Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu bibliotēku 2010. gada pārskats

 • View
  1.534

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu bibliotēku 2010. gada pārskats

 • 1. Limbau, Alojas un Salacgrvas novadu bibliotkas Aktualittes 2010. gad Broislava Sauka LGB KAC vadtja [email_address]

2. Bibliotku skaits

 • Limbau novad ir 16 publisks bibliotkas no 8 pavaldbm un 13 skolu bibliotkas
 • Alojas novad ir 6 publisks bibliotkas no 4 pavaldbm un 4 skolu bibliotkas
 • Salacgrvas novad ir 7 publisks bibliotkas no 3 pavaldbm, 3 skolu bibliotkas ar vienu filili

3. Priorittes

 • 2010. gadakredittas 4 Limbau novada bibliotkas Limbau pagasta Ldes un Ldezera bibliotkas, Katvaru pagasta Pociema un Ples pagasta rciema bibliotkas.
 • No jaunadibinta Salacgrvas novada Korenes bibliotka .
 • Starpnovadu Bibliotku sadarbba padomesnodibinana.
 • Notikui seminri, apmcbas, sarunas/diskusijas, bibliotku apmekljumi.
 • Turpinta sadarbba ar skolu bibliotkm apmekltas Limbau un Alojas novadu skolu bibliotkas, k araicintas uz kopjiem seminriem, apmcbm, sarunm/diskusijm.

4. Priorittes

 • Vriengi 9 . Grmatu svtkiPociem.
 • Dalba Latvijas Bibliotekru biedrbas Vidzemes nodaas 13. saiet-konferenc Sirsnb un intereu kopb jau 13. reiziAlksn
 • Iesaistans publisko bibliotku attstbas projekt Treais tva dls aktivitts.
 • Dalba akcij Pasaule t@v bibliotk.
 • PaskumiLatvijas Bibliotku nedas laik.
 • IesaistansZiemevalstu bibliotku nedasaktivitts.

5. Priorittes

 • Nosldzs ES Mizgltbas programmas sektorls programmas Grundtvig projekts Exchange of Methods to Increase ICT Skills for Senior and Underprivileged Learners.
 • Prrobeu lguma parakstana arPrnavas bibliotkuIgaunij.
 • Briseles apmekljumspc EP deputta A.K.Karia ielguma.

6. Seminri

 • Februris
 • Aktualittes bibliotku darb valst un msu novados .
 • ProjektsNeapzints kultras mantojuma vrtbas kopj dabas un kultras telp.
 • NPC seminrs.
 • Vienot darba algu sistma Limbaunovad.

7. Seminri

 • Aprlis
 • Latvijas Grmatapiedv BIBLIOTKU SERVISU.
 • LekcijaBiblioterapija grmatu spks.
 • Interneta datorskolaMcies pats projektaPiesldzies, Latvijaietvaros.

8. Seminri

 • Maijs- Umurg
 • Aicinjums uz turpmku sadarbbu -Inta Soma, DAP projektu vadtja.
 • Iepazans ar Umurgas pagasta bibliotku un Umurgas kultras namu pc rekonstrukcijas.
 • Umurgas pagasta prvaldes apmekljums.
 • Izbraukana uzPles pagasta rciema bibliotku.
 • Tikans ar Ples pagasta prvaldes vadtjuGitu Krnupiun Ples pagasta rciema bibliotkas vadtjuLigitu Skudriu , saruna par bibliotkas darba perspektvm jaunajs telps.

9. Seminri

 • Augusts - izbraukuma seminrs Rg
 • Apciemojam labkos no labkajiem tradicionli izbraukumi vasaras beigs uz msdiengm bibliotkm oreiz viesojmiesRCB fililbibliotks PrdaugavaunVidzeme .

