Giới Thiệu Microsoft IT Academy

 • View
  485

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trung tm sng to ca Microsoft ti Khu Cng Ngh Cao TPHCM - SMIC (SHTP - Microsoft Innovation Center) l i tc duy nht cung cp dch v v trin khai cc chng trnh o to ca Microsoft (Microsoft Academy Service Partner) ti Vit Nam. Chng ti trn trng gii thiu n Qu Nh Trng Chng trnh Hc vin Cng ngh Thng tin ca Microsoft (Microsoft IT Academy). y l chng trnh c xy dng nhm mc ch h tr v pht trin cng tc o to Cng ngh thng tin dnh cho cc trng i hc, Cao ng, Trung cp v Ph thng trung hc trn ton cu. Chng trnh Hc vin Cng ngh Thng tin c thit k nhm cung cp cho Qu Nh Trng tt c cc li ch v ti nguyn v ging dy v hc tp ca Microsoft nh: Kho gio trnh chun ha, kho Phn mm DreamSpark, h thng th vin in t, cc k thi chng ch quc t v CNTT, chng ch hon thnh kha hc ca Microsoft, cc cng c h tr cng tc ging dy v nghin cu ca Gio vin v Sinh vin . Cc li ch ca chng trnh khng ch dnh cho Khoa CNTT m cn p dng cho tt c cc Ging vin, Sinh vin cc Khoa khc trong nh trng. Cc Ging vin, sinh vin ngoi ngnh CNTT s c hng li ch t nhnh o to Tin hc vn phng (MOS) c cng nhn trn ton th gii. Cho n nay, Chng trnh Hc vin Cng ngh Thng tin ca Microsoft c hn 10.000 thnh vin hn 160 quc gia tham gia v c xc thc l thnh vin chng trnh ca Microsoft trn ton th gii

Transcript

 • 1. IT ACADEMY CHNG TRNH HC VIN CNG NGH THNG TIN MICROSOFT 2013
 • 2. Hc vin CNTT Microsoft IT Academy Overview
 • 3. Chng trnh ITA l g? Gii php h tr, pht trin o to CNTT ton cu (p ng nhu cu sinh vin, gio vin v nhn vin) i tng th hng? Cc trng i hc, Cao ng, Trung cp v Ph thng trung hc trn ton th gii Mc tiu ca gii php? - To cu ni gia gio dc v thc tin ngh nghip - Cung cp li ch v ti nguyn CNTT cho cc trng
 • 4. Chng trnh ITA l g? Cc ngun ti nguyn ITA E-learning v cng ngh Microsoft l mt h thng gii php bao gm: ng dng cho hc tp C trn 250 kha hc Linh hot truy nhp mi lc mi ni Kho gio trnh, bi ging chun ha. Kho phn mm DreamSpark. H thng th vin in t. Thi chng ch quc t. Cng c h tr nghin cu, ging dy. H tr chuyn giao, trin khai t SMIC Chng trnh ging dy dng cho o to k nng vn phng v cp IT s cp DREAMSPARK kho phn mm bn quyn ca Microsoft dnh cho ton th GV v SV Bi ging cho Gio vin Cc mn hc trong chng trnh ITA Chng ch cho gio vin nhm cng nhn nng lc ging dy cng ngh Microsoft Th vin tham kho in t Cho php truy cp hn 700 u sch, tp ch chuyn ngnh ca Microsoft Chng trnh o to dnh ring cho Gio vin v nhn vin H tr Tham gia Hng dn Khai thc Tp hun Trin khai
 • 5. Mc tiu Chng trnh Hc vin CNTT Microsoft H tr, cung cp cc li ch, ti nguyn CNTT ca Microsoft cho cc hc vin gio dc, trng hc. Gip Ging vin v Sinh vin t c cc k nng CNTT c cng nhn vi cc chng ch quc t. Kt ni gia Doanh nghip v ng vin. Cc Doanh Nghip mong mun: Cc Gio vin mong mun: Cc hc vin, trng hc mong mun: Cc Sinh vin mong mun: Nhn vin c k nng tt Chng trnh o to ph hp Gim chi ph & tn dng ti a ti sn Gio dc mang tnh thc tin cao Ngi lao ng c nng sut cao Tit kim thi gian H thng kin thc ph hp thc tin Kin thc hc c st vi tuyn dng Tuyn dng ng vin vng tay ngh Sinh vin tham gia v c k nng Thu ht c sinh vin v nhn ti Chng ch gi tr v nng lc
