix, en punxa, i ara sutilitza per caar peixos.3Vocabulari: eines.Concepte: quines eines o estrisutilitzaven?Element a destacar: les eines erende pedra, fusta i dossos.Explicaci darp 24. Per protegir-se del fred i dels animals, vivien en coves naturals que trobaven a les muntanyes 4 i es vestien amb les pells dels animals que caaven. 54 5Vocabulari: coves.Vocabulari: ----Concepte: On vivien?Concepte: Com es vestien?Element a destacar: Vivien en Element a destacar: Es vestiencoves naturals. amb pells. 25. Regulem les intervencions. Consultem, comprovemDemanem la paraulales hiptesisExpliquem, opinem, intervenim en la conversa Recollim les conclusions 26. Avancem, descobrim nous coneixements.Els animals eren moltutilitzats!Saprofitava la pell per fervestits, els ossos per fereines i la carn per menjar. 27. A les parets de les coves pintaven escenes danimals i de caa, que per a ells tenien un sentit mgic. Aquestes pintures es coneixen amb el nom de pintures rupestres. 6 Ells simaginaven que les pintureses movien i acabaven caant lanimal.6Vocabulari: pintures rupestres.Concepte: Quines resten esconserven?Element a destacar: Pinturesrupestres: escenes danimals decaa.Compartim altres coneixements que tenim sobre el tema 28. Ms endavant van descobrir el foc. Lutilitzaven perprotegir-se dels animals salvatges, per cuinar, perescalfar-se i per tenir llum. 7 7Vocabulari: -----Concepte: Quin s el principaldescobriment?Element a destacar: el foc. 29. Expliquem com feien foc elsprimers ssers humansSn unes pedres que si les xoques moltfortament fan espurnes, i les espurnes fan foc. 30. Comprensi guiada del text 2amb diferents aturades 8 12 31. Procs de comprensi del textDecidim qu escrivim i a onComparem, arribem a noves conclusionsRevisem comprovem 32. Les interferncies daltres llenges / daltres coneixementsRecollectaven fruits del bosc i arrels.Amb les arrels feien cordes.Com el palo dur. El palo dur s una arrel tamb.Est molt ric! 33. La diversitat de laula en les intervencions dels alumnes Evoluci s descobrir coses, fer ms objectes.Per la nit encenen el foc i veuenms coses.Feien destrals per encendre elfoc.(Fotografia). Uns senyors estanamb dues pedres intentant fer foc.Aquestes pedres es diuen pedrescalcries.Aix que diu daquest animal ambdents grosses es diu dientes deSade. Et pots comprar unapellcula i veure aquests animals.Les coves de vegades no estanpreparades i quan plou sinunden. 34. ACTIVITATS DESPRS DE LA LECTURA 35. Comprovem la comprensi del textCom, amb quines paraules,Quins sn els canvis mspodrem canviar la paraula importants en cada perode?evoluci? De quins temes concrets parla la lectura? Qu vol dir nmades? Qu vol dir sedentaris? Per qu vivien en coves o en cabanes? Per qu tenien la cermica? Per qu feien teixits? 36. Revisem el que hem fet Recordem el que hem aprs 37. Recollim lesquema i les conclusions a les quals hem arribat 38. Preparem lexposici oral i lescriptura dun text expositiuper grups.Ajudes lingstiques per preparar lexposici oralLectura en horitzontal:En primer lloc parlarem de la forma com obtenien els aliments.En el primer perode en canvi en el segon En segon lloc parlarem de la forma com vivien. En el primerperode en canvi en el segon ... En tercer lloc parlarem de les eines o estris que utilitzaven. En elprimer perode ..en canvi en el segon Ajudes lingstiques per preparar el text escritLectura en vertical: El perode dels primers habitants de la terra. Si parlem delalimentaci.. Si parlem de com vivien.. Si parlem de quineseines o estris utilitzaven... 39. Compartim el que direm Establim acordsEns distribum lordre de Elaborem un gui i fem lexposici les intervencions 40. La infor- Utilit- Se-Parlenmaci zen les gueixenamb QUADRE PER AVALUAR s com- pa- el fullclare-pleta?raulesdajuda? dat?noves?Com obtenienels aliments?Com vivien?Quines eines oestrisutilitzaven?On vivien?Com esvestien?Quines resteses conserven?Quin s elprincipaldescobriment?Valoreu:Si en lexposici sha parlat de cada apartat.Si el que diuen s complet.Quin s el millor text i el ms complet? Per qu? 41. ESTRATGIESDINTERVENCI DOCENT 42. Qestiona.Dna ajudes en laMant altes expectatives Estratgieslectura compartida: vers els alumnesexpansions, aclariments... dintervencidocentAcompanya en el procsde construcci dePlanteja dubtes, estimulaconeixements 43. Gestiona laula: regulaEstratgies Fa de model: llegeix en les intervencions,distribueix les tasques.veu alta. dintervencidocent Resol dubtes, expandeix,Ajuda en la revisi detalla 44. Altres estratgies dintervenci docent: Reformulacions. Correcci implcita i explcita Crear rutines interactives Ajustar el lxic a les possibilitats dels alumnes Utilitzar recursos paralingstics Introduir pauses i esperes estructurades ...