Nabi Muhammad SAW dan Perang Khandaq

 • View
  38

 • Download
  8

Embed Size (px)

Transcript

 • Kehandalan Nabi Muhammad S.A.W DalamPeperangan Khandaq

  Abstrak

  Penyataan Masalah

  Perang Khandaq atau dikenali Perang Ahzabmerupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam.

  Ini kerana peperangan tersebut merupakan titik penentuankelanjutan agama Islam

  Objektif Kajian

  Menganalisis dan mengenalpasti strategiPeperangan Khandaq yang dilaksanakan

  oleh Nabi Muhammad S.A.W bersamapara sahabat dalam menghadapi

  musuh di dalam dan diluar Kota Madinah

  Objektif Kajian

  Menganalisis dan mengenalpasti strategiPeperangan Khandaq yang dilaksanakan

  oleh Nabi Muhammad S.A.W bersamapara sahabat dalam menghadapi

  musuh di dalam dan diluar Kota Madinah

  Hasil Kajian

  1 : Kejayaan tentera Islam menonjolkan kepimpinanNabi Muhammad S.A.W dalam merencana dan merancang taktik dan

  strategi peperangan.

  2 : Kesanggupan baginda S.A.W menanggung kesusahan bersamasahabat dalam menghadapi musuh dan turut serta dalam peperangan.

  3 : Melakukan mushawarah serta mengambil kira pendapat yangdiutarakan dalam mengatur strategi peperangan.

  Rujukan

  # Muhammad Jamal Al-Addin Mahfuz, 1989, Ghuzawah Al-Khandaq Wa Al-Tanzim Al-Handasi Li Difa' Al-Madinah, Qatar, MajallahMarkaz Buhuth Al-Sunnah Wa Al-Sirah, Jamiah Qatar.

  # Hepi Andi Bastoni, 2010, Belajar Dari Perang Khandaq : strategi mempertahankan diri, Selangor, Penerbit Rijal Media

  # Ali Mu'ti, 1998, Al-Tarikh Al-Siasi Wa Al-'Askari Li Dawlah Al-Madinah Fi 'Ahdi Al-Rasul S.A.W, Beirut, Muassasah Al-Ma'ari.

  # Muhammad Ahmad Bashmil, 1973, Min Ma'arik Al-Islam Al-Fasilah : Ghuzwah Al-Ahzab, Dimashq, Dar Al-Fikir.

  # Al-Buty, 2001, Sirah Nabawiyah, Penterjemah Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Selangor , Pustaka Dini Sdn Bhd.

  Encik EZAD AZRAAI BIN JAMSARI LUKMAN BIN IBRAHIM MUHAMMAD HAKIMI BIN MHOD SHUKRI

  PENSYARAHJABATAN PENGAJIAN ARAB dan

  TAMADUN ISLAMFAKULTI PENGAJIAN ISLAM

  UKM

  CALON SARJANAJABATAN PENGAJIAN ARAB dan

  TAMADUN ISLAMFAKULTI PENGAJIAN ISLAM

  UKM

  CALON SARJANAJABATAN PENGAJIAN ARAB dan

  TAMADUN ISLAMFAKULTI PENGAJIAN ISLAM

  UKM