 • 6. Mc tiu Chng trnh Hc vin CNTT Microsoft H tr , cung cp cc li ch, ti nguyn CNTT ca Microsoft cho cc hc vin gio dc, trng hc. Gip Ging vin v Sinh vin t c cc k nng CNTT c cng nhn vi cc chng ch quc t. Kt ni gia Doanh nghip v ng vin. Cc Doanh Nghip mong mun: Gii php ITA s o to c cc ng vin c chng nhn vng chuyn mn Cc Gio vin mong mun: Gii php ITA chuyn giao gii php c ni dung s ha Cc hc vin, trng hc mong mun: Gii php ITA cung cp giy php vi chi ph thp Cc Sinh vin mong mun: Gii php ITA chuyn giao c cc k nng k thut cng ngh cao ca th k 21
 • 7. Li ch Chng trnh Hc vin CNTT ca Microsoft IT Academy Program Benefits
 • 8. Li ch ca chng trnh ITA Microsoft IT Academy Benefits Curriculum Program Access Kho gio trnh, bi ging chun ha. Kho phn mm DreamSpark. H thng th vin in t. Certification Thi chng ch quc t. Cng c h tr nghin cu, ging dy. H tr chuyn giao, trin khai t SMIC Resources and Partnership
 • 9. Chng trnh o to no sn sng? Chng trnh o to cn bn s ca Microsoft cung cp nhng k nng my tnh thit yu cho hc vin mi tip cn vi my tnh. N c th dng lm chng trnh ph o cho mt s sinh vin, v cng c th s dng nh l mt phng tin khai thc ti mi i vi mt s hc vin khc. Hc trc tuyn Chng trnh hc trc tuyn cung cp quyn truy cp v hn ti 250 kha hc trc tuyn v Office 2010, SQL Server, Visual Studio, v nhiu mn khc na. Xy dng gio trnh, gio n C sn s dng, cho php ty bin cc gio n, bao gm cc kt ni vo kho hc liu trc tuyn, ti liu, video min ph. Sch tham kho trc tuyn cung cp quyn truy cp vo hn 700 u sch k thut, c th tra cu theo ti, cng ngh v theo ch . Bao gm sch v Office v c v ni dung k thut, cng ngh. B Chng trnh o to chnh thc ca Microsoft (MOAC) bao gm sch v gio dc m ni dung truyn ti b khung chng trnh dy v hc hon chnh, c bin son c th s dng. Cn bn s Th vin sch bo tham kho Chng trnh o to chnh thc ca hng (MOAC)
 • 10. Chng trnh o to Chng trnh o to cn bn s ca Microsoft cung cp nhng k nng my tnh thit yu cho hc vin cha c kinh nghim v tin hc. Cn bn s Cc kha hc: Cn bn v my tnh Hc trc tuyn Xy dng cng gio trnh Th vin sch bo tham kho Chng trnh o to chnh thc ca hng (MOAC) Chng trnh o to chuyn nghip ca hng (MOC) Internet v WWW N c th dng lm chng trnh ph o cho mt s sinh vin v cng c th s dng nh l mt phng tin khai thc ti mi i vi mt s hc vin khc. Chng trnh bao gm phn hc tp trc tuyn v Quyn truy cp d liu nh vy sinh vin c th b qua cc khi nim hiu v tp trung vo ti mi nng cao k nng. Cc chng trnh nng cao nng sut An ninh v Bo mt Phong cch sng s ha
 • 11. Chng trnh o to Chng trnh o to E-Learning hc trc tuyn cung cp quyn truy cp v hn ti hn 250 kha hc tri u vi cc chng trnh ging dy CNTT ca chng trnh Microsoft IT Academy. Cc kha hc Cn bn s Office 2010 | Windows 7/8 Hc trc tuyn Xy dng cng gio trnh Th vin sch bo tham kho Chng trnh o to chnh thc ca hng (MOAC) Chng trnh o to chuyn nghip ca hng (MOC) Windows Server Exchange Server Chng trnh hc trc tuyn cung cp cho sinh vin nhiu bi kim tra thc hnh hn, thng qua vic hc trn mt h thng a phng tin. Gio vin c th la chn nhiu kha hc trong chng trnh hc trc tuyn, to m truy cp cho lp, qun l truyn thng theo nhm v theo di cc bo co s dng chng trnh cho tng lp. SQL Server | ASP.NET Visual Studio Microsoft Dynamics
