Pengucapan awam

 • View
  28.435

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pengucapan awam

Transcript

 • 1. PENGUCAPAN AWAM Kaedah dan Teknik yang perlu di amalkan semasa pengucapan awam dibuat.

2. ABSTRAK

 • Penulisan ini memperkata mengenai perkara-perkara umum dalam penggunaan bahasa, penentuan format, pemilihan bahan seta tatacara penulisan dan penyampaian ceramah, ucapan dan taklimat atau yang disebut perucapan yang merupakan alat perutusan atau penyampaian mesej. Penulisan ini akan menghuraikan aspek-aspek penting dalam perucapan seperti imej perucap, analisis audien, pemilihan penulisan dan bahasa yang berkesan serta tatacara penyampaian ucapan.
 • Pada bahagian berikutnya kertas kerja ini akan membicarakan dengan lebih terperinci akan format, bahasa yang sesuai dengan penulisan dan penyampaian ceramah, ucapan dan taklimat. Semoga catatan ringkas ini dapat memberi panduan panduan kepada anda dalam menyediakan penulisan serta penyampaian ceramah, ucapan dan taklimat.
  • Semoga Berjaya.
  • (Pensyarah Bahasa semasa saya di UiTM)
  • Tek Asal Puan Maimunah Hj Omar

3. PENGENALAN

 • Ceramah, ucapan dan taklimat merupakan sebahagian daripada kategori perucapan umumnya dalam aspek perutusan. Perutusan bolehlah didefinisikan sebagai satu proses penghantaran dan penerimaan maklumat oleh manusia.
 • Proses ini dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu sama ada untuk memberi pengetahuan, untuk bertukar-tukar pendapat, tujuan promosi, untuk hiburan, untuk menjalin perhubungan, untuk menjalin perhubungan, untuk membuat keputusan, untuk bertindak balas dengan betul dan sebagainya.
 • Di antara aspek-aspek yang perlu dikenal pasi bagi melaksanakan proses ini ialah;
  • Perucap
  • Audien
  • Bahan
  • Bahasa
  • Tatacara penyampaian

4. PERUCAP

 • Orang yang menyampaikan ucapan atau perucap hendaklah memiliki kredibiliti, karisma dan imej. Terdapat sepuluh komponen penting mengenai imej dan pendapat beberapa langkah untuk memaparkan imej.

5. Ciri-ciri imej perucap yang baik

 • Kebolehpercayaan
 • Kebolehpercayaan merupakan satu keupayaan untuk meningkatkan keyakinan. Perucap hendaklah berkeupayaan mempertahan perkara yang dipercayai seperti yang cuba disampaikan kepada audien.
 • Kepakaran
 • Kepakaran perucap dirujukkan kepada pengetahuannya yang mendalam terhadap pekara yang diperkatanya. Ini bererti perucap harus mempunyai pengetahuan serta menguasai bidangnya.

6.

 • Dinamik
 • Perucap yang dinamik ialah perucap yang aktif, bertenaga dan penuh minat tehadap perkara yang diperkata. Perucap yang pasif ialah perucap yang tidak menguasai subjeknya,kurang bertenaga dan tidak tegas. dia kelihatan seolah-olah tidak mengambil berat terhadap subjek dan mesejnya.
 • Ketetapan
 • ketetapan dirujuk kepada kemampuan perucap memegang pendapat dan kedudukannya dalam jangka masa tertentu.Ini bererti sekiranya terdapat faktor-faktor atau idea-idea baru yang lebih meyakinkan bahawa pendapatnya sebelum ini salah atau kurang matang,perucap berkenaan seharusnya mampu menukar fikiran mereka. Bagaimanapun selagi pendapat atau pegangan asalnya boleh diterima perucap perlu tetap dengan pendiriannya.

7.

 • Keramahan
 • Ini bererti perucap tidak boleh mengasingkan dirinya daripada audien. perucap harus menekankan persamaan di antara dirinya dengan audien. Sifat-sifat meyukai, mengambil berat, lemah lembut dan merendah diri dapat membantu meningkat krebidiliti keramahan.
 • Kejujuran
 • Perucap haruslah memastikan wujudnya pandangan khalayak bahawa mereka (perucap) itu jujur. Ini penting supaya tidak timbul rasa syak wasangka audien terhadap subjek atau perkara yang disampaikannya.

8.

 • Keikhlasan
 • Perucap juga haruslah memastikan wujudnya pandangan khalayak bahawa mereka (perucap) itu ikhlas. Ini penting untuk mempertingkat kredibiliti perucap pada persepsi audien. Apatah lagi apabila isu yang diperkata oleh perucap merupakan isu-isu yang kontroversial.
 • Memberi Perhatian Terhadap Mesej
 • Perucap hendaklah memastikan bahawa kenyataan dalam subjek atau perkara yang diperkatakannya bukan sahaja benar malah penting. Peranan perucap ialah untuk membuat persembahan yang meyakinkan. Perucap hendaklah bersungguh-sungguh menyampaikan subjek atau mesejnya supaya audien akan terdorong untuk berbuat yang sama.

9.

