2nd periodical exam ap (2014 03 23 01_23_33 utc) page 1
2nd periodical exam ap (2014 03 23 01_23_33 utc) page 2
2nd periodical exam ap (2014 03 23 01_23_33 utc) page 3
2nd periodical exam ap (2014 03 23 01_23_33 utc) page 4

2nd periodical exam ap (2014 03 23 01_23_33 utc)

Embed Size (px)

Text of 2nd periodical exam ap (2014 03 23 01_23_33 utc)

1. Montessori de sto nino of Meycauayanaries st Ph 3a LVdsn Meycauayan , BuLacanIkalawang Markahang PagsususlitaP 2 - Kasaysayan ng asyaPangalan _______________________________________________________ Petsa _________________Pangkat at baitang _______________________________ Puntos ________________Lagda ng magulang _______________________________ Marka ________________Pangkalahatang Panuto Isulat ang kompletong pangalan. Gumamit ng Ballpen at hindi lapis Basahing mabuti ang mga panuto bago simulan ang pagsagot sa mga katanungan. Iwasan ang pagbubura atpagtatanong sa guro habang nagsusulit. Kabawasan ng 5 puntos sa hindi pagsunod sa panuto.I KAALAMANA. Pagbabalik Tanaw Bilugan ang tamang sagot na nasa loob ng saknong1, Ang ( Imperyo , Dinastiya ) ay tumutukoy sa pagsasalin ng kapangyarihan sa pamilya ng hari oemperador.2. ( Teoryang Siyentipiko , Teoryang Mitolohikal ) ang nagbibigay kasagutan sa mga katanungan ng mgasinaunang tao tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa mundo3. ( Paleolitiko , Neolitiko ) ay nangangahulugang makabagong panahon4 Ang ( Fertile Crescent , Banal na Lugar ) ay tawag sa rehiyon ng Gitnang Silangan dahil sa magandangur ng lupa nito na hugis buwan.5. Ang Mesopotamia ay nasa gitna ng Ilog Tigris at ( Ilog Huang Ho , Ilog Euprates ) .6. ( Politeismo , Monoteismo ) ay ang paniniwala sa iisang Diyos7. ( Ebolusyong Biyolohikal , Rebolusyon ng Mundo ) ay bunga ng pagbabago sa kapaligiran.8. ( Homonid , Hominid ) ay tumutukoy sa grupo ng tunay na tao9. Nasa aklat ng ( Revelation , Genesis ) sa Lumang Tipan ang salaysay tungkol sa pagkakalikha ng Diyossa lahat ng bagay ditto sa daigdig.10. Ang bansang India ay itinuturing na isang ( Peninsula , Subcontinent )I B Isulat sa mga kahon ang mga bilang na nagsasaad ng tamang sagot na nasa Kolum B.Kolum A Kolum BA. sistema ng panulat sa Sumeria 1. Great WallB. sistema ng panulat sa India 2. Kodigo ng mga KautusanC. magandang nagawa ni Hammurabi 3. AryanD. pumalit sa kabihasnan ng Mohenjo-Daro at Harappa 4. Sanskrit 2. E. tinuring na pinakamalaking libingan sa mundo 5. CuneiformF. paglabas ng mga Hebreo sa Ehipto 6. Sistemang CasteG. magandang pamana ni Ashurbanipal 7. Kauna-unahang Imperyo sa mundoH. gusaling naitatag sa Sumeria 8. Taj MahalI. mandirigma at tagapagtanggol ng mga Daimyo 9. ExodusJ. pag-uuri ng mga mamamayan sa lipunan 10. Chin o QinK. itinayo ng Hari ng Chaldeans para sa kanyang asawa 11. Silid-AklatanL. itinayo ng pinuno ng India para sa kanyang asawa 12. ZigguratM. dating pangalan ng Japan 13. NipponN. dinastiyang nagbigay pangalan sa bansang Tsina 14 Hanging GardenO. pamana ng Akkadians sa pamumuno ni Sargon I 15. SamuraiII PAGSUSURIA. Bilugan ang maling salita na nakasaad sa bawat pangungusap at isulat sa patlang ang tamang salita. ( 2 pts )______________________ 1. Isang sapa ang pinagkukunan ng inumin sa gitna ng disyerto .______________________ 2. Lumipat sa Syria ang mga Hebreo mula sa Canaan dahil sa malakas na bagyo.______________________ 3.______________________ 4. Pinupugot ng mga Assyrian ang mga paa ng kanilang mga kalaban .______________________ 5. Si Lao Tzu ang nagturo ng Golden Rule.______________________ 6. Ang Imperyong Srivijaya ay imperyong komersyal at pangkatubigan na itinatag saIndonesian Arkipelago.______________________ 7. Ang Ilog Yangtze ang nagbibigay pighati sa Tsina.______________________ 8. Ang Mesopotamia ay nasa pagitan ng Ilog Tigtris at Ilog Indus.______________________ 9. Pilipinang mandirigma sa Pangasinan na nagsabing pakakasalan lang niya anglalaking tatalo sa kanya sa labanan ay si Princess Gabriela.______________________ 10. Si Babur isang Turkong hindi marunong bumasa at sumulat.B. Isulat sa patlang ang T kung tama ang lahat ng sinasaad ng mga pangungusap , IM kapag isang pangungusapang mali at ML kung maling lahat ang sinasaad ng pangungusap.1. ______ a. Ang mga Hominid ay may mga katangiang katulad ng bakulaw at ng tao.b. Ang kalansay ng batang babae na si Lucy ay kabilang sa mga lahi Homo Sapiens2. ______ a. Taong Peking at Java ay mga Homo Habilisb. Taong Peking ay natagpuan sa Beijing.3. ______ a. Homo Habilis ay gumagamit ng kamay at kasangkapang yari sa bato upang makakuha ng pagkainb. Ang Homo Habilis ay tinaguriang Working Man 4. ______ a. Ang mga Taong Tabon ay kabilang sa Homo Sapiens na nakita sa kweba ng Cagayan sa Pilipinas 3. b. Ang mga taong Neanderthal ay sa kweba ng Cro-Magnon ng France natagpuan.5.______ a. Ang India ay isang sinaunang kabihasnan sa Asya .b. Ang Mesopotamia ang itinuturing na pinakaunang sibilisasyon sa mundo.6. ______ a. Sa tabing ilog nagsisismula ang pag-usbong ng mga kabihasnan at sibilisasyon .b. Ang mga lambak ang pinagtatayuan ng mga pamayanan ng mga grupo ng taong nandarayuhan.7. ______ a. Si Confucius ang nagturo ng kagandahang asal lalo na ang pagmamahal sa magulangb. Samantalang si Hsun Tzu ang nagtaguyod ng Legalismo dahil likas sa tao ang pagiging masama.8. ______ a. Ayon kay Lao Tzu na ang tao ay mabuti kung sasama sa mabubuti at ito ay masama kung sasama samga masasamang tao.b. Ayon din sa kanya na dapat na magsilbing huwaran ang mga pinuno sa kanyang nasasakupan saisip, salita at sa gawa.9. ______ a. Ang Ziggurat ay itinatag upang gawing pook sambahan ng mga Sumerians.b. ito rin ay nagsisilbing pook ng pag-aaral para sa mga Sumerians.10. ______ a. Ang Dinastiyang Tang ang itinuturing na Ginintuang Panahon sa Tsina.b. Ipinatupad ng Dinastiyang Ming ang Civil Service Examination para sa mga nais magtrabaho sapamahalaanIII PAG_UNAWAA. Sagutin ang mga katanungan ng maliwanag . ( 10 pts. )1. Bakit sa tabing ilog kadalasang sumisibol ang kabihasnan ?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Ano ang tawag ng mga Tsino sa Ilog Huang Ho? Bakit ganito ang kanilang bansag sa ilog na ito?3. Paano nagsimula ang Kabihasnan ng Tsina ?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Ano ang Biblikal na pananaw tungkol sa pagkak alikha sa mga tao at sa sandaigdigan ?5. Ano ang Siyentipikong pananaw tungkol sa pagkakalikha ng sandaigdigan ? 4. IV PAGBUOIsulat sa bawat linya na nasa malaking kahon ang mga tamang sagot na nawawala.Kabihasnan / Bansa /Dinastiya1. _______________________________2. Chaldeans3. _______________________________4. Dinastiyang _____________________5. Dinastiyang ____________________6. Haring Sargon I7. Haring Hammurabi8. _______________________________9. ______________________________10. ______________________________Pamana11. Karma12. ___________________________________13. Templong yari sa ladrilyo14. Pagpapahalaga sa Kalikasan15. Mga Pilosopong Tsino16. _________________________________17. _________________________________18. Pamumuno ng mga Shogun19. Untouchables20. Taong Tabon 5. G o o d L u ck !!! 6. G o o d L u ck !!!