 • 12. Chng trnh o to C sn s dng, cc gio n cho php ty bin, bao gm cc a ch lin kt n kho hc tp trc tuyn ITA thch hp v cc ti liu, hnh nh mu v phim video. Cc Kha hc Cn bn s Office 2010 Hc trc tuyn Microsoft SharePoint K hoch gio n Windows Server Th vin sch bo tham kho Chng trnh o to chnh thc ca hng (MOAC) Chng trnh o to chuyn nghip ca hng (MOC) Kt ni vi h thng dy v hc trc tuyn v h thng chng ch quc t v cc d n hc tp trn c s thc hin d n. Cho php sinh vin s dng cc hot ng hc tp trn c s d n trnh by v thc tp cc k nng trn nn tng cng ngh Microsoft. Expression Web Windows 7 / 8
 • 13. Chng trnh o to Th vin sch tham kho trc tuyn cung cp cho cc gio vin quyn truy cp vo kho d liu s vi hn 700 u sch k thut, c th tra cu theo ti, theo cng ngh v theo ch . Cc ch Cn bn s Office & Productivity | Database & Reporting Hc trc tuyn Applications & OS Xy dng cng gio trnh Th vin sch bo tham kho Chng trnh o to chnh thc ca hng (MOAC) Chng trnh o to chuyn nghip ca hng (MOC) Sch in t theo nhiu ti dng ging dy trong lp cng nh dng lm nn tng cho s pht trin chuyn nghip. C th s dng nh mt kha hc t hc c lp hoc nh mt kha hc b sung hng dn cho lp hc. Entertainment & Gaming Web Apps & Services Home Network & Security
 • 14. Chng trnh o to Tuyn tp cc chng trnh o to chnh thc ca Microsoft, mang n mt khung chng trnh dy v hc hon chnh, c son tho c th chi tit s dng trong t chc gio dc. Cc kha hc Cn bn s Microsoft Office Hc trc tuyn Xy dng cng gio trnh Th vin sch bo tham kho Chng trnh o to chnh thc ca hng (MOAC) Chng trnh o to chuyn nghip ca hng (MOC) MOAC bao gm phn lp k hoch, phn chun b, phn hng dn trin khai cc lp hc v Cng ngh ca Microsoft. Bao gm sch gio khoa, hng dn thc hnh Lab, Lab trc tuyn v thc tp cc bi thi ly chng ch quc t ca hng theo cc bi c th ( nh dng s ha). Windows Client Windows Server SQL Server Visual Studio Cn bn Cng ngh MTA
 • 15. Truy cp Chng trnh DreamSpark TechNet MCT Program Chng trnh h tr? Kho phn mm thit k v pht trin cc phn mm DreamSpark cho php ti phn mm thit k v pht trin ng dng s dng min ph cho cc my ca nh trng, nh Sinh vin c th vit ra cc ng dng, tr chi, to ra cc thit k v cng c mi Vic ng k ti khon theo tng trng. Hin c sn cho my tnh c nhn ca Sinh vin v Ging vin. Kho sn phm phn mm TechNet h tr 12 thng truy cp dng th v kim tra (min ph) cc sn phm phn mm ca Microsoft. Tin ch c sn trong phn chng trnh MCT (ti khon ng k hng nm). Microsoft Certified Trainer (MCT) Thnh vin c php truy cp vo kho cng c, ti nguyn v cc li ch ca Kho TechNet v ti liu ging dy video Ti khon thnh vin ng k hng nm.
 • 16. Chng ch Quc t B ti liu o to Chuyn vin Tin hc Vn phng (MOS) dnh cho Gio vin B ti liu o to Cng tc vin Cng ngh (MTA) dnh cho Gio vin