 • Mengambil Berat Terhadap Audien
 • Perucap perlu menunjukkan bahawa mereka mengambil berat tentang kepentingan serta kebajikan audien.
 • Mempunyai daya tarikan peribadi
 • Perucap hendaklah berwajah menarik, berpakaian kemas serta mampu memperaga keramahan dan daya tarikannya.

10. PENJAGAAN IMEJ

 • Di antara perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk mengekalkan, menjaga dan memperbaiki imej ialah;

11. Pengenalan diri

 • Perucap hendaklah memperkenal diri atau meminta orang lain memperkenal anda. Cara ini boleh meningkatkan kesan kepercayaan audien terhadap anda. Selalunya pengenalan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kelayakan perucap atau berkaitan dengan subjek atau perkara yang hendak disampaikan. Perucap boleh mengenalkan diri sendiri dalam ucapan pembukaan bagi mendapatkan perhatian audien. Lakukan secara sederhana.

12. Nyatakan Sebab Anda Berucap Mengenai Tajuk

 • Perkara ini sering diabaikan. Nyatakan adakah anda berucap kerana tugas, pengalaman dan seumpamanya.
 • Proses ini boleh meningkatkan lagi, minat audien untuk mendengar ucapan anda.

13. Menyatakan Kepakaran Andamengenai Tajuk

 • Pernyataan ini penting bagi memberitahu audien akan pengalaman, kemahiran atau pengetahuan anda dalam bidang yang diperkatakan.
 • Proses ini boleh meningkatkan keyakinan audien dan meningkatkan keberkesanan ucapan.

14. Tunjukkan Anda Mengambil Berat Terhadap Audien.

 • Tunjukkan kepada audien bahawa anda memilih subjek atau topik tertentu adalah demi kepentingan audien.
 • Oleh itu di samping menyampaikan mesej, soalkan juga perkara-perkara yang audien anda sedia maklum mengenai topik tersebut.
 • Pastikan yang audien anda sedar bahawa anda telah mengolah ucapan dengan memikirkan keperluan mereka.

15. Kekalkan Ketenangan

 • Perucap hendaklah mengawal gerak geri mereka dengan sentiasa mempamerkan ketenangan agar audien anda menganggap bahawa anda berada dalam keadaan yang terkawal dan perucap yang berpengalaman.

16.

 • Tunjukkan Kesungguhan
 • Perucap tidak boleh kelihatan muram. Oleh itu anda hendaklah menunjukkan tingkahlaku yang boleh meyakinkan audien bahawa anda telah memberi tumpuan yang penuh terhadap tajuk yang diperkata.
 • Penglibatan Sepenuhnya
 • Perucap hendaklah memastikan audien anda merasakan bahawa anda terlibat dengan kedua-duanya iaitu tajuk dan audien. Oleh itu pastikan anda tidak kelihatan resah atau tidak berdedikasi. Pastikan anda memperaga sifat riang, bersungguh-sungguh dan dinamik.
 • Jangan Akui Kelemahan
 • Sekiranya anda merasakan bahawa anda mengetahui sedikit sahaja mengenai tajuk, jangan sekali-sekali anda cepat mengakui akan keterbatasan pengetahuan anda. Oleh itu anda perlu positif dan hendaklah menekankan apa yang anda lebih maklum.

17. Kunci

 • Sampaikan ucapan anda dalam keadaan yang tenang, tetapi serius dan bersungguh-sungguh.
 • Sampaikan dengan bahasa yang mudah, jelas dan dapat menyentuh perasaan pendengar, menarik minat pendengar dan seolah-olah anda bersama pendengar.

18. AUDIEN

 • Audien merupakan orang atau kumpulan orang yang akan mendengar sesuatu perucapan. Pengetahuan mengenai audien seperti latar belakang, kepercayaan, kedudukan sosial, pengetahuan, serta penglibatan mereka dalam topik sangat penting.
 • Seseorang perucap perlulah menganalisis audiennya bagi menyesuaikan topik sangat penting, mesej dan bahasa serta gaya bahasa pengucapannya.
 • Analisis audien juga boleh memberi gambaran umum tentang sifat-sifat dan sikap-sikap audien terhadap idea dan diri perucap. Analisis audien melibatkan proses-proses menganalisis:

19. Ciri-ciri Demografi

 • Di antara maklumat-maklumat demografi yang perlu diketahui ialah umur, tahap pendidikan, jenis pekerjaan, status politik dan pengaruh-pengaruh lain.
 • Pengetahuan kepada ciri-ciri demografi membolehkan perucap membuat jangkaan terhadap tindak balas audien terhadap cadangan-cadangan yang dikemukakan dan membantu perucap memilih strategi yang paling berkesan.

20.

 • Sikap Umum
 • Sikap-sikap umum audien juga boleh memberi gambaran reaksi yang bakal ditonjolkan oleh audien terhadap idea, mesej, cadangan dan harapan perucap.
 • Sikap Terhadap Cadangan
 • Maklumat demografi boleh memberi gambaran reaksi yang bakal ditonjolkan oleh audien idea, mesej, cadangan dan harapan perucap.
 • Sikap Terhadap Perucap
 • Maklumat demografi biasanya boleh memberi gambaran kepada perucap akan tanggapan audien terhadap perucap. Lebih-lebih lagi jika kalangan audien