CCNA - Predavanje

 • View
  9.701

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CCNA - Predavanje

Transcript

 • 1. Module 1: Introduction to CCNA Semester 1 Networking Sadraj poglavlja 1.1 Povezivanje na Internet 1.2 Mrena matematika Raunarski centar Univerziteta u Beogradu
 • 2. Module 1: Introduction to CCNA Semester 1 Networking 1.1 Internet Najvea mrea za prenos podataka na svetu Povezivanje na Internet se sastoji iz tri dela: fiziko povezivanje (npr. NIC, modem) logiko povezivanje (npr. TCP/IP skup protokola) aplikacije (npr. Web browser) Raunarski centar Univerziteta u Beogradu
 • 3. Module 1: Introduction to CCNA Semester 1 Networking 1.1 Diskretne komponente Otpornik Kondenzator Tranzistor Integrisano kolo (integrated circuit IC) LED dioda Konektor Raunarski centar Univerziteta u Beogradu
 • 4. Module 1: Introduction to CCNA Semester 1 Networking 1.1 Podsistemi PC raunara Kuite (asija, chassis) napajanje (power supply) Matina ploa (motherboard) mikroprocesor RAM i ROM memorija magistrala (bus) Ureaji za skladitenje hard disk, flopi disk, CD ROM Slot za proirenja (expansion slot) ISA, PCI, PCMCIA Raunarski centar Univerziteta u Beogradu
 • 5. Module 1: Introduction to CCNA Semester 1 Networking 1.1 Ostale PC komponente Kartice za proirenje (expansion cards) grafika kartica mrena kartica (network interface card NIC, LAN adapter) modemska kartica (tzv. interni modem) Portovi serijski paralelni Raunarski centar Univerziteta u Beogradu
 • 6. Module 1: Introduction to CCNA Semester 1 Networking 1.1 Mrena (LAN) kartica (adapter) tampana ploa koje se prikljuuje na slot za proirenja i omoguava pristup LAN mrei Raunarski centar Univerziteta u Beogradu
 • 7. Module 1: Introduction to CCNA Semester 1 Networking 1.1 Faktori kod nabavke mrene kartice Tip LAN mree: Ethernet, Token Ring FDDI Tip prenosnog medijuma: koaksijalni kabl UTP kabl optiki kabl beina konekcija (wireless) Tip interfejsa prema magistrali raunara: PCI ISA PCMCIA Raunarski centar Univerziteta u Beogradu
 • 8. Module 1: Introduction to CCNA Semester 1 Networking 1.1 Komunikacija mrene kartice i raunara Mrena kartica komunicira sa PC sistemom na dva naina: memorijski I/O prostor (I/O address) prekid (IRQ) Drajver program koji omoguava vezu izmeu operativnog sistema i mrenog hardvera Raunarski centar Univerziteta u Beogradu
 • 9. Module 1: Introduction to CCNA Semester 1 Networking 1.1 Modem Ureaj koji omoguava prenos podataka preko standardne telefonske linije konverzija digitalnog signala u analogni oblik (MOdulacija), i obrnuto (DEModulacija) Prema prikljuivanju na raunar, modem moe biti: interni (PCI, ISA) eksterni (PCMCIA, USB) Raunarski centar Univerziteta u Beogradu
 • 10. Module 1: Introduction to CCNA Semester 1 Networking 1.1 Evolucija modemskog pristupa 1960 povezivanje terminala na udaljeni raunar (300 bps) 1970 razmena poruka preko BBS sistema 1980 razmena fajlova (9600 bps) 1990 povezivanje na Internet brzinama do 56 kbps 2000 DSL servisi Raunarski centar Univerziteta u Beogradu
 • 11. Module 1: Introduction to CCNA Semester 1 Networking 1.1 TCP/IP konfiguracija Skup protokola za komunikaciju izmeu raunara Na svakom raunaru koji komunicira TCP/IP protokolom se konfigurie: adresa (IP address) mrena maska (Subnet mask) Default gateway Raunarski centar Univerziteta u Beogradu
 • 12. Module 1: Introduction to CCNA Semester 1 Networking 1.1 Provera TCP/IP protokola Provera TCP/IP veze sa obavlja preko ping servisa Funkcionisanje ping servisa: raunar alje request pakete prema odreditu prema, koje se kada dobije request paket odredite vraa reply paket Ping servis verifikuje vezu izmeu dva hosta u oba smera Raunarski centar Univerziteta u Beogradu
 • 13. Module 1: Introduction to CCNA Semester 1 Networking 1.1 Primeri ping servisa ping 127.0.0.1 adresa 127.0.0.1 predstavlja virtuelni interfejs na raunaru; ova komanda ispituje funkcionisanje TCP/IP protokola ping ispituje funkcionisanje NIC adaptera ping ispituje vezu do rutera koji povezuje lokalnu mreu sa ostatkom Interneta ping ispituje vezu do udaljenog raunara Raunarski centar Univerziteta u Beogradu
 • 14. Module 1: Introduction to CCNA Semester 1 Networking 1.1 Web browser Aplikacija koja prikazuje stranicu opisanu HTML dokumentom Tipino funkcionisanje: Web browser kontaktira Web server i alje zahtev Web server alje odgovor u vidu HTML stranice (putem HTTP protokola) Web browser prikazuje dobijenu stranicu Raunarski centar Univerziteta u Beogradu
 • 15. Module 1: Introduction to CCNA Semester 1 Networking 1.1 Popularni Web browser-i Netscape Navigator jedan od prvih Web browser-a zauzima malo mesta na disku Internet Explorer integrisan sa ostalim Microsoft-ovim prozivodima zauzima dosta mesta na disku Web browser-i najee omoguuju i druge Internet servise (e-mail, FTP, news...) Raunarski centar Univerziteta u Beogradu
 • 16. Module 1: Introduction to CCNA Semester 1 Networking 1.1 Kancelarijske aplikacije PC raunari su prvenstveno za namenjeni za kancelarijske aplikacije: tekst procesor (word processor) unakrsna izraunavanja (spreadsheet) baze podataka (database management) kreiranje prezentacija Raunarski centar Univerziteta u Beogradu
 • 17. Module 1: Introduction to CCNA Semester 1 Networking 1.1 Koraci pri traenju greaka (troubleshooting) Definisati problem (Define the problem) Prikupiti injenice (Gather the facts) Razmotriti mogunosti (Consider the possibility) Napraviti plan (Create an action plan) Implementirati plan (Implement the plan) Posmatrati rezultate (Observe the results) Dokumentovati rezultate (Document the results) Raunarski centar Univerziteta u Beogradu
 • 18. Module 1: Introduction to CCNA Semester 1 Networking 1.2 Dekadni brojni sistem Brojni sistem sa osnovom 10 10 cifara 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Svaka pozicija cifre u broju ima teinu 10n Prilagoen ljudskom poimanju raunanja ali ne i za mainu Raunarski centar Univerziteta u Beogradu
 • 19.