Hóa học & đời sống

 • View
  119

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hóa học & đời sống

 1. 1. HA HC & I SNG
 2. 2. I. TH NGHIM V S NG T CA PROTEIN TRONG CC MI TRNG
 3. 3. 1. S ng t ca lng trng trng Sa u nnhLng trng trng 2. S ng t ca sa u nnh
 4. 4. 1. S ng t ca lng trng trng Nguyn liu Trng g/ vt Chanh Vi n tru
 5. 5. Cch tin hnh Bc 1: tch lng trng ca trng cho vo chn sch
 6. 6. Bc 2: pha v lc nc vi cho trong, sau rt t t vo a cha lng trng trng Lng trng trng Sau khi cho nc vi trong
 7. 7. Bc 3 : vt chanh vo a cha lng trng trng Sau khi vt chanhTrc khi vt chanh
 8. 8. Protein b ng t, tch ra khi dung dch khi cho axit hoc baz: Lng trng trng c thnh phn l anbumin (protein hnh cu) Trong chanh c cha axit xitric (axit limonic) Thnh phn ca nc vi trong l Ca(OH)2 Gii thch hin tng
 9. 9. 2. S ng t ca sa u nnh Nguyn liu Sa u nnh Chanh Vi n tru (vi ti)
 10. 10. Bc 1: sa u nnh ra chn, lc dung dch nc vi trong Cch tin hnh
 11. 11. Bc 2: dung dch nc vi trong vo chn ng sa u nnh Trc khi cho nc vi trong Sau khi cho nc vi trong
 12. 12. Bc 3: vt chanh vo chn ng sa u nnh Trc khi vt chanh Sau khi vt chanh
 13. 13. Protein b ng t, tch ra khi dung dch khi cho axit hoc baz: Sa u nnh c thnh phn chnh l protein dng casein Trong chanh c cha axit xitric (axit lemonic) Thnh phn ca nc vi trong l Ca(OH)2 Gii thch hin tng
 14. 14. Lp 12_Bi 11: PEPTIT V PROTEIN Phn Tnh cht vt l ca Protein PPDH: dy hc theo nhm c th nghim trc quan GV chia HS thnh cc nhm nh GV hng dn HS lm th nghim HS gii thch hin tng GV nhn xt cu tr li ca HS GV tng kt li tnh cht vt l ca protein ng dng
 15. 15. Nguyn liu Nc ngt 7Up Dung dch vi ti lc.
 16. 16. Cch tin hnh (xem video)
 17. 17. c - CaCO3 l cht rn mu trng khng tan trong nc ( 25oC c tan 0,00013/100g nc) - Nc gii kht 7Up c cha CO2 bo ha tc dng vi Ca(OH)2 d sinh ra CaCO3=> dd thu c c kt ta trng - CaCO3 tan dn trong nc c cha CO2 to thnh Ca(HCO3)2 PT: Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2 Gii thch hin tng
 18. 18. Lp 12_Bi 26: MT S HP CHT QUAN TRNG CA KIM LOI KIM TH Phn Canxi cacbonat PPDH: dy hc nu vn kt hp dy hc nhm nh c th nghim trc quan ng dng Gii thch cu thnh ng Nc chy mn??
 19. 19. Nguyn liu Gim n Trng g ti
 20. 20. Cch tin hnh Cho trng g vo ly nha cha sn gim n, quan st hin tng trong vng 2 ngy
 21. 21. Quan st video sau
 22. 22. Gim n thnh phn chnh l axit acetic 5% => CaCO3 phn ng vi dd CH3COOH theo phng trnh: Gii thch hin tng 93.5 4.09 1.2 1.2 Thnh phn v trng CaCO3 Protein nc khc CaCO3 + 2 CH3COOH (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O
 23. 23. ng dng
 24. 24. PPDH: dy hc d n kt hp lm vic theo nhm nh GV chia lp thnh 4 nhm nh: Mi nhm v nh tm cch bin trng g v nu thnh v trng bng cc gia v trong nh bp Sau 1 tun, cc nhm bo co v cch lm ca mnh trc lp GV nhn xt, s dng kt qu dy v tnh cht ha hc ca axit axetic Lp 11
 25. 25. PPDH: thuyt trnh v tho lun nhm GV t vn : ti sao trng g v nu ngm trong gim n li b i thnh mu trng? HS bt cp suy ngh, tr li GV dn st HS vo phn Canxicacbonat Lp 12
 26. 26. IV. INH ST B N MN
 27. 27. Nguyn liu Nc x phng Nc ra chn Nc vi ti Nc chanh Gim n inh st
 28. 28. Bc 1: cho cc inh st vo cc ly nha ng cc dung dch chun b Cch tin hnh
 29. 29. Bc 2: Theo di hin tng ri nhn xt cc s thay i so vi ban u C s thay i mu sc dung dch i vi ly ng nc chanh v gim n
 30. 30. Ba ngy sau khi lm th nghim, thu c hnh nh ca cc inh st trong cc dung dch tng ng nh sau:
 31. 31. mi trng kim nc x phng nc vi nc ra chn Gii thch hin tng Trong mi trng kim:khng c phn ng ha hc xy ra -> inh st khng b n mn, v khng c bt kh thot ra, cng nh khng c s thay i mu sc cc dung dch Thnh phn chnh ca inh l st (Fe)
