Hsp psk tkt_1

  • View
    372

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Hsp psk tkt_1

  • 1. Kementerian Pelajaran MalaysiaKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1PENDIDIKAN SIVIKDAN KEWARGANEGARAANTINGKATAN 1 Pusat Perkembangan Kurikulum

2. +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1.%603(1,,.$1 6,9,. $1 .(:$5*$1(*$5$$1 KANDUNGAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 7RUKUN NEGARA vTEMA 1 : 8FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANviiPENCAPAIAN KENDIRIKATA PENGANTARixTEMA 2 : 9 HUBUNGAN KEKELUARGAANPENDAHULUAN 1TEMA 3 :10HIDUP BERMASYARAKAT KANDUNGAN PENDIDIKAN SIVIK DAN 2KEWARGANEGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEMA 4 :11WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA KHIDMAT MASYARAKAT 5TEMA 5 :12MALAYSIA NEGARA BERDAULATSTRATEGI PELAKSANAAN6 TEMA 6 : 13 CABARAN MASA DEPANPENILAIAN 6 PELAKSANAAN KHIDMAT MASYARAKAT 14 iii 3. +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1 .%60 3(1,,.$1 6,9,. $1 .(:$5*$1(*$5$$1 RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruhmasyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapatdinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya danberbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebutberdasarkan atas prinsip-prinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAANv 4. +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1 .%603(1,,.$1 6,9,. $1 .(:$5*$1(*$5$$1FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalahbertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikansumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.vii 5. +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1.%60 3(1,,.$1 6,9,. $1 .(:$5*$1(*$5$$1KATA PENGANTARHuraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yangDalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Sivik danmemperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yangKewarganegaraan, guru perlu peka terhadap pembinaan akhlakbertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dandan kesedaran murid tentang hak dan tanggungjawab sebagaisemangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, danwarga negara dengan mengambil kira aspek pengetahuan sivik,menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta kemahiran sivik dan nilai sivik. Guru juga perlu menekankanekonomi berasaskan pengetahuan pada abad 21.aktiviti khidmat masyarakat yang merupakan komponen pentingdalam memupuk kesedaran sivik di kalangan murid. AktivitiDokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pengajaran dan pembelajaran hendaklah dilakukan secarapembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti danberkesan dengan memberi tumpuan kepada penglibatan muridpenggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakansecara aktif dalam suasana yang kondusif dan menggembirakan.kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolahaktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap Dalam usaha menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini,dapat membantu guru merancang dan melaksanakanbanyak pihak terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab danpengajaran dan pembelajaran secara berkesan.universiti serta pegawai Kementerian Pelajaran dan individuyang mewakili badan-badan tertentu.Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran,guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbanganbernilai tambah iaitu kemahiran berfikir, kemahiran kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraianbelajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat danSukatan Pelajaran ini, Kementerian Pelajaran merakamkankomunikasi, teori pelbagai kecerdasan, pembelajaran setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.masteri, pembelajaran secara kontruktivisme danpembelajaran akses kendiri. Di samping itu, nilai murnidan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap(Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN)diutamakan. Semua elemen ini diharap dapat memberiPengarahkeyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalamPusat Perkembangan Kurikulumkehidupan harian dan dunia pekerjaan. Kementerian Pelajaran Malaysia ix 6. +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1 .%60 3(1,,.$1 6,9,. $1 .(:$5*$1(*$5$$11.0 PENDAHULUAN1.1 Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan diajar sebagai satu mata pelajaran persekolahan mulaitahun 2005, di sekolah rendah dan menengah. Pada masa dahulu, pendidikan sivik bertumpu pada struktur danjenis kerajaan. Tetapi kini, mata pelajaran ini memberi tumpuan pada keadaan semasa masyarakat serta keperluanmasa depannya.1.2 Sivik merujuk kepada hubungan individu dengan masyarakat di sekelilingnya. Manakala kewarganegaraanmerujuk kepada hubungan individu dengan negaranya. Guru membantu murid menguasai pengetahuan sivik,kemahiran sivik dan nilai sivik supaya menjadi warganegara yang bertanggungjawab.1.3 Berdasarkan keadaan semasa yang melanda golongan remaja, kurikulum mata pelajaran Pendidikan Sivik danKewarganegaraan memberi tumpuan utama pada isu perpaduan, patriotisme dan pemahaman kepelbagaianbudaya masyarakat Malaysia. Melalui kurikulum ini diharap dapat melahirkan individu yang bersemangatpatriotik, boleh bekerjasama dengan orang lain, mengapresiasi kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia,menyelesaikan konflik tanpa menggunakan keganasan, menyayangi alam sekitar dan menyumbang ke arahpembangunan negara.1 7. .%60 +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1 3(1,,.$1 6,9,. $1 .(:$5*$1(*$5$$12.0KANDUNGAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH MENENGAH 2.1 Matlamat Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang peranan, hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat dan negara untuk melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu, patriotik dan boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan dunia 2.2ObjektifObjektif mata pelajaran ini merangkumi tiga aspek iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai.2.2.1 Objektif Pengetahuan:i.Mengenal pasti ciri-ciri peribadi yang boleh menyumbang terhadap pembangunan masyarakat dannegara.ii. Menerangkan peranan dan tanggungjawab keluarga terhadap pembentukan masyarakat yangsejahtera.iii.Memahami pelbagai agama, tradisi dan budaya masyarakat Malaysia untuk mewujudkan masyarakatyang bersatu padu.iv. Menjelaskan usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang progresif, dinamik dan patriotik.v.Menghuraikan peranan dan tanggungjawab warganegara terhadap pembangunan negara.vi. Mengetahui cara-cara menangani cabaran dan ancaman yang boleh menjejaskan kesejahteraanmasyarakat dan negara.2 8. +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1.%603(1,,.$1 6,9,. $1 .(:$5*$1(*$5$$12.2.2 Objektif Kemahiran:i.Mendisiplinkan diri dalam mencapai wawasan diri dan negara.ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai anggota keluarga untuk melahirkan keluarga yangbahagia.iii.Berinteraksi dengan anggota masyarakat pelbagai kaum untuk mewujudkan perpaduan negara.iv. Menangani konflik diri, keluarga dan masyarakat.v.Bekerjasama dengan anggota masyarakat untuk kebaikan bersama.vi. Menyertai aktiviti pembangunan masyarakat dan negara.vii.Mengambil tindakan wajar dalam menghadapi pelbagai situasi.2.2.3 Objektif Nilai:i.Mempunyai wawasan untuk mencapai kejayaan diri, masyarakat dan negara.ii. Menghargai sumbangan keluarga dalam membentuk masyarakat yang mapan.iii.Berbangga terhadap keunikan pelbagai budaya sebagai keistimewaan masyarakat Malaysia.iv. Menghargai kepentingan alam sekitar dalam meningkatkan kualiti hidup.v.Bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat yang memerlukan bantuan demi kesejahteraan bersama.vi. Menunjukkan kesedaran sivik dan kewarganegaraan sebagai warganegara yang bertanggungjawab.vii.Cinta akan negara dan sanggup berkorban untuk negara.viii. Menunjukkan semangat kekitaan dalam mengekalkan keamanan dan keharmonian negara dan sejagat.3 9. .%60 +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1 3(1,,.$1 6,9,. $1 .(:$5*$1(*$5$$12.3 TemaPendidikan Sivik dan Kewarganegaraan memberi penekanan terhadap penguasaan pengetahuan, kemahiran dannilai sivik supaya murid menjadi warganegara yang bertanggungjawab. Kandungan ini disampaikan menerusienam tema seperti berikut: 1.Pencapaian Kendiri 2.Hubungan Kekeluargaan 3.Hidup Bermasyarakat 4.Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia 5.Malaysia Negara Berdaulat 6.Cabaran Masa DepanTema-tema ini tidak semestinya diajar secara urutan dan guru boleh menyesuaikan tema ini dengan peristiwa atauisu semasa yang berlaku sama ada dalam sekolah, masyarakat atau di peringkat negara. Misalnya, tema MalaysiaNegara Berdaulat boleh diajar dalam konteks sambutan Bulan Kemerdekaan agar murid dapat memahami peranandan tanggungjawabnya sebagai warganegara Malaysia.4 10. +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1 .%60 3(1,,.$1 6,9,. $1 .(:$5*$1(*$5$$13.0 KHIDMAT MASYARAKATKhidmat Masyarakat merupakan komponen penting dalam kurikulum Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Aktivitiini dijalankan di luar jadual waktu persekolahn. Murid perlu melakukan kerja amali ini sekurang-kurangnya 10 jamsetahun dan menyediakan laporan. Khidmat Masyarakat harus dikait rapat dengan pembelajaran akademik dalam bilikdarjah. Khidmat Masyarakat bertujuan membina individu yang bersedia untuk menyumbang kepada kesejahteraanmasyarakat dan negara. Guru harus memastikan murid menjalankan kerja projek ini mengikut tema yang ditetapkanseperti berikut:Tingkatan Tema1. Pencapaian Kendiri12. Hubungan Kekeluargaan2 3. Hidup Bermasyarakat3 4. Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia4 5. Malaysia Negara Berdaulat5 6. Cabaran Masa Depan5 11. .%60 +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1 3(1,,.$1 6,9,. $1 .(:$5*$1(*$5$$1 4.0 STRATEGI PELAKSANA