10. Seminri

 • Septembris
 • Kultras dzves aktualittes.
 • Starptautisks bibliotku asociciju un institciju
 • federcijas ( IFLA ) 76.enerlkonferenc Gteborg (Zviedrij).
 • Profesionli darba jautjumi.
 • Aktualittes darb ar brniem.
 • Kultras mantojums un dabas objekti .
 • Sabiedrisk monitoringa metodika. Kultras mantojums un dabas objektu grupas.

11. Seminri

 • Oktobris - seminrs/trenings
 • Spcga komanda, vesels ES pats- Seminra vadtjs - bioenertikaseksperts, izaugsmes trenerisAndejs Reiters.

12. Seminri

 • Novembris
 • Dokumentu prvaldbas noteikumi un dokumentu noformana .
 • Vidzemes novadu brnu un skolu bibliotku darbinieku 10. konference CssLasana sabiedrbas kopg prioritte.
 • Dzve, mcbas, darbs un atpta Illinoisas Universitt Urbanas-ampaas pilst -apmcbu programm ASV.
 • LekcijaLatvijas tautsaimniecba no lata uz eiroun saruna ar Latvijas Bankas ekonomistuDenisu Titarenko.
 • Izstde Pasaules zelts un sudrabs Latvijas montm,ar ko iepazstina Latvijas Bankas Sabiedrisko attiecbu daas vadtjsKristaps Otersons .

13. Seminri

 • Decembris, Umurga
 • Gada noslguma seminr rezumjmaizvadt gada darbu.

14. Sarunas/diskusijas novados

 • Divreiz gad - mart un oktobrnotika sarunas/diskusijas novados izbraukumi uz Salacgrvas un Alojas novadiem, kur vien no novadu bibliotkm uz sarunu pulcjs novada skolu un publisko bibliotku darbinieki, k ar prstvji no LGB. Prrunjam profesionls aktualittes, uzklausjm katras bibliotkas vadtju, lai uzzintu par aktulko bibliotkas darb, veiksmm un problmm.

15. Sarunas/diskusijas novados

 • Limbau novada bibliotku darbinieki divreiz gad pulcjas uzsarunu/diskusiju Limbaos, uz tikanos aicinjm ar Limbau novada pavaldbas specilisti kultras jautjumos. Oktobr tikanos bagtinja interesants seminrs - trenings Spcga komanda, vesels ES pats, ko vadja bioenertikas eksperts, izaugsmes treneris Andejs Reiters. aj seminr iesaistjs ar prjo novadu bibliotekri.
 • Izbraukumu diens oktobr tika apmekltaspublisks un skolu bibliotkas Alojas un Limbau novados.

16. PAKALPOJUMU PIEDVJUMS UN PIEEJAMBA

 • 2010. gad pabeigta visu novadu vietjs nozmes bibliotku akreditcija.
 • Gada skum tika dibinta jauna bibliotka Salacgrvas novada Korenes bibliotka, kura bs akreditjama pc bibliotkas sakrtoanas un pakalpojumu pilnveidoanas.
 • Lietotjiem pieejamka un msdiengka kuvusi Ples pagasta rciema bibliotka, kura savu darbbu jaunajs telps uzska 2010. gad.
 • Pagju gada nogal uzskts kas renovcijas projekts Limbau pagasta Ldes bibliotkai. Lai gan bibliotka aizvadtaj gad tika akreditta, ts telpas un aprkojums ir diezgan kritisk stvokl. Bibliotka 2011. gad prcelsies uz jaunm telpm, nodroinot lietotjiem rtku piekuvi, msdiengku aprkojumu un kvalitatvku apkalpoanu.

17. Skaitliskie rdtji

 • 2010. gad kopum nedaudzpieaudzis lietotju skaitspubliskajs bibliotks.
 • Nav iepriecinoi, ka samazinsizsniegums , tam par iemeslu vartu bt nepietiekoais finansjums krjuma atjaunoanai, daviet ar ierobeotie ldzeki preses pastanai. Aktvki grmatu lastji vartu bt ar skolni.