 32. 32. mi trng axit Gim nnc chanh C 2 dung dch u cha ion H+ nn st b ha tan theo phn ng inh st b n mn v ha en, c bt kh thot ra, ng thi mu sc nc chanh v gim n cng thay i do ion mui Fe2+ sinh ra b oxi ha trong khng kh to thnh ion Fe3+ ( mu vng nu) Fe + H+ -> Fe2+ + H2
 33. 33. Lp 12_Bi 20: S n mn kim loi Phn : n mn ha hc PPDH: dy hc d n kt hp chia nhm nh ng dng
 34. 34. Th nghim Hin tng Ghi ch inh st trong nc x phng inh st trong nc ra chn inh st trong nc vi inh st trong nc chanh inh st trong gim n Trc 1 tun khi hc phn ny, GV chia lp thnh 5 nhm, giao cho mi nhm tin hnh 1 th nghim, HS tin hnh v in kt qu vo phiu hc tp sau:
 35. 35. V. IU CH CHT CH TH
 36. 36. Nguyn liu Vi n tru
 37. 37. Cch tin hnh Ngh thi lt mng
 38. 38. - Pha long cc dung dich - Nc vi lc qua cho trong
 39. 39. Ln lt nhng vo mi dung dch mt lt ngh sau quan st v so snh s i mu
 40. 40. Trong mi trng bazo (nc vi, nc x phng, nc ra chn) ngh ha . Tuy nhin, nc ra chn v x phng khng r hin tng v cho mi trng bazo kh yu (pH=7-8) Trong mi trng trung tnh v axit (nc, nc chanh, gim n) ngh khng i mu Nhn xt
 41. 41. 2. DNG HOA DM BT LM CHT CH TH
 42. 42. Nguyn liu Hoa dm bt Chanh Gim n Nc vi ti Nc x phng
 43. 43. Cch tin hnh Bc 1: Gi hoa dm bt lc ly nc
 44. 44. Bc 2: ln lt nh dung dich thu c vo x phng, nc vi, nc chanh, gim n Quan st v so snh
 45. 45. 3. DNG DU TM LM CHT CH TH
 46. 46. Nguyn liu Du tm Chanh Gim n Nc vi ti Nc x phng
 47. 47. Cch tin hnh Bc 1: Gi du tm lc ly nc
 48. 48. Bc 2: ln lt nh dung dich thu c vo x phng, nc vi, nc chanh, gim n Quan st v so snh
 49. 49. Nhn xt Trong mi trng axit (gim n, chanh) c mu . Trong mi trng trung tnh th c mu tm (khng i mu). Trong mi trng kim c mu xanh, nhng khng bn v n nhanh chng bin i sang mu vng. Khong chuyn mu ca n t pH = 7,5 n pH = 9. Hoa dm bt v du tm cho hin tng ging nhau
 50. 50. Gii thch
 51. 51. ng dng Bi 8_phn B: Canxi hidroxit_thang pH Bi 4_phn II: khi nim v pH-cht ch th axit-bazo
 52. 52. Mi trng Mu sc dch ca hoa dm bt trn giy sau khi th Cc cht th Axit (pH7) Xanh Trung tnh (pH=7) Tm Mc ch s dng TN: hs phn bit c mi trng ca cc cht quen thuc trong i sng bng cch n gin v hu hiu.Lp 9 Chia 4 nhm Gv hng dn cch th qu dm bt Hs v nh lm TN theo nhm Bo co kt qu theo bng bn GV tng kt, lin h bi hc PPDH: LM VIC NHM
 53. 53. - Yu cu: + Mi nhm chn 1 d n + Thi gian: 1 tun + Bo co kt qu (15p/nhm) Gii thiu sn phm ca nhm, biu din th nghim th cht ch th ca nhm trc lp. Thuyt trnh bng ppt vi ni dung: pH l g? Cht ch th l g? C ch i mu ra sao? Cc bc iu ch cht ch th ca nhm. Mc ch s dng TN: gip HS nm c nguyn nhn i mu ca cc cht ch th v bit cch to ra cht ch th Lp 11
 54. 54. Nguyn liu Than g nghin nh Mc xanh Chai nha ct v nt bng 2 u, chn than gia
 55. 55. Cch tin hnh B1: than vo li ng dung dich mc xanh, lc u v ngm khong 1h B2: cc dung dich mc trn qua bnh lc chun b sn
 56. 56. Sau khi lc mc nht mu i Gii thch hin tng Than g cn gi li c mt phn dng cu trc ca t bo g (cu trc xp). Chng c kh nng hp th ln v c s dng lm cht hp th
 57. 57. LP 11_ BI 20: CACBON Biu din th nghim trc quan kt hp vi nu vn ng dng Ti sao mc li nht mu sau khi lc qua than?
 58. 58. VI. S CHY CA ALCOL/CETON
 59. 59. Cch tin hnh
 60. 60. ng dng PPDH BIU DIN TH NGHIM & NU VN - GV lm o thut trc khi vo bi mi - t vn : t sao khng chy?! - HS suy ngh v gii quyt mu thun thng qua tit hc, GV lin h vi l thuyt TCVL: tnh d bay hi ca Ancol/Ceton TCHH: phng trnh chy ca Ancol/ceton
 61. 61. Thnh vin nhm