18. Skaitliskie rdtji

 • To, ka bibliotks pieaugapmekljums , varam secint droi. To noteikti veicina bibliotku pakalpojumu plaais piedvjums, bibliotku darbinieku augsts profesionls prasmes, radot bibliotks drobas sajtu ikvienam lietotjam, ka eit vars atrast nepiecieamo informciju vai lgt paldzbu e-prasms dads sadzves liets. Turklt visi ie pakalpojumi ir bezmaksas.
 • Krietni pieaudzisvirtulo lietotju skaits , pai Limbau Galvenaj bibliotk, jo bibliotkas piedvts sazias vietnes internet piesaista lielu interesentu loku.

19. Profesionl izgltba

 • Iegt profesionl izgltba Kristne Liepia Alojas pilstas bibliotka - pabeigtas studijas Latvijas Universittes Socilo zintu fakultt, iegts socilo zintu bakalaura grds
 • Dace Kalnia Limbau Galven bibliotka turpina studijas Latvijas Universittes Socilo zintu fakultt
 • Vita Skulme Limbau Brnu bibliotka uzsktas mcbas Latvija Kultras koled

20. Publisko bibliotku pakalpojumu pieejamba novados

 • Limbau novada bibliotkas - aptvrums 31%
 • Alojas novada bibliotkas aptvrums 25%
 • Salacgrvas novada bibliotkas aptvrums 28%
 • Vidji novados aptvrums 29%

21. Bibliotku lietotji 22. Literatras izsniegums 23. Izsniegums uz vienu lietotju 24. Apmekljums 25. Apmekljumu intensitte 26. Finansilais nodroinjums 27. Finansilais nodroinjums Citi ienkuma avoti 28. Finansilais nodroinjums Krtjie izdevumi 29. BIBLIOTKU MATERIL UN TEHNISKSTVOKA VRTJUMS

 • Cilvkiem ar kustbu traucjumiem pareiz pieejams bibliotkas :
 • Staiceles pilstas bibliotka-ir izveidota uzbrauktuve iekanai bibliotk, bibliotkas iekpus ir iespja prvietoties cilvkiem ratikrslos. 2008. gad tika realizts projektsdadm aktivittm cilvkiem ar pam vajadzbm
 • Salacgrvas novada Salacgrvas bibliotka- bibliotk rti var iekt cilvki ar kustbu traucjumiem, jo ir izveidots panduss
 • Brvzemnieku pagasta Puikules bibliotka nodrointa iekana bibliotk, pakalpojumu izmantoana, ir sanitrais mezgls cilvkiem ar kustbu traucjumiem
 • Cilvkiem ar kustbu traucjumiem pieejama arVidriu pagasta bibliotka
 • Braslavas pagasta bibliotkvar iekt gados veci cilvku, ar apmekltji ratikrslos, jo ir uzbrauktuve invaldiem
 • Katvaru pagasta bibliotka, Limbau pagasta LdezeraunBraslavas pagasta Vilznu bibliotkasatrodas ku 1. stv, tajs viegli var iekt gados veci cilvki, ar citu paldzbu - ar cilvki ar kustbu traucjumiem

30. BIBLIOTKU MATERIL UN TEHNISKSTVOKA VRTJUMS

 • Ainau pilstas bibliotktelpu aprkojums ir plnots t, lai telps (ar starp grmatu plauktiem) vartu prvietoties cilvki ratikrslos, tau bibliotk nevar iekt cilvki ar kustbu traucjumiem. Bibliotka plno realizt projektu, kura rezultt ieejas zon tiks ierkots pacljs un uzbrauktuve
 • Vienes pagasta bibliotkastelps var prvietoties, izmantot bibliotkas pakalpojumus unsanitro mezglu cilvki ratikrslos, tau pagaidm im nolkam nav sakrtota ieejas zona bibliotk
 • Alojas pilstas bibliotka2011